คลังเก็บป้ายกำกับ: ข้อดีข้อเสียในการเขียนบทที่ 2

วิธีเขียนบทที่ 2: ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่คุณไม่ควรทำ

บทที่ 2: ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นบทที่สำคัญบทหนึ่งในการเขียนวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยเชิงวิชาการ เพราะทำหน้าที่อธิบายและเชื่อมโยงแนวคิดและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย รวมถึงช่วยในการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐานการวิจัย และวิธีการวิจัยที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ จึงมีความสำคัญที่ผู้วิจัยจะต้องเขียนบทที่ 2 ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้วิจัยจำนวนไม่น้อยที่เขียนบทที่ 2 ผิดพลาดหรือทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้การวิจัยมีความน่าเชื่อถือและคุณภาพลดลง บทความนี้จึงจะกล่าวถึง วิธีเขียนบทที่ 2: ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่คุณไม่ควรทำ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

1. ไม่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างรอบด้าน

การเขียนบทที่ 2 ที่ดี ผู้วิจัยควรศึกษาค้นคว้าข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพื่อให้เข้าใจปัญหาการวิจัยอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างสมเหตุสมผล ตัวอย่างเช่น หากผู้วิจัยต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับประสิทธิภาพการทำงาน ผู้วิจัยควรศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความเครียด ประสิทธิภาพการทำงาน และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้สามารถอธิบายและเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

หากผู้วิจัยไม่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างรอบด้าน อาจส่งผลให้บทที่ 2 มีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องได้ เช่น

 • ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเชื่อถือไม่ได้ ส่งผลให้การวิจัยมีความน่าเชื่อถือลดลง
 • แนวคิดไม่ครบถ้วนหรือเชื่อมโยงกันไม่สมเหตุสมผล ส่งผลให้การวิจัยขาดความชัดเจนและไม่สามารถอธิบายปัญหาการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
 • ขาดการเชื่อมโยงกับปัญหาการวิจัย ส่งผลให้บทที่ 2 ขาดความสำคัญและไม่สามารถช่วยในการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐานการวิจัย และวิธีการวิจัยที่เหมาะสมได้

ตัวอย่างการเขียนบทที่ 2 ที่ไม่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างรอบด้าน เช่น

 • ผู้วิจัยสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดเพียงสั้นๆ โดยไม่ได้อธิบายรายละเอียดหรืออ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
 • ผู้วิจัยนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพียงไม่กี่งานโดยไม่พิจารณาความสำคัญของผลงานวิจัย
 • ผู้วิจัยเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างขาดความสมเหตุสมผล เช่น อธิบายว่าความเครียดส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานทั้งในระดับปานกลางและระดับสูง

ผู้วิจัยควรหลีกเลี่ยงการเขียนบทที่ 2 โดยไม่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยควรศึกษาค้นคว้าข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการและน่าเชื่อถือ เช่น ตำรา บทความวิชาการ รายงานวิจัย เป็นต้น เพื่อให้สามารถเขียนบทที่ 2 ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

2. คัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิง

การคัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณทางวิชาการ เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นการฉ้อโกงทางวิชาการ ผู้วิจัยควรอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและแนวคิดที่นำมาใช้ในการเขียนทุกครั้ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้

การคัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงอาจทำได้หลายรูปแบบ เช่น

 • การลอกเลียนข้อความหรือเนื้อหาของผู้อื่นมาอย่างตรงๆ โดยไม่ได้ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม
 • การถอดความข้อความหรือเนื้อหาของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา
 • การสรุปความหรือสรุปประเด็นของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา

การคัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงอาจส่งผลกระทบต่องานวิจัยได้ดังนี้

 • การวิจัยมีความน่าเชื่อถือลดลง เนื่องจากข้อมูลและแนวคิดที่นำมาใช้ในการวิจัยไม่ถูกต้องหรือเชื่อถือไม่ได้
 • ผู้วิจัยอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีฐานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • ผู้วิจัยอาจถูกตัดสิทธิ์ในการสอบหรือได้รับปริญญา

ผู้วิจัยควรหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิง โดยควรอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและแนวคิดที่นำมาใช้ในการเขียนทุกครั้ง เพื่อให้การวิจัยมีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ

3. เขียนบทที่ 2 โดยไม่เชื่อมโยงกับปัญหาการวิจัย

บทที่ 2: ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นบทที่สำคัญบทหนึ่งในการเขียนวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยเชิงวิชาการ เพราะทำหน้าที่อธิบายและเชื่อมโยงแนวคิดและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย รวมถึงช่วยในการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐานการวิจัย และวิธีการวิจัยที่เหมาะสม

การเขียนบทที่ 2 โดยไม่เชื่อมโยงกับปัญหาการวิจัยอาจส่งผลกระทบต่องานวิจัยได้ดังนี้

 • บทที่ 2 ขาดความสำคัญและไม่สามารถช่วยในการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐานการวิจัย และวิธีการวิจัยที่เหมาะสมได้
 • ผู้อ่านไม่สามารถเข้าใจปัญหาการวิจัยและเห็นความสำคัญของการวิจัยได้
 • การวิจัยมีความน่าเชื่อถือลดลง เนื่องจากไม่สามารถอธิบายปัญหาการวิจัยได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างการเขียนบทที่ 2 โดยไม่เชื่อมโยงกับปัญหาการวิจัย เช่น

 • ผู้วิจัยอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดอย่างละเอียด แต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพการทำงาน
 • ผู้วิจัยนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาเกี่ยวกับความเครียด แต่ไม่ได้พิจารณาความสำคัญของผลงานวิจัยต่อประเด็นที่ศึกษา
 • ผู้วิจัยสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้เชื่อมโยงกับปัญหาการวิจัย

ผู้วิจัยควรหลีกเลี่ยงการเขียนบทที่ 2 โดยไม่เชื่อมโยงกับปัญหาการวิจัย โดยควรเขียนบทที่ 2 โดยเน้นที่ประเด็นที่เชื่อมโยงกับปัญหาการวิจัย เช่น

 • อธิบายแนวคิดและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยอย่างครบถ้วน
 • นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา
 • สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมโยงกับปัญหาการวิจัย

ผู้วิจัยควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ในการเขียนบทที่ 2 เพื่อให้บทที่ 2 เชื่อมโยงกับปัญหาการวิจัย

 • ปัญหาการวิจัยคืออะไร
 • แนวคิดและประเด็นใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย
 • ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องศึกษาเกี่ยวกับประเด็นใดบ้าง

ผู้วิจัยควรศึกษาค้นคว้าข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถเขียนบทที่ 2 ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

4. เขียนบทที่ 2 โดยไม่สรุปประเด็นสำคัญ

การเขียนบทที่ 2 โดยไม่สรุปประเด็นสำคัญอาจส่งผลให้บทที่ 2 ขาดความชัดเจนและไม่สามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นสำคัญที่ผู้วิจัยต้องการจะนำเสนอได้

ตัวอย่างการเขียนบทที่ 2 โดยไม่สรุปประเด็นสำคัญ เช่น

 • ผู้วิจัยอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดอย่างละเอียด แต่ไม่ได้สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดความเครียด
 • ผู้วิจัยนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาเกี่ยวกับความเครียด แต่ไม่ได้สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลงานวิจัย
 • ผู้วิจัยสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้สรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย

ผู้วิจัยควรหลีกเลี่ยงการเขียนบทที่ 2 โดยไม่สรุปประเด็นสำคัญ โดยควรสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นสำคัญที่ผู้วิจัยต้องการจะนำเสนอ

ผู้วิจัยควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ในการสรุปประเด็นสำคัญในบทที่ 2

 • ประเด็นสำคัญที่ผู้วิจัยต้องการจะนำเสนอคืออะไร
 • ประเด็นสำคัญเหล่านั้นสามารถสรุปได้อย่างไร

ผู้วิจัยควรเขียนสรุปประเด็นสำคัญอย่างกระชับ เข้าใจง่าย และเชื่อมโยงกับปัญหาการวิจัย

5. ไม่ตรวจทานและแก้ไขบทที่ 2 อย่างรอบคอบ

การไม่ตรวจทานและแก้ไขบทที่ 2 อย่างรอบคอบอาจส่งผลให้บทที่ 2 มีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องได้ เช่น

 • ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเชื่อถือไม่ได้
 • แนวคิดไม่ครบถ้วนหรือเชื่อมโยงกันไม่สมเหตุสมผล
 • ขาดการเชื่อมโยงกับปัญหาการวิจัย
 • ภาษาไม่ชัดเจนหรือกระชับ

ตัวอย่างการเขียนบทที่ 2 ที่ไม่ตรวจทานและแก้ไขอย่างรอบคอบ เช่น

 • ผู้วิจัยเขียนข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น สะกดคำผิด เขียนตัวเลขผิด หรืออ้างอิงแหล่งที่มาไม่ถูกต้อง
 • ผู้วิจัยเขียนแนวคิดไม่ครบถ้วน เช่น อธิบายแนวคิดไม่ชัดเจน ไม่ได้อธิบายรายละเอียด หรือเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ เข้าด้วยกันไม่สมเหตุสมผล
 • ผู้วิจัยเขียนบทที่ 2 โดยไม่เชื่อมโยงกับปัญหาการวิจัย เช่น อธิบายแนวคิดหรือผลงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย
 • ผู้วิจัยเขียนบทที่ 2 ด้วยภาษาที่ไม่ชัดเจนหรือกระชับ เช่น เขียนประโยคยาวๆ วกวน หรือใช้คำศัพท์ที่เข้าใจยาก

ผู้วิจัยควรหลีกเลี่ยงการเขียนบทที่ 2 โดยไม่ตรวจทานและแก้ไขอย่างรอบคอบ โดยควรตรวจทานและแก้ไขบทที่ 2 อย่างรอบคอบก่อนส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจทาน เพื่อให้แน่ใจว่าบทที่ 2 เขียนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

ผู้วิจัยควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ในการตรวจทานและแก้ไขบทที่ 2

 • ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลและแนวคิดที่นำมาใช้ในการเขียน
 • ตรวจทานการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างสมเหตุสมผล
 • ตรวจทานความชัดเจนและความกระชับของภาษา

ผู้วิจัยควรให้ผู้อื่นช่วยตรวจทานและแก้ไขบทที่ 2 ของตน เพื่อให้สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดหรือบกพร่องได้อย่างครอบคลุม

การเขียนบทที่ 2 ที่ดีจะช่วยให้การวิจัยมีความน่าเชื่อถือและคุณภาพมากขึ้น ผู้วิจัยจึงควรศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเขียนอย่างเคร่งครัด พร้อมหลีกเลี่ยง วิธีเขียนบทที่ 2: ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่คุณไม่ควรทำ ดังที่กล่าวมาแล้ว

ข้อดี-ข้อเสีย การเขียนบทที่ 2: ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในขอบเขตของการเขียนเชิงวิชาการ การสร้างบทที่ 2 หรือที่เรียกว่าบท “ทฤษฎีและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง” ถือเป็นก้าวสำคัญในกระบวนการวิจัย เป็นการวางรากฐานสำหรับการศึกษาทั้งหมด โดยมีกรอบทางทฤษฎีอย่างชัดเจน และการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง

อย่างไรก็ตาม การเขียนบทที่ 2 มาพร้อมกับข้อดีและข้อเสียในตัวเอง บทความนี้เจาะลึกข้อดีและข้อเสียในการเขียนบทที่สำคัญนี้

ข้อดีของการเขียนบทที่ 2

1. ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของการวิจัย : จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของการวิจัย โดยอธิบายถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ว่าการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไร และทำไมจึงมีความสำคัญ

2. ช่วยให้ผู้อ่านคาดเดาได้ว่าผลการวิจัยจะเป็นอย่างไร : จะช่วยให้ผู้อ่านคาดเดาได้ว่าผลการวิจัยจะเป็นอย่างไร โดยอธิบายถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในงานวิจัย

3. ช่วยให้นักวิจัยระบุช่องว่างทางความรู้ : จะช่วยให้นักวิจัยระบุช่องว่างทางความรู้ โดยอธิบายถึงข้อจำกัดของทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

4. ช่วยให้นักวิจัยสร้างสมมติฐานการวิจัย : จะช่วยให้นักวิจัยสร้างสมมติฐานการวิจัย โดยอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในงานวิจัย ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยสามารถตั้งสมมติฐานการวิจัยได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสียของการเขียนบทที่ 2

1. ใช้เวลาในการเขียนมาก : การเขียนบทที่ 2 จำเป็นต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจใช้เวลานาน

2. อาจทำให้รายงานการวิจัยมีความยาวมากเกินไป : หากเขียนมากเกินไป อาจทำให้รายงานการวิจัยมีความยาวมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่าย

3. อาจทำให้ผู้อ่านสับสน : หากเขียนไม่ชัดเจน อาจทำให้ผู้อ่านสับสนและเข้าใจยาก

สรุป

การเขียนบทที่ 2 มีประโยชน์ต่อทั้งผู้อ่านและนักวิจัย อย่างไรก็ตาม นักวิจัยควรเขียนบทที่ 2 ให้กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย เพื่อไม่ให้รายงานการวิจัยมีความยาวมากเกินไป และไม่ให้ผู้อ่านเกิดความสับสน