ตัวอย่างงานวิจัยเชิงพรรณนา

ตัวอย่างงานวิจัยเชิงพรรณนา

ภาพจาก www.pixabay.com

เอกสารการวิจัยเชิงพรรณนาเป็นเอกสารประเภทหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายปรากฏการณ์หรือกลุ่มบุคคล เอกสารการวิจัยเชิงพรรณนามักอาศัยวิธีการสังเกตหรือการสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลและอธิบายลักษณะของปรากฏการณ์หรือกลุ่มที่กำลังศึกษา

ตัวอย่างงานวิจัยเชิงพรรณนา:

ชื่อเรื่อง: คำอธิบายรูปแบบการเลี้ยงดูบุตรและผลกระทบต่อพัฒนาการเด็ก

บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการเลี้ยงดูของพ่อแม่ตัวอย่างและผลกระทบที่มีต่อพัฒนาการของเด็ก เก็บข้อมูลโดยการสำรวจผู้ปกครองจำนวน 200 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยระบุว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ในกลุ่มตัวอย่างใช้รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเผด็จการ ซึ่งสัมพันธ์กับผลลัพธ์เชิงบวกของเด็ก เช่น ความภูมิใจในตนเองสูงและความสามารถทางสังคม ในทางตรงกันข้าม รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเผด็จการและการอนุญาตมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์เชิงลบของเด็ก เช่น ความนับถือตนเองต่ำและความสามารถทางสังคม ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการเลี้ยงดูเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเด็ก และการใช้รูปแบบเผด็จการอาจเป็นประโยชน์ต่อเด็ก

บทนำ: รูปแบบการเลี้ยงดูเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเด็ก และวิธีที่พ่อแม่มีปฏิสัมพันธ์และเลี้ยงดูลูกสามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพัฒนาการทางสังคม อารมณ์ และสติปัญญา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการเลี้ยงดูของผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างและผลกระทบที่มีต่อพัฒนาการของเด็ก

วิธีการ: กลุ่มตัวอย่างจากผู้ปกครอง 200 คนได้รับคัดเลือกสำหรับการศึกษานี้ และรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสำรวจที่รวมคำถามเกี่ยวกับรูปแบบการเลี้ยงดูบุตรและผลลัพธ์ของเด็ก รูปแบบการเลี้ยงดูของผู้เข้าร่วมถูกจัดประเภทเป็นเผด็จการ เผด็จการ หรืออนุญาตตามการตอบคำถามแบบสำรวจ ผลลัพธ์ของเด็กของผู้เข้าร่วมถูกวัดโดยใช้มาตรการมาตรฐานของความนับถือตนเองและความสามารถทางสังคม ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลลัพธ์: ผลการศึกษาระบุว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ในกลุ่มตัวอย่างใช้รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเผด็จการ (65%) การเลี้ยงดูแบบเผด็จการมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์เชิงบวกของเด็ก เช่น ความภูมิใจในตนเองสูง (Mean = 3.5, SD = 0.6) และความสามารถทางสังคม (Mean = 4.0, SD = 0.7) ในทางตรงกันข้าม การเลี้ยงดูแบบเผด็จการมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์เชิงลบของเด็ก เช่น ความนับถือตนเองต่ำ (Mean = 2.5, SD = 0.5) และความสามารถทางสังคมต่ำ (Mean = 3.0, SD = 0.6) การเลี้ยงดูแบบตามใจยังสัมพันธ์กับผลลัพธ์เชิงลบของเด็ก เช่น ความนับถือตนเองต่ำ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *