คลังเก็บป้ายกำกับ: วิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในงานวิจัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำวิจัย เพราะจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย รวมถึงทฤษฎี แนวคิด ตัวแปร และวิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย กำหนดตัวแปรและขอบเขตการวิจัย กำหนดวิธีการวิจัย และตีความผลการวิจัย

ประโยชน์ของการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในงานวิจัย มีดังนี้

 • ช่วยให้เข้าใจทฤษฎี แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย

การวิจัยที่ดีควรมีพื้นฐานอยู่บนทฤษฎีหรือแนวคิดที่ชัดเจน การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและใช้ในการตีความผลการวิจัย

 • ช่วยป้องกันการทำวิจัยซ้ำซ้อนกับคนอื่นๆที่วิจัยไปแล้ว

การวิจัยซ้ำซ้อนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและเวลา ผู้วิจัยควรศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มทำวิจัย เพื่อตรวจสอบว่ามีผู้วิจัยคนอื่นได้ทำวิจัยในประเด็นเดียวกันไปแล้วหรือไม่ หากพบว่ามีผู้วิจัยอื่นได้ทำวิจัยในประเด็นเดียวกันไปแล้ว ผู้วิจัยควรพิจารณาว่าผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับประเด็นวิจัยของตนหรือไม่ หากพบว่าผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับประเด็นวิจัยของตน ผู้วิจัยอาจต้องปรับเปลี่ยนประเด็นวิจัยหรือวิธีการวิจัย

 • ช่วยในการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัยเป็นกรอบความคิดที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงกรอบแนวคิดการวิจัยของงานวิจัยอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยของตนเอง

 • ช่วยในการกำหนดตัวแปรและขอบเขตการวิจัย

ตัวแปรและขอบเขตการวิจัยเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดทิศทางของงานวิจัย การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงตัวแปรและขอบเขตการวิจัยของงานวิจัยอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดตัวแปรและขอบเขตการวิจัยของตนเอง

 • ช่วยในการกำหนดวิธีการวิจัย

วิธีการวิจัยเป็นขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงวิธีการวิจัยของงานวิจัยอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดวิธีการวิจัยของตนเอง

 • ช่วยในการตีความผลการวิจัย

ผลการวิจัยเป็นข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการวิจัย การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงผลการวิจัยของงานวิจัยอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และตีความผลการวิจัยของตนเอง

การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในงานวิจัย ควรพิจารณาประเด็นสำคัญๆ ดังนี้

 • แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยควรศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจในประเด็นที่วิจัย

 • ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยควรศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดตัวแปรและขอบเขตการวิจัย

 • วิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยควรศึกษาวิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวิธีการวิจัยของตนเอง

 • ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยควรศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และตีความผลการวิจัยของตนเอง

การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในงานวิจัย ควรดำเนินการอย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัย

ตัวอย่างประโยชน์ของการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในงานวิจัย ดังนี้

 • การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตนสนใจศึกษาหรือไม่ หากมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยสามารถศึกษาผลการวิจัยเหล่านั้น เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย กำหนดตัวแปรและขอบเขตการวิจัย และกำหนดวิธีการวิจัยของตนเอง
 • การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบว่ามีงานวิจัยใดบ้างที่ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้อง หากมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยสามารถศึกษาผลการวิจัยเหล่านั้น เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการกำหนดตัวแปรและขอบเขตการวิจัยของตนเอง
 • การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบถึงข้อดีและข้อจำกัดของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หากทราบข้อดีและข้อจำกัดของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยสามารถนำมาพิจารณาในการปรับปรุงงานวิจัยของตนเองให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 • การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบว่ามีงานวิจัยใดบ้างที่ศึกษาประเด็นที่ตนสนใจศึกษาในบริบทอื่น หากมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยสามารถศึกษาผลการวิจัยเหล่านั้น เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการขยายผลการวิจัยของตนเองไปยังบริบทอื่น

สรุปได้ว่า การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในงานวิจัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำวิจัย เพราะจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย รวมถึงทฤษฎี แนวคิด ตัวแปร และวิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย กำหนดตัวแปรและขอบเขตการวิจัย กำหนดวิธีการวิจัย และตีความผลการวิจัย

เอกสารการวิจัยมีอายุมากกว่า 10 ปี

อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ให้ใช้งานวิจัยที่เกิน 10 ปี ต้องทำอย่างไร

หากที่ปรึกษาของคุณไม่อนุญาตให้คุณใช้เอกสารการวิจัยที่มีอายุมากกว่า 10 ปี มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้:

 1. ค้นหางานวิจัยล่าสุด: ค้นหางานวิจัยล่าสุดที่ได้รับการตีพิมพ์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณติดตามความคิดและความเข้าใจในปัจจุบันของหัวข้อได้ทันท่วงที
 2. ทบทวนข้อจำกัดของการวิจัยที่เก่ากว่า: ทบทวนข้อจำกัดของการวิจัยที่เก่ากว่า และพิจารณาว่าจะแก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้อย่างไรในการวิจัยล่าสุด
 3. ค้นหาบทวิจารณ์หรือการวิเคราะห์บทสรุป: ค้นหาบทวิจารณ์หรือการวิเคราะห์บทสรุปของวรรณกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การศึกษาประเภทนี้สามารถให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันมากขึ้นเกี่ยวกับการวิจัยในหัวข้อที่กำหนด
 4. พิจารณามุมมองทางเลือก: มองหางานวิจัยจากมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น จากประเทศ วัฒนธรรม หรือสาขาวิชาอื่นๆ สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณได้รับความเข้าใจที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อ
 5. ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ: ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณ พวกเขาอาจมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและทฤษฎีล่าสุดที่คุณไม่ทราบ หรืออาจสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแก่คุณเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการวิจัย
 6. ทำการวิจัยใหม่: หากการวิจัยที่คุณพบล้าสมัย อาจจำเป็นต้องทำการวิจัยใหม่โดยใช้วิธีการวิจัยที่ปรับปรุงใหม่
 7. พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา: หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดของงานวิจัยที่คุณพบ หรือหากคุณรู้สึกว่างานวิจัยเก่า ๆ ยังคงมีความเกี่ยวข้อง คุณควรปรึกษาข้อกังวลของคุณกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอธิบายเหตุผลที่คุณเชื่อว่างานวิจัยเก่า ๆ ควร รวมอยู่ในงานของคุณ
 8. โปรดทราบว่าอายุของงานวิจัยไม่ใช่เกณฑ์เดียวในการพิจารณา แต่คุณภาพและความเกี่ยวข้องของงานวิจัยก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเช่นกัน

สิ่งสำคัญคือต้องระลึกไว้เสมอว่าความรู้และความเข้าใจมีการพัฒนาอยู่เสมอ และมีการเผยแพร่งานวิจัยใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง แม้ว่างานวิจัยที่คุณค้นพบจะมีอายุมากกว่า 10 ปี แต่ก็ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและเป็นรากฐานสำหรับการวิจัยต่อไป

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)