คลังเก็บป้ายกำกับ: Chi-Square

การทดสอบไคสแควร์และการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ใน SPSS

ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบไคสแควร์ และการทดสอบแบบไม่มีพารามิเตอร์ใน SPSS

การทดสอบไคสแควร์และการทดสอบแบบไม่อิงพารามิเตอร์เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการทดสอบแบบพาราเมตริก เช่น ความปกติหรือความเป็นเนื้อเดียวกันของความแปรปรวน SPSS เป็นชุดซอฟต์แวร์ทางสถิติที่มีเครื่องมือมากมายสำหรับดำเนินการทดสอบไคสแควร์และการทดสอบแบบไม่มีพารามิเตอร์

หากต้องการทำการทดสอบไคสแควร์ใน SPSS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ป้อนข้อมูลของคุณลงใน SPSS หากคุณมีตัวแปรจำนวนมาก คุณอาจต้องการสร้างไฟล์ข้อมูลที่มีเพียงตัวแปรที่คุณต้องการสำหรับการทดสอบไคสแควร์

2. เลือก “วิเคราะห์” จากเมนูหลัก จากนั้นเลือก “การทดสอบแบบไม่อิงพารามิเตอร์” และ “ไค-สแควร์”

3. ในกล่องโต้ตอบ “Chi-Square” เลือกตัวแปรที่คุณต้องการรวมไว้ในการวิเคราะห์
คุณสามารถเลือกตัวแปรหมวดหมู่เดียวหรือสองตัวแปรหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบ

4. คลิก “ดำเนินการต่อ” และกล่องโต้ตอบ “ตัวเลือก Chi-Square” จะปรากฏขึ้น

5. ในกล่องโต้ตอบ “ตัวเลือกไคสแควร์” คุณสามารถเลือกแสดงความถี่ที่คาดไว้และค่าที่เหลือสำหรับการทดสอบไคสแควร์

6. คลิก “ตกลง” และ SPSS จะทำการทดสอบไคสแควร์และแสดงผลในหน้าต่างผลลัพธ์

หากต้องการทำการทดสอบแบบไม่มีพารามิเตอร์ใน SPSS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ป้อนข้อมูลของคุณลงใน SPSS หากคุณมีตัวแปรจำนวนมาก คุณอาจต้องการสร้างไฟล์ข้อมูลที่มีเพียงตัวแปรที่คุณต้องการสำหรับการทดสอบแบบไม่มีพารามิเตอร์

2. เลือก “วิเคราะห์” จากเมนูหลัก จากนั้นเลือก “การทดสอบแบบไม่อิงพารามิเตอร์”

3. ในกล่องโต้ตอบ “การทดสอบแบบไม่อิงพารามิเตอร์” ให้เลือกประเภทของการทดสอบแบบไม่อิงพารามิเตอร์ที่คุณต้องการดำเนินการ เช่น การทดสอบอันดับ Wilcoxon ที่ลงชื่อ หรือการทดสอบ Kruskal-Wallis

4. ในช่อง “ทดสอบตัวแปร” เลือกตัวแปรที่คุณต้องการรวมไว้ในการวิเคราะห์ คุณสามารถเลือกตัวแปรต่อเนื่องตัวเดียวหรือตัวแปรต่อเนื่องสองตัวเพื่อเปรียบเทียบ

5. คลิก “ตกลง” และ SPSS จะทำการทดสอบแบบไม่มีพารามิเตอร์และแสดงผลในหน้าต่างผลลัพธ์

SPSS มีเครื่องมือมากมายสำหรับดำเนินการทดสอบไคสแควร์และการทดสอบแบบไม่มีพารามิเตอร์ รวมถึงตัวเลือกสำหรับการเลือกตัวแปร และระบุประเภทของการทดสอบที่จะดำเนินการ เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถทำการทดสอบไคสแควร์และการทดสอบแบบไม่มีพารามิเตอร์ใน SPSS ได้อย่างง่ายดาย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)