บทบาทสำคัญในการวิจัย

การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างมีระบบระเบียบ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น บทบาทสำคัญในการวิจัย ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. พัฒนาองค์ความรู้

การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ หรือต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง การพัฒนาองค์ความรู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในโลกรอบตัว จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ข้อมูลจากการวิจัยสามารถนำไปพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ต่อไป
 • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต การวิจัยสามารถนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น การวิจัยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การวิจัยเพื่อหาวิธีรักษาโรคร้าย การวิจัยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ การวิจัยสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น การวิจัยเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การวิจัยเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิจัยเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ เป็นต้น
 • เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การวิจัยเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ความสามารถ เป็นต้น

การพัฒนาองค์ความรู้สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น การวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นต้น การเลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาหรือประเด็นที่ต้องการศึกษา

ตัวอย่างการพัฒนาองค์ความรู้ เช่น

 • การวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วยให้มนุษย์สามารถป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ได้
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศและสิ่งแวดล้อม
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ ช่วยลดปัญหาจราจรและมลภาวะทางอากาศ
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาองค์ความรู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้

2. แก้ปัญหา

การวิจัยสามารถช่วยแก้ปัญหาได้หลายวิธี ดังนี้

 • ระบุสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหาคือต้องระบุสาเหตุของปัญหาให้ชัดเจน การวิจัยสามารถช่วยระบุสาเหตุของปัญหาได้โดยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น การวิจัยเพื่อหาสาเหตุของโรคมะเร็งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนายารักษาโรคมะเร็งได้
 • พัฒนาแนวทางแก้ไข เมื่อทราบสาเหตุของปัญหาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการหาแนวทางแก้ไข การวิจัยสามารถช่วยพัฒนาแนวทางแก้ไขได้โดยการทดลองและทดสอบแนวทางต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การวิจัยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาเทคโนโลยีกำจัดมลภาวะทางอากาศได้
 • ทดสอบแนวทางแก้ไข หลังจากพัฒนาแนวทางแก้ไขแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบแนวทางแก้ไขเพื่อดูว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ การวิจัยสามารถช่วยทดสอบแนวทางแก้ไขได้โดยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น การวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมั่นใจได้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
 • เผยแพร่ผลการวิจัย การเผยแพร่ผลการวิจัยจะช่วยให้ผู้คนได้รับรู้ถึงแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ การวิจัยสามารถเผยแพร่ได้หลายวิธี เช่น การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ หรือเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ ตัวอย่างเช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดได้รับการเผยแพร่เพื่อให้ผู้คนได้รับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ตัวอย่างบทบาทสำคัญของการวิจัยในการแก้ปัญหา เช่น

 • การวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วยให้มนุษย์สามารถป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ได้
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศและสิ่งแวดล้อม
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ ช่วยลดปัญหาจราจรและมลภาวะทางอากาศ
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

จะเห็นได้ว่า การวิจัยมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต การส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้

3. พัฒนาคุณภาพชีวิต

การวิจัยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ด้านสุขภาพ การวิจัยช่วยให้พัฒนาการรักษาโรคร้ายแรง ทำให้ประชาชนมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ช่วยให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ได้
 • ด้านการศึกษา การวิจัยช่วยให้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ตัวอย่างเช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
 • ด้านเศรษฐกิจ การวิจัยช่วยให้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิต ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารได้มากขึ้น
 • ด้านสังคม การวิจัยช่วยให้พัฒนานโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวอย่างเช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม ทำให้ประชาชนที่ยากจนมีรายได้และที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ

ตัวอย่างบทบาทสำคัญของการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น

 • การวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วยให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ได้
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศและสิ่งแวดล้อม
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ ช่วยลดปัญหาจราจรและมลภาวะทางอากาศ

จะเห็นได้ว่า การวิจัยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

การวิจัยเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • ด้านเศรษฐกิจ การวิจัยช่วยให้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิต ทำให้ประเทศสามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ตัวอย่างเช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์สมัยใหม่ ทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีสูงและมีคุณภาพสูงได้
 • ด้านสังคม การวิจัยช่วยให้พัฒนานโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ประเทศสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและการฝึกอบรม ทำให้ประเทศสามารถผลิตกำลังแรงงานที่มีทักษะและความรู้ความสามารถสูงได้
 • ด้านสิ่งแวดล้อม การวิจัยช่วยให้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้ประเทศสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ทำให้ประเทศสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดปัญหามลภาวะทางอากาศ

ตัวอย่างบทบาทสำคัญของการวิจัยในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น

 • การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์สมัยใหม่ ทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีสูงและมีคุณภาพสูงได้
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและการฝึกอบรม ทำให้ประเทศสามารถผลิตกำลังแรงงานที่มีทักษะและความรู้ความสามารถสูงได้
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ทำให้ประเทศสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดปัญหามลภาวะทางอากาศ

จะเห็นได้ว่า การวิจัยมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้

นอกจากบทบาทสำคัญข้างต้นแล้ว การวิจัยยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม การวิจัยด้านสังคมศาสตร์ การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ เป็นต้น การวิจัยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนามนุษย์และสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ตัวอย่างบทบาทสำคัญของการวิจัย

 • การวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วยให้มนุษย์สามารถป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ได้
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศและสิ่งแวดล้อม
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ ช่วยลดปัญหาจราจรและมลภาวะทางอากาศ
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ ช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

จะเห็นได้ว่า การวิจัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้

นอกจากบทบาทสำคัญข้างต้นแล้ว การวิจัยยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม การวิจัยด้านสังคมศาสตร์ การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ เป็นต้น การวิจัยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนามนุษย์และสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป