โครงสร้างบทความวิจัย

ทำความเข้าใจโครงสร้างของบทความวิจัย

หากคุณยังใหม่กับโลกแห่งการเขียนเชิงวิชาการ คุณอาจพบว่าบทความวิจัยมีความซับซ้อนและน่ากลัว แต่ด้วยการฝึกฝนเพียงเล็กน้อย คุณสามารถเรียนรู้ที่จะแบ่งมันออกเป็นส่วนที่สามารถจัดการได้และเข้าใจโครงสร้างของบทความ ในบทความนี้ เราจะให้คำแนะนำอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการทำความเข้าใจโครงสร้างของบทความวิจัย

โครงสร้างของบทความวิจัย

ส่วนประกอบของบทความวิจัย โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบต่อไปนี้:

 • ข้อมูลความเป็นมา: ส่วนนี้ให้บริบทสำหรับการวิจัยและอธิบายว่าเหตุใดการศึกษาจึงมีความสำคัญ
 • คำชี้แจงปัญหา: ส่วนนี้จะอธิบายถึงปัญหาเฉพาะที่การวิจัยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไข
 • คำถามการวิจัย: ส่วนนี้สรุปคำถามที่การวิจัยมีเป้าหมายเพื่อตอบ
 • สมมติฐาน: ส่วนนี้ให้คำอธิบายเบื้องต้นสำหรับคำถามการวิจัย
 • ความสำคัญ: ส่วนนี้จะอธิบายว่าเหตุใดงานวิจัยจึงมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อสาขาวิชานี้อย่างไร

ทบทวนวรรณกรรม

การทบทวนวรรณกรรมเป็นการประเมินที่สำคัญของงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อของการศึกษา โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบต่อไปนี้:

 • สรุปงานวิจัยที่มีอยู่: ส่วนนี้จะสรุปผลการวิจัยก่อนหน้านี้ในหัวข้อนี้
 • ช่องว่างในการวิจัย: ส่วนนี้ระบุช่องว่างในการวิจัยที่มีอยู่ซึ่งการศึกษาในปัจจุบันมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็ม
 • กรอบทฤษฎี: ส่วนนี้จะอธิบายกรอบทฤษฎีที่สนับสนุนการวิจัย
 • วิธีการ: ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการที่นักวิจัยใช้ในการดำเนินการศึกษา

วิธีการ

ส่วนวิธีการอธิบายถึงวิธีการที่นักวิจัยทำการศึกษา โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบต่อไปนี้:

 • ผู้เข้าร่วม: ส่วนนี้อธิบายว่าใครเข้าร่วมในการศึกษานี้และวิธีที่พวกเขาได้รับคัดเลือก
 • ขั้นตอน: ส่วนนี้จะอธิบายขั้นตอนที่ผู้วิจัยดำเนินการศึกษา
 • มาตรการ: ส่วนนี้จะอธิบายถึงเครื่องมือที่นักวิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล: ส่วนนี้จะอธิบายวิธีที่นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ผลลัพธ์

ส่วนผลลัพธ์นำเสนอผลการศึกษา โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบต่อไปนี้:

 • สถิติเชิงพรรณนา: ส่วนนี้แสดงสถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 • สถิติเชิงอนุมาน: ส่วนนี้แสดงสถิติเชิงอนุมาน เช่น t-test หรือ ANOVA
 • ตารางและกราฟ: ส่วนนี้แสดงข้อมูลในตารางและกราฟ

การอภิปราย

ส่วนการอภิปรายตีความผลการศึกษาและอธิบายความสำคัญ โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบต่อไปนี้:

 • สรุปผล: ส่วนนี้จะสรุปผลการศึกษา
 • ความหมาย: ส่วนนี้จะอธิบายความหมายของผลการวิจัยสำหรับสาขาการศึกษา
 • ข้อจำกัด: ส่วนนี้ระบุข้อจำกัดของการศึกษา
 • การวิจัยในอนาคต: ส่วนนี้แนะนำทิศทางสำหรับการวิจัยในอนาคต

บทสรุป

โดยสรุป การเข้าใจโครงสร้างของบทความวิจัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการอ่านหรือเขียนบทความวิจัย การแบ่งส่วนต่างๆ และทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของส่วนต่างๆ จะช่วยให้คุณเข้าใจงานวิจัยและความสำคัญของการวิจัยอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

 1. เหตุใดการทำความเข้าใจโครงสร้างของบทความวิจัยจึงมีความสำคัญ
 • การทำความเข้าใจโครงสร้างของบทความวิจัยจะช่วยให้คุณเข้าใจงานวิจัยและความสำคัญของงานวิจัยได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 1. ส่วนต่างๆ ของบทความวิจัยมีอะไรบ้าง?
 • ส่วนต่างๆ ของบทความวิจัยประกอบด้วย บทนำ การทบทวนวรรณกรรม วิธีการ ผลลัพธ์ และการอภิปราย
 1. จุดประสงค์ของการแนะนำคืออะไร?
 • จุดประสงค์ของบทนำคือเพื่อให้ข้อมูลพื้นฐาน อธิบายปัญหาและคำถามการวิจัย สรุปสมมติฐาน และอธิบายความสำคัญของการวิจัย
 1. วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมคืออะไร?
 • วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมคือการประเมินงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อของการศึกษาอย่างมีวิจารณญาณ และระบุช่องว่างในงานวิจัยที่มีอยู่ซึ่งการศึกษาในปัจจุบันมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็ม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)