คลังเก็บป้ายกำกับ: วิจัยหน้าเดียว

วิจัยหน้าเดียวคณิตศาสตร์


เรื่อง: ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คำถามการวิจัย: การบูรณาการเทคโนโลยีในห้องเรียนส่งผลต่อผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนอย่างไร?

วิธีการวิจัย:

 • การวิเคราะห์อภิมานของการศึกษาที่มีอยู่ได้ดำเนินการเพื่อตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาคณิตศาสตร์
 • การศึกษาที่รวบรวมได้ดำเนินการกับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ และใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ เช่น แล็ปท็อป แท็บเล็ต และกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ
 • การวิจัยมีทั้งวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น การสำรวจ การสังเกต และคะแนนสอบ

กลุ่มตัวอย่าง: การศึกษาประกอบด้วยนักเรียนจากระดับชั้นต่างๆ จำนวน 100 คน

ผลลัพธ์:

 • พบว่าการบูรณาการเทคโนโลยีในห้องเรียนคณิตศาสตร์ส่งผลดีต่อผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
 • พบว่าการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนช่วยปรับปรุงแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และการทำงานร่วมกันของนักเรียน
 • นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
 • การใช้เทคโนโลยียังช่วยปิดช่องว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนจากระดับชั้นที่แตกต่างกัน

สรุป: ผลการวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นว่าการบูรณาการเทคโนโลยีในห้องเรียนคณิตศาสตร์สามารถส่งผลดีต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน การใช้เทคโนโลยีสามารถปรับปรุงแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และการทำงานร่วมกันของนักเรียน ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะการแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์ได้้ดีขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

วิจัยหน้าเดียวปฐมวัย


เรื่อง: ความสำคัญของการเล่นต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คำถามการวิจัย: การเล่นส่งผลต่อพัฒนาการทางความคิด สังคม และอารมณ์ของเด็กปฐมวัยอย่างไร?

วิธีการวิจัย:

 • ศึกษาค้นคว้าการทบทวนวรรณกรรมเเรื่องการเล่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 • การศึกษาส่วนใหญ่เป็นเชิงสังเกตและเชิงคุณภาพ และเน้นที่ผลกระทบของการเล่นต่อเด็กปฐมวัยในสภาพแวดล้อมต่างๆ

กลุ่มตัวอย่าง: เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี จำนวน 32 คน

ผลลัพธ์:

 • การเล่นมีความสำคัญต่อพัฒนาการทางความคิดของเด็กปฐมวัย เนื่องจากช่วยให้พวกเขาได้สำรวจ ทดลอง และแก้ปัญหา
 • การเล่นยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทางสังคมและอารมณ์ เนื่องจากช่วยให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น แสดงออก และเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเอง
 • การเล่นมีความสำคัญต่อพัฒนาการโดยรวมของเด็กปฐมวัย เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้ เติบโต และเจริญเติบโต

สรุป: งานวิจัยที่เน้นความสำคัญของการเล่นต่อพัฒนาการทางความคิด สังคม และอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ซึ่งการเล่นเป็นองค์ประกอบสำคัญของการศึกษาปฐมวัย และควรรวมไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

วิจัยหน้าเดียว การเรียนออนไลน์


เรื่อง: ประสิทธิผลของการเรียนรู้ออนไลน์

คำถามการวิจัย: การเรียนรู้ออนไลน์เปรียบเทียบกับการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวแบบดั้งเดิมในแง่ของการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผลการเรียน และความพึงพอใจอย่างไร

วิธีการวิจัย:

 • การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมดำเนินการกับนักศึกษา โดยนักศึกษาบางคนลงทะเบียนในหลักสูตรออนไลน์และคนอื่นๆ ในหลักสูตรตัวต่อตัวแบบดั้งเดิม
 • ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผลการเรียน และความพึงพอใจผ่านแบบสำรวจ ข้อสอบ และความคิดเห็นของนักเรียน

กลุ่มตัวอย่าง: นักศึกษาที่ลงทะเบียนในหลักสูตรออนไลน์ ในหลักสูตรตัวต่อตัวแบบดั้งเดิม 200 คน

ผลลัพธ์:

 • นักเรียนออนไลน์รายงานระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นกับเนื้อหาหลักสูตรและความยืดหยุ่นกับตารางการเรียนรู้ของพวกเขา
 • นักเรียนออนไลน์ทำข้อสอบและการประเมินอื่นๆ ในทำนองเดียวกันกับนักเรียนที่มาด้วยตนเอง
 • นักเรียนออนไลน์รายงานระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรของพวกเขาในระดับเดียวกันกับนักเรียนตัวต่อตัว

สรุป: ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการเรียนรู้ออนไลน์สามารถมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวแบบดั้งเดิมในแง่ของการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผลการเรียน และความพึงพอใจ การเรียนรู้ออนไลน์ช่วยให้นักเรียนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในตารางเวลาและความสามารถในการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาหลักสูตรตามจังหวะของตนเอง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียว

ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียว


เรื่อง: ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตร

คำถามวิจัย: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อผลผลิตพืชผลและความมั่นคงทางอาหารอย่างไร?

วิธีการวิจัย:

 • มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตพืชผลและรูปแบบสภาพอากาศจากพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆ ทั่วโลก
 • มีการสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์และข้อสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตร

กลุ่มตัวอย่าง: รวบรวมข้อมูลจากภูมิภาคเกษตรกรรมในอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และแอฟริกา มีการสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจากภูมิภาคเหล่านี้

ผลการศึกษา:

 • อุณหภูมิที่สูงขึ้นและเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง เช่น ภัยแล้งและน้ำท่วม ส่งผลกระทบด้านลบต่อผลผลิตพืชผลในหลายภูมิภาค
 • การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบปริมาณน้ำฝนยังส่งผลต่อผลผลิตของพืชอีกด้วย โดยบางภูมิภาคประสบกับปริมาณน้ำฝนที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
 • การสัมภาษณ์เผยให้เห็นว่าเกษตรกรกำลังลำบากในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยหลายคนรายงานว่าผลผลิตลดลงและขาดทุนทางการเงิน
 • ผู้เชี่ยวชาญยังตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะทำให้ปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารที่มีอยู่ในหลายภูมิภาครุนแรงขึ้น

สรุป: ผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบอย่างมากต่อการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารทั่วโลก จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจกลไกเฉพาะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อผลผลิตพืชผล และเพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับเกษตรกรในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มการวิจัยแบบหน้าเดียวคือบทสรุปของโครงการวิจัย และไม่ควรสับสนกับเอกสารการวิจัยฉบับเต็ม โดยทั่วไปแบบฟอร์มการวิจัยแบบหน้าเดียวประกอบด้วยชื่อเรื่อง คำถามการวิจัย วิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง ผลลัพธ์ ข้อสรุป และการอ้างอิง โดยปกติจะใช้เป็นวิธีการสรุปและแบ่งปันผลการวิจัยของโครงการวิจัยกับผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว

แบบฟอร์มการวิจัยหน้าเดียวมีประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น:

 • สรุปผลการวิจัยสำหรับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือหน่วยงานให้ทุน
 • แบ่งปันผลลัพธ์กับผู้เข้าร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ให้ภาพรวมโดยย่อของโครงการวิจัยสำหรับการประชุมหรือภาคโปสเตอร์
 • รวมถึงในแฟ้มผลงานหรือ CV เพื่อแสดงถึงประสบการณ์การวิจัย

เมื่อสร้างแบบฟอร์มการวิจัยแบบหน้าเดียว สิ่งสำคัญคือต้องชัดเจน กระชับ และตรงประเด็นในภาษาของคุณ ใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและย่อหน้าสั้นๆ เพื่อจัดระเบียบข้อมูลของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เน้นข้อค้นพบและข้อสรุปที่สำคัญที่สุดของการวิจัยของคุณ

โดยรวมแล้ว แบบฟอร์มการวิจัยหน้าเดียวเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการสรุปและแบ่งปันผลของโครงการวิจัยในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารผลการวิจัยของคุณกับผู้ชมที่หลากหลาย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

วิจัยในชั้นเรียนนำมาสรุปเป็นวิจัยหน้าเดียว

วิจัยในชั้นเรียน เมื่อนำมาสรุปเป็นวิจัยหน้าเดียว  

เมื่อสรุปโครงการวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานวิจัยหน้าเดียว สิ่งสำคัญคือต้องย่อข้อมูลสำคัญและผลการวิจัยให้อยู่ในรูปแบบที่กระชับและชัดเจน ซึ่งอาจรวมถึงคำถามการวิจัย วิธีการ ผู้เข้าร่วม ผลลัพธ์ และข้อสรุป

สิ่งสำคัญคือต้องจัดระเบียบข้อมูลในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลและง่ายต่อการติดตาม โดยใช้หัวเรื่องและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพื่อแยกส่วนต่างๆ ของการวิจัย

สิ่งสำคัญคือต้องใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสมเมื่อสร้างงานวิจัยแบบหน้าเดียว เพื่อให้เครดิตกับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้า

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงผู้ชมสำหรับการค้นคว้าแบบหน้าเดียว ไม่ว่าจะเป็นผู้สอนหรือเพื่อนร่วมชั้น และปรับแต่งภาษาและเนื้อหาให้สอดคล้องกัน

เมื่อสรุปโครงการวิจัยในชั้นเรียน สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่างานวิจัยหน้าเดียวให้ภาพรวมที่ชัดเจนและกระชับของข้อค้นพบหลักและข้อสรุปของการวิจัย ขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย สิ่งนี้สามารถช่วยสื่อสารโครงการวิจัยไปยังผู้ชมได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแบบฟอร์มการวิจัยแบบหน้าเดียวที่สรุปโครงการวิจัยในชั้นเรียน:

เรื่อง: ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาพจิตของนักเรียน

คำถามการวิจัย: การใช้โซเชียลมีเดียส่งผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษาอย่างไร?

วิธีการวิจัย:

 • แบบสำรวจถูกแจกจ่ายไปยังกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 200 คนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียและสุขภาพจิตของพวกเขา
 • สัมภาษณ์นักเรียน 10 คนเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขากับโซเชียลมีเดียและสุขภาพจิต

กลุ่มตัวอย่าง: กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษา 200 คนจากมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

ผลการศึกษา:

 • นักเรียนส่วนใหญ่รายงานว่าใช้เวลากับโซเชียลมีเดียมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน
 • พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างระยะเวลาที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์และการรายงานอาการวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า
 • การสัมภาษณ์เปิดเผยว่าสื่อสังคมออนไลน์สามารถเป็นแหล่งประสบการณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบสำหรับนักเรียน โดยมีหัวข้อของการเปรียบเทียบ การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ต และ FOMO (ความกลัวที่จะพลาดโอกาส) ที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์เชิงลบ

สรุป: ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของนักศึกษา จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อสำรวจกลไกเฉพาะที่สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อสุขภาพจิต รวมถึงการแทรกแซงที่สามารถช่วยให้นักเรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องและสมดุล

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ตัวอย่าง วิจัยหน้าเดียว

วิจัยหน้าเดียว คือ วิจัยที่สรุุปจาก 5 บท หรือไม่

วิจัยหน้าเดียวอาจเป็นบทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาพรวมโดยย่อ หรือบทสรุปของโครงการวิจัยขนาดใหญ่ เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรืองานวิจัยหลายบท สามารถใช้เพื่อให้ภาพรวมโดยย่อของการวิจัยสำหรับผู้ที่อาจไม่มีเวลาหรือความชอบที่จะอ่านโครงการวิจัยทั้งหมด การวิจัยหน้าเดียวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดข้อค้นพบหลักและข้อสรุปของโครงการวิจัยในรูปแบบย่อ

รูปแบบของการค้นคว้าแบบหน้าเดียวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และกลุ่มผู้ฟัง อาจรวมถึงการแนะนำสั้น ๆ สรุปคำถามการวิจัย วิธีการ และผลการวิจัย นอกจากนี้ยังควรจัดทำบทสรุปของการค้นพบและข้อสรุปที่สำคัญ โดยเน้นประเด็นหลักและนัยของการวิจัย งานวิจัยหน้าเดียวบางชิ้นอาจรวมถึงคำแนะนำหรือการวิจัยในอนาคต

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าวิจัยหน้าเดียวไม่ใช่รูปแบบมาตรฐานสำหรับการวิจัยเชิงวิชาการ และอาจไม่เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการในฐานะวิธีการนำเสนอผลงานวิจัย อย่างไรก็ตาม อาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักวิจัยในการนำเสนอผลงานวิจัยต่อผู้ชมที่กว้างขึ้น เช่น ผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานให้ทุน หรือประชาชนทั่วไป มีประโยชน์ในโลกธุรกิจเช่นกัน โดยนำเสนอผลการวิจัยแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับผู้บริหารที่ต้องการตัดสินใจอย่างรวดเร็วจากผลการวิจัย

โดยสรุป วิจัยหน้าเดียวเป็นรูปแบบย่อของโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่สรุปผลการวิจัยที่สำคัญและข้อสรุปในรูปแบบย่อ สามารถใช้เพื่อให้ภาพรวมโดยย่อของการวิจัยสำหรับผู้ที่อาจไม่มีเวลาหรือความชอบที่จะอ่านโครงการวิจัยทั้งหมด รูปแบบและเนื้อหาของงานวิจัยหน้าเดียวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และกลุ่มผู้ฟัง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

วิจัยหน้าเดียว คือ

วิจัยหน้าเดียว คืออะไร

วิจัยหน้าเดียวเป็นการสรุปโดยย่อหรือภาพรวมของหัวข้อการวิจัย ซึ่งมักนำเสนอในรูปแบบหน้าเดียว เป็นฉบับย่อของงานวิจัยหรือบทความที่ยาวกว่า และโดยทั่วไปจะรวมข้อค้นพบหลักและข้อสรุปของการวิจัย

วิจัยหน้าเดียวมักใช้เป็นคู่มืออ้างอิงฉบับย่อหรือเป็นบทสรุปของงานวิจัยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถอ่านข้อความฉบับเต็มได้ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อนำเสนอผลการวิจัยแก่ผู้ชมทั่วไปหรือผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญในสาขานี้

โครงสร้างของการวิจัยหน้าเดียวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และผู้ชม แต่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:

 • ชื่อเรื่อง: ชื่อสั้น ๆ และสื่อความหมายที่สรุปประเด็นหลักของการวิจัย ควรดึงดูดความสนใจและสะท้อนเนื้อหาของการวิจัยได้อย่างถูกต้อง
 • บทนำ: ภาพรวมโดยย่อของหัวข้อการวิจัย รวมถึงคำถามการวิจัย ข้อมูลพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของการวิจัย ส่วนนี้ควรให้บริบทสำหรับการวิจัยและอธิบายว่าเหตุใดจึงมีความสำคัญ
 • วิธีการวิจัย: บทสรุปของวิธีการวิจัยและเทคนิคที่ใช้ในการวิจัย ส่วนนี้ควรให้ภาพรวมโดยย่อของการออกแบบการวิจัย ขนาดตัวอย่าง และวิธีการรวบรวมข้อมูล
 • ผลลัพธ์: บทสรุปของการค้นพบหลักของการวิจัย รวมถึงผลลัพธ์หรือข้อสังเกตที่สำคัญใดๆ ส่วนนี้ควรนำเสนอข้อมูลสำคัญและข้อค้นพบในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม โดยใช้อุปกรณ์ช่วยด้านภาพ เช่น แผนภูมิและกราฟเพื่อเสริมข้อความ
 • บทสรุป: บทสรุปโดยย่อของข้อสรุปที่ได้จากการวิจัย รวมถึงความหมายหรือข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต ส่วนนี้ควรเน้นประเด็นหลักจากการวิจัยและหารือเกี่ยวกับผลการวิจัยที่กว้างขึ้น
 • การอ้างอิง: รายชื่อแหล่งที่มาที่อ้างถึงในการวิจัย ส่วนนี้ควรรวมแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัย และควรจัดรูปแบบตามลักษณะการอ้างอิงที่เหมาะสม

การวิจัยแบบหน้าเดียวเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักวิจัยในการเผยแพร่สิ่งที่ค้นพบอย่างรวดเร็ว สำหรับนักเรียนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ และสำหรับทุกคนที่สนใจในการทำความเข้าใจหัวข้อการวิจัยในรูปแบบสั้นๆ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)