คลังเก็บป้ายกำกับ: Pearson's correlation coefficient

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นลบ

ค่า r ใน Pearson’s correlation coefficient ติดลบเป็นอะไรไหม ถ้ามีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ซึ่งเขียนแทนด้วย “r” เป็นการวัดทิศทางของความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรสองตัว ค่าสัมประสิทธิ์อยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 โดยที่:

  • ค่าสัมประสิทธิ์ของ -1 บ่งชี้ความสัมพันธ์เชิงลบที่สมบูรณ์แบบ หมายความว่าเมื่อตัวแปรหนึ่งเพิ่มขึ้น ตัวแปรอื่นๆ จะลดลง
  • ค่าสัมประสิทธิ์ของ +1 บ่งชี้ความสัมพันธ์เชิงบวกที่สมบูรณ์แบบ หมายความว่าเมื่อตัวแปรหนึ่งเพิ่มขึ้น ตัวแปรอื่นๆ ก็เพิ่มขึ้นด้วย
  • ค่าสัมประสิทธิ์ 0 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง

โดยทั่วไป ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงลบ (r) บ่งชี้ว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างตัวแปรทั้งสอง หมายความว่าเมื่อตัวแปรหนึ่งเพิ่มขึ้น ตัวแปรอื่นๆ จะลดลง อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นว่าหากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นลบ จะมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค่า p ของการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใช้เพื่อกำหนดนัยสำคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ หากค่า p น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่ามีความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างตัวแปรทั้งสอง และไม่น่าเป็นไปได้ที่ความสัมพันธ์นี้จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่านักวิจัยต้องการทราบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างเวลาเรียนกับคะแนนสอบหรือไม่ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนและคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ระหว่างเวลาเรียนและคะแนนสอบ สมมติว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือ -0.3 และค่า p คือ 0.02 สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างเวลาเรียนและคะแนนสอบ หมายความว่าเมื่อเวลาเรียนเพิ่มขึ้น คะแนนสอบจะลดลง นอกจากนี้ ค่า p-value 0.02 น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าความสัมพันธ์นี้มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อีกตัวอย่างหนึ่ง สมมติว่านักวิจัยต้องการทราบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนชั่วโมงการนอนหลับกับจำนวนวันที่ป่วยหรือไม่ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานและคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ระหว่างจำนวนชั่วโมงการนอนหลับกับจำนวนวันที่ป่วย สมมติว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือ -0.5 และค่า p คือ 0.001 แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างจำนวนชั่วโมงนอนกับจำนวนวันที่ป่วย หมายความว่า จำนวนชั่วโมงนอน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ค่า r ใน Pearson’s correlation coefficient มีเกณฑ์ความสัมพันธ์อย่างไร ถ้าหากความสัมพันธ์ในระดับต่ำมีผลอะไรไหม

เกณฑ์ความสัมพันธ์สำหรับ r ในค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันใช้เพื่อกำหนดทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่ในช่วงตั้งแต่ -1 ถึง 1 และยิ่งค่าสัมประสิทธิ์เข้าใกล้ 1 มากเท่าไหร่ ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างตัวแปรก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งค่าสัมประสิทธิ์เข้าใกล้ -1 มากเท่าไหร่ ความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างตัวแปรก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

โดยทั่วไป ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ:

  • สูงกว่า 0.7 ถือเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกระดับมาก
  • ระหว่าง 0.5 ถึง 0.7 ถือเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง
  • ต่ำกว่า 0.5 ถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกที่อ่อนแอ
  • สูงกว่า -0.7 ถือเป็นความสัมพันธ์เชิงลบที่ระดับมาก
  • ระหว่าง -0.5 ถึง -0.7 ถือเป็นความสัมพันธ์เชิงลบระดับปานกลาง
  • ต่ำกว่า -0.5 ถือเป็นความสัมพันธ์เชิงลบที่อ่อนแอ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำ (r) ในค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองนั้นอ่อนแอ ซึ่งอาจส่งผลต่อการแปลผลและข้อสรุปที่ได้จากการวิจัย อาจบ่งชี้ว่าปัจจัยอื่นๆ มีความสำคัญมากกว่าในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่านักวิจัยต้องการทราบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนชั่วโมงในการออกกำลังกายกับการลดน้ำหนักหรือไม่ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบุคคลและคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ระหว่างจำนวนชั่วโมงของการออกกำลังกายและการลดน้ำหนัก สมมติว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือ 0.2 สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกที่อ่อนแอระหว่างจำนวนชั่วโมงของการออกกำลังกายและการลดน้ำหนัก ผู้วิจัยอาจสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนชั่วโมงของการออกกำลังกายและการลดน้ำหนักนั้นอ่อนแอ และปัจจัยอื่นๆ อาจมีความสำคัญมากกว่าในการอธิบายการลดน้ำหนัก เช่น อาหารหรือปัจจัยทางพันธุกรรม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)