ความแตกต่างหลักระหว่างบทความวิชาการและบทความวิจัย

บทความวิชาการ กับ บทความวิจัย แตกต่างกันอย่างไร

บทความวิชาการและบทความวิจัยเป็นบทความวิชาการทั้งสองประเภทที่นำเสนองานวิจัยต้นฉบับหรือบทวิเคราะห์ในหัวข้อเฉพาะ แต่ต่างกันที่วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย

บทความวิชาการมักจะเขียนขึ้นสำหรับผู้ตรวจสอบที่เป็นนักวิชาการ เช่น อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสาขาหรือสาขาวิชาเฉพาะ โดยทั่วไปจะมีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการและเอกสารประกอบการประชุม และมักจะผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามมาตรฐานของชุมชนวิชาการ บทความทางวิชาการมักเน้นที่แนวคิดเชิงทฤษฎีหรือเชิงแนวคิด และมักเป็นเชิงทฤษฎีหรือเชิงแนวคิดมากกว่าเชิงประยุกต์หรือเชิงปฏิบัติโดยธรรมชาติ

ในทางกลับกัน บทความวิจัยเขียนขึ้นเพื่อรายงานผลการวิจัยต้นฉบับที่ผู้เขียนได้ดำเนินการ บทความวิจัยยังเขียนขึ้นสำหรับผู้ตรวจสอบที่เป็นนักวิชาการ แต่เน้นที่วิธีการวิจัย ข้อมูล และผลการวิจัยที่เฉพาะเจาะจง มักจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและเอกสารประกอบการประชุมประเภทเดียวกัน และยังผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer-review) อีกด้วย บทความวิจัยมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่วิธีการและผลลัพธ์ของการวิจัยมากขึ้น โดยให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยที่เกิดขึ้นจริงและข้อสรุปที่ได้รับ

โดยสรุป ความแตกต่างหลักระหว่างบทความวิชาการและบทความวิจัยคือ บทความวิชาการเน้นที่แนวคิดเชิงทฤษฎีหรือเชิงแนวคิด ในขณะที่บทความวิจัยเน้นที่วิธีการ ข้อมูล และผลการวิจัยที่เฉพาะเจาะจง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)