เทคนิคการทำโปรเจคจบให้สำเร็จ

การทำโปรเจคจบเป็นงานชิ้นใหญ่ที่ต้องใช้เวลาและความทุ่มเทอย่างมาก นักศึกษาหลายคนจึงประสบปัญหาในการทำโปรเจคจบไม่สำเร็จ บทความนี้จะแนะนำ เทคนิคการทำโปรเจคจบให้สำเร็จ ดังนี้

1. วางแผนอย่างรอบคอบ

การวางแผนอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการทำโปรเจคจบ เพราะจะช่วยให้นักศึกษาทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนอย่างรอบคอบ นักศึกษาควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • ขอบเขตของโปรเจค นักศึกษาควรกำหนดขอบเขตของโปรเจคให้ชัดเจน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความถนัดและความสนใจของนักศึกษา ความเป็นไปได้ในการดำเนินการ ความเหมาะสมกับสาขาวิชา และระยะเวลาที่กำหนด
 • ขั้นตอนการทำงาน นักศึกษาควรกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด โดยพิจารณาจากขอบเขตของโปรเจคและปัจจัยต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็น
 • ระยะเวลาในการทำงาน นักศึกษาควรกำหนดระยะเวลาในการทำงานอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากขั้นตอนการทำงาน ทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็น และปัจจัยอื่น ๆ เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
 • งบประมาณในการทำงาน นักศึกษาควรกำหนดงบประมาณในการทำงานอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากระยะเวลาในการทำงาน ทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็น และปัจจัยอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ตัวอย่างการวางแผนอย่างรอบคอบในการทำโปรเจคจบเกี่ยวกับระบบจัดการการจองโรงแรม มีดังนี้

 • ขอบเขตของโปรเจค ระบบจัดการการจองโรงแรมควรสามารถจองห้องพัก ตรวจสอบสถานะการจอง และยกเลิกการจองได้
 • ขั้นตอนการทำงาน
  • ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ออกแบบระบบ
  • เขียนโปรแกรม
  • ทดสอบระบบ
  • ติดตั้งระบบ
 • ระยะเวลาในการทำงาน 3 เดือน
 • งบประมาณในการทำงาน 100,000 บาท

หลังจากกำหนดแผนงานแล้ว นักศึกษาควรทบทวนแผนงานเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าแผนงานยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง

นอกจากนี้ นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการวางแผน เช่น การเขียนแผนงานแบบ SMART การวางแผนโดยใช้แผนผังภาพ เป็นต้น

2. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำโปรเจคจบ นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยแนะนำและแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงาน อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อโปรเจค ขอบเขตของโปรเจค ขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน และงบประมาณในการทำงาน เป็นต้น

นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มวางแผนทำโปรเจค เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถช่วยประเมินความเป็นไปได้และประโยชน์ของโปรเจคได้ นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามความคืบหน้าของงานและช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงานได้

นอกจากนี้ นักศึกษาควรเตรียมคำถามที่ต้องการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาให้พร้อม เพื่อให้การปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างคำถามที่นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ มีดังนี้

 • หัวข้อโปรเจคควรเป็นอย่างไร
 • ขอบเขตของโปรเจคควรเป็นอย่างไร
 • ขั้นตอนการทำงานควรเป็นอย่างไร
 • ระยะเวลาในการทำงานควรเป็นอย่างไร
 • งบประมาณในการทำงานควรเป็นอย่างไร
 • นักศึกษาควรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีอะไรในการทำงาน
 • นักศึกษาควรทำเอกสารประกอบโปรเจคอย่างไร

นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถช่วยนักศึกษาทำโปรเจคจบสำเร็จ

3. แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ

การแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ จะช่วยให้นักศึกษาทำงานได้ง่ายขึ้นและสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ง่าย นักศึกษาควรแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่มีขนาดเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความยากง่ายของงาน ระยะเวลาในการทำงาน และทรัพยากรที่จำเป็น

ตัวอย่างการแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ ในการทำโปรเจคจบเกี่ยวกับระบบจัดการการจองโรงแรม มีดังนี้

 • ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบจองโรงแรม
  • ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
 • ออกแบบระบบ
  • ออกแบบฐานข้อมูล
  • ออกแบบหน้าจอ
  • ออกแบบอัลกอริทึม
 • เขียนโปรแกรม
  • เขียนโปรแกรมฐานข้อมูล
  • เขียนโปรแกรมหน้าจอ
  • เขียนโปรแกรมอัลกอริทึม
 • ทดสอบระบบ
  • ทดสอบระบบฐานข้อมูล
  • ทดสอบระบบหน้าจอ
  • ทดสอบระบบอัลกอริทึม
 • ติดตั้งระบบ
  • ติดตั้งระบบฐานข้อมูล
  • ติดตั้งระบบหน้าจอ
  • ติดตั้งระบบอัลกอริทึม

นักศึกษาควรกำหนดเป้าหมายการทำงานในแต่ละส่วนย่อย ๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ นักศึกษาควรจัดทำแผนภูมิ Gantt Chart หรือแผนภูมิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ง่ายขึ้น

4. ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

การทยอยทำงานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้นักศึกษาทำงานเสร็จทันเวลาและมีคุณภาพดี นักศึกษาควรตั้งเป้าหมายการทำงานในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายการทำงานในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ในการทำโปรเจคจบเกี่ยวกับระบบจัดการการจองโรงแรม มีดังนี้

 • เป้าหมายรายวัน
  • ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 10 หน้า
  • ออกแบบระบบฐานข้อมูล 10%
  • เขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 10%
 • เป้าหมายรายสัปดาห์
  • ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 70 หน้า
  • ออกแบบระบบฐานข้อมูล 70%
  • เขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 70%

นักศึกษาควรจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ภาระงานอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องทำ และระยะเวลาในการทำงาน

นอกจากนี้ นักศึกษาควรหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ง และควรทำงานอย่างหนักและตั้งใจ เพื่อให้สามารถทำงานสำเร็จได้ทันเวลา

นักศึกษาควรมีวินัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ในการทำงานย่อมมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอ เช่น อุปกรณ์เสีย เกิดปัญหาสุขภาพ หรือมีภาระงานอื่น ๆ เข้ามาแทรก นักศึกษาควรเผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันไว้ด้วย เพื่อให้สามารถทำงานเสร็จทันเวลา

นักศึกษาควรกำหนดระยะเวลาในการทำงานให้เผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันไว้อย่างน้อย 10% ของระยะเวลาในการทำงานทั้งหมด

นอกจากนี้ นักศึกษาควรมีแผนสำรองเผื่อในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เช่น หาแหล่งอุปกรณ์สำรอง หาบุคคลอื่นมาช่วยทำงาน หรือปรับเปลี่ยนขอบเขตของโปรเจคให้เหมาะสม

ตัวอย่างการเผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในการทำโปรเจคจบเกี่ยวกับระบบจัดการการจองโรงแรม มีดังนี้

 • ระยะเวลาในการทำงานเดิม 3 เดือน
 • เผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 10%
 • ระยะเวลาในการทำงานใหม่ 3.3 เดือน

นักศึกษาควรตรวจสอบแผนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าแผนงานยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง

ตัวอย่าง

นักศึกษาคนหนึ่งชื่อสมชาย กำลังทำโปรเจคจบเกี่ยวกับระบบจัดการการจองโรงแรม สมชายได้วางแผนอย่างรอบคอบ โดยกำหนดขอบเขตของโปรเจค กำหนดขั้นตอนการทำงาน กำหนดระยะเวลาในการทำงาน และกำหนดงบประมาณในการทำงานอย่างชัดเจน สมชายได้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจำ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยแนะนำและแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงาน สมชายได้แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้นและสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ง่าย สมชายทำงานอย่างสม่ำเสมอและเผื่อเวลาสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันไว้ด้วย ส่งผลให้สมชายสามารถทำโปรเจคจบสำเร็จทันเวลาและมีคุณภาพดี

เทคนิคการทำโปรเจคจบให้สำเร็จ ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถนำไปใช้ได้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา นักศึกษาควรศึกษาและปฏิบัติตามเทคนิคเหล่านี้ เพื่อให้การทำโปรเจคจบประสบความสำเร็จ