ป้ายกำกับ: Pearson's correlation coefficient

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ซึ่งเขียนแทนด้วย “r” เป็นการวัดทิศทางของความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรสองตัว ค่าสัมประสิทธิ์อยู่ร

เกณฑ์ความสัมพันธ์สำหรับ r ในค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันใช้เพื่อกำหนดทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!