ตัวอย่างแผนการสอน Active Learning

ตัวอย่างแผนการสอน Active Learning

ชื่อบทเรียน: “การสำรวจระบบสุริยะ”

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วัตถุประสงค์: นักเรียนจะสามารถระบุดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราและอธิบายลักษณะของมันได้

วัสดุ:

 • รูปภาพของดาวเคราะห์
 • การ์ดดาวเคราะห์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์แต่ละดวง
 • โปสเตอร์ระบบสุริยะ
 • ใบงานดาวเคราะห์
 • วงล้อดาวเคราะห์แบบโต้ตอบ

บทนำ:

 • เริ่มบทเรียนโดยให้นักเรียนดูภาพระบบสุริยะและขอให้พวกเขาตั้งชื่อดาวเคราะห์ที่พวกเขารู้จัก
 • แนะนำวัตถุประสงค์ของบทเรียนและอธิบายว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราและลักษณะของมัน

กิจกรรม 1: “Planet Match-Up” (15 นาที)

 • แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ และแจกชุดการ์ดดาวเคราะห์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์แต่ละดวงให้กลุ่มละชุด
 • ให้นักเรียนทำงานร่วมกันเพื่อจับคู่การ์ดดาวเคราะห์กับรูปภาพของดาวเคราะห์
 • เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ขอให้พวกเขาแบ่งปันข้อมูลที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์แต่ละดวง

กิจกรรม 2: “การวิจัยดาวเคราะห์” (25 นาที)

 • จัดเตรียมใบงานที่มีรายการคำถามเกี่ยวกับดาวเคราะห์ให้นักเรียนแต่ละคน เช่น “ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราคืออะไร” หรือ “ดาวเคราะห์ดวงใดที่ขึ้นชื่อเรื่องวงแหวน”
 • ให้นักเรียนใช้โปสเตอร์ระบบสุริยะและวงล้อดาวเคราะห์แบบโต้ตอบเพื่อค้นหาคำตอบสำหรับคำถามในใบงาน
 • หลังจากนักเรียนค้นคว้าเสร็จแล้ว ให้พวกเขาแบ่งปันคำตอบกับชั้นเรียน

บทสรุป:

 • ทบทวนประเด็นสำคัญของบทเรียนโดยให้นักเรียนตั้งชื่อดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราและอธิบายลักษณะบางอย่างของดาวเคราะห์เหล่านั้น
 • มอบหมายการบ้านที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน เช่น เขียนรายงานสั้นๆ เกี่ยวกับดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่ง
 • จบบทเรียนโดยขอให้นักเรียนแบ่งปันบางสิ่งที่พวกเขาพบว่าน่าสนใจหรือน่าประหลาดใจเกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่พวกเขาเรียนรู้

การประเมิน:

 • การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรม “การจับคู่ดาวเคราะห์” และ “การวิเคราะห์ดาวเคราะห์” จะถูกใช้เพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหา
 • ใบงานและการบ้านที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกใช้เพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับดาวเคราะห์และลักษณะของดาวเคราะห์

เคล็ดลับ:

 • วิธีการเรียนรู้เชิงรุกคือแนวทางที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับเนื้อหาและมีบทบาทอย่างแข็งขันในการเรียนรู้ แผนการสอนนี้เป็นตัวอย่างของการรวมการเรียนรู้เชิงรุกไว้ในบทเรียน

โดยรวมแล้ว ตัวอย่างแผนการสอน Active Learning นี้มีกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับเนื้อหาอย่างมีความหมาย การผสมผสานกลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน เช่น การทำงานกลุ่ม กิจกรรมภาคปฏิบัติ และโครงการสร้างสรรค์จะช่วยให้นักเรียนสนใจและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์โดยใช้ spss มีประโยชน์อย่างไร?
หากพบค่า missing จะส่งผลเสียต่อการวิเคราะห์ผลการวิจัยใน SPSS อย่างไร
ความสำคัญของการตรวจสอบในการแก้ไขปัญหาข้อมูล และค่าผิดปกติใน SPSS
บทบาทของคำแนะนำการวิจัยในการเน้นย้ำถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและความหมายของการวิจัย
หัวข้อวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์ 20 เรื่อง พร้อมตัวอย่างย่อๆ ที่ต้องศึกษา
วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จของคุณ อ่านสิ่งนี้เพื่อค้นหาว่าทำไม
โปรแกรม R คืออไร มีวิธีใช้อย่างไร