สถิติสำหรับการวิจัย

สถิติสำหรับงานวิจัย คืออะไร

สถิติสำหรับการวิจัย หมายถึง การใช้วิธีการและเทคนิคทางสถิติในการรวบรวม วิเคราะห์ และตีความข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่มีความหมายและทำการอนุมานเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือประชากรเฉพาะ

ในการวิจัย สถิติมีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจข้อมูล และใช้เพื่อ:

 • สรุปและอธิบายข้อมูลโดยใช้มาตรการต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 • ทดสอบสมมติฐานและอนุมานเกี่ยวกับประชากรตามกลุ่มตัวอย่าง
 • ระบุรูปแบบและความสัมพันธ์ในข้อมูล
 • ประเมินความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของผลการวิจัย

สถิติที่ใช้ในการวิจัยมี 2 สาขาหลัก ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน

สถิติเชิงพรรณนามีวิธีการสรุปและอธิบายข้อมูล เช่น:

 • การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม)
 • การวัดการแพร่กระจาย (ความแปรปรวน, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
 • การแจกแจงความถี่

สถิติเชิงอนุมานใช้ในการอนุมานเกี่ยวกับประชากรตามข้อมูลตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น:

 • การทดสอบสมมติฐาน: ตัดสินใจเกี่ยวกับพารามิเตอร์ประชากรตามสถิติตัวอย่าง
 • การประมาณค่า: การประมาณค่าพารามิเตอร์ประชากรตามสถิติตัวอย่าง
 • การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) : ใช้เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มขึ้นไป
 • การวิเคราะห์การถดถอย (Regression): การสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

สิ่งสำคัญคือต้องระบุว่านี่เป็นเพียงวิธีการบางส่วนที่นักสถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และยังมีวิธีอื่นๆ อีกมากมายที่ใช้ได้เช่นกัน เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมที่จะใช้ขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัย ประเภทของข้อมูล และเป้าหมายของการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)