กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย_ทำงานวิจัย_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_ บทคัดย่องานวิจัย_Abtract งานวิจัย_งานทีสิส_วางแผนงานทีสิส

เริ่มวางแผนงานทีสิสยังไง ให้ทันเวลาที่กำหนด

การทำงานทีสิสแต่ละครั้ง จะมีปัญหา คือ การไม่รู้ว่าตนเองจะใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหน เพื่อที่จะทำงานทีสิสให้สำเร็จลุล่วงไปได้

เนื่องจากการทำงานทีสิสแต่ละครั้งนั้น มีปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมนั้นมีอยู่ค่อนข้างมาก เช่น ปัจจัยของอาจารย์ที่ปรึกษา ปัจจัยของสถานการณ์หรือสภาพสังคม เศรษฐกิจต่างๆ ที่อาจจะทำให้มหาวิทยาลัยเลื่อนกำหนดส่งงานขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเหล่านี้ด้วย

สิ่งสำคัญที่จะทำให้งานทีสิสส่งได้ทันเวลา คือ สิ่งที่ท่านต้องบังคับจูงใจตนเอง และวางแผนการทำงานที่มีขั้นตอน ทำให้ได้ตามที่วางแผน และเราจะมาบอกเคล็ดลับในการที่จะทำให้งานทีสิสของท่านนั้นเสร็จได้ทันเวลา

1. วางแผนก่อนว่าตัวเองนั้นชอบทำงานช่วงไหน

การวางแผนว่าตนเองชอบทำงานช่วงไหนนั้น สิ่งสำคัญ คือ การต้องรู้จักตนเองก่อนว่ามีสมาธิในการทำงานช่วงระยะเวลากลางวันหรือว่ากลางคืน หากท่านโฟกัสที่ช่วงระยะเวลากลางวัน แปลว่าท่านจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการการดำเนินชีวิตในช่วงกลางวันของท่าน ให้มีเวลาเพียงพอที่จะดำเนินการทำงานทีสิส

กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย_ทำงานวิจัย_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_ บทคัดย่องานวิจัย_Abtract งานวิจัย_งานทีสิส_วางแผนงานทีสิส

แต่หากว่าท่านเหมาะที่จะทำงานช่วงกลางคืน ท่านก็จะต้องมีการบริหารจัดการช่วงเวลาที่จะใช้ในการทำงานช่วงกลางวัน หรือการดำเนินชีวิตช่วงกลางวันให้สามารถมีพลังงาน มีพลังชีวิตเหลือเพียงพอที่จะทำงานทีสิสต่อในช่วงเวลากลางคืนได้

สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักถึง และคิดอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะว่างแผนการทำงาน เพิ่อที่จะให้งานทีสิสของท่านนั้นเสร็จได้ตรงเวลาที่กำหนด

2. คิดว่าจะใช้เวลาในการทำแต่ละบทนานเท่าไร

การวางแผนแต่ละบทว่าต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากงานทีสิสนั้นส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการทำอยู่ในบทที่ 2 หรือบทที่ 4 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการแก้ไขหลายครั้งมาก แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าบทที่ 2 กับบทที่ 4 นั้นเป็นสิ่งที่จะใช้ระยะเวลานานเสมอไป

เพราะว่าตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้อีกตัวแปรหนึ่งก็คือตัวแปรที่เกิดมาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยแต่ละท่านนั้นมีความแตกต่างกัน คำแนะนำแต่ละครั้งนั้นอาจจะแก้ไขซ้ำๆ ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาที่จะใช้ในการทำงานวิจัยงานทีสิสแต่ละบทได้

กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย_ทำงานวิจัย_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_ บทคัดย่องานวิจัย_Abtract งานวิจัย_งานทีสิส_วางแผนงานทีสิส

ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นจะต้องนึกถึง คือ การเผื่อเวลาในการเกิดเหตุผิดพลาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ การวางแผนที่ดี คือ การวางแผนที่มีการเผื่อเวลาไว้แก้ไขสถานการณ์ และสิ่งสำคัญ คือ ท่านต้องนึกถึงก่อนว่าอาจจะเกิดเหตุผิดพลาดที่ไม่สามารถทำงานให้เสร็จตรงเวลาได้ ดังนั้นควรจะวางแผนให้เสร็จก่อนเวลาเสมอ

3. ทำตามที่วางแผนไว้

การตั้งมั่นและมีวินัยเพียงพอจะทำให้งานทีสิสของท่านนั้น สามารถเสร็จตรงตามที่วางแผนไว้ โดยเฉพาะการสู้กับความท้อแท้ใจในการที่จะปรับแก้ไขตามคอมเมนต์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาในการทำงานทีสิสเป็นอย่างมาก เนื่องจากงานทีสิสนั้นจะมีความยากง่ายกว่าระดับปริญญาตรีที่เป็นงานวิจัยโดยทั่วไป

กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย_ทำงานวิจัย_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_ บทคัดย่องานวิจัย_Abtract งานวิจัย_งานทีสิส_วางแผนงานทีสิส

โดยจะยากกว่างานวิจัยที่เป็น IS หรือการศึกษาอิสระ ซึ่งจะส่งผลให้งานวิจัยทีสิสของท่านนั้น มีการแก้ไขบ่อยครั้งและมากกว่าบุคคลทั่วไป ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการนี้ก็คือการที่จะต้องมีวินัยตั้งมั่น และจะต้องไม่ถอดใจ หรือล้มเลิกกลางคัน

และสิ่งที่ท่านต้องตระหนักถึงทุกครั้งว่าการแก้ไขแต่ละครั้งนั้นจะเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น เพราะว่าการแก้ไขแต่ละครั้งเมื่อผ่านไปแล้ว หมายถึงว่าเนื้อหางานทีสิสของท่านนั้นมีคุณภาพมากขึ้น และแน่นอนว่าก็ใกล้จะมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษากำหนด

ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่จะต้องมีการตั้งมั่น และให้กำลังใจตนเอง เพื่อที่จะฝ่าฟันและแก้ไขไปตามวางแผนงานที่กำหนดไว้ เป็นสิ่งที่สำคัญที่อยากให้ทุกท่านจำไว้

4. พักบ้าง สลับไปทำอย่างอื่นบ้างแล้วค่อยมาลุยต่อ

การพักผ่อนระหว่างการทำงานไม่ใช่สิ่งผิดเสมอไป หลายท่านมักจะเข้าใจว่าเมื่อลงมือทำงานแล้ว ก็ควรจะลงมือทำงานรวดเดียวให้เสร็จไปเลย เพื่อที่จะเอาเวลาไปทำอย่างอื่น แต่แน่นอนว่าการทำงานไม่สามารถที่จะควบคุมเหตุปัจจัยเหล่านี้ได้ 100 %

การที่จะฝืนไปทำงานทีสิสให้เสร็จทีเดียว อาจจะทำให้งานออกมาไม่ดี ซึ่งจะทำให้งานออกมาไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร 

กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_ความล้มเหลวงานวิจัย_อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย_งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การตั้งหัวข้อวิจัย_เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การเขียนบทความวิจัย_บทความวิจัย_ข้อห้ามงานวิจัย_ทำงานวิจัย_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ_ บทคัดย่องานวิจัย_Abtract งานวิจัย_งานทีสิส_วางแผนงานทีสิส

การทำงานทีสิสให้มีคุณภาพ จำเป็นจะต้องทำในช่วงเวลาที่ท่านมีพลังชีวิตเต็ม 100 โดยเฉพาะมีสมาธิ มีกำ

ลังใจ หรือมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่จะลงมือทำ สามารถจูงใจตนเองให้มีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับการทำงานทีสิสได้ หากว่าท่านเกิดความท้อแท้ หรืออยากพัก ให้ท่านทำตามสิ่งที่ใจเรียกร้อง

โดยเฉพาะการพักไปทำสิ่งอื่นที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ เช่น การดูหนัง ฟังเพลง หรือเล่นกีฬา เพื่อที่จะปรับอารมณ์ความรู้สึกของท่านให้กลับมามีพลังงานในการทำงานทีสิสของท่านอีกครั้ง

สิ่งต่างๆเหล่านี้ ที่กล่าวไปเกิดจากประสบการณ์ที่มีคนมาข้อคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานทีสิส ส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาคล้ายกัน หากสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานทีสิสของตนเองได้ จะทำให้งานทีสิสของท่านนั้น เสร็จออกมาตรงกำหนดและทันเวลาแน่นอน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *