ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB)

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB)

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่อธิบายว่าพฤติกรรมได้รับอิทธิพลจากทัศนคติของบุคคล บรรทัดฐานส่วนตัว และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมอย่างไร ทฤษฎีนี้เสนอขึ้นครั้งแรกโดย Icek Ajzen ในทศวรรษที่ 1980 และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำนายและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

จากข้อมูลของ TPB พฤติกรรมของบุคคลถูกกำหนดโดยความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมนั้น ในทางกลับกัน ความตั้งใจนั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสามประการ ได้แก่ ทัศนคติ บรรทัดฐานส่วนตัว และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม

ทัศนคติหมายถึงการประเมินพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของบุคคล บุคคลที่มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมมีแนวโน้มที่จะตั้งใจทำพฤติกรรมนั้น

บรรทัดฐานเชิงอัตนัยหมายถึงการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้อื่น คนที่เชื่อว่าเพื่อนและครอบครัวยอมรับพฤติกรรมนั้นมีแนวโน้มที่จะตั้งใจทำพฤติกรรมนั้น

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมหมายถึงความเชื่อของบุคคลในความสามารถในการแสดงพฤติกรรม บุคคลที่เชื่อว่าตนมีทรัพยากรและความสามารถในการแสดงพฤติกรรมมีแนวโน้มที่จะตั้งใจแสดงพฤติกรรม

ทฤษฎี TPB ได้รับการทดสอบอย่างกว้างขวางและสนับสนุนโดยการวิจัยเชิงประจักษ์ พบว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการทำนายและอธิบายพฤติกรรมในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ทฤษฎีนี้ถูกนำมาใช้ในการออกแบบการแทรกแซงเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและพบว่ามีประสิทธิภาพในการตั้งค่าต่างๆ

ตัวอย่างเช่น ในด้านสุขภาพ TPB ถูกนำมาใช้ในการทำนายและอธิบายพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย อาหาร และการสูบบุหรี่ ในด้านสิ่งแวดล้อม TPB ถูกนำมาใช้ในการทำนายและอธิบายพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลและการอนุรักษ์ ในด้านเทคโนโลยี TPB ได้ถูกนำมาใช้ในการทำนายและอธิบายพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

ทฤษฎี TPB ยังพบว่ามีประโยชน์ในการออกแบบการแทรกแซงเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น การแทรกแซงที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรีไซเคิลพบว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อได้รับการออกแบบเพื่อเปลี่ยนทัศนคติ บรรทัดฐานส่วนตัว และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรม

สรุปได้ว่า TPB เป็นทฤษฎีที่มีประโยชน์ในการทำนายและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี สามารถช่วยให้นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และสามารถเป็นแนวทางในการออกแบบการแทรกแซงเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ทฤษฎีนี้เพื่อทำความเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและเพื่อออกแบบการแทรกแซงที่มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)