กลยุทธ์นวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ในยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การศึกษาต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ อยู่เสมอ การบริหารจัดการการศึกษาแบบเดิมอาจไม่เพียงพอสำหรับการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับโลกอนาคต กลยุทธ์นวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21

บทความนี้มุ่งเสนอกลยุทธ์นวัตกรรม 5 ประการ ดังนี้

1. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

เทคโนโลยีดิจิทัล มีบทบาทสำคัญในการศึกษาสมัยใหม่ โรงเรียนควรใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning การสอนแบบ Personalized Learning และการประเมินผลแบบ Formative Assessment

ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ ได้แก่

1.1 แพลตฟอร์มออนไลน์: แพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Google Classroom, Moodle, Edmodo ช่วยให้ครูสามารถจัดการเนื้อหาบทเรียน มอบหมายงาน ตรวจการบ้าน และสื่อสารกับนักเรียนได้สะดวก ตัวอย่างแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมในไทย ได้แก่

 • ThaiMOOC: แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการเรียนรู้แบบ MOOC (Massive Open Online Courses) จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย
 • DLTV: ช่องโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 • SchoolNet: แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนรู้

1.2 เกมการเรียนรู้: เกมการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนผ่านรูปแบบเกมที่สนุกสนานและน่าสนใจ ตัวอย่างเกมการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยม ได้แก่

 • Kahoot!: เกมตอบคำถามแบบเรียลไทม์
 • Blooket: เกมตอบคำถามแบบ Quiz
 • Quizizz: เกมตอบคำถามแบบ Quiz

1.3 โซเชียลมีเดีย: โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter, Instagram ช่วยให้ครูสามารถสื่อสารกับนักเรียน แบ่งปันเนื้อหาบทเรียน และสร้างกลุ่มเรียนรู้ ตัวอย่างการใช้โซเชียลมีเดียในไทย ได้แก่

 • Facebook Group: กลุ่ม Facebook สำหรับนักเรียนในชั้นเรียน
 • Twitter: ครูใช้ Twitter แบ่งปันบทความและข่าวสารเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน
 • Instagram: ครูใช้ Instagram แบ่งปันรูปภาพและวิดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน

1.4 ปัญญาประดิษฐ์: ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยให้ครูสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของนักเรียน ปรับการสอนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างการใช้ AI ในการศึกษา ได้แก่

 • Khan Academy: แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ AI ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง
 • Brainly: แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ AI ช่วยให้นักเรียนถามตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน
 • Sumdog: แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ AI ช่วยให้เด็กเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

 • ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning: เทคโนโลยีช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น ไม่ได้เป็นเพียงผู้รับข้อมูล passively
 • รองรับการสอนแบบ Personalized Learning: เทคโนโลยีช่วยให้ครูสามารถปรับการสอนให้เหมาะกับความต้องการและระดับการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผล: เทคโนโลยีช่วยให้ครูสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 • สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน: เทคโนโลยีช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านรูปแบบที่สนุกสนานและน่าสนใจ

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนควรคำนึงถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี เช่น

 • ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล: นักเรียนทุกคนอาจไม่มีอุปกรณ์หรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
 • ทักษะการใช้เทคโนโลยี: ครูและนักเรียนอาจจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยี
 • ความปลอดภัยทางออนไลน์: โรงเรียนควรมีมาตรการป้องกันนักเรียนจากภัยคุกคามทางออนไลน์

สรุป: การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มีศักยภาพที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของโลกอนาคต โรงเรียนควร

2. การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21:

นักเรียนในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมีทักษะที่หลากหลาย มากกว่าแค่ความรู้ในวิชาหลัก ทักษะเหล่านี้ ได้แก่

 • ทักษะการคิดวิเคราะห์: นักเรียนควรสามารถวิเคราะห์ข้อมูล คิดวิเคราะห์ หาข้อสรุป และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
 • ทักษะการสื่อสาร: นักเรียนควรสามารถสื่อสารความคิด ความรู้ และความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการฟัง
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม: นักเรียนควรสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ร่วมมือกัน แบ่งปันงาน และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • ทักษะการคิดสร้างสรรค์: นักเรียนควรสามารถคิดริเริ่ม คิดนอกกรอบ หาวิธีใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา และสร้างผลงานใหม่ ๆ
 • ทักษะการแก้ปัญหา: นักเรียนควรสามารถระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ หาแนวทางแก้ไข และลงมือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการใช้ชีวิต: นักเรียนควรสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีสุขภาพที่ดี ปรับตัวเข้ากับสังคม และรับผิดชอบต่อสังคม

โรงเรียนควรจัดหลักสูตรและกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะเหล่านี้ เช่น

 • การเรียนรู้แบบ Active Learning: นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม และหาคำตอบด้วยตนเอง
 • การเรียนรู้แบบ Project-Based Learning: นักเรียนทำงานเป็นทีม วางแผน ลงมือทำ และนำเสนอผลงาน
 • การเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning: นักเรียนเรียนรู้จากปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ หาแนวทางแก้ไข และลงมือแก้ปัญหา
 • กิจกรรมนอกหลักสูตร: กีฬา ดนตรี ศิลปะ ชมรม ค่ายอาสาสมัคร

ตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

 • ทักษะการคิดวิเคราะห์: การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้โจทย์ปัญหา การอภิปราย
 • ทักษะการสื่อสาร: การนำเสนองาน การพูดในที่ชุมชน การเขียนรายงาน
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม: การทำงานกลุ่ม การเล่นกีฬา การทำกิจกรรมอาสาสมัคร
 • ทักษะการคิดสร้างสรรค์: การคิดริเริ่ม การออกแบบ การประดิษฐ์
 • ทักษะการแก้ปัญหา: การระบุปัญหา การหาแนวทางแก้ไข การลงมือแก้ปัญหา
 • ทักษะการใช้ชีวิต: การจัดการเวลา การจัดการเงิน การดูแลสุขภาพ

โรงเรียนควรสร้าง

 • วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้: ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม และหาคำตอบด้วยตนเอง
 • บรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้: ช่วยให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย กล้าแสดงออก และเรียนรู้จากกันและกัน
 • โอกาสสำหรับนักเรียน: ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมในและนอกหลักสูตร

การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้นักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้ เติบโต และประสบความสำเร็จในชีวิต

สรุป: ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีความสำคัญต่อนักเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนควรจัดหลักสูตรและกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะเหล่านี้ สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้นักเรียนฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมในและนอกหลักสูตรtunesharemore_vert

3. การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้:

วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม และหาคำตอบด้วยตนเอง โรงเรียนควรสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย กล้าแสดงออก และเรียนรู้จากกันและกัน

องค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้

 • ความใฝ่รู้: นักเรียนควรอยากรู้อยากเห็น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตั้งคำถาม และหาคำตอบด้วยตนเอง
 • การคิดวิเคราะห์: นักเรียนควรสามารถวิเคราะห์ข้อมูล คิดวิเคราะห์ หาข้อสรุป และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
 • การทำงานเป็นทีม: นักเรียนควรสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ร่วมมือกัน แบ่งปันงาน และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • ความคิดสร้างสรรค์: นักเรียนควรสามารถคิดริเริ่ม คิดนอกกรอบ หาวิธีใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา และสร้างผลงานใหม่ ๆ
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต: นักเรียนควรตระหนักว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด และควรใฝ่หาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โรงเรียนสามารถสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ได้โดย

 • จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning: นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม และหาคำตอบด้วยตนเอง
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการใช้ชีวิต
 • สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้: ช่วยให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย กล้าแสดงออก และเรียนรู้จากกันและกัน
 • ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งคำถาม: กระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ หาคำตอบด้วยตนเอง และไม่กลัวที่จะผิดพลาด
 • ให้ความสำคัญกับการอ่าน: ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน อ่านหนังสือหลากหลายประเภท และเรียนรู้จากการอ่าน
 • สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี: ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning การสอนแบบ Personalized Learning และการประเมินผลแบบ Formative Assessment
 • สร้างเครือข่ายการเรียนรู้: เชื่อมต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้

การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ จะช่วยให้นักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้ เติบโต และประสบความสำเร็จในชีวิต

สรุป: วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม และหาคำตอบด้วยตนเอง โรงเรียนควรสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย กล้าแสดงออก และเรียนรู้จากกันและกัน

4. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย:

การบริหารจัดการการศึกษา ไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว โรงเรียนควรสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา

ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่มีความร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ในบริบทของการศึกษา ภาคีเครือข่ายหมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่ร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษา

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

 • ช่วยให้โรงเรียนมีทรัพยากรมากขึ้น: ภาคีเครือข่ายสามารถสนับสนุนทรัพยากรทางการเงิน วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และความรู้ ให้กับโรงเรียน
 • ช่วยให้โรงเรียนมีความเชื่อมโยงกับชุมชนมากขึ้น: ภาคีเครือข่ายช่วยให้โรงเรียนเข้าใจความต้องการของชุมชน และสามารถจัดการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของชุมชน
 • ช่วยให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา: ภาคีเครือข่ายสามารถช่วยโรงเรียนพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม การสอน และการประเมินผล
 • ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้มากขึ้น: ภาคีเครือข่ายสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมให้นักเรียน เช่น กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

 • การเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา: ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ สามารถเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
 • การเป็นวิทยากร: ภาคีเครือข่ายสามารถเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ หรือฝึกอบรมนักเรียนในด้านต่าง ๆ
 • การสนับสนุนทุนการศึกษา: ภาคีเครือข่ายสามารถสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนต่อ
 • การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน: ภาคีเครือข่ายสามารถสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน
 • การจัดกิจกรรม: ภาคีเครือข่ายสามารถร่วมจัดกิจกรรมกับโรงเรียน เช่น กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ตัวอย่างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

 • โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งโรงเรียนคุณภาพ”: โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • โครงการ “พาน้องอ่านหนังสือ”: โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานภาครัฐ ในการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน
 • โครงการ “เด็กไทยรักษ์ป่า”: โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และองค์กรภาคเอกชน ในการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนควรสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียน

สรุป: การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายช่วยให้โรงเรียนมีทรัพยากรมากขึ้น มีความเชื่อมโยงกับชุมชนมากขึ้น พัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้มากขึ้น โรงเรียนควรสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา

5. การพัฒนาครู:

ครู เป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และนำนวัตกรรมมาใช้ในการสอน ครูควรได้รับการสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและเงินทุน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ

ความสำคัญของการพัฒนาครู

 • ช่วยให้ครูมีทักษะและความรู้ที่ทันสมัย: โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูจำเป็นต้องพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้ครูสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน: เทคโนโลยีช่วยให้ครูสามารถสอนนักเรียนได้อย่างน่าสนใจ มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของนักเรียน
 • ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ: ครูมืออาชีพควรมีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม และสามารถสอนนักเรียนให้เรียนรู้และเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

แนวทางการพัฒนาครู

 • การจัดฝึกอบรม: โรงเรียนควรจัดฝึกอบรมให้ครูพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และนำนวัตกรรมมาใช้ในการสอน
 • การสนับสนุนให้ครูศึกษาวิจัย: โรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและการเรียนรู้ใหม่ ๆ
 • การให้ทุนการศึกษา: โรงเรียนควรให้ทุนการศึกษาแก่ครู เพื่อพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
 • การสร้างเครือข่ายครู: โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายครู เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างการพัฒนาครู

 • โครงการ “พัฒนาครูสู่ศตวรรษที่ 21”: โครงการนี้จัดฝึกอบรมให้ครูพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการใช้ชีวิต
 • โครงการ “ครูวิจัย”: โครงการนี้สนับสนุนให้ครูศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและการเรียนรู้ใหม่ ๆ
 • โครงการ “เครือข่ายครู”: โครงการนี้สร้างเครือข่ายครู เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การพัฒนาครู เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และนำนวัตกรรมมาใช้ในการสอน ครูควรได้รับการสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและเงินทุน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ

สรุป: ครูเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และนำนวัตกรรมมาใช้ในการสอน ครูควรได้รับการสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและเงินทุน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ

บทสรุป:

กลยุทธ์นวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการการศึกษา การนำกลยุทธ์นวัตกรรมเหล่านี้มาใช้ จะช่วยพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของโลกอนาคต เด็ก ๆ จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เตรียมพร้อมสำหรับโลกอนาคต และสร้างอนาคตที่ยั่งยืน