ปัญหาและอุปสรรคในการวิจัยบัญชี

การวิจัยบัญชีเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และพัฒนาวิชาชีพบัญชีให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การวิจัยบัญชีก็ประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานวิจัยและผลการวิจัย ปัญหาและอุปสรรคในการวิจัยบัญชี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

ปัญหาและอุปสรรคด้านวิชาการ

ปัญหาและอุปสรรคด้านวิชาการ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดทางบัญชี ปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการวิจัย ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัย และปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวอย่างของปัญหาและอุปสรรคด้านวิชาการ เช่น

 • ปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดทางบัญชี เช่น ยังไม่มีทฤษฎีทางบัญชีที่สมบูรณ์และครอบคลุมทุกประเด็น ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางแนวคิดในการวิจัย
 • ปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย เช่น ระเบียบวิธีวิจัยบางวิธีอาจไม่เหมาะสมกับประเด็นการวิจัย ส่งผลให้ผลการวิจัยไม่ถูกต้อง
 • ปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการวิจัย เช่น ระเบียบการวิจัยบางฉบับอาจไม่เอื้อต่อการทำวิจัยอิสระ ส่งผลให้ผู้วิจัยไม่สามารถใช้วิธีการวิจัยที่ต้องการได้
 • ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล เช่น แหล่งข้อมูลบางอย่างอาจไม่เพียงพอหรือไม่สามารถเข้าถึงได้ ส่งผลให้ผู้วิจัยไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน
 • ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัย เช่น เครื่องมือวิจัยบางชนิดอาจไม่เหมาะสมกับประเด็นการวิจัย ส่งผลให้ผลการวิจัยไม่ถูกต้อง
 • ปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลบางวิธีอาจไม่เหมาะสมกับข้อมูล ส่งผลให้ผลการวิจัยไม่ถูกต้อง

ปัญหาและอุปสรรคด้านอื่น ๆ

ปัญหาและอุปสรรคด้านอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับทุนวิจัย ปัญหาเกี่ยวกับเวลา ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร ปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติต่องานวิจัย

ตัวอย่างของปัญหาและอุปสรรคด้านอื่น ๆ เช่น

 • ปัญหาเกี่ยวกับทุนวิจัย เช่น ทุนวิจัยมีจำกัด ส่งผลให้ผู้วิจัยไม่สามารถทำวิจัยได้ตามที่ต้องการ
 • ปัญหาเกี่ยวกับเวลา เช่น ผู้วิจัยมีเวลาจำกัด ส่งผลให้ไม่สามารถทำวิจัยได้ละเอียดและรอบคอบ
 • ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร เช่น ผู้วิจัยขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการวิจัย ส่งผลให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพต่ำ
 • ปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติต่องานวิจัย เช่น ผู้บริหารและคนในวิชาชีพบัญชีขาดความตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย ส่งผลให้งานวิจัยไม่ได้รับการสนับสนุน

ปัญหาและอุปสรรคในการวิจัยบัญชีเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานวิจัยและผลการวิจัย ส่งผลให้ผลงานวิจัยไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยบัญชีจึงควรตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว เพื่อให้งานวิจัยบัญชีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการวิจัยบัญชี

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการวิจัยบัญชี ได้แก่

 • การพัฒนาทฤษฎีและแนวคิดทางบัญชีให้สมบูรณ์และครอบคลุมทุกประเด็น
 • การพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยให้เหมาะสมกับประเด็นการวิจัย
 • การปรับปรุงระเบียบการวิจัยให้เอื้อต่อการทำวิจัยอิสระ
 • การแสวงหาแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ ที่เพียงพอและสามารถเข้าถึงได้
 • การพัฒนาเครื่องมือวิจัยให้เหมาะสมกับประเด็นการวิจัย
 • การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
 • การส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนทุนวิจัย
 • การส่งเสริมให้ผู้บริหารและคนในวิชาชีพบัญชีตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย

การพัฒนาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคในการวิจัยบัญชี จะช่วยส่งเสริมให้งานวิจัยบัญชีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น