ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์

ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์

พฤติกรรมศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจว่าผู้คนประพฤติตนอย่างไรโดยมีแนวคิดประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆ เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และมานุษยวิทยา และใช้หลากหลายวิธี รวมทั้งการทดลอง การสังเกต และการสำรวจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์

ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์เป็นกรอบสำหรับการทำความเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และสามารถใช้อธิบายและทำนายว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ทั่วไป ได้แก่ :

1. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม: ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้คนเรียนรู้พฤติกรรมใหม่โดยการสังเกตและเลียนแบบผู้อื่น และพฤติกรรมของพวกเขาได้รับอิทธิพลจากผลของการกระทำของพวกเขา

2. ทฤษฎีความไม่ลงรอยกันทางปัญญา: ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้คนรู้สึกไม่สบายหรือตึงเครียดเมื่อความเชื่อและการกระทำของพวกเขาขัดแย้งกัน และพวกเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความไม่ลงรอยกันนี้

3. ทฤษฎีการรับรู้ตนเอง: ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้คนอนุมานทัศนคติและความเชื่อของตนจากพฤติกรรมของตนเอง แทนที่จะวัดทัศนคติของตนโดยตรง

4. ทฤษฎีแรงจูงใจ: ทฤษฎีนี้มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจปัจจัยที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของผู้คน เช่น ความต้องการ ความปรารถนา และเป้าหมาย

ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายบริบท เช่น การศึกษา การตลาด และนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เข้าใจและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ได้ดีขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)