วิธีการเขียนบทนำการวิจัยแบบเข้าใจง่าย

บทนำการวิจัยเปรียบเสมือนประตูสู่ผลงานวิจัยของคุณ เป็นส่วนแรกที่ผู้อ่านจะพบเจอ บทนำที่ดีจะดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจแรกพบ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญของงานวิจัยของคุณ บทความนี้ได้แนะนำ วิธีการเขียนบทนำการวิจัยแบบเข้าใจง่าย และดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

องค์ประกอบสำคัญของบทนำการวิจัย

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

อธิบายบริบทของงานวิจัยของคุณ ปัญหาที่คุณกำลังศึกษาคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร อธิบายให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของปัญหา

 • บริบท: ในปัจจุบัน โลกของเราเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมาย ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
 • ปัญหา: อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ข้อมูลข่าวสารบางส่วนไม่เป็นความจริง หรือบิดเบือนความจริง สร้างความสับสนให้กับผู้คน
 • ความสำคัญ: ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารจึงมีความสำคัญอย่างมาก
 • อธิบายให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของปัญหา: งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดีย

ตัวอย่าง:

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 มีข้อมูลข่าวสารมากมายเกี่ยวกับโรคนี้ปรากฏบนโซเชียลมีเดีย แต่ข้อมูลบางส่วนไม่เป็นความจริง สร้างความสับสนและความวิตกกังวลให้กับประชาชน

 • งานวิจัยนี้: งานวิจัยนี้จึงมุ่งหวังที่จะพัฒนาวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 บนโซเชียลมีเดีย
 • ผลลัพธ์: ผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดีย
 • ประโยชน์: ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

ตัวอย่างนี้เป็นเพียงแนวทางคร่าวๆ เท่านั้น คุณสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับงานวิจัยของคุณ สิ่งสำคัญคือ คุณต้องอธิบายบริบท ปัญหา ความสำคัญ และภาพรวมของปัญหาให้ชัดเจน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ระบุวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยของคุณ ต้องการตอบคำถามอะไร ต้องการค้นพบอะไร

 • วัตถุประสงค์หลัก: งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดีย

คำถามการวิจัย:

 • อะไรคือวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพ?
 • ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดีย?
 • ผู้ใช้โซเชียลมีเดียสามารถใช้วิธีการใดบ้างในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร?
 • การค้นพบ: งานวิจัยนี้คาดหวังว่าจะค้นพบวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง:

งานวิจัยนี้คาดหวังว่าจะค้นพบวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 บนโซเชียลมีเดีย

 • ผลลัพธ์: ผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดีย
 • ประโยชน์: ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

3. คำถามการวิจัย

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถแปลงเป็นคำถามการวิจัยได้ดังนี้

3.1 อะไรคือวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพ?

 • คำถามย่อย:
  • มีวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดียอะไรบ้าง?
  • วิธีการเหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด?
  • ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพของวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง?

3.2 ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดีย?

 • คำถามย่อย:
  • แหล่งที่มาของข้อมูลมีผลต่อความถูกต้องหรือไม่?
  • เนื้อหาของข้อมูลมีผลต่อความถูกต้องหรือไม่?
  • ผู้สร้าง/ผู้เผยแพร่ข้อมูลมีผลต่อความถูกต้องหรือไม่?
  • ผู้ใช้โซเชียลมีเดียมีผลต่อความถูกต้องหรือไม่?

3.3 ผู้ใช้โซเชียลมีเดียสามารถใช้วิธีการใดบ้างในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร?

 • คำถามย่อย:
  • ผู้ใช้โซเชียลมีเดียมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด?
  • ผู้ใช้โซเชียลมีเดียใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารหรือไม่?
  • ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร?

ตัวอย่าง:

จากวัตถุประสงค์ที่ต้องการค้นพบวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 บนโซเชียลมีเดีย

คำถามการวิจัย:

 • อะไรคือวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 บนโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพ?
 • แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 บนโซเชียลมีเดียที่มีความน่าเชื่อถือมีอะไรบ้าง?
 • ผู้ใช้โซเชียลมีเดียสามารถใช้วิธีการใดบ้างในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 บนโซเชียลมีเดีย?

คำถามการวิจัยที่ดีควร:

 • ชัดเจน ตรงประเด็น
 • สื่อความหมายได้อย่างครบถ้วน
 • ตอบสนองวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 • สามารถวัดผลได้
 • เป็นไปได้ที่จะตอบคำถาม

4. สมมติฐาน (ถ้ามี)

เสนอคำตอบที่เป็นไปได้สำหรับคำถามการวิจัย

สมมติฐาน 1:

วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย:

 • การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล
 • การตรวจสอบเนื้อหาของข้อมูล
 • การตรวจสอบผู้สร้าง/ผู้เผยแพร่ข้อมูล
 • การตรวจสอบความคิดเห็นของผู้อื่น

สมมติฐาน 2:

ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดีย ประกอบด้วย:

 • แหล่งที่มาของข้อมูล
 • เนื้อหาของข้อมูล
 • ผู้สร้าง/ผู้เผยแพร่ข้อมูล
 • ผู้ใช้โซเชียลมีเดีย

สมมติฐาน 3:

ผู้ใช้โซเชียลมีเดียสามารถใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดียได้ดังนี้:

 • การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล
 • การตรวจสอบเนื้อหาของข้อมูล
 • การตรวจสอบผู้สร้าง/ผู้เผยแพร่ข้อมูล
 • การตรวจสอบความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่าง:

สมมติฐาน 1:

วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 บนโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย:

 • การตรวจสอบว่าข้อมูลมาจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือหรือไม่ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรอนามัยโลก (WHO) หรือเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข
 • การตรวจสอบว่าเนื้อหาของข้อมูลนั้นถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง และไม่มีการบิดเบือนข้อมูล
 • การตรวจสอบว่าผู้สร้าง/ผู้เผยแพร่ข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่
 • การตรวจสอบความคิดเห็นของผู้อื่นเกี่ยวกับข้อมูลนั้น

สมมติฐาน 2:

ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 บนโซเชียลมีเดีย ประกอบด้วย:

 • แหล่งที่มาของข้อมูล
 • เนื้อหาของข้อมูล
 • ผู้สร้าง/ผู้เผยแพร่ข้อมูล
 • ผู้ใช้โซเชียลมีเดีย เช่น ผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมากกว่าผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่ไม่มีความรู้

สมมติฐาน 3:

ผู้ใช้โซเชียลมีเดียสามารถใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 บนโซเชียลมีเดียได้ดังนี้:

 • การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล
 • การตรวจสอบเนื้อหาของข้อมูล
 • การตรวจสอบผู้สร้าง/ผู้เผยแพร่ข้อมูล
 • การตรวจสอบความคิดเห็นของผู้อื่น

5. ขอบเขตของการวิจัย

อธิบายขอบเขตของงานวิจัยของคุณ อะไรอยู่ในขอบเขต อะไรไม่อยู่

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษา:

 • วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดีย
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดีย
 • วิธีการที่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียสามารถใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดีย

งานวิจัยชิ้นนี้จำกัดขอบเขตอยู่ที่:

 • ข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับโรคโควิด-19
 • ผู้ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศไทย
 • แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook, Twitter และ Instagram

งานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้จำกัดขอบเขต:

 • ศึกษาความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับหัวข้ออื่นๆ
 • ศึกษาผู้ใช้โซเชียลมีเดียในต่างประเทศ
 • ศึกษาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ

ตัวอย่าง:

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษา:

 • วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 บน Facebook, Twitter และ Instagram
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 บน Facebook, Twitter และ Instagram
 • วิธีการที่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศไทยใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 บน Facebook, Twitter และ Instagram

งานวิจัยชิ้นนี้จำกัดขอบเขตอยู่ที่:

 • ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เท่านั้น
 • ผู้ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศไทยเท่านั้น
 • แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook, Twitter และ Instagram เท่านั้น

งานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้จำกัดขอบเขต:

 • ศึกษาความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหัวข้ออื่นๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ หรือ กีฬา
 • ศึกษาผู้ใช้โซเชียลมีเดียในต่างประเทศ
 • ศึกษาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ เช่น TikTok หรือ YouTube

การกำหนดขอบเขตของงานวิจัย:

 • ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถมุ่งเน้นไปที่ประเด็นหลักของงานวิจัย
 • ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถจัดการทรัพยากรและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถเขียนงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

อธิบายว่างานวิจัยของคุณจะสร้างประโยชน์อะไรบ้าง

งานวิจัยชิ้นนี้คาดว่าจะ:

 • พัฒนาวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
 • ช่วยลดการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จบนโซเชียลมีเดีย
 • ช่วยให้ผู้คนสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง
 • ช่วยให้สังคมมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

ตัวอย่าง:

งานวิจัยชิ้นนี้คาดว่าจะ:

 • พัฒนาวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 บน Facebook, Twitter และ Instagram
 • ช่วยให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
 • ช่วยลดการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโรคโควิด-19 บน Facebook, Twitter และ Instagram
 • ช่วยให้ผู้คนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง
 • ช่วยให้สังคมไทยมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

ประโยชน์:

 • ผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารบนโซเชียลมีเดีย
 • ช่วยให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และประเมินข้อมูลข่าวสาร
 • ช่วยให้สังคมมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

7. นิยามศัพท์ (ถ้ามี):

นิยามศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในงานวิจัย

ข้อมูลข่าวสาร: ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่นำมาเสนอเพื่อแจ้งให้ทราบ

โซเชียลมีเดีย: แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถสร้างและแบ่งปันเนื้อหา โต้ตอบกับผู้อื่น และสร้างเครือข่าย

ความถูกต้อง: ข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับความเป็นจริง ไม่บิดเบือน

ข้อมูลเท็จ: ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง

การตรวจสอบความถูกต้อง: กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร

แหล่งที่มา: ต้นกำเนิดของข้อมูลข่าวสาร

เนื้อหา: ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ

ผู้สร้าง/ผู้เผยแพร่: บุคคลหรือองค์กรที่สร้างหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ใช้โซเชียลมีเดีย: บุคคลที่ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

ตัวอย่าง:

ข้อมูลข่าวสาร: ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19

โซเชียลมีเดีย: Facebook, Twitter, Instagram

ความถูกต้อง: ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่ตรงกับความเป็นจริง ไม่บิดเบือน

ข้อมูลเท็จ: ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่ไม่เป็นความจริง

การตรวจสอบความถูกต้อง: กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19

แหล่งที่มา: เว็บไซต์ขององค์กรอนามัยโลก (WHO) เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข

เนื้อหา: ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เกี่ยวกับโรคโควิด-19

ผู้สร้าง/ผู้เผยแพร่: บุคคล องค์กร สื่อมวลชน

ผู้ใช้โซเชียลมีเดีย: บุคคลที่ใช้ Facebook, Twitter, Instagram

คุณสามารถเพิ่มเติมนิยามศัพท์เฉพาะทางอื่นๆ ที่ใช้ในงานวิจัยของคุณ

สิ่งสำคัญคือ คุณต้องนิยามศัพท์เฉพาะทางให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจงานวิจัยของคุณได้อย่างถูกต้อง

เทคนิคการเขียนบทนำให้เข้าใจง่าย

 • เขียนด้วยภาษาที่เรียบง่าย กระชับ ตรงประเด็น
 • หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะทางที่ยากเกินไป
 • อธิบายเนื้อหาให้ชัดเจน
 • เน้นประเด็นสำคัญ
 • เชื่อมโยงงานวิจัยของคุณกับงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ตัวอย่างบทนำการวิจัย

หัวข้อ: ผลของการใช้โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ต่อทักษะการฟังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา:

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมถึงการศึกษา โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์เป็นเครื่องมือใหม่ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาครูผู้สอน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ต่อทักษะการฟังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำถามการวิจัย:

 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์มีทักษะการฟังภาษาอังกฤษดีขึ้นกว่านักเรียนที่ไม่ได้ใช้หรือไม่?
 • โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์มีผลต่อทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างไร?

สมมติฐาน:

 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์จะมีทักษะการฟังภาษาอังกฤษดีขึ้นกว่านักเรียนที่ไม่ได้ใช้
 • โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์จะมีผลต่อทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในด้านต่างๆ ดังนี้:
  • ความสามารถในการเข้าใจใจความสำคัญ
  • ความสามารถในการระบุรายละเอียด
  • ความสามารถในการจดจำ
  • ความสามารถในการตีความ

ขอบเขตของการวิจัย:

การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ต่อทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

 • ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์
 • ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นิยามศัพท์:

 • ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ: หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจภาษาอังกฤษที่ได้ยิน
 • โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์: หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ใช้สอนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์

ตัวอย่างนี้เป็นเพียงแนวทางคร่าวๆ เท่านั้น คุณสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับงานวิจัยของคุณ

สิ่งสำคัญคือ บทนำของคุณควรอ่านง่าย เข้าใจง่าย และดึงดูดความสนใจผู้อ่าน