7 ขั้นตอนสู่การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21

โลกของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้นเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ สังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น และความรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานก็เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ผู้บริหารการศึกษาจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการนำพาโรงเรียนให้ก้าวทันโลก บทความนี้ขอนำเสนอ 7 ขั้นตอนสู่การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนี้

1. มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ขั้นตอนสำคัญ ในการบริหารการศึกษาแบบนี้ ประกอบด้วย:

1.1 การเปลี่ยนบทบาทของครู:

 • ครูเปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอดความรู้ มาเป็นผู้สนับสนุน ผู้ให้คำปรึกษา ผู้จัดเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้
 • ครูต้องเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน
 • ครูต้องมีความรู้และทักษะใหม่ ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยี การออกแบบการเรียนรู้

1.2 การออกแบบหลักสูตร:

 • หลักสูตรต้องมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกัน
 • หลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ
 • หลักสูตรต้องบูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์

1.3 การจัดการเรียนรู้:

 • การจัดการเรียนรู้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • ผู้เรียนต้องมีโอกาสลงมือทำ ฝึกฝน เรียนรู้จากประสบการณ์
 • ผู้เรียนต้องมีโอกาสทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้

1.4 การประเมินผล:

 • การประเมินผลต้องวัดผลทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
 • การประเมินผลต้องเป็นการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 • การประเมินผลต้องเป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนา

1.5 การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้:

 • โรงเรียนต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 • โรงเรียนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้
 • โรงเรียนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ

ตัวอย่าง:

 • โรงเรียนจัดให้มีโครงการ “นักเรียนเป็นครู” ให้นักเรียนได้สอนเพื่อน
 • โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรม “เรียนรู้จากชุมชน” ให้นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
 • โรงเรียนจัดให้มี “ห้องสมุดออนไลน์” ให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน

ขั้นตอน สำคัญในการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย:

2.1 วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน:

 • ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องการทักษะอะไร
 • ผู้เรียนต้องการความรู้ด้านใด
 • ผู้เรียนต้องการประสบการณ์การเรียนรู้แบบไหน

2.2 กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้:

 • ผู้เรียนควรมีทักษะอะไรหลังจากจบการศึกษา
 • ผู้เรียนควรมีความรู้ด้านใด
 • ผู้เรียนควรมีเจตคติอย่างไร

2.3 ออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้:

 • เนื้อหาการเรียนรู้ควรมีความทันสมัย
 • เนื้อหาการเรียนรู้ควรเกี่ยวข้องกับโลกปัจจุบัน
 • เนื้อหาการเรียนรู้ควรช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะที่จำเป็น

2.4 เลือกวิธีการจัดการเรียนรู้:

 • วิธีการจัดการเรียนรู้ควรเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • วิธีการจัดการเรียนรู้ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
 • วิธีการจัดการเรียนรู้ควรช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.5 ประเมินผลการเรียนรู้:

 • การประเมินผลการเรียนรู้ควรวัดผลทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
 • การประเมินผลการเรียนรู้ควรเป็นการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 • การประเมินผลการเรียนรู้ควรเป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนา

ตัวอย่าง:

 • พัฒนาหลักสูตร STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)
 • พัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิต (Life Skills)
 • พัฒนาหลักสูตรการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

ขั้นตอน สำคัญในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย:

3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี:

 • โรงเรียนต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เพียงพอ
 • โรงเรียนต้องมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เสถียร
 • โรงเรียนต้องมีระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์

3.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร:

 • ครูต้องมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
 • ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)
 • นักเรียนต้องมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี

3.3 พัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้:

 • เนื้อหาการเรียนรู้ควรมีการใช้เทคโนโลยี
 • เนื้อหาการเรียนรู้ควรมีการใช้สื่อดิจิทัล
 • เนื้อหาการเรียนรู้ควรมีการใช้เกมส์การศึกษา

3.4 เลือกวิธีการจัดการเรียนรู้:

 • วิธีการจัดการเรียนรู้ควรใช้เทคโนโลยี
 • วิธีการจัดการเรียนรู้ควรมีการใช้สื่อดิจิทัล
 • วิธีการจัดการเรียนรู้ควรมีการใช้เกมส์การศึกษา

3.5 ประเมินผลการเรียนรู้:

 • การประเมินผลการเรียนรู้ควรวัดผลทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
 • การประเมินผลการเรียนรู้ควรเป็นการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 • การประเมินผลการเรียนรู้ควรเป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนา

ตัวอย่าง:

 • ใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอน
 • ใช้ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning)
 • ใช้เกมส์การศึกษาในการเรียนการสอน

4. พัฒนาครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอน สำคัญในการพัฒนาครู ประกอบด้วย:

4.1 พัฒนาทักษะความรู้:

 • ครูต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21
 • ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่
 • ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใหม่

4.2 พัฒนาทักษะการสอน:

 • ครูต้องมีทักษะการสอนที่มีประสิทธิภาพ
 • ครูต้องสามารถใช้เทคโนโลยีในการสอน
 • ครูต้องสามารถจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)

4.3 พัฒนาทักษะการคิด:

 • ครูต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์
 • ครูต้องมีทักษะการแก้ปัญหา
 • ครูต้องมีทักษะการคิดสร้างสรรค์

4.4 พัฒนาทักษะการสื่อสาร:

 • ครูต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • ครูต้องสามารถสื่อสารกับผู้เรียน
 • ครูต้องสามารถสื่อสารกับผู้ปกครอง

4.5 พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน:

 • ครูต้องมีทักษะการทำงานร่วมกัน
 • ครูต้องสามารถทำงานร่วมกับครูด้วยกัน
 • ครูต้องสามารถทำงานร่วมกับผู้ปกครอง

ตัวอย่าง:

 • จัดอบรมพัฒนาครู
 • ส่งครูไปศึกษาดูงาน
 • สนับสนุนให้ครูทำวิจัย

5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน สำคัญในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย:

5.1 กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน:

 • โรงเรียนต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
 • เป้าหมายต้องสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
 • เป้าหมายต้องวัดผลได้

5.2 วางแผนอย่างรัดกุม:

 • โรงเรียนต้องมีแผนงานที่ชัดเจน
 • แผนงานต้องครอบคลุมทุกมิติของการศึกษา
 • แผนงานต้องมีกลไกติดตามผล

5.3 บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ:

 • โรงเรียนต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
 • โรงเรียนต้องจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • โรงเรียนต้องมีระบบตรวจสอบการใช้ทรัพยากร

5.4 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง:

 • โรงเรียนต้องพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
 • การพัฒนาต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน
 • การพัฒนาต้องมีระบบติดตามผล

5.5 ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง:

 • โรงเรียนต้องประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 • การประเมินผลต้องครอบคลุมทุกมิติของการศึกษา
 • การประเมินผลต้องนำไปสู่การพัฒนา

ตัวอย่าง:

 • ใช้ระบบการบริหารจัดการแบบดิจิทัล
 • จัดทำระบบฐานข้อมูลนักเรียน
 • พัฒนาระบบการประเมินผล

6. สร้างความร่วมมือกับชุมชน

ขั้นตอน สำคัญในการสร้างความร่วมมือกับชุมชน ประกอบด้วย:

6.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน:

 • โรงเรียนต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
 • โรงเรียนต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน
 • โรงเรียนต้องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน

6.2 ระดมความร่วมมือจากชุมชน:

 • โรงเรียนต้องระดมความร่วมมือจากชุมชน
 • โรงเรียนต้องหาจุดร่วมของโรงเรียนและชุมชน
 • โรงเรียนต้องสร้างกลไกการทำงานร่วมกับชุมชน

6.3 บูรณาการทรัพยากรของชุมชน:

 • โรงเรียนต้องบูรณาการทรัพยากรของชุมชน
 • โรงเรียนต้องใช้ทรัพยากรของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • โรงเรียนต้องพัฒนาทรัพยากรของชุมชน

6.4 พัฒนาโครงการร่วมกับชุมชน:

 • โรงเรียนต้องพัฒนาโครงการร่วมกับชุมชน
 • โรงเรียนต้องมีโครงการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
 • โรงเรียนต้องมีโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

6.5 ประเมินผลความร่วมมือกับชุมชน:

 • โรงเรียนต้องประเมินผลความร่วมมือกับชุมชน
 • โรงเรียนต้องนำผลการประเมินไปสู่การพัฒนา
 • โรงเรียนต้องพัฒนากลไกการทำงานร่วมกับชุมชน

ตัวอย่าง:

 • จัดกิจกรรมอาสาสมัคร
 • เชิญวิทยากรจากชุมชนมาบรรยาย
 • พานักเรียนไปศึกษาดูงานในชุมชน

7. ประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลักการสำคัญ ประกอบด้วย:

7.1 การประเมินผลแบบองค์รวม: เน้นการประเมินผลมากกว่าแค่คะแนนสอบ มุ่งเน้นไปที่ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และความคิดสร้างสรรค์

7.2 การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ: ผลการประเมินผลจะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู และระบบการศึกษาโดยรวม

7.3 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย: ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร และชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลและพัฒนาการศึกษา

7.4 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: กระบวนการประเมินผลและพัฒนาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง

เครื่องมือและวิธีการ ที่ใช้ในการประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีหลายรูปแบบ เช่น:

 • การวัดผลและประเมินผลแบบย่อย (Formative Assessment): ประเมินผลผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปรับการสอนให้เหมาะสม
 • การวัดผลและประเมินผลแบบสรุป (Summative Assessment): ประเมินผลผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ เพื่อวัดผลความรู้และทักษะที่เรียนรู้
 • การประเมินผลแบบพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Assessment): รวบรวมผลงานของผู้เรียน เพื่อแสดงทักษะและความสามารถของผู้เรียน
 • การสังเกต (Observation): ครูสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในชั้นเรียน
 • การประเมินตนเอง (Self-Assessment): ผู้เรียนประเมินผลตนเอง
 • การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment): ผู้เรียนประเมินผลเพื่อน

ตัวอย่าง ของการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง:

 • โรงเรียนมีระบบติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างละเอียด โดยใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนานักเรียน ครู และหลักสูตร
 • นักเรียนมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อแสดงทักษะและความสามารถของตนเอง
 • ครูใช้การสังเกต การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
 • โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาโดยรวม

7 ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารการศึกษา ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวทันโลกและสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กไทย