ตัวอย่างการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของงานวิจัยทุกชิ้น โดยเป็นส่วนที่กล่าวถึงงานวิจัยอื่น ๆ ที่เคยศึกษาในประเด็นหรือปัญหาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน บทความนี้แนะนำ ตัวอย่างการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้และความเข้าใจที่มีต่อประเด็นหรือปัญหานั้นในปัจจุบัน รวมไปถึงข้อจำกัดหรือช่องว่างของความรู้ที่งานวิจัยชิ้นใหม่จะช่วยเติมเต็มในงานวิจัย

ในการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยควรพิจารณาประเด็นหรือปัญหาที่จะศึกษาว่ามีความเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับงานวิจัยใดบ้าง โดยอาจใช้วิธีค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น Google Scholar หรือ ThaiJo ซึ่งเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยไทย จากนั้นจึงคัดเลือกงานวิจัยที่ตรงประเด็นหรือปัญหาที่จะศึกษา โดยพิจารณาจากหัวข้องานวิจัย ผู้วิจัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัย และข้อจำกัดของงานวิจัย

เมื่อได้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยควรอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด โดยพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  • แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
  • ตัวแปรที่ศึกษา
  • วิธีการศึกษา
  • ผลการวิจัย
  • ข้อจำกัดของงานวิจัย

จากการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้วิจัยควรสรุปใจความสำคัญจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแต่ละชิ้น โดยเน้นประเด็นที่ตรงกับงานวิจัยชิ้นใหม่ของตน จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงและข้อแตกต่างระหว่างงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา

ตัวอย่างการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 : งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัยนี้มี 2 แนวคิดหลักๆ คือ

  • แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด หมายถึง ความรู้สึกทางอารมณ์อันเป็นผลมาจากความกดดันหรือความท้าทายต่างๆ ที่บุคคลเผชิญอยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจของบุคคลได้
  • แนวคิดเกี่ยวกับกลไกการเผชิญกับความเครียด หมายถึง วิธีการที่บุคคลใช้ในการจัดการกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับความเครียดของบุคคลได้

จากแนวคิดทั้งสองนี้ พบว่ากลไกการเผชิญกับความเครียดมีบทบาทสำคัญในการลดระดับความเครียดของบุคคล โดยกลไกการเผชิญกับความเครียดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

  • กลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงบวก หมายถึง วิธีการที่บุคคลใช้ในการจัดการกับความเครียดอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับความเครียดของบุคคลในทางบวก เช่น การพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัว การผ่อนคลาย การแสวงหาความสนับสนุนทางสังคม เป็นต้น
  • กลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงลบ หมายถึง วิธีการที่บุคคลใช้ในการจัดการกับความเครียดอย่างก้าวร้าวหรือทำลายล้าง ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับความเครียดของบุคคลในทางลบ เช่น การดื่มสุรา การเสพสารเสพติด การทำร้ายตัวเอง เป็นต้น

2.2 ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า กลไกการเผชิญกับความเครียดมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของบุคคล โดยกลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงบวกมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดที่ต่ำกว่ากลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงลบ

ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ [ชื่อผู้วิจัย] (ปี พ.ศ. [ปี]) พบว่า นักศึกษาที่เผชิญกับความเครียดจากการเรียน มีระดับความเครียดที่ต่ำกว่านักศึกษาที่เผชิญกับความเครียดจากการเรียน แต่ใช้กลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงลบ

งานวิจัยของ [ชื่อผู้วิจัย] (ปี พ.ศ. [ปี]) พบว่า พนักงานที่เผชิญกับความเครียดจากการทำงาน มีระดับความเครียดที่ต่ำกว่าพนักงานที่เผชิญกับความเครียดจากการทำงาน แต่ใช้กลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงบวก

จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น พบว่ากลไกการเผชิญกับความเครียดมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของบุคคล โดยกลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงบวกมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดที่ต่ำกว่ากลไกการเผชิญกับความเครียดแบบเชิงลบ

2.3 ช่องว่างของความรู้

จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น พบว่ากลไกการเผชิญกับความเครียดมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของบุคคล อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาถึงกลไกการเผชิญกับความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เผชิญกับความเครียดจากการเรียนและครอบครัว

ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลไกการเผชิญกับความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เผชิญกับความเครียดจากการเรียนและครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการเผชิญกับความเครียดกับระดับความเครียดของนักเรียน

ตัวอย่างการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและวิธีการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยผู้วิจัยควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยชิ้นใหม่ของตน

Related posts:

เคล็ดลับในการเขียนส่วนการอภิปรายที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมในบทความวิจัยของคุณ
บทบาทของวิทยานิพนธ์ในการสำรวจ และตอบคำถามการวิจัย
เครื่องมือจัดการบรรณานุกรมสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
สิ่งที่จะทำให้คุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการใช้บริการเขียนวิทยานิพนธ์
การวิจัย หลักสูตร และการสอนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จของคุณ อ่านสิ่งนี้เพื่อค้นหาว่าทำไม
ความสำคัญของการจัดระเบียบและจัดโครงสร้างงานวิจัยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกนำเสนออย่างมีเหตุผลและสอดคล...
21 แนวคิดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์สาขาการบริหารรัฐประศาสนศาสตร์ที่น่ากลัว
14 ประโยชน์เกี่ยวกับการบันทึกไฟล์วิทยานิพนธ์ปริญญาโทในรูปแบบ PDF