ป้ายกำกับ: วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก

การถดถอยโลจิสติก หรือ สถิติ logistic regression analysis เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการจำลองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามไบนารี (เช่น สำเร็จ/ล้มเห

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!