ทฤษฎีการตัดสินใจ

ทฤษฎีการตัดสินใจ 

ทฤษฎีการตัดสินใจคือการศึกษาวิธีการที่บุคคลและองค์กรทำการเลือกภายใต้เงื่อนไขของความไม่แน่นอน ทฤษฎีการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับกระบวนการและผลลัพธ์ของการตัดสินใจและวิธีที่ปัจจัยต่างๆ สามารถมีอิทธิพลต่อกระบวนการและผลลัพธ์เหล่านั้น

ทฤษฎีการตัดสินใจได้รับการพัฒนาและปรับปรุงโดยนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา และการจัดการ ทฤษฎีการตัดสินใจมีแนวทางต่างๆ มากมาย และมักจะมุ่งเน้นไปที่แง่มุมต่างๆ ของการตัดสินใจ เช่น การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน และการตัดสินใจภายใต้ขอบเขตเหตุผล

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของทฤษฎีการตัดสินใจคือการตระหนักถึงความสำคัญของการตัดสินใจในการกำหนดผลลัพธ์ของบุคคลและองค์กร ซึ่งรวมถึงบทบาทของการตัดสินใจในการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เช่นเดียวกับบทบาทของการตัดสินใจในการกำหนดแนวทางในอนาคตขององค์กรหรือบุคคล

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของทฤษฎีการตัดสินใจคือการรับรู้ถึงบทบาทที่ปัจเจกบุคคลและปัจจัยเชิงบริบทสามารถมีบทบาทในการตัดสินใจ ซึ่งอาจรวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น เป้าหมายของผู้มีอำนาจตัดสินใจ ค่านิยม และความเชื่อ ตลอดจนอิทธิพลทางวัฒนธรรมและสังคม

โดยรวมแล้ว ทฤษฎีการตัดสินใจพยายามทำความเข้าใจกระบวนการและผลลัพธ์ของการตัดสินใจ และวิธีที่ปัจจัยต่างๆ สามารถมีอิทธิพลต่อกระบวนการและผลลัพธ์เหล่านั้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)