วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

5 วิธีในการทำวิจัยเชิงพรรณนา

การวิจัยเชิงพรรณนาเป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ การวิจัยเชิงบรรยายมักใช้เพื่อสำรวจลักษณะของกลุ่มหรือประชากรเฉพาะ เช่น ทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม หรือลักษณะอื่นๆ โดยมีวิธีการดังนี้

1. การสำรวจ

การสำรวจเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบุคคลผ่านการใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ รวมไปถึงแบบสำรวจสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ
ความเชื่อ พฤติกรรม และลักษณะอื่นๆ ของประชากร เป็นต้น

2. การสังเกต

การสังเกตเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลโดยการดูและบันทึกพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ การสังเกตสามารถมีโครงสร้างโดยใช้ชุดกฎหรือแนวทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือไม่มีโครงสร้างโดยใช้แนวทางที่ยืดหยุ่นกว่า

3. กรณีศึกษา

กรณีศึกษาเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเชิงลึกของบุคคล กลุ่ม หรือเหตุการณ์เดียว กรณีศึกษาสามารถใช้เพื่อสำรวจปรากฏการณ์เฉพาะในรายละเอียดและเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์และมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้อง

4. การสนทนากลุ่ม

การสนทนากลุ่มเกี่ยวข้องกับการนำบุคคลกลุ่มเล็ก ๆ มารวมกันเพื่อหารือและสำรวจหัวข้อหรือประเด็นเฉพาะ สามารถใช้การสนทนากลุ่มเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดและเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรม

5. การสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลผ่านการสนทนาแบบตัวต่อตัว โทรศัพท์ หรือออนไลน์กับบุคคล การสัมภาษณ์อาจมีโครงสร้าง โดยใช้ชุดคำถามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือไม่มีโครงสร้างโดยการทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและคำถามปลายเปิด

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

ความสำคัญของการปรับเป้าหมายการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อดีและข้อเสียของการสนทนากลุ่มสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน
ทำความเข้าใจพื้นฐานของการวิจัยเชิงปริมาณ
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับโครงการวิจัยระดับปริญญาโท
ความสำคัญของการจัดระเบียบและโครงสร้างบทนำสู่บทความทางวิชาการ 
รูปแบบการตีพิมพ์เพื่อรองรับการประเมินปรับกลุ่มวารสาร และการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI และ SCOPUS ต่...
บทบาทของการศึกษาในการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในศตวรรษที่ 21
ทางเลือกสำหรับคนที่อยากทำวิทยานิพนธ์