กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย_ทำงานวิจัย_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_ บทคัดย่องานวิจัย_Abtract งานวิจัย

การเขียนบทคัดย่อ (Abstract) งานวิจัย เขียนอย่างไรให้ครอบคลุม

“บทคัดย่องานวิจัย คือ ส่วนที่แสดงเนื้อหาสำคัญของเอกสาร หรือรายงานวิจัยแบบย่อ ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเขียนอยู่ต่อจากชื่อเรื่องในงานวิจัยนั้นๆ โดยเฉพาะสำหรับรายงานการวิจัย ต้องเขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ”

กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย_ทำงานวิจัย_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_ บทคัดย่องานวิจัย_Abtract งานวิจัย

หลายครั้งเมื่อการทำงานวิจัยดำเนินมาถึงบทสรุปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังติดที่ว่ายังไม่สามารถเขียนสรุปเนื้อหา บทคัดย่องานวิจัย หรือ Abtract งานวิจัยให้กระชับ ชัดเจนได้อย่างไร 

ซึ่งการเขียนบทคัดย่อผลงานวิจัยนั้นเป็นส่วนสำคัญที่เปรียบเสมือนภาพหน้าปกของเล่มงานวิจัยว่าเนื้อหาเล่มงานวิจัยดังกล่าวนี้ มีบทสรุปเนื้อหาอย่างไร หรือมีของเนื้อหาน่าสนใจน่าติดตามในการที่จะอ่านผลการวิจัยเนื้อหาแต่ละบทของผู้วิจัยหรือไม่

เคล็ดลับ 5 ขั้นตอนในการเขียนบทคัดย่องานวิจัย หรือ Abtract งานวิจัยที่ดี ให้ครอบคลุมและมีเนื้อหาที่ชัดเจนได้อย่างไร

“เขียนตามวัตถุประสงค์การวิจัย ที่ระบุไว้ในบทที่ 1 ให้ครบถ้วนและมีความชัดเจน”

ลำดับแรกในการเขียนบทคัดย่อผลงานวิจัยนั้น ควรเขียนเรียบเรียงตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้มีการระบุไว้ในบทที่ 1 ให้ครบถ้วนและชัดเจน 

เช่น หากงานวัตถุประสงค์การวิจัยของท่านมี 4 ข้อ ที่ได้ทำการระบุไว้ ให้ทำการเขียนทั้งหมด 4 ข้อ โดยทำการเรียบเรียงให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านทราบว่างานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง 

และถ้าหากว่าวัตถุประสงค์ข้อไหนสามารถที่จะเขียนรวบรวมเรียบเรียงให้เป็นข้อเดียวกันได้ ก็สามารถที่จะดำเนินการเรียบเรียงให้อยู่ในวรรคตอนเดียวกัน เพื่อให้มีเนื้อหาที่สั้นกระชับชัดเจนที่สุดได้ ซึ่งไม่ถือว่าผิดหลักการการทำวิจัยแต่อย่างใด

“ทำการเขียนจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ให้ชัดเจน”

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระบุอย่างชัดเจนว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งหมดเท่าไร และที่สำคัญ กลุ่มตัวอย่าง กับ กลุ่มประชากร เป็นข้อมูลคนละอย่างกัน

ดังนั้นจึงจะต้องแยกให้ชัดเจนว่ากลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมดเท่าไร เพื่อที่จะสามารถระบุได้อย่างชัดเจน

กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย_ทำงานวิจัย_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_ บทคัดย่องานวิจัย_Abtract งานวิจัย

ซึ่งการเขียนระบุในบทคัดย่อเขียนอย่างไรก็ตาม การเขียนโดยระบุกลุ่มตัวอย่างไฟนอล คือตัวอย่าง 400 คน และให้ยึดตามจำนวนดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด

“เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ระบุอย่างชัดเจน” 

สมมุติว่างานวิจัยของท่านนั้นเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ควรระบุอย่างชัดเจนว่าใช้อะไรบ้าง เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม หรือแบบบันทึกสนทนากลุ่มต่างๆ หรือถ้างานวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใช้ก็จะมีเพียงอย่างเดียว เช่น แบบสำรวจหรือว่าแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 

“การระบุเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องแจกแจงรายละเอียด”
ไม่จำเป็นต้องแจกแจงรายละเอียดเขียนเพียงสั้นๆ และเข้าใจง่าย ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยอะไรบ้าง เพียงอย่างเดียวแค่นี้พอ

“สถิติที่ใช้ในการวิจัยที่แจกแจงอย่างครบถ้วน”

ผู้วิจัยหลายท่านที่ทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ อาจจะสับสนว่างานวิจัยเชิงคุณภาพมีสถิติที่ใช้ในการวิจัยด้วยหรือไม่ สถิติที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพส่วนใหญ่แล้วจะให้ดำเนินการแจกแจงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็นรับความถี่ ร้อยละ หรือจำแนกด้วยค่าเฉลี่ย บางครั้งก็มีการใช้ Content Analysis (การวิเคราะห์เนื้อหา) เข้ามาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องแจกแจงว่าใช้สถิติใดบ้างในการที่จะแจกแจงข้อมูลหรือว่านำเสนอข้อมูลในบทที่ 4 และเขียนไว้ในบทที่ 3 จึงจำเป็นที่จะต้องเขียนอย่างชัดเจน และครอบคลุม

กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย_ทำงานวิจัย_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_ บทคัดย่องานวิจัย_Abtract งานวิจัย

ส่วนงานวิจัยที่เป็นเชิงปริมาณแน่นอนว่าท่านต้องเขียนสถิติที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมดรวมถึงสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย

“ผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย”

ผลการวิจัยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะเขียนให้อยู่ภายในหนึ่งย่อหน้า เพราะว่าผลการวิจัยอย่างบทที่ 4 หรือบทที่ 5 นั้นมีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 หน้า เป็นเรื่องลำบากอย่างยิ่งที่จะเขียนให้อยู่ภายในหนึ่งย่อหน้าเดียว

กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย_ทำงานวิจัย_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_ บทคัดย่องานวิจัย_Abtract งานวิจัย

เคล็ดลับ คือ การเขียนผลการวิจัยจำเป็นที่จะต้องเขียนให้ตอบกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ท่านจะจำเป็นที่จะต้องเขียนเรียบเรียงว่าผลการวิจัยดังกล่าวในภาพรวมแล้ว สิ่งใดที่เป็นประเด็นหลัก หรือคีย์พอยท์สำคัญของผลการวิจัยดังกล่าว ให้ท่านเขียนระบุเพียงสั้นๆ และชัดเจนเพียงบรรทัดถึงสองบรรทัดเท่านั้นครับ ไม่จำเป็นต้องแจกแจง เพียงแต่ว่าดึงคีย์พอยท์ที่เป็นข้อมูลสำคัญหลักมานำเสนอ 

ดังนั้นแล้วการเขียน บทคัดย่องานวิจัย หรือ Abtract งานวิจัยนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขียนครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กล่าวไปในเคล็ดลับทั้ง 5 ข้อ จะส่งผลให้การเขียนบทคัดย่อของท่านชัดเจน ได้สาระตามหลักวิชาการ และมีความน่าสนใจที่จะศึกษาเนื้อหาในงานวิจัยของท่านต่อไป  

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *