ป้ายกำกับ: Peer-review

กระบวนการ peer-review หรือ กระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเผยแพร่ทางวิชาการ และใช้เพื่อรับประกันคุณภาพและความน่าเชื่อถือของงา

มีหลายขั้นตอนที่นักวิจัยสามารถดำเนินการเพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้: โดยสรุป การผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคำถามหรือสม

ผลงานทางวิชาการที่จะเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ควรมีคุณภาพสูงและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการยอมรับ ลักษณะสำคัญบางประการที่ผลงานทางวิช

วารสารที่ถือว่ามีคุณภาพดีและได้รับการรับรองในดัชนีการอ้างอิงไทย (TCI) 2 จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดย TCI ต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญที่วารสารต้องปฏิบัติต

บทความวิชาการและบทความวิจัยเป็นบทความวิชาการทั้งสองประเภทที่นำเสนองานวิจัยต้นฉบับหรือบทวิเคราะห์ในหัวข้อเฉพาะ แต่ต่างกันที่วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมา

การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นกระบวนการที่นักวิจัยทบทวนและประเมินผลงานของผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะเผยแพร่ ในบริบทของการเขียนบรรณานุกรม การตรวจสอบโดยผู้เชี่

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!