คลังเก็บป้ายกำกับ: ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม

วิธีสุ่มตัวอย่างด้วย G*power

ทำวิธีสุ่มตัวอย่างแบบใช้ G*power อย่างไร

G*Power เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่างที่จำเป็นสำหรับการทดสอบทางสถิติ ช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุกำลังที่ต้องการ ขนาดเอฟเฟ็กต์ และระดับอัลฟ่า จากนั้นจึงคำนวณขนาดตัวอย่างที่ต้องการ

เมื่อใช้ G*Power เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่างตามการวิเคราะห์กำลัง สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ระบุคำถามการวิจัย: ระบุคำถามการวิจัยอย่างชัดเจนว่าการศึกษามีเป้าหมายที่จะระบุ รวมถึงสมมติฐานที่เป็นโมฆะและทางเลือกอื่น
  2. กำหนดขนาดเอฟเฟกต์: กำหนดขนาดเอฟเฟกต์ซึ่งเป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สนใจ การวัดขนาดเอฟเฟกต์ทั่วไป ได้แก่ Cohen’s d, r และ omega squared
  3. เลือกการทดสอบทางสถิติ: เลือกการทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับคำถามและข้อมูลการวิจัย เช่น การทดสอบค่า t, ANOVA หรือการทดสอบไคสแควร์
  4. ตั้งค่าพลังงานที่ต้องการ: ตั้งค่าระดับพลังงานที่ต้องการ ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่จะตรวจพบความแตกต่างที่มีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อมีอยู่ ระดับพลังงานทั่วไปคือ 0.8
  5. ตั้งค่าระดับอัลฟา: ตั้งค่าระดับอัลฟ่า ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นของข้อผิดพลาดประเภท I หรือผลบวกลวง ระดับอัลฟ่าทั่วไปคือ 0.05
  6. ป้อนค่าลงในพลัง G: ป้อนค่าสำหรับคำถามการวิจัย ขนาดเอฟเฟกต์ การทดสอบทางสถิติ ระดับพลัง และระดับอัลฟ่าลงในพลัง G
  7. ตีความผลลัพธ์: ตีความผลลัพธ์จาก G*Power ซึ่งจะระบุขนาดตัวอย่างที่จำเป็นสำหรับพารามิเตอร์ที่ระบุ
  8. ตรวจสอบสมมติฐาน: ตรวจสอบสมมติฐานของการทดสอบทางสถิติและขนาดตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าขนาดตัวอย่างเหมาะสมกับคำถามและข้อมูลการวิจัย

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า G*Power เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในหลายๆ เครื่องมือในการประมาณขนาดตัวอย่าง และไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดเสมอไป สิ่งสำคัญที่ควรทราบด้วยว่า G*Power ไม่ได้ใช้แทนการออกแบบการวิจัยและการวิเคราะห์พลังงานอย่างรอบคอบ และควรใช้ร่วมกับความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับสถิติและวิธีการวิจัย

โดยสรุป G*Power เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่างที่จำเป็นสำหรับการทดสอบทางสถิติ ช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุกำลังที่ต้องการ ขนาดเอฟเฟ็กต์ และระดับอัลฟ่า จากนั้นจึงคำนวณขนาดตัวอย่างที่ต้องการ โดยทำตามขั้นตอนการกำหนดคำถามวิจัย กำหนดขนาดผล เลือกการทดสอบทางสถิติที่เหมาะสม ตั้งค่ากำลังและระดับอัลฟ่าที่ต้องการ ใส่ค่าลงใน G*Power แปลผลและตรวจสอบสมมติฐาน นักวิจัยสามารถใช้ G*Power ในการประมาณค่าได้ ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือควรใช้ G*Power ร่วมกับความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับสถิติและวิธีการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)