ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิดเป็นกรอบความรู้ สำหรับการทำความเข้าใจว่าผู้คนประมวลผล จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างไร แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของผู้คนเมื่อได้รับอิทธิพลจากความคิด การรับรู้ และกระบวนการทางจิต โดยกระบวนการทางจิตเหล่านี้สามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิด มักเน้นวิธีที่ผู้คนได้รับ ประมวลผล และใช้ข้อมูล และมักใช้วิธีการทดลอง เช่น การทดลองและการสังเกต เพื่อศึกษากระบวนการเหล่านี้ พื้นที่ทั่วไปของการศึกษาในทฤษฎีการรู้คิด ได้แก่ ความจำ การรับรู้ การแก้ปัญหา ภาษา และการตัดสินใจ เป็นต้น นอกจากนี้มีทฤษฎีทางปัญญาที่แตกต่างกันมากมาย และกลุ่มการรู้คิดมักจะใช้วิธีการที่แตกต่างกันเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการทางจิตที่เป็นพื้นฐานของพฤติกรรม ทฤษฎีการรับรู้ทั่วไปบางทฤษฎี ได้แก่ :

1. ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดของเพียเจต์: ทฤษฎีนี้เสนอว่าความสามารถทางปัญญาของเด็กพัฒนาเป็นขั้นๆ และพัฒนาการจากรูปธรรมไปสู่ความคิดเชิงนามธรรมเมื่ออายุมากขึ้น

2. ทฤษฎีโครงสร้างประสบการณ์เดิม: ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้คนจัดระเบียบความรู้เกี่ยวกับโลกเป็นประสบการณ์มาหรือกรอบความคิด และประสบการณ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อวิธีที่พวกเขารับรู้และตีความข้อมูลใหม่

3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มประมวลสารสนเทศ: ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้คนประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และใช้ทางลัดทางจิตในการตัดสินใจ

ดังนั้นทฤษฎีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปใช้ในหลากหลายสาขา รวมถึงจิตวิทยา การศึกษา และการตลาด เพื่อทำความเข้าใจและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)