รูปแบบของวิจัยที่ผลิตในระบบ i-Thesis

รูปแบบของวิจัยที่ผลิตในระบบ i-Thesis

รูปแบบของวิจัยที่ผลิตในระบบ i-Thesis อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ใช้ระบบ อย่างไรก็ตาม ระบบ i-Thesis ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบที่คล้ายกัน ซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้:

 1. หน้าชื่อเรื่อง: หน้าชื่อเรื่องประกอบด้วยชื่อวิจัย ชื่อผู้แต่ง และวันที่ส่ง
 2. บทคัดย่อ: บทคัดย่อคือบทสรุปโดยย่อของประเด็นหลักของงานวิจัยและผลการวิจัย
 3. สารบัญ: สารบัญจะแสดงรายการบทและส่วนต่างๆ ของวิจัยทั้งหมด พร้อมด้วยหมายเลขหน้า
 4. บทนำ: บทนำให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อการวิจัยและกำหนดขั้นตอนสำหรับส่วนที่เหลือของวิจัย
 5. การทบทวนวรรณกรรม: การทบทวนวรรณกรรมสรุปและวิจารณ์งานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อนี้
 6. ระเบียบวิธี: ส่วนระเบียบวิธีอธิบายวิธีการวิจัยที่ใช้ รวมถึงการออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการวิเคราะห์
 7. ผลลัพธ์: ส่วนผลลัพธ์นำเสนอผลการวิจัย
 8. การอภิปราย: ส่วนการอภิปรายตีความผลลัพธ์ สรุปผล และให้คำแนะนำสำหรับการวิจัยในอนาคต
 9. สรุป: บทสรุปสรุปประเด็นหลักของวิจัยและเน้นการมีส่วนร่วมที่สำคัญของการวิจัย
 10. การอ้างอิง: ส่วนการอ้างอิงจะแสดงแหล่งที่มาทั้งหมดที่อ้างถึงในวิจัย โดยใช้รูปแบบการอ้างอิงเฉพาะ
 11. ภาคผนวก: ภาคผนวกรวมถึงวัสดุหรือข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่สนับสนุนการวิจัย เช่น ชุดข้อมูล แบบสอบถาม หรือบันทึกการสัมภาษณ์

รูปแบบวิจัยในระบบ i-Thesis เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานของการทำวิจัย รูปแบบนี้ให้โครงสร้างที่ชัดเจนและมีเหตุผลสำหรับการวิจัย ทำให้ผู้อ่านสามารถติดตามการพัฒนาของการวิจัยและเข้าใจการค้นพบที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ระบบยังช่วยให้ผู้วิจัยสามารถรวมองค์ประกอบต่างๆ เช่น การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง และตรวจสอบระดับการลอกเลียนแบบงานของพวกเขา ทำให้มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts: