ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำวิจัย.com_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย

3 วิธีการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย เขียนอย่างไรให้ตรงจุด

หลายครั้งที่นักวิจัยมือใหม่หลายท่านนั้นมักจะเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยออกมาไม่สอดคล้องกับหัวข้องานวิจัยนั้น สิ่งเหล่านี้คือการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยที่ไม่ตรงจุด 

ในการจะเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ตรงจุดได้นั้น ต้องเขียนหัวข้องานวิจัยออกมาได้อย่างชัดเจน และแยกย่อยวัตถุประสงค์การวิจัยให้สอดคล้องกับหัวข้องานวิจัย โดยหัวข้องานวิจัยที่ดีจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยเช่นเดียวกัน นั่นหมายความว่าการเขียนหัวข้องานวิจัยกับการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยให้ตรงจุดนั้นสามารถทำได้ดังนี้

1. เขียนแยกประเด็นจากหัวข้องานวิจัย

การเขียนแยกประเด็นจากหัวข้องานวิจัยเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย เนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นสิ่งที่ต้องแตกประเด็นย่อยมาจากหัวข้องานวิจัยอยู่แล้ว 

ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำวิจัย.com_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย
อ้างอิงจาก : www.unsplash.com

เช่น การศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นสามารถเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังเช่นต่อไปนี้

ข้อที่ 1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ข้อที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือสิ่งที่แตกประเด็นแยกย่อยมาจากหัวข้องานวิจัย หากท่านสามารถทำความเข้าใจหัวข้องานวิจัยได้อย่างชัดเจนเพียงพอ ก็จะสามารถกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหัวข้องานวิจัยนั้น

เทคนิคอีกประการที่ควรนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ การศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับสิ่งที่ทำการศึกษา ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถรู้แนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ดีและมีความชัดเจนเพียงพอได้

2. เขียนให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย

การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัยนั้น เป็นสิ่งที่จะเขียนได้ก็ต่อเมื่อท่านสามารถกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยได้เรียบร้อยแล้ว 

ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำวิจัย.com_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย
อ้างอิงจาก : www.unsplash.com

ส่วนใหญ่แล้วนักวิจัยมือใหม่หลายท่านจะได้รับคำแนะนำมาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย โดยอาจารย์จะเขียนแนวทางมาเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนั้น ทำให้ท่านสามารถต่อยอดได้โดยการกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยโดยอ้างอิงจากกรอบแนวคิดการวิจัยที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำให้ท่านได้

ซึ่งจะทำให้การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยดังกล่าวนั้น สอดคล้องกับหัวข้องานวิจัย และสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัยที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำมาได้

3. เขียนให้ครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

หลังจากที่ท่านมีกรอบแนวคิดการวิจัยที่จะต้องใช้ในการศึกษาวิจัยเรียบร้อยแล้ว ท่านก็จะสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ดีและชัดเจนเพียงพอได้ เนื่องจากท่านจะทราบตัวถึงแปรที่จะใช้ในการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

หลังจากที่ท่านทราบตัวแปรที่จะใช้ในการศึกษาวิจัยว่าเป็นตัวแปรใดบ้างแล้ว และมีกี่ตัวแปรย่อย ก็จะสามารถกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยที่ชัดเจนเพียงพอได้ 

ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำวิจัย.com_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย
อ้างอิงจาก : www.unsplash.com

และเมื่อกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยที่ชัดเจนเพียงพอได้แล้ว ก็จะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อเขียนส่วนอื่นได้ โดยเฉพาะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คำถามการวิจัย สมมติฐานการวิจัย นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย หรือนิยามศัพท์เฉพาะ

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะต้องเริ่มต้นจากการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยก่อน แล้วจึงจะสามารถกำหนดประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกันเหล่านี้ได้

สำหรับเทคนิคการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ตรงจุดที่นำเสนอมาในข้างต้นนั้น เป็นเทคนิคที่นักวิจัยที่เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะดำเนินการตามรูปแบบนี้ เพื่อที่จะสามารถกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตรงจุดและสอดคล้องกับหัวข้องานวิจัยออกมาได้ 

หากท่านสามารถนำเทคนิคเหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้กำหนดการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยของท่านได้ ก็จะทำให้ท่านได้รับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่สอดคล้องกับหัวข้องานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้งานวิจัยของท่านนั้นดำเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *