ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การทำทีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย

4 ข้อที่ห้ามทำ ถ้าอยากสำเร็จงานวิจัย

ในการทำงานวิจัยแต่ละครั้ง ผู้วิจัยมือใหม่หลายท่านมักจะคิดหาทางลัดที่เร็วที่สุดเพื่อทำให้งานวิจัยสำเร็จโดยเร็ว แต่บางครั้งทางลัดดังกล่าวนั้นคือสิ่งที่ห้ามทำโดยเด็ดขาด ซึ่งมี 4 ข้อดังต่อไปนี้

1. ห้ามลอกงานวิจัยเล่มอื่น

ผู้วิจัยมือใหม่หลายท่านคิดว่างานวิจัยเล่มนี้ควรจะใกล้เคียงกับเรื่องนี้ ดังนั้นจึงคิดว่าจะหยิบเนื้อหาคัดลอกจากงานวิจัยเล่มนี้มาเป็นของตนเองได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถทำได้ 

ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การทำทีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย

เพราะปัจจุบันมีการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกของเนื้อหา เพื่อนำจะมาตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเนื้อหาที่ท่านใช้ในงานวิจัย ดังนั้นหากท่านลอกงานวิจัยเล่มอื่นมา ท่านก็จะไม่สามารถผ่านเกณฑ์การคัดลอกที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้เลย

การที่ท่านลอกงานวิจัยเล่มอื่นจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน เพราะว่าปัจจุบันโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกของเนื้อหาได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น โดยการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอีกและยังมีการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ ดังนั้นท่านจึงควรเขียนเป็นสำนวนงานวิจัยของตัวท่านเองจะเป็นการดีที่สุด

2. ห้ามสืบค้นจากแหล่งวิจัยจากเพียงสถาบันเดียว

เนื่องจากงานวิจัยนั้นจำเป็นต้องใช้การบูรณาการจากเนื้อหางานวิชาการที่มาจากหลายแหล่งอ้างอิง การที่ท่านสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงเพียงแหล่งเดียว จะทำให้บรรณานุกรมหรือแหล่งอ้างอิงของท่านมีเพียงแค่มหาวิทยาลัยเดียว ซึ่งนั่นจะสะท้อนถึงการขาดทักษะในการสืบค้นข้อมูลของตัวท่านเอง

ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การทำทีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย

การจะเป็นผู้วิจัยที่ดีจะต้องมีการสำรวจ สืบค้นข้อมูลที่หลากหลาย สามารถต่อยอดประเด็นและบูรณาการข้อมูลมาเป็นเนื้อหาในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดได้ ดังนั้นการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่หลากหลายจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการบูรณาการข้อมูล เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลงานวิจัยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ห้ามใช้แต่งานวิจัยภายในประเทศ

เนื่องจากท่านไม่เก่งภาษาอังกฤษ หรือเนื่องจากท่านสามารถสืบค้นได้ง่าย เลยคิดว่าจะใช้แค่แหล่งข้อมูลภายในประเทศเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นความคิดที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การทำทีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย

เนื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นจะมีข้อกำหนดว่า อย่างน้อยท่านจำเป็นต้องมีการอ่าน แปล สรุปจากงานวิจัยเจ้าของทฤษฎีหรือเจ้าของแนวคิดที่มาจากต่างประเทศ เพื่อที่จะให้ท่านได้พัฒนาต่อยอดความรู้หรือศึกษาข้อมูลความรู้ที่เปิดกว้าง ไม่ใช่จำกัดแค่ข้อมูลภายในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว

ดังนั้นทักษะในการสืบค้นข้อมูลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้วิจัยมือใหม่ไม่ว่าจะอยู่ในระดับปริญญาใดก็ตาม ต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความรู้และข้อมูลที่ทันสมัยในการที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์

4. ห้ามให้อาจารย์ที่ปรึกษาพูดแนะนำโดยไม่มีการเขียนกำกับ

หลายครั้งที่ส่งงานวิจัยเพื่อขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำปากเปล่าโดยไม่มีการเขียนกำกับไว้เลยว่าคำแนะนำแต่ละจุดนั้นควรจะแก้ไขประเด็นไหน อย่างไรบ้าง ซึ่งนั่นอาจทำให้เกิดการหลงลืม หรือการเข้าใจไม่ตรงประเด็นกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับผู้วิจัยมือใหม่ขึ้นได้

ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การทำทีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย

หากการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของท่านมีปัญหาดังกล่าวนี้ วิธีการแก้ไขคือการจดกำกับคำแนะนำทุกครั้งในจุดที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อป้องกันการหลงลืมทั้งจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือตัวท่านเอง และยังทำให้สามารถแก้ไขได้ตรงประเด็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองในการแก้ไขงานวิจัยอย่างไม่ผิดพลาด ไม่ซ้ำซ้อน ประหยัดระยะเวลา และจะทำให้งานวิจัยของท่านผ่านโดยสมบูรณ์ได้

4 ข้อห้ามทั้งหมดที่กล่าวมานี้มักเป็นความผิดพลาดของผู้วิจัยมือใหม่ ซึ่งหากท่านสามารถนำวิธีแก้ไขไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยของท่านได้ ก็จะทำให้งานวิจัยของท่านมีประสิทธิภาพ ทำสำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นและประสบความสำเร็จในการทำวิจัยได้ในที่สุด

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

ทำความเข้าใจพื้นฐานของการวิจัยเชิงปริมาณ
อาจารย์ให้ส่งไฟล์หาค่า IOC และผลการรันข้อมูลหาค่า Cronbach Alpha มาให้ด้วย ต้องทำอย่างไร
บทบาทของการประเมินแฟ้มสะสมงานในการวิจัยในชั้นเรียน
วิจัยเชิงทดลองที่เหมาะสมสำหรับนักวิจัยมือใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบัน
บทบาทของวิทยานิพนธ์ในการแสดงความเชี่ยวชาญในการศึกษา และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในบทที่ 3 ของวิทยานิพนธ์ของคุณ
บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของช่องว่างการวิจัยและความสำคัญของมัน 
การทำวิทยานิพนธ์คืออะไร ทำยากไหม มีขั้นตอนการทำอย่างไร?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *