สัมภาษณ์การวิจัยทางบัญชี

การวิจัยทางบัญชีใช้เครื่องมือสัมภาษณ์อย่างไร

ในขณะที่โลกมีความซับซ้อนมากขึ้น ความต้องการการวิจัยด้านการบัญชีก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ การวิจัยทางบัญชีได้พัฒนาเพื่อรวมวิธีการวิจัยที่หลากหลาย รวมถึงการสัมภาษณ์ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีการวิจัยทางบัญชีโดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์และประโยชน์ของแนวทางนี้

การวิจัยการบัญชีเป็นสาขาที่สำคัญของการศึกษาที่พยายามปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน ภาษีอากร การตรวจสอบบัญชี และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี เดิมที การวิจัยทางบัญชีใช้วิธีเชิงปริมาณ เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา วิธีการเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ ได้รับความนิยมมากขึ้น

การวิจัยทางบัญชีโดยใช้เครื่องมือสัมภาษณ์คืออะไร?

การวิจัยทางบัญชีโดยใช้การสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่มีประสบการณ์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาที่กำลังศึกษา การสัมภาษณ์เหล่านี้สามารถดำเนินการด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ หรือผ่านการประชุมทางวิดีโอ ผู้สัมภาษณ์ถามคำถามปลายเปิดหลายชุดเพื่อดึงคำตอบโดยละเอียดจากผู้ให้สัมภาษณ์ คำตอบจะได้รับการวิเคราะห์เพื่อระบุรูปแบบและหัวข้อที่สามารถช่วยตอบคำถามการวิจัยได้

การสัมภาษณ์สามารถดำเนินการกับบุคคลหลากหลาย รวมถึงนักบัญชี ผู้สอบบัญชี นักวิเคราะห์การเงิน หน่วยงานกำกับดูแล และนักลงทุน สามารถเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ได้ตามความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือตำแหน่งในองค์กร

ประโยชน์ของการวิจัยทางบัญชีโดยใช้เครื่องมือสัมภาษณ์

มีประโยชน์หลายประการในการใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัยทางการบัญชี:

ข้อมูลเชิงลึกและสมบูรณ์

การสัมภาษณ์ช่วยให้นักวิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและสมบูรณ์ที่อาจไม่สามารถใช้ได้ด้วยวิธีเชิงปริมาณ ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถให้คำตอบโดยละเอียดสำหรับคำถามปลายเปิด ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจปัญหาทางบัญชีที่ซับซ้อนได้

ความยืดหยุ่น

การสัมภาษณ์มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เหมาะกับคำถามการวิจัยเฉพาะได้ นักวิจัยสามารถถามคำถามติดตามเพื่อชี้แจงคำตอบหรือสำรวจปัญหาที่ไม่คาดคิดซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์

การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ

การสัมภาษณ์ให้การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาการบัญชี นักวิจัยสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานวิจัยได้

เข้าใจบริบทได้ดีขึ้น

การสัมภาษณ์ช่วยให้เข้าใจบริบทของปัญหาทางบัญชีได้ดีขึ้น ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านวัฒนธรรม องค์กร และสถาบันที่มีอิทธิพลต่อแนวทางปฏิบัติทางบัญชี

ตัวอย่างการวิจัยทางการบัญชีโดยใช้เครื่องมือสัมภาษณ์

มีตัวอย่างงานวิจัยทางการบัญชีมากมายที่ใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย นี่คือตัวอย่างบางส่วน:

การกำกับดูแลกิจการ

การสัมภาษณ์ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบบทบาทของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการ นักวิจัยได้สัมภาษณ์สมาชิกในคณะกรรมการเพื่อทำความเข้าใจวิธีการตัดสินใจ ความท้าทายที่เผชิญ และความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

คุณภาพการตรวจสอบ

การสัมภาษณ์ถูกนำมาใช้เพื่อศึกษาคุณภาพการสอบบัญชี นักวิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ตรวจสอบเพื่อทำความเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการตรวจสอบและความท้าทายที่ผู้ตรวจสอบต้องเผชิญในการรักษาคุณภาพการตรวจสอบ

การปฏิบัติตามภาษี

การสัมภาษณ์ถูกนำมาใช้เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามภาษี นักวิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เสียภาษีเพื่อทำความเข้าใจทัศนคติของพวกเขาต่อการปฏิบัติตามภาษีและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร

บทสรุป

โดยสรุป การวิจัยทางบัญชีโดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่มีคุณค่าที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกและครบถ้วน มีความยืดหยุ่น เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ และเข้าใจบริบทได้ดีขึ้น การสัมภาษณ์สามารถนำไปใช้ในสาขาการวิจัยการบัญชีที่หลากหลาย รวมถึงบรรษัทภิบาล คุณภาพการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามภาษี ในขณะที่การวิจัยทางบัญชีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสัมภาษณ์จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเข้าใจของเราเกี่ยวกับปัญหาทางบัญชี

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)