เจาะลึกแนวคิดของ IRR

IRR หรือ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน โดยการหาอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการการลงทุนเท่ากับศูนย์

IRR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากสามารถบอกได้ว่าโครงการการลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าต้นทุนที่ลงทุนไปหรือไม่ อย่างไรก็ดี ยังมีแนวคิดบางส่วนของ IRR ที่ผู้ลงทุนควรเข้าใจ เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดหลักของ IRR

แนวคิดหลักของ IRR มีอยู่ 2 ประการ ดังนี้

  • IRR เป็นการวัดผลตอบแทนของการลงทุน

IRR เป็นการวัดผลตอบแทนของการลงทุน โดยคิดจากอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการการลงทุนเท่ากับศูนย์ ตัวอย่างเช่น หากการลงทุนในโครงการหนึ่งมีกระแสเงินสดสุทธิในปีแรกเท่ากับ 100 บาท ในปีที่สองเท่ากับ 200 บาท และในปีที่สามเท่ากับ 300 บาท หากใช้อัตราคิดลด 10% จะทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการเท่ากับศูนย์ แสดงว่า IRR ของโครงการนี้คือ 10%

  • IRR เป็นการวัดผลตอบแทนที่เทียบเคียงได้

IRR เป็นการวัดผลตอบแทนที่เทียบเคียงได้ เนื่องจากใช้อัตราคิดลดเดียวกันกับ NPV ตัวอย่างเช่น หากการลงทุนในโครงการหนึ่งมี IRR เท่ากับ 10% และการลงทุนในโครงการที่สองมี IRR เท่ากับ 12% แสดงว่าการลงทุนในโครงการที่สองสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าการลงทุนในโครงการแรก เนื่องจากมี IRR ที่สูงกว่า

แนวคิดเพิ่มเติมของ IRR

นอกจากแนวคิดหลักของ IRR แล้ว ยังมีแนวคิดเพิ่มเติมอีก 2 ประการ ดังนี้

  • IRR อาจไม่สะท้อนถึงความเสี่ยงของโครงการ

IRR เป็นเพียงอัตราผลตอบแทนที่ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับศูนย์เท่านั้น ไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงของโครงการ เช่น ความเสี่ยงด้านความผันผวนของกระแสเงินสด ความเสี่ยงด้านคู่แข่ง ความเสี่ยงด้านกฎหมาย เป็นต้น

  • IRR อาจให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันได้

หากโครงการการลงทุนมีกระแสเงินสดเข้าและออกที่ไม่สม่ำเสมอ อาจเกิดกรณีที่ IRR และ NPV ขัดแย้งกันได้ ตัวอย่างเช่น หากโครงการการลงทุนมีกระแสเงินสดออกในช่วงแรก และกระแสเงินสดเข้าในช่วงหลัง หากใช้อัตราคิดลดที่สูง จะทำให้ NPV มีค่าเป็นลบ แต่หากใช้อัตราคิดลดที่ต่ำ จะทำให้ IRR มีค่าเป็นบวก

สรุป

IRR เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรเข้าใจแนวคิดของ IRR ให้ดี เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจ เช่น ความเสี่ยงของโครงการ ระยะเวลาของโครงการ เป้าหมายของการลงทุน เป็นต้น