ทฤษฎีการจัดการองค์กร

ทฤษฎีการบริหารองค์การมหาชน 

ทฤษฎีการจัดการองค์การมหาชนหมายถึงแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและพฤติกรรมของผู้จัดการในองค์การภาครัฐ เช่น หน่วยงานของรัฐ องค์การไม่แสวงหากำไร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้บริการสาธารณประโยชน์

ทฤษฎีการจัดการองค์การสาธารณะสามารถครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย รวมทั้งโครงสร้างองค์กร ความเป็นผู้นำ การจัดการทางการเงิน การพัฒนานโยบาย และอื่นๆ ประเด็นสำคัญประการหนึ่งของทฤษฎีการจัดการองค์กรภาครัฐคือการรับรู้ลักษณะเฉพาะและความท้าทายของการจัดการองค์กรภาครัฐ

ตัวอย่างเช่น องค์กรภาครัฐมักดำเนินงานภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่แตกต่างจากองค์กรภาคเอกชน และอาจอยู่ภายใต้การตรวจสอบและความรับผิดชอบที่มากกว่าจากภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้ง เป็นผลให้ผู้จัดการภาครัฐต้องเชี่ยวชาญในการนำทางความซับซ้อนเหล่านี้และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย

ประเด็นสำคัญอื่น ๆ ในทฤษฎีการจัดการองค์กรสาธารณะ ได้แก่ ความสำคัญของความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ความจำเป็นในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ และบทบาทของนวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการผลักดันความสำเร็จขององค์กร

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)