t test dependent: ใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจอย่างไร?

ในขอบเขตอันกว้างใหญ่ของการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือทางสถิติมีบทบาทสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายและการหาข้อสรุปที่ถูกต้อง เครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับการทดสอบ ถือเป็นส่วนสำคัญในชุดเครื่องมือของผู้วิจัย ในบทความนี้ เราจะสำรวจหลักการของ t test dependent: ใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจอย่างไร? ข้อดีและข้อจำกัดของ t test dependent มีอะไรบ้าง? ให้นักวิจัยได้พิจารณา ก่อนตัดสินใจใช้การทดสอบนี้

t test dependent: ใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจอย่างไร?

หลักการใช้ t test dependent ในการวิจัยเชิงสำรวจ มีดังนี้

 1. กำหนดคำถามการวิจัย

ขั้นตอนแรกในการใช้ t test dependent คือการระบุคำถามการวิจัยของคุณ คำถามการวิจัยควรระบุอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลสองกลุ่มที่เกี่ยวข้องกันอย่างไร

ตัวอย่างเช่น คำถามการวิจัยต่อไปนี้สามารถใช้ t test dependent ได้:

* ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นหลังจากได้รับการฝึกอบรมหรือไม่?
* ประสิทธิภาพของยาชนิดใหม่ดีกว่ายาหลอกในการลดอาการปวดหรือไม่?
* ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ดีขึ้นหลังจากปรับปรุงหรือไม่?
 1. รวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ของคุณ ข้อมูลควรเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่วัดในระดับต่อเนื่อง เช่น คะแนนการทดสอบ ระดับความเจ็บปวด หรือระดับความพึงพอใจ

ข้อมูลควรรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกัน หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างควรประกอบด้วยบุคคลเดียวกันที่วัดสองครั้ง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวบรวมข้อมูลคะแนนการทดสอบของนักเรียนก่อนและหลังการฝึกอบรม หรือคุณสามารถรวบรวมข้อมูลระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยก่อนและหลังการรักษา

 1. ตรวจสอบสมมติฐาน

ก่อนดำเนินการทดสอบ t dependent คุณต้องตรวจสอบสมมติฐานของการวิเคราะห์ของคุณ สมมติฐานของ t test dependent ได้แก่:

* ความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มต้องเท่ากัน
* ตัวแปรต้องวัดในระดับต่อเนื่อง
* ข้อมูลต้องเป็นไปตามการแจกแจงปกติ

คุณสามารถใช้เทคนิคสถิติต่างๆ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานเหล่านี้

 1. ดำเนินการทดสอบ

ขั้นตอนสุดท้ายคือการดำเนินการทดสอบ t dependent คุณสามารถดำเนินการทดสอบนี้โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เช่น SPSS หรือ Excel

ผลการทดสอบ t dependent จะรายงานค่า p-value ค่า p-value บ่งชี้ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลลัพธ์ที่สังเกตได้หากไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่ม

ค่า p-value น้อยกว่า 0.05 บ่งชี้ว่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มมีนัยสำคัญทางสถิติ

 1. ตีความผลการทดสอบ

หลังจากได้รับผลการทดสอบแล้ว คุณต้องตีความผลลัพธ์เหล่านั้น คุณสามารถตีความผลลัพธ์โดยเปรียบเทียบค่า p-value กับระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้

หากค่า p-value น้อยกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ คุณสามารถสรุปได้ว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่ม

ตัวอย่างเช่น หากระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้คือ 0.05 และค่า p-value น้อยกว่า 0.05 คุณสามารถสรุปได้ว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการฝึกอบรม

หากค่า p-value มากกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว้ คุณสามารถสรุปได้ว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่ม

t test dependent มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการตรวจสอบว่าการรักษาหรือการทดลองมีผลต่อผลลัพธ์เฉพาะหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการทราบว่ายาชนิดใหม่มีประสิทธิภาพมากกว่ายาหลอกหรือไม่ คุณสามารถใช้การทดสอบค่า t dependent เพื่อเปรียบเทียบคะแนนของผู้ป่วยกลุ่มเดียวกันก่อนและหลังการรักษา

ในการดำเนินการทดสอบ t dependent คุณต้องมีตัวแปรต่อเนื่องและตัวแปรหมวดหมู่ ตัวแปรต่อเนื่องคือผลลัพธ์ที่คุณต้องการวัด ในขณะที่ตัวแปรหมวดหมู่คือกลุ่มที่คุณต้องการเปรียบเทียบ

ตัวอย่างการใช้งาน t test dependent ในวิจัยเชิงสำรวจ

 • การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการได้รับการฝึกอบรม
 • การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาชนิดใหม่กับยาหลอกในการรักษาโรค
 • การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการปรับปรุง

ข้อดีและข้อจำกัดของ t test dependent

ข้อดีของ t test dependent ได้แก่

 • มีประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลสองกลุ่มที่เกี่ยวข้องกัน

t test dependent ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลสองกลุ่มที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งนี้ทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าการทดสอบ t อิสระ ซึ่งสามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลสองกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

 • สามารถใช้ได้กับขนาดตัวอย่างขนาดเล็ก

t test dependent สามารถใช้ได้กับขนาดตัวอย่างขนาดเล็ก สิ่งนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่สะดวกในการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งมักใช้ขนาดเล็ก

ข้อดีเหล่านี้ทำให้ t test dependent เป็นเครื่องมือทางสถิติที่มีประโยชน์ในการวิจัยเชิงสำรวจ

ข้อจำกัดของ t test dependent ได้แก่

ข้อจำกัดของ t test dependent ได้แก่

 • สมมติฐานของ t test dependent จะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง

t test dependent สมมติฐานหลายประการ ซึ่งรวมถึง:

* ความแปรปรวนของทั้งสองกลุ่มต้องเท่ากัน
* ตัวแปรต้องวัดในระดับต่อเนื่อง
* ข้อมูลต้องเป็นไปตามการแจกแจงปกติ

หากสมมติฐานเหล่านี้ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง การทดสอบ t dependent อาจให้ผลลัพธ์ที่บิดเบือน

 • t test dependent ไม่สามารถใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลสองกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

t test dependent ออกแบบมาสำหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลสองกลุ่มที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้น หากต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลสองกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำเป็นต้องใช้การทดสอบ t อิสระ

ข้อจำกัดเหล่านี้ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจใช้ t test dependent

บทสรุป

t test dependent: ใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจอย่างไร? สรุปได้ว่า t test dependent เป็นเครื่องมือทางสถิติที่มีประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลสองกลุ่มที่เกี่ยวข้องกัน t test dependent มักใช้ในวิจัยเชิงสำรวจเพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น ผลกระทบของการรักษา การทดลอง หรือการเปลี่ยนแปลง