ระเบียบวิธีวิจัย:สิ่งที่คุณต้องรู้

วิธีการวิจัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการอย่างเป็นระบบและรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ในสาขาวิชาต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยมืออาชีพ การทำความเข้าใจวิธีการวิจัยถือเป็นสิ่งสำคัญ นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับวิธีการวิจัย

 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัยใช้เพื่อตอบคำถามเฉพาะเจาะจง แก้ปัญหา หรือรับความรู้ใหม่ในลักษณะที่มีโครงสร้างและเป็นระบบ

2. ประเภทของงานวิจัย

 • การวิจัยเชิงปริมาณ : วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขเพื่อระบุรูปแบบและความสัมพันธ์ มักใช้การสำรวจ การทดลอง และการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • การวิจัยเชิงคุณภาพ : การวิจัยเชิงคุณภาพมุ่งเน้นไปที่การสำรวจประสบการณ์ การรับรู้ และพฤติกรรมผ่านข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต และการวิเคราะห์เนื้อหา
 • การวิจัยแบบผสมผสาน : ผสมผสานทั้งแนวทางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้เข้าใจคำถามการวิจัยได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

3. การออกแบบการวิจัย

 • การออกแบบการทดลอง : ใช้เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลโดยการจัดการตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปในการตั้งค่าที่ควบคุม
 • การออกแบบเชิงสังเกต : เกี่ยวข้องกับการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
 • การออกแบบแบบสำรวจ : ใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้างเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วม
 • การออกแบบกรณีศึกษา : มุ่งเน้นไปที่การสำรวจเชิงลึกของกรณีเดียวหรือสองสามกรณีเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อเฉพาะ

4. การรวบรวมข้อมูล

 • ข้อมูลปฐมภูมิ : ข้อมูลต้นฉบับที่รวบรวมโดยตรงเพื่อการวิจัย เช่น การสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการทดลอง
 • ข้อมูลทุติยภูมิ : ข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งได้รับจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือ บทความ รายงานของรัฐบาล หรือฐานข้อมูล

5. การสุ่มตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่างเกี่ยวข้องกับการเลือกกลุ่มย่อยของประชากรเพื่อการศึกษา การสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น และการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวกเป็นเทคนิคทั่วไป

6. การวิเคราะห์ข้อมูล

 • ข้อมูลเชิงปริมาณได้รับการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ เช่น สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะห์การถดถอย
 • ข้อมูลเชิงคุณภาพได้รับการวิเคราะห์ผ่านเทคนิคต่างๆ เช่น การวิเคราะห์เฉพาะเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างต่อเนื่อง

7. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม

นักวิจัยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางด้านจริยธรรม สร้างความมั่นใจในการปกป้องผู้เข้าร่วม การได้รับความยินยอมโดยแจ้งให้ทราบ และการรักษาความลับ

8. ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ

ความถูกต้องหมายถึงความถูกต้องแม่นยำของผลการวิจัย ในขณะที่ความน่าเชื่อถือเกี่ยวข้องกับความสม่ำเสมอของผลลัพธ์ นักวิจัยต้องแน่ใจว่าวิธีการของตนถูกต้องและเชื่อถือได้

9. เครื่องมือวิจัย

สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือหรือวัสดุที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสำรวจ แบบสอบถาม คู่มือการสัมภาษณ์ และระเบียบปฏิบัติในการสังเกต

10. กระบวนการวิจัย

โดยทั่วไปกระบวนการวิจัยเกี่ยวข้องกับการระบุปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลลัพธ์ และการรายงานผลการวิจัย

11. จริยธรรมการวิจัย

การวิจัยควรดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ควรได้รับการอนุมัติด้านจริยธรรมเมื่อจำเป็น

12. สิ่งพิมพ์และการสื่อสาร

การแบ่งปันผลการวิจัยผ่านวารสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุม หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเผยแพร่ความรู้

13. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

วิธีการวิจัยมีการพัฒนา และการอัพเดทเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิจัย

14. แนวทางสหวิทยาการ

คำถามวิจัยบางข้อได้รับประโยชน์จากวิธีการหรือมุมมองที่หลากหลาย ดังนั้นการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาจึงมีคุณค่า

15. ตัวแปรที่ทำให้เกิดความสับสน

นักวิจัยควรตระหนักถึงตัวแปรที่สับสนซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ และใช้มาตรการเพื่อลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด

16. ซอฟต์แวร์และเครื่องมือการวิจัย

ใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น SPSS, NVivo หรือ R

โปรดจำไว้ว่าการเลือกวิธีการวิจัยขึ้นอยู่กับคำถามและวัตถุประสงค์การวิจัยของคุณ วิธีการวิจัยที่ได้รับการวางแผนอย่างดีและดำเนินการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือและมีคุณค่า