คลังเก็บป้ายกำกับ: IRR

IRR รู้ไว้ก่อนลงทุนจะได้ไม่พลาด

IRR หรือ Internal Rate of Return คือ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เป็นตัวชี้วัดว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าหรือไม่ โดยคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน IRR รู้ไว้ก่อนลงทุนจะได้ไม่พลาด

สูตรการคำนวณ IRR มีดังนี้

IRR = n / (∑(CFt / (1+r)^t))

โดยที่

 • n คือ จำนวนปีของการลงทุน
 • CFt คือ กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในปีที่ t
 • r คือ อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคิดลดกระแสเงินสด

IRR มีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยถ้า IRR มีค่าสูงกว่าต้นทุนของเงินทุน แสดงว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่า แต่ถ้า IRR มีค่าต่ำกว่าต้นทุนของเงินทุน แสดงว่าการลงทุนนั้นไม่คุ้มค่า

ตัวอย่างการคำนวณ IRR

สมมติว่าเรามีการลงทุนในโครงการหนึ่ง โดยคาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดดังนี้

ปีที่ 1 = 100,000 บาท ปีที่ 2 = 200,000 บาท ปีที่ 3 = 300,000 บาท

ต้นทุนของเงินทุนคือ 10%

จากสูตรการคำนวณ IRR จะได้ดังนี้

IRR = 3 / (100,000 / (1+0.1)^1 + 200,000 / (1+0.1)^2 + 300,000 / (1+0.1)^3)
IRR = 22.47%

จากการคำนวณพบว่า IRR มีค่าเท่ากับ 22.47% ซึ่งสูงกว่าต้นทุนของเงินทุนที่ 10% แสดงว่าการลงทุนในโครงการนี้คุ้มค่า

ประโยชน์ของ IRR

IRR มีประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถสรุปประโยชน์หลัก ๆ ได้เป็นดังนี้

 • เปรียบเทียบการลงทุนหลายโครงการ

IRR สามารถนำมาเปรียบเทียบการลงทุนหลายโครงการด้วยกัน เพื่อเลือกโครงการที่คุ้มค่าที่สุด โดยโครงการที่มี IRR สูงกว่าจะเป็นโครงการที่คุ้มค่ากว่า

ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งกำลังพิจารณาการลงทุนในโครงการ 2 โครงการ โดยโครงการ A มี IRR เท่ากับ 20% และโครงการ B มี IRR เท่ากับ 15% แสดงว่าโครงการ A คุ้มค่ากว่าโครงการ B

 • ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในระยะยาว

IRR สามารถนำมาประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในระยะยาวได้ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนตลอดระยะเวลาทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งกำลังพิจารณาการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ โดยคาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดดังนี้

ปีที่ 1 = 500,000 บาท ปีที่ 2 = 600,000 บาท ปีที่ 3 = 700,000 บาท

ต้นทุนของเครื่องจักรคือ 1,000,000 บาท

จากการคำนวณ IRR จะได้ดังนี้

IRR = 3 / (500,000 / (1+r)^1 + 600,000 / (1+r)^2 + 700,000 / (1+r)^3)
IRR = 14.29%

จากการคำนวณพบว่า IRR มีค่าเท่ากับ 14.29% ซึ่งสูงกว่าต้นทุนของเงินทุนที่ 10% แสดงว่าการลงทุนในเครื่องจักรใหม่คุ้มค่า

ข้อควรระวังในการใช้ IRR

IRR มีข้อควรระวังในการใช้อยู่บ้าง ดังนี้

 • IRR ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดลดกระแสเงินสด

IRR คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน ดังนั้น IRR จึงขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดลดกระแสเงินสด ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบริษัทแห่งหนึ่งกำลังพิจารณาการลงทุนในโครงการหนึ่ง โดยคาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดดังนี้

ปีที่ 1 = 100,000 บาท ปีที่ 2 = 200,000 บาท ปีที่ 3 = 300,000 บาท

ต้นทุนของเงินทุนคือ 10%

ถ้าใช้อัตราดอกเบี้ย 10% คำนวณ IRR จะได้เท่ากับ 22.47%

แต่ถ้าใช้อัตราดอกเบี้ย 15% คำนวณ IRR จะได้เท่ากับ 17.65%

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า IRR มีค่าแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดลดกระแสเงินสด ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

 • IRR ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุน

IRR ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุน ดังนั้นจึงควรพิจารณาความเสี่ยงของการลงทุนควบคู่ไปด้วย

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบริษัทแห่งหนึ่งกำลังพิจารณาการลงทุนในโครงการ 2 โครงการ โดยโครงการ A มี IRR เท่ากับ 20% และโครงการ B มี IRR เท่ากับ 15%

ถ้าพิจารณาจาก IRR เพียงอย่างเดียว โครงการ A ดูเหมือนจะคุ้มค่ากว่าโครงการ B

แต่ถ้าพิจารณาถึงความเสี่ยงของการลงทุนด้วย พบว่าโครงการ A มีความเสี่ยงสูงกว่าโครงการ B มาก ในกรณีนี้ การลงทุนในโครงการ B อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

สรุปได้ว่า IRR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาข้อควรระวังในการใช้ IRR ควบคู่ไปด้วย เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพsharemore_vert

ข้อควรระวังในการใช้ IRR

IRR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาข้อควรระวังในการใช้ IRR ควบคู่ไปด้วย เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

 • IRR ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดลดกระแสเงินสด

IRR คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน ดังนั้น IRR จึงขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดลดกระแสเงินสด ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมควรเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงต้นทุนของเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร หรืออัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ

 • IRR ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุน

IRR ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุน ดังนั้นจึงควรพิจารณาความเสี่ยงของการลงทุนควบคู่ไปด้วย

ความเสี่ยงของการลงทุน คือ ความเป็นไปได้ที่การลงทุนจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมักให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ

หากพิจารณาจาก IRR เพียงอย่างเดียว อาจตัดสินใจเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 • IRR อาจมีค่าหลายค่า

ในบางกรณี การลงทุนอาจมีกระแสเงินสดที่เป็นบวกและลบอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น การลงทุนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ในกรณีนี้ IRR อาจมีค่าหลายค่า

หาก IRR มีหลายค่า จะต้องพิจารณาค่า IRR ที่สูงที่สุดและค่า IRR ที่ต่ำที่สุด โดยค่า IRR ที่สูงที่สุดอาจไม่สะท้อนถึงความเป็นจริง เนื่องจากเป็นค่าที่หาได้ยากมาก

 • IRR อาจไม่เหมาะสมกับการลงทุนบางประเภท

IRR เหมาะสมกับการลงทุนที่มีกระแสเงินสดที่คาดหวังได้ค่อนข้างแน่นอน เช่น การลงทุนในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์

สำหรับการลงทุนที่มีกระแสเงินสดที่คาดหวังได้ยาก เช่น การลงทุนในธุรกิจใหม่หรือการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน อาจใช้เครื่องมืออื่น ๆ ในการช่วยตัดสินใจลงทุน เช่น มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) หรืออัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Return on Risk)

สรุป

IRR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาข้อควรระวังในการใช้ IRR ควบคู่ไปด้วย เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

สรุป

IRR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถใช้เปรียบเทียบการลงทุนหลายโครงการด้วยกัน เพื่อเลือกโครงการที่คุ้มค่าที่สุด อย่างไรก็ตาม IRR รู้ไว้ก่อนลงทุนจะได้ไม่พลาด ควรพิจารณาข้อควรระวังในการใช้ IRR ควบคู่ไปด้วย เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

IRR คืออะไร? การคำนวณและตัวอย่าง

IRR คืออะไร?

IRR (Internal Rate of Return) หรือ อัตราผลตอบแทนภายใน คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน โดยคำนวณจากกระแสเงินสดที่จ่ายออกไปและกระแสเงินสดที่ได้รับจากการลงทุน กระแสเงินสดที่จ่ายออกไป ได้แก่ ค่าลงทุน ค่าบำรุงรักษา ค่าดำเนินการ เป็นต้น ส่วนกระแสเงินสดที่ได้รับ ได้แก่ เงินปันผล เงินเช่า ค่าขาย เป็นต้น

IRR คืออะไร? การคำนวณและตัวอย่าง โดย IRR มักใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนทางเลือกหรือต้นทุนของเงินทุน เพื่อพิจารณาว่าการลงทุนนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่

การคำนวณ IRR

การคำนวณ IRR สามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Excel หรือ Google Sheets โดยใช้ฟังก์ชัน IRR หรือ XIRR

 • ฟังก์ชัน IRR

ฟังก์ชัน IRR ใน Microsoft Excel จะคำนวณ IRR โดยเริ่มต้นจากการประมาณค่า IRR จากนั้นจะวนรอบการคำนวณจนกว่าจะหาค่า IRR ที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน IRR มีรูปแบบดังนี้

=IRR(กระแสเงินสดที่จ่ายออกไป; กระแสเงินสดที่ได้รับ)

โดยที่

 • กระแสเงินสดที่จ่ายออกไป คือ กระแสเงินสดที่จ่ายออกไปทั้งหมดในช่วงระยะเวลาของการลงทุน
 • กระแสเงินสดที่ได้รับ คือ กระแสเงินสดที่ได้รับทั้งหมดในช่วงระยะเวลาของการลงทุน

ตัวอย่างการคำนวณ IRR ด้วยฟังก์ชัน IRR ใน Microsoft Excel มีดังนี้

=IRR(-100000;50000;50000;50000;50000)

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 15.24% ซึ่งหมายความว่า การลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟของนาย A จะให้ผลตอบแทนภายในที่ 15.24% ต่อปี

 • ฟังก์ชัน XIRR

ฟังก์ชัน XIRR ใน Microsoft Excel จะคำนวณ IRR โดยใช้วิธีหาค่าดอกเบี้ยทบต้นที่สอดคล้องกับกระแสเงินสดของการลงทุน ฟังก์ชัน XIRR มีรูปแบบดังนี้

=XIRR(กระแสเงินสด; ช่วงเวลา; อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น)

โดยที่

 • กระแสเงินสด คือ กระแสเงินสดที่ได้รับทั้งหมดในช่วงระยะเวลาของการลงทุน
 • ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาของกระแสเงินสดแต่ละรายการ
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น คือ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ใช้ในการคำนวณ

ตัวอย่างการคำนวณ IRR ด้วยฟังก์ชัน XIRR ใน Microsoft Excel มีดังนี้

=XIRR(-100000;{0;1;2;3;4};0)

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 15.24% ซึ่งหมายความว่า การลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟของนาย A จะให้ผลตอบแทนภายในที่ 15.24% ต่อปี

 • การคำนวณ IRR ด้วยตนเอง

การคำนวณ IRR ด้วยตนเองสามารถทำได้โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ สูตรการคำนวณ IRR มีดังนี้

IRR = √(1 + r)^n - 1

โดยที่

 • r คือ อัตราผลตอบแทนภายในที่ต้องการหา
 • n คือ ระยะเวลาของการลงทุน

ตัวอย่างการคำนวณ IRR ด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ มีดังนี้

สมมติว่านาย A ลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟ โดยลงทุนครั้งแรก 100,000 บาท คาดว่าจะได้รับเงินปันผลปีละ 50,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี การคำนวณ IRR ของการลงทุนนี้ มีดังนี้

IRR = √(1 + r)^5 - 1

แทนค่า n = 5 และ PV = -100,000 ลงในสมการจะได้ดังนี้

IRR = √(1 + r)^5 - 1
IRR = √(1 + r)^5 - (-100000)
IRR = √(1 + r)^5 + 100000

จากนั้นนำค่า IRR ที่ได้ไปลองแทนในสมการข้างต้นจนกว่าจะได้ค่า PV เท่ากับ 0

จากการคำนวณจะได้ว่า IRR ของการลงทุนนี้คือ 15.24%

ข้อจำกัดของ IRR

IRR มีข้อจำกัดบางประการที่นักลงทุนควรพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน ได้แก่

 • IRR ไม่คำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุน
 • IRR ไม่คำนึงถึงระยะเวลาคืนทุนของการลงทุน
 • IRR ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับการลงทุนที่มีกระแสเงินสดต่างกันได้

ดังนั้น นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบไปด้วย เช่น ความเสี่ยงของการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน เป็นต้น

ตัวอย่าง IRR

สมมติว่านาย B กำลังพิจารณาการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยลงทุนครั้งแรก 10 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับเงินปันผลปีละ 2 ล้านบาท เป็นเวลา 10 ปี การคำนวณ IRR ของการลงทุนนี้ มีดังนี้

=IRR(-10000000;200000;200000;200000;...;200000)

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 12.5% ซึ่งหมายความว่า การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของนาย B จะให้ผลตอบแทนภายในที่ 12.5% ต่อปี

สรุป

IRR คืออะไร? การคำนวณและตัวอย่าง จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่า IRR ของการลงทุนทั้งสองโครงการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของการลงทุนทางเลือกทั่วไป เช่น ฝากเงินธนาคาร ดังนั้น การลงทุนทั้งสองโครงการจึงมีความคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม IRR เป็นเพียงตัวชี้วัดหนึ่งเท่านั้น ในการตัดสินความคุ้มค่าของการลงทุน นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบไปด้วย เช่น ความเสี่ยงของการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน เป็นต้น

IRR สำคัญอย่างไร? ประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม

IRR หรือ Internal Rate of Return เป็นอัตราผลตอบแทนภายในที่คาดหวังของการลงทุน เป็นตัววัดประสิทธิภาพของการลงทุนว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้คุ้มค่ากับเงินลงทุนหรือไม่

IRR สำคัญอย่างไร?

IRR มีความสำคัญต่อการลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ว่าควรลงทุนหรือไม่ โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน ถ้า IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุน ก็แสดงว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่า แต่ถ้า IRR ต่ำกว่าต้นทุนการลงทุน ก็แสดงว่าการลงทุนนั้นไม่คุ้มค่า

IRR สำคัญอย่างไร? ประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม โดย IRR เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน ซึ่ง ประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม เพราะสามารถช่วยนักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้อย่างคุ้มค่า

ประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม มีดังนี้

ประโยชน์ที่ 1: ช่วยตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม

IRR เป็นเครื่องมือที่ช่วยประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนได้อย่างแม่นยำ โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน ทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้ว่าควรลงทุนหรือไม่

IRR ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพราะ IRR จะบอกให้นักลงทุนรู้ว่าการลงทุนนั้นสามารถสร้างผลตอบแทนได้คุ้มค่ากับเงินลงทุนหรือไม่ โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน ถ้า IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุน ก็แสดงว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่า แต่ถ้า IRR ต่ำกว่าต้นทุนการลงทุน ก็แสดงว่าการลงทุนนั้นไม่คุ้มค่า

ยกตัวอย่างเช่น คุณมีทุน 100,000 บาท และกำลังพิจารณาลงทุนในโครงการ A และ B โดยโครงการ A มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 12% ต่อปี และโครงการ B มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 10% ต่อปี จากการพิจารณา IRR ของทั้งสองโครงการพบว่า IRR ของโครงการ A อยู่ที่ 12% ต่อปี และ IRR ของโครงการ B อยู่ที่ 10% ต่อปี ดังนั้น การลงทุนในโครงการ A คุ้มค่ากว่าการลงทุนในโครงการ B เพราะโครงการ A มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสูงกว่าโครงการ B

IRR จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยนักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน โดยนักลงทุนควรใช้ IRR ประกอบกับการพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงของการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดหวังในระยะยาว เป็นต้น เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนเป็นไปอย่างรอบคอบ

นอกจากนี้ IRR ยังสามารถนำมาเปรียบเทียบการลงทุนหลายประเภท เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ว่าควรลงทุนในประเภทใด โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน หากการลงทุนประเภทใดมี IRR สูงกว่า ก็แสดงว่าการลงทุนประเภทนั้นคุ้มค่ากว่า

ยกตัวอย่างเช่น คุณกำลังพิจารณาลงทุนในหุ้น กองทุนรวม และอสังหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาจาก IRR พบว่า หุ้นมี IRR อยู่ที่ 15% ต่อปี กองทุนรวมมี IRR อยู่ที่ 12% ต่อปี และอสังหาริมทรัพย์มี IRR อยู่ที่ 10% ต่อปี ดังนั้น การลงทุนในหุ้นคุ้มค่ากว่าการลงทุนในกองทุนรวมและอสังหาริมทรัพย์

ประโยชน์ที่ 2: ช่วยเปรียบเทียบการลงทุนหลายประเภท

IRR สามารถนำมาเปรียบเทียบการลงทุนหลายประเภท เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าการลงทุนประเภทใดคุ้มค่ากว่ากัน โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน

ยกตัวอย่างเช่น คุณกำลังพิจารณาลงทุนในหุ้น กองทุนรวม และอสังหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาจาก IRR พบว่า หุ้นมี IRR อยู่ที่ 15% ต่อปี กองทุนรวมมี IRR อยู่ที่ 12% ต่อปี และอสังหาริมทรัพย์มี IRR อยู่ที่ 10% ต่อปี ดังนั้น การลงทุนในหุ้นคุ้มค่ากว่าการลงทุนในกองทุนรวมและอสังหาริมทรัพย์

IRR ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบการลงทุนหลายประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ว่าควรลงทุนในประเภทใด เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรใช้ IRR ประกอบกับการพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงของการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดหวังในระยะยาว เป็นต้น เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนเป็นไปอย่างรอบคอบ

ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนในหุ้นมี IRR อยู่ที่ 15% ต่อปี แต่มีความเสี่ยงสูง ในขณะที่การลงทุนในกองทุนรวมมี IRR อยู่ที่ 12% ต่อปี แต่มีความเสี่ยงต่ำ ดังนั้น นักลงทุนต้องพิจารณาความเสี่ยงของการลงทุนประกอบกับ IRR เพื่อให้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ IRR ยังสามารถใช้เปรียบเทียบการลงทุนประเภทเดียวกันที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น การลงทุนในหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในทำเลเดียวกัน เป็นต้น โดยพิจารณาจาก IRR เพื่อช่วยตัดสินใจได้ว่าควรลงทุนในบริษัทหรือโครงการใด เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด

ประโยชน์ที่ 3: ช่วยกำหนดเป้าหมายการลงทุน

IRR สามารถกำหนดเป็นเป้าหมายการลงทุน เพื่อให้นักลงทุนสามารถบริหารจัดการการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ยกตัวอย่างเช่น คุณตั้งเป้าหมายการลงทุนให้มีเงินเก็บ 1 ล้านบาทภายใน 5 ปี จากการพิจารณา IRR พบว่า การลงทุนในหุ้นมี IRR อยู่ที่ 15% ต่อปี ดังนั้น คุณจะต้องลงทุนในหุ้นให้ได้เงินจำนวน 200,000 บาท ภายใน 2 ปีครึ่ง เพื่อให้มีเงินเก็บ 1 ล้านบาทภายใน 5 ปี

นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว IRR ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ ได้อีก เช่น ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการก่อสร้าง โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ดังนั้น IRR จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถใช้ IRR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้การลงทุนประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างประโยชน์ของ IRR

สมมติว่า คุณมีทุน 100,000 บาท และกำลังพิจารณาลงทุนในโครงการ A และ B โดยโครงการ A มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 12% ต่อปี และโครงการ B มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 10% ต่อปี จากการพิจารณา IRR ของทั้งสองโครงการพบว่า IRR ของโครงการ A อยู่ที่ 12% ต่อปี และ IRR ของโครงการ B อยู่ที่ 10% ต่อปี ดังนั้น การลงทุนในโครงการ A คุ้มค่ากว่าการลงทุนในโครงการ B เพราะโครงการ A มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสูงกว่าโครงการ B

นอกจากนี้ IRR ยังสามารถใช้เปรียบเทียบการลงทุนหลายประเภทได้ เช่น การลงทุนในหุ้น การลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน หากการลงทุนประเภทใดมี IRR สูงกว่า ก็แสดงว่าการลงทุนประเภทนั้นคุ้มค่ากว่า

สรุป

IRR สำคัญอย่างไร? ประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม สรุปได้ว่า IRR เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับต้นทุนการลงทุน ซึ่งประโยชน์ของ IRR นั้นไม่ควรมองข้าม เพราะสามารถช่วยนักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้อย่างคุ้มค่า

วิธีใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุน เลือกลงทุนอย่างไรให้คุ้มค่า

ในการตัดสินใจลงทุน การประเมินความคุ้มค่าของโครงการเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ลงทุนต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้นทุนการลงทุน กระแสเงินสดรับสุทธิ และระยะเวลาคืนทุน เป็นต้น หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการคือ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR)

IRR คือ อัตราส่วนลดที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากับต้นทุนการลงทุน พูดง่ายๆ คือ อัตราผลตอบแทนที่โครงการจะสร้างให้ได้ตามต้นทุนการลงทุน ในกรณีที่ IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุน แสดงว่าโครงการนั้นคุ้มค่าที่จะลงทุน

วิธีการคำนวณ IRR

การคำนวณ IRR สามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้วิธีลองผิดลองถูก (Trial and Error) โดยสมมติค่า IRR ขึ้นมาทีละค่า แล้วคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิของโครงการ หากค่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิมีค่าเท่ากับต้นทุนการลงทุน แสดงว่าค่า IRR นั้นคือค่าที่ถูกต้อง

อีกวิธีหนึ่งในการหา IRR คือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณ ซึ่งในปัจจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากมายที่สามารถคำนวณ IRR ได้

ตัวอย่างการใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุน

สมมติว่าบริษัทแห่งหนึ่งมีโครงการลงทุนในเครื่องจักรใหม่มูลค่า 10 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิในปีแรก 3 ล้านบาท ปีที่สอง 4 ล้านบาท และปีที่สาม 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทอยู่ที่ 10%

จากข้อมูลข้างต้น เราสามารถคำนวณ IRR ของโครงการได้ดังนี้

IRR = ?

NPV = -10 + 3/(1+0.1)^1 + 4/(1+0.1)^2 + 5/(1+0.1)^3

เมื่อคำนวณค่า NPV จะได้ค่าเท่ากับ 1.26

เนื่องจากค่า NPV มีค่ามากกว่าศูนย์ แสดงว่า IRR ของโครงการจะสูงกว่า 10%

หากเราลองสมมติค่า IRR ขึ้นมาทีละค่า พบว่าค่า IRR ที่ใกล้เคียงกับ NPV มากที่สุดคือ 12%

ดังนั้น สรุปได้ว่า โครงการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ของ บริษัทแห่งนี้คุ้มค่าที่จะลงทุน เนื่องจาก IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุนที่ 10%

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุน

ข้อดีของการใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุนคือ

 • เข้าใจง่าย สามารถใช้เปรียบเทียบโครงการลงทุนต่างๆ ได้ง่าย

IRR เป็นอัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถเปรียบเทียบโครงการลงทุนต่างๆ ได้ง่าย โดยโครงการที่มี IRR สูงกว่าย่อมคุ้มค่ากว่าโครงการที่มี IRR ต่ำกว่า

 • ครอบคลุมถึงระยะเวลาคืนทุนของโครงการ

IRR คำนวณจากกระแสเงินสดรับสุทธิทั้งหมดของโครงการ ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดรับสุทธิที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วย ทำให้ IRR ครอบคลุมถึงระยะเวลาคืนทุนของโครงการด้วย โดยโครงการที่มี IRR สูงกว่าย่อมมีระยะเวลาคืนทุนที่สั้นกว่าโครงการที่มี IRR ต่ำกว่า

ข้อดีของการใช้ IRR เหล่านี้ ทำให้ IRR เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม IRR ก็มีข้อเสียที่ต้องพิจารณาเช่นกัน

ข้อเสียของการใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุนคือ

 • ขึ้นอยู่กับสมมติฐานของกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคต

IRR คำนวณจากกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับสมมติฐานต่างๆ เช่น ปริมาณการขาย ราคาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น หากสมมติฐานเหล่านี้ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง จะทำให้ IRR ที่คำนวณได้คลาดเคลื่อนได้

 • ไม่สามารถเปรียบเทียบโครงการลงทุนที่มีระยะเวลาคืนทุนต่างกันได้

IRR ไม่สามารถเปรียบเทียบโครงการลงทุนที่มีระยะเวลาคืนทุนต่างกันได้ เนื่องจาก IRR ขึ้นอยู่กับระยะเวลาคืนทุนด้วย ดังนั้น โครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนต่างกันอาจให้ IRR ต่างกันได้ แม้ว่าโครงการทั้งสองจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากัน

ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการใช้ IRR ประกอบกันก่อนตัดสินใจลงทุน รวมถึงการใช้ IRR ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ เพื่อให้ได้การตัดสินใจที่ถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุด

การประยุกต์ใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุน

IRR สามารถใช้ประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจลงทุนในหลากหลายรูปแบบ เช่น

 • การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น เครื่องจักร อาคาร โรงงาน

IRR สามารถใช้ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น การลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ การลงทุนสร้างโรงงานใหม่ เป็นต้น โดยพิจารณาว่า IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุนหรือไม่

 • การลงทุนในธุรกิจใหม่

IRR สามารถใช้ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น การลงทุนเปิดร้านใหม่ การลงทุนซื้อแฟรนไชส์ เป็นต้น โดยพิจารณาว่า IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุนหรือไม่

 • การลงทุนในโครงการก่อสร้าง

IRR สามารถใช้ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการก่อสร้าง เช่น การลงทุนสร้างถนน การลงทุนสร้างเขื่อน เป็นต้น โดยพิจารณาว่า IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุนหรือไม่

 • การลงทุนในหลักทรัพย์

IRR สามารถใช้ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น การลงทุนซื้อหุ้น การลงทุนซื้อกองทุนรวม เป็นต้น โดยพิจารณาว่า IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุนหรือไม่

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุน

 • บริษัทแห่งหนึ่งมีโครงการลงทุนในเครื่องจักรใหม่มูลค่า 10 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิในปีแรก 3 ล้านบาท ปีที่สอง 4 ล้านบาท และปีที่สาม 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทอยู่ที่ 10%

จากข้อมูลข้างต้น เราสามารถคำนวณ IRR ของโครงการได้ดังนี้

IRR = ?

NPV = -10 + 3/(1+0.1)^1 + 4/(1+0.1)^2 + 5/(1+0.1)^3

เมื่อคำนวณค่า NPV จะได้ค่าเท่ากับ 1.26

เนื่องจากค่า NPV มีค่ามากกว่าศูนย์ แสดงว่า IRR ของโครงการจะสูงกว่า 10%

หากเราลองสมมติค่า IRR ขึ้นมาทีละค่า พบว่าค่า IRR ที่ใกล้เคียงกับ NPV มากที่สุดคือ 12%

ดังนั้น สรุปได้ว่า โครงการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ของ บริษัทแห่งนี้คุ้มค่าที่จะลงทุน เนื่องจาก IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุนที่ 10%

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า IRR สามารถใช้ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ โดยพิจารณาว่า IRR สูงกว่าต้นทุนการลงทุนหรือไม่

ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน รวมถึงการใช้ IRR ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ เพื่อให้ได้การตัดสินใจที่ถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุด

ตัวอย่างการคำนวณ IRR เข้าใจง่าย

IRR (Internal Rate of Return) คือ อัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน เป็นการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนโดยคำนึงถึงทั้งระยะเวลาและมูลค่าของเงิน มักใช้เปรียบเทียบการลงทุนหลาย ๆ โครงการเพื่อหาโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

การคำนวณ IRR สามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้วิธีลองผิดลองถูก (Trial and Error) โดยสมมติค่าอัตราคิดลด (discount rate) ขึ้นมา 1 ค่า แล้วแทนค่านั้นในสูตร NPV (Net Present Value) หากค่า NPV เท่ากับ 0 ก็จะได้ว่าค่าอัตราคิดลดนั้นคือค่า IRR ของโครงการนั้น

ตัวอย่างการคำนวณ IRR เข้าใจง่าย

สมมติว่า คุณมีโครงการลงทุนโดยลงทุนเริ่มต้น 100,000 บาท จะได้รับเงินคืนปีละ 20,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี ถามว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทน IRR เท่าไร

สูตร NPV มีดังนี้

NPV = ∑(CFt / (1+r)^t)

โดยที่

 • CFt คือ กระแสเงินสดที่จะได้รับในปีที่ t
 • r คือ อัตราคิดลด

แทนค่าข้อมูลในสูตร NPV จะได้ดังนี้

NPV = ∑(20,000 / (1+r)^t)

สมมติว่า ทดลองค่า r = 10% จะได้ NPV = 10,618.61

สมมติว่า ทดลองค่า r = 15% จะได้ NPV = 28.25

เนื่องจาก NPV ของค่า r = 10% มีค่ามากกว่า 0 แต่ NPV ของค่า r = 15% มีค่าน้อยกว่า 0 ดังนั้น ค่า IRR ของโครงการนี้จึงอยู่ระหว่าง 10% และ 15%

หากลองทดลองค่า r เพิ่มขึ้นทีละ 0.5% จะพบว่าค่า NPV มีค่าเท่ากันเมื่อ r = 12.5% ดังนั้น ค่า IRR ของโครงการนี้จึงเท่ากับ 12.5%

ในตัวอย่างการคำนวณ IRR ข้างต้น สมมติว่าเรามีโครงการลงทุนโดยลงทุนเริ่มต้น 100,000 บาท จะได้รับเงินคืนปีละ 20,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี ถามว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทน IRR เท่าไร

หากทดลองค่า r = 10% จะได้ NPV = 10,618.61

หากทดลองค่า r = 15% จะได้ NPV = 28.25

เนื่องจาก NPV ของค่า r = 10% มีค่ามากกว่า 0 แต่ NPV ของค่า r = 15% มีค่าน้อยกว่า 0 ดังนั้น ค่า IRR ของโครงการนี้จึงอยู่ระหว่าง 10% และ 15%

หากลองทดลองค่า r เพิ่มขึ้นทีละ 0.5% จะพบว่าค่า NPV มีค่าเท่ากันเมื่อ r = 12.5% ดังนั้น ค่า IRR ของโครงการนี้จึงเท่ากับ 12.5%

ขั้นตอนการคำนวณ IRR ด้วยวิธีลองผิดลองถูก มีดังนี้

 1. ตั้งสมมติฐานค่าอัตราคิดลด (r) ขึ้นมา 1 ค่า
 2. แทนค่า r ลงในสูตร NPV
 3. คำนวณหาค่า NPV
 4. หากค่า NPV เท่ากับ 0 แสดงว่าค่า r ที่สมมติไว้คือค่า IRR ของโครงการ
 5. หากค่า NPV มีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าค่า IRR ของโครงการอยู่ในช่วงต่ำกว่าค่า r ที่สมมติไว้
 6. หากค่า NPV มีค่าน้อยกว่า 0 แสดงว่าค่า IRR ของโครงการอยู่ในช่วงสูงกว่าค่า r ที่สมมติไว้
 7. วนซ้ำขั้นตอนที่ 2-6 จนกว่าจะได้ค่า IRR ที่ถูกต้อง

ในตัวอย่างข้างต้น เราได้ทดลองค่า r เพิ่มขึ้นทีละ 0.5% จนกว่าค่า NPV จะเท่ากับ 0 ซึ่งใช้เวลาเพียง 2 ครั้งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากโครงการมีจำนวนกระแสเงินสดจำนวนมาก การคำนวณอาจใช้เวลานานขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการคำนวณ IRR อื่น ๆ อีก เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณ หรือการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม วิธีลองผิดลองถูกเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ข้อดีของการใช้ IRR

IRR เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนของการลงทุน ซึ่งสามารถคำนวณได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้วิธีลองผิดลองถูก ซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ข้อดีของการใช้ IRR ที่สำคัญ ได้แก่

 • เป็นวิธีการคำนวณที่เข้าใจง่าย

IRR เป็นเครื่องมือที่เข้าใจได้ง่าย เนื่องจากใช้อัตราผลตอบแทนเป็นตัววัดผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งทุกคนสามารถเข้าใจได้ โดยค่า IRR ที่สูงกว่าแสดงว่าโครงการนั้นมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า

 • สามารถใช้เปรียบเทียบการลงทุนหลาย ๆ โครงการได้

IRR สามารถใช้เปรียบเทียบการลงทุนหลาย ๆ โครงการได้ โดยเลือกโครงการที่มีค่า IRR สูงที่สุด ซึ่งหมายความว่าโครงการนั้นให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

ข้อเสียของการใช้ IRR

IRR เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีข้อเสียบางประการที่ควรทราบ ได้แก่

 • การคำนวณอาจใช้เวลานานหากมีจำนวนกระแสเงินสดจำนวนมาก

IRR เป็นเครื่องมือที่คำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจใช้เวลานานในการหาค่า IRR โดยเฉพาะหากโครงการมีจำนวนกระแสเงินสดจำนวนมาก

 • อาจมีการคำนวณผิดพลาดหากใช้ค่าอัตราคิดลดที่ไม่เหมาะสม

ค่าอัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณ IRR มีความสำคัญมาก หากใช้ค่าอัตราคิดลดที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้การคำนวณ IRR ผิดพลาดได้

 • IRR อาจให้ผลตอบแทนที่สูงเกินจริงหากกระแสเงินสดเข้ามาในช่วงท้ายของโครงการ

IRR คำนวณโดยใช้กระแสเงินสดทั้งหมดของโครงการ ดังนั้น หากกระแสเงินสดส่วนใหญ่เข้ามาในช่วงท้ายของโครงการ IRR อาจให้ผลตอบแทนที่สูงเกินจริง เนื่องจากกระแสเงินสดในช่วงท้ายของโครงการมีมูลค่าปัจจุบันที่ต่ำกว่ากระแสเงินสดในช่วงต้นของโครงการ

 • IRR ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับการลงทุนที่มีระยะเวลาไม่เท่ากันได้

IRR เป็นการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนโดยพิจารณาจากระยะเวลาและมูลค่าของเงิน ดังนั้น การลงทุนที่มีระยะเวลาไม่เท่ากันจึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันโดยใช้ IRR ได้

 • IRR ไม่คำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุน

IRR เป็นเพียงเครื่องมือที่วัดผลตอบแทนจากการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงของการลงทุน ดังนั้น การลงทุนที่มี IRR สูงอาจมีความเสียงสูงเช่นกัน

โดยสรุปแล้ว IRR เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ควรใช้ IRR ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น NPV (Net Present Value) เพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยำ

สรุป

IRR เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนของการลงทุน ซึ่งสามารถคำนวณได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้ ตัวอย่างการคำนวณ IRR เข้าใจง่าย ซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

IRR เคล็ดลับลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด รู้ไว้ก่อนลงทุนจะได้ไม่พลาด

ในการลงทุน ผลตอบแทนเป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนต่างคาดหวังกัน แต่การจะรู้ว่าการลงทุนนั้นให้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการประเมินผลตอบแทน ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่นิยมใช้กันคือ IRR หรือ Internal Rate of Return

IRR คืออะไร

IRR ย่อมาจาก Internal Rate of Return หมายถึง อัตราคิดลดที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Net Present Value: NPV) เท่ากับศูนย์ พูดง่ายๆ ก็คือ IRR คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

วิธีคำนวณ IRR

การคำนวณ IRR สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การคำนวณด้วยตนเองด้วยสูตรคณิตศาสตร์หรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Excel หรือ Google Sheets ตัวอย่างสูตรการคำนวณ IRR ด้วยตนเองมีดังนี้

IRR = (NPV + 1) / (NPV - 1)

โดย NPV คือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ

ตัวอย่างการคำนวณ IRR

สมมติว่าเรามีโครงการลงทุนมูลค่า 100,000 บาท โดยคาดว่าจะมีกระแสเงินสดสุทธิในปีแรก 20,000 บาท ในปีที่สอง 30,000 บาท และในปีที่สาม 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ 5%

การคำนวณ IRR ด้วยสูตร Excel มีดังนี้

=XIRR(C2:C4,B2:B4,100000)

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 15.24% หมายความว่า การลงทุนนี้ให้ผลตอบแทนที่ 15.24% ต่อปี

IRR กับการตัดสินใจลงทุน

IRR เป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจลงทุน โดยหาก IRR สูงกว่าต้นทุนเงินลงทุน การลงทุนนั้นถือว่าให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และควรพิจารณาลงทุน แต่ถ้า IRR ต่ำกว่าต้นทุนเงินลงทุน การลงทุนนั้นถือว่าให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า และควรพิจารณาไม่ลงทุน

ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนโครงการก่อสร้างบ้านพักตากอากาศมูลค่า 1 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีกระแสเงินสดสุทธิในปีแรก 200,000 บาท ในปีที่สอง 300,000 บาท และในปีที่สาม 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ 5%

การคำนวณ IRR พบว่า IRR เท่ากับ 15% หมายความว่า การลงทุนนี้ให้ผลตอบแทนที่ 15% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าต้นทุนเงินกู้ที่ 5% ดังนั้น การลงทุนนี้จึงถือว่าให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และควรพิจารณาลงทุน

ข้อดีและข้อจำกัดของ IRR

ข้อดีของ IRR ที่ทำให้เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันคือ

 • เป็นเครื่องมือที่เข้าใจง่าย
 • สามารถนำมาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนที่แตกต่างกันได้

ข้อจำกัดของ IRR มีดังนี้

 • ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีระยะเวลาต่างกันได้
 • ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่างกันได้

สรุป

IRR เป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจลงทุน โดยหาก IRR สูงกว่าต้นทุนเงินลงทุน การลงทุนนั้นถือว่าให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และควรพิจารณาลงทุน แต่ถ้า IRR ต่ำกว่าต้นทุนเงินลงทุน การลงทุนนั้นถือว่าให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า และควรพิจารณาไม่ลงทุน

นอกจากการใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุนแล้ว นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น ความเสี่ยงของการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน เป็นต้น เพื่อให้การลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

IRR เคล็ดลับลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

IRR หรือ Internal Rate of Return คือ อัตราผลตอบแทนภายใน เป็นตัวชี้วัดผลตอบแทนจากการลงทุน โดยคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน โดยหาก NPV มีค่าเป็นบวก แสดงว่าการลงทุนนั้นมีผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุนการลงทุน และหาก NPV มีค่าเป็นลบ แสดงว่าการลงทุนนั้นมีผลตอบแทนที่น้อยกว่าต้นทุนการลงทุน

บทความนี้เราจะสำรวจ IRR เคล็ดลับลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด เพราะ IRR มีความสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน เป็นตัวช่วยในการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนที่แตกต่างกัน โดยหาก IRR ของการลงทุนหนึ่งสูงกว่า IRR ของการลงทุนอีกอย่างหนึ่ง แสดงว่าการลงทุนแรกมีผลตอบแทนที่ดีกว่า

IRR เคล็ดลับลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

 1. กำหนดเป้าหมายผลตอบแทน

การกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนเป็นขั้นตอนที่สำคัญก่อนตัดสินใจลงทุน เพราะเป้าหมายผลตอบแทนจะเป็นตัวกำหนดว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด และควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลที่ต้องการ

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการกำหนดเป้าหมายผลตอบแทน ได้แก่

 • ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นักลงทุนควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ก่อนกำหนดเป้าหมายผลตอบแทน เพราะการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงเช่นกัน
 • ระยะเวลาการลงทุน ระยะเวลาการลงทุนมีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการลงทุนในระยะยาวมักจะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในระยะสั้น
 • เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล นักลงทุนควรกำหนดเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลก่อนกำหนดเป้าหมายผลตอบแทน เพราะเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลจะเป็นตัวกำหนดว่าควรลงทุนเพื่ออะไร เช่น การลงทุนเพื่อเกษียณอายุ การลงทุนเพื่อการศึกษาบุตร เป็นต้น

ตัวอย่างการกำหนดเป้าหมายผลตอบแทน

 • นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง และต้องการผลตอบแทนสูงเพื่อลงทุนเพื่อเกษียณอายุ อาจกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนไว้ที่ 10% ต่อปี
 • นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง และต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอเพื่อลงทุนเพื่อการศึกษาบุตร อาจกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนไว้ที่ 5% ต่อปี
 • นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำ และต้องการผลตอบแทนที่ปลอดภัยเพื่อลงทุนเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณ อาจกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนไว้ที่ 3% ต่อปี

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายผลตอบแทนที่ตั้งไว้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยอาจปรับเป้าหมายผลตอบแทนขึ้นหรือลงตามปัจจัยต่างๆ เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง หรือการปรับเปลี่ยนเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล เป็นต้น

เคล็ดลับในการกำหนดเป้าหมายผลตอบแทน

 • กำหนดเป้าหมายผลตอบแทนที่เป็นไปได้และสมจริง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ
 • กำหนดเป้าหมายผลตอบแทนที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล
 • ทบทวนและปรับเป้าหมายผลตอบแทนตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

การกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนอย่างรอบคอบจะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลที่ต้องการ

 1. คำนวณ IRR ของการลงทุน

เมื่อกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนได้แล้ว ก็ควรคำนวณ IRR ของการลงทุนแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

ตัวอย่างการคำนวณ IRR ของการลงทุน

สมมติว่านักลงทุนมีแผนลงทุนในหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่ง โดยคาดว่าจะได้รับเงินปันผลปีละ 10,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี และคาดว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้นจากราคาซื้อ 100 บาท เป็นราคา 120 บาท เมื่อครบกำหนด 5 ปี ต้นทุนการลงทุนของหุ้นอยู่ที่ 100,000 บาท

วิธีการคำนวณ IRR ของการลงทุน

มีวิธีการคำนวณ IRR ของการลงทุนอยู่หลายวิธี ดังนี้

 • วิธีใช้สูตร เป็นการหาค่า IRR โดยใช้สูตรคำนวณ IRR
 • วิธีใช้เครื่องคิดเลข เครื่องคิดเลขบางรุ่นมีฟังก์ชันสำหรับคำนวณ IRR อยู่แล้ว
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชันสำหรับคำนวณ IRR จะช่วยให้การคำนวณ IRR เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

ข้อควรระวังในการคำนวณ IRR ของการลงทุน

 • การคำนวณ IRR ของการลงทุนขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอน ดังนั้น IRR ที่คำนวณได้อาจมีค่าไม่แน่นอนเช่นกัน
 • การคำนวณ IRR ของการลงทุนอาจใช้เวลานาน หากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนมีจำนวนมาก
 1. เลือกการลงทุนที่มี IRR สูงกว่าเป้าหมาย

เมื่อคำนวณ IRR ของการลงทุนแต่ละประเภทได้แล้ว ก็ควรเลือกลงทุนในการลงทุนที่มี IRR สูงกว่าเป้าหมายผลตอบแทนที่ตั้งไว้ การลงทุนที่มี IRR สูงกว่าเป้าหมายผลตอบแทนแสดงว่าการลงทุนนั้นมีผลตอบแทนที่สูงกว่าที่นักลงทุนคาดหวังไว้

ตัวอย่างการเลือกการลงทุนที่มี IRR สูงกว่าเป้าหมาย

จากตัวอย่างการคำนวณ IRR ของการลงทุนหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่งข้างต้น พบว่า IRR ของการลงทุนอยู่ที่ 10.50% ต่อปี หากนักลงทุนกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนไว้ที่ 10% ต่อปี ก็ควรเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทแห่งนี้ เพราะการลงทุนนี้มี IRR ที่สูงกว่าเป้าหมายผลตอบแทนที่ตั้งไว้

อย่างไรก็ตาม การเลือกการลงทุนที่มี IRR สูงกว่าเป้าหมายเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ความเสี่ยงของการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน และความยืดหยุ่นของการลงทุน เป็นต้น

ปัจจัยอื่นๆ ที่ควรพิจารณาในการเลือกการลงทุน

 • ความเสี่ยงของการลงทุน การลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ระยะเวลาการลงทุน ระยะเวลาการลงทุนมีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการลงทุนในระยะยาวมักจะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในระยะสั้น
 • ความยืดหยุ่นของการลงทุน การลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูงจะช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อสรุป

การเลือกการลงทุนที่มี IRR สูงกว่าเป้าหมายเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยตัดสินใจลงทุน แต่ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อให้ได้การลงทุนที่มีประสิทธิภาพและได้ผลตอบแทนสูงสุด

 1. พิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย

นอกจาก IRR แล้ว นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วยในการเลือกการลงทุน เพื่อให้ได้การลงทุนที่มีประสิทธิภาพและได้ผลตอบแทนสูงสุด ปัจจัยอื่นๆ ที่ควรพิจารณา ได้แก่

 • ความเสี่ยงของการลงทุน

การลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุน โดยนักลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือ เงินฝากประจำ ส่วนนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงอาจเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หุ้น หรือ กองทุนรวมหุ้น

 • ระยะเวลาการลงทุน

ระยะเวลาการลงทุนมีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการลงทุนในระยะยาวมักจะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในระยะสั้น นักลงทุนควรพิจารณาระยะเวลาที่ต้องการการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลก่อนตัดสินใจลงทุน

 • ความยืดหยุ่นของการลงทุน

การลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูงจะช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย นักลงทุนจะสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ตามความต้องการ

 • ความเหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล

นักลงทุนควรพิจารณาเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลก่อนตัดสินใจลงทุน เพราะการลงทุนแต่ละประเภทมีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกัน นักลงทุนควรเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ

 • ความสะดวกในการลงทุน

นักลงทุนควรพิจารณาความสะดวกในการลงทุนด้วย เช่น การลงทุนในกองทุนรวม นักลงทุนสามารถลงทุนได้ง่าย ผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆ

 • ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน เป็นต้น นักลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนด้วย เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุน

 • ข้อมูลข่าวสาร

นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนอย่างรอบคอบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของการลงทุน เป็นต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

ข้อสรุป

การพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วยในการเลือกการลงทุนจะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนได้อย่างรอบคอบ และมีโอกาสประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล

ข้อควรระวังในการใช้ IRR

IRR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจลงทุน แต่มีข้อควรระวังบางประการดังนี้

 • IRR เป็นเพียงตัวชี้วัดผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงอย่างเดียว ไม่ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงของการลงทุน

IRR ไม่ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงของการลงทุน ซึ่งการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงของการลงทุนควบคู่ไปกับ IRR ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน

 • IRR อาจมีค่าไม่แน่นอน หากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนมีความไม่แน่นอน

IRR ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน หากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนมีความไม่แน่นอน IRR ที่คำนวณได้อาจมีค่าไม่แน่นอนเช่นกัน

 • IRR อาจมีค่าไม่ถูกต้อง หากระยะเวลาการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง

IRR คำนวณจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนตลอดอายุโครงการ หากระยะเวลาการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง IRR ที่คำนวณได้อาจมีค่าไม่ถูกต้องเช่นกัน

ตัวอย่างข้อควรระวังในการใช้ IRR

สมมติว่านักลงทุนมีแผนลงทุนในหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่ง โดยคาดว่าจะได้รับเงินปันผลปีละ 10,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี และคาดว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้นจากราคาซื้อ 100 บาท เป็นราคา 120 บาท เมื่อครบกำหนด 5 ปี ต้นทุนการลงทุนของหุ้นอยู่ที่ 100,000 บาท

หากนักลงทุนกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนไว้ที่ 10% ต่อปี พบว่า IRR ของการลงทุนอยู่ที่ 10.50% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายผลตอบแทนที่ตั้งไว้ ดังนั้น นักลงทุนจึงตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทแห่งนี้

อย่างไรก็ตาม หากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนเปลี่ยนแปลงไป เช่น คาดว่าจะได้รับเงินปันผลปีละ 12,000 บาทแทน หรือคาดว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้นเป็นราคา 130 บาท เมื่อครบกำหนด 5 ปี เป็นต้น IRR ของการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทแห่งนี้ผิดพลาดได้

สรุป

IRR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจลงทุน แต่ควรพิจารณาข้อควรระวังต่างๆ ข้างต้น ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน เพื่อให้การลงทุนมีประสิทธิภาพและได้ผลตอบแทนสูงสุด

IRR เครื่องมือวัดความคุ้มค่าในการลงทุน

IRR ย่อมาจาก Internal Rate of Return หมายถึง อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการลงทุน เป็นอัตราคิดลดที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการเท่ากับศูนย์ พูดง่าย ๆ คือ อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในโครงการนั้น ๆ

การคำนวณ IRR

การคำนวณ IRR สามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตรดังนี้

IRR = -(CF0) / (CF1/(1+r) + CF2/(1+r)² + ... + CFn/(1+r)^n)

โดยที่

 • CF0 คือ เงินลงทุนเริ่มต้น
 • CF1 ถึง CFn คือ กระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปี
 • r คือ อัตราคิดลด

ตัวอย่างการคำนวณ IRR

สมมติว่า โครงการลงทุนหนึ่งมีเงินลงทุนเริ่มต้น 100,000 บาท และคาดว่าจะมีกระแสเงินสดรับสุทธิในปีแรก 20,000 บาท ในปีที่สอง 30,000 บาท และในปีที่สาม 50,000 บาท หากใช้อัตราคิดลด 10% จะได้ค่า IRR เท่ากับ 15.87%

ความสำคัญของ IRR

IRR เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบโครงการลงทุนต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยโครงการที่มี IRR สูงกว่าย่อมมีความคุ้มค่ามากกว่าโครงการที่มี IRR ต่ำกว่า

นอกจากนี้ IRR ยังสามารถใช้ประเมินความเสี่ยงของการลงทุนได้อีกด้วย โดยโครงการที่มี IRR สูงย่อมมีความเสี่ยงสูงกว่าโครงการที่มี IRR ต่ำ

วิธีใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุน

นักลงทุนสามารถพิจารณาใช้ IRR ในการตัดสินใจลงทุนได้ดังนี้

 • เปรียบเทียบ IRR ของโครงการลงทุนต่าง ๆ กัน โดยเลือกลงทุนในโครงการที่มี IRR สูงกว่า
 • เปรียบเทียบ IRR ของโครงการลงทุนกับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ หาก IRR สูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ แสดงว่าโครงการนั้นคุ้มค่าที่จะลงทุน
 • เปรียบเทียบ IRR ของโครงการลงทุนกับอัตราความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หาก IRR สูงกว่าอัตราความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แสดงว่าโครงการนั้นเหมาะสมกับความเสี่ยงที่นักลงทุนสามารถรับได้

ข้อควรระวังในการใช้ IRR

IRR เป็นเครื่องมือวัดความคุ้มค่าในการลงทุนที่มีประโยชน์ แต่มีข้อควรระวังในการใช้ดังนี้

 • IRR ไม่สามารถนำมาใช้เปรียบเทียบโครงการลงทุนที่มีระยะเวลาลงทุนต่างกันได้
 • IRR ไม่สามารถนำมาใช้เปรียบเทียบโครงการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่างกันได้
 • IRR เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย เช่น แนวโน้มของตลาด ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ เป็นต้น

เจาะลึกแนวคิดของ IRR

IRR หรือ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน โดยการหาอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการการลงทุนเท่ากับศูนย์

IRR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากสามารถบอกได้ว่าโครงการการลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าต้นทุนที่ลงทุนไปหรือไม่ อย่างไรก็ดี ยังมีแนวคิดบางส่วนของ IRR ที่ผู้ลงทุนควรเข้าใจ เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดหลักของ IRR

แนวคิดหลักของ IRR มีอยู่ 2 ประการ ดังนี้

 • IRR เป็นการวัดผลตอบแทนของการลงทุน

IRR เป็นการวัดผลตอบแทนของการลงทุน โดยคิดจากอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการการลงทุนเท่ากับศูนย์ ตัวอย่างเช่น หากการลงทุนในโครงการหนึ่งมีกระแสเงินสดสุทธิในปีแรกเท่ากับ 100 บาท ในปีที่สองเท่ากับ 200 บาท และในปีที่สามเท่ากับ 300 บาท หากใช้อัตราคิดลด 10% จะทำให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการเท่ากับศูนย์ แสดงว่า IRR ของโครงการนี้คือ 10%

 • IRR เป็นการวัดผลตอบแทนที่เทียบเคียงได้

IRR เป็นการวัดผลตอบแทนที่เทียบเคียงได้ เนื่องจากใช้อัตราคิดลดเดียวกันกับ NPV ตัวอย่างเช่น หากการลงทุนในโครงการหนึ่งมี IRR เท่ากับ 10% และการลงทุนในโครงการที่สองมี IRR เท่ากับ 12% แสดงว่าการลงทุนในโครงการที่สองสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าการลงทุนในโครงการแรก เนื่องจากมี IRR ที่สูงกว่า

แนวคิดเพิ่มเติมของ IRR

นอกจากแนวคิดหลักของ IRR แล้ว ยังมีแนวคิดเพิ่มเติมอีก 2 ประการ ดังนี้

 • IRR อาจไม่สะท้อนถึงความเสี่ยงของโครงการ

IRR เป็นเพียงอัตราผลตอบแทนที่ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับศูนย์เท่านั้น ไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงของโครงการ เช่น ความเสี่ยงด้านความผันผวนของกระแสเงินสด ความเสี่ยงด้านคู่แข่ง ความเสี่ยงด้านกฎหมาย เป็นต้น

 • IRR อาจให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันได้

หากโครงการการลงทุนมีกระแสเงินสดเข้าและออกที่ไม่สม่ำเสมอ อาจเกิดกรณีที่ IRR และ NPV ขัดแย้งกันได้ ตัวอย่างเช่น หากโครงการการลงทุนมีกระแสเงินสดออกในช่วงแรก และกระแสเงินสดเข้าในช่วงหลัง หากใช้อัตราคิดลดที่สูง จะทำให้ NPV มีค่าเป็นลบ แต่หากใช้อัตราคิดลดที่ต่ำ จะทำให้ IRR มีค่าเป็นบวก

สรุป

IRR เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรเข้าใจแนวคิดของ IRR ให้ดี เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจ เช่น ความเสี่ยงของโครงการ ระยะเวลาของโครงการ เป้าหมายของการลงทุน เป็นต้น

IRR ในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

IRR หรือ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน โดยการหาอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของโครงการการลงทุนเท่ากับศูนย์

IRR มีประโยชน์ในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์หลายประการ ดังนี้

 • ช่วยให้ตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่

IRR บอกถึงอัตราผลตอบแทนที่โครงการการลงทุนจะสร้างได้ หาก IRR สูงกว่าต้นทุนของเงินทุน แสดงว่าโครงการการลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าต้นทุนที่ลงทุนไป และควรลงทุนในโครงการนั้น

 • ช่วยเปรียบเทียบโครงการการลงทุนที่มีกระแสเงินสดสุทธิต่างกัน

IRR บอกถึงอัตราผลตอบแทนที่โครงการการลงทุนจะสร้างได้ โครงการที่มี IRR สูงกว่าจึงสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าโครงการที่มี IRR ต่ำกว่า

 • ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

IRR สามารถใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ โดยพิจารณาจากความผันผวนของ IRR หาก IRR มีความผันผวนสูง แสดงว่าโครงการมีความเสี่ยงสูง

การคำนวณ IRR ในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

การคำนวณ IRR ในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์สามารถทำได้โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดสุทธิของโครงการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงรายได้จากการเช่า เงินปันผลจากการขายอสังหาริมทรัพย์ และเงินทุนที่จะได้รับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต

ตัวอย่างเช่น หากมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 100,000 บาท และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 5 ปี อัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ส่งผลให้ NPV เท่ากับศูนย์คือ IRR ของโครงการนั้น

กรณีตัวอย่าง

สมมติว่านักลงทุนคนหนึ่งต้องการซื้อคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งเพื่อปล่อยเช่า โดยคาดว่าจะสามารถเช่าได้ในราคา 30,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการเช่า 10 ปี และมูลค่าขายคอนโดมิเนียมหลังหมดสัญญาเช่าเท่ากับ 10 ล้านบาท

หากนักลงทุนใช้เงินลงทุน 5 ล้านบาท คำนวณ IRR ของโครงการการลงทุนนี้ จะได้ดังนี้

IRR = 100,000/(1 + r)5 + 30,000/(1 + r)10 + 10,000,000/(1 + r)10

โดยที่ r คืออัตราคิดลด

หากใช้อัตราคิดลด 10% จะได้ IRR เท่ากับ 12.4%

หากใช้อัตราคิดลด 12% จะได้ IRR เท่ากับ 10.8%

ดังนั้น หากนักลงทุนใช้อัตราคิดลด 10% การลงทุนในคอนโดมิเนียมนี้จะให้ IRR เท่ากับ 12.4% ซึ่งสูงกว่าต้นทุนเงินทุนที่นักลงทุนคาดหวังไว้ (โดยทั่วไปมักใช้อัตราคิดลดที่ประมาณ 10-12%) ดังนั้นนักลงทุนจึงควรตัดสินใจลงทุนในคอนโดมิเนียมนี้

ข้อควรระวัง

IRR ในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มีข้อควรระวังบางประการดังนี้

 • IRR อาจไม่สะท้อนถึงความเสี่ยงของโครงการ

IRR เป็นเพียงอัตราผลตอบแทนที่ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับศูนย์เท่านั้น ไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงของโครงการ เช่น ความเสี่ยงด้านความผันผวนของค่าเช่า ความเสี่ยงด้านคู่แข่ง ความเสี่ยงด้านกฎหมาย เป็นต้น

 • IRR อาจให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันได้

หากโครงการการลงทุนมีกระแสเงินสดเข้าและออกที่ไม่สม่ำเสมอ อาจเกิดกรณีที่ IRR และ NPV ขัดแย้งกันได้ ตัวอย่างเช่น หากโครงการการลงทุนมีกระแสเงินสดออกในช่วงแรก และกระแสเงินสดเข้าในช่วงหลัง หากใช้อัตราคิดลดที่สูง จะทำให้ NPV มีค่าเป็นลบ แต่หากใช้อัตราคิดลดที่ต่ำ จะทำให้ IRR มีค่าเป็นบวก

 • IRR ไม่สามารถเปรียบเทียบโครงการที่มีระยะเวลาต่างกันได้

หากโครงการมีระยะเวลาต่างกัน IRR อาจไม่สามารถเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน ต้องใช้วิธีอื่น เช่น ระยะเวลาคืนทุน หรืออัตราผลตอบแทนต่ออายุ ในการเปรียบเทียบ

กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ IRR

การลงทุนและโครงการเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ และความสำเร็จมักขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างผลตอบแทนสูงสุด ตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างหนึ่งในบริบทนี้คืออัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกcในการเพิ่มประสิทธิภาพ IRR เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจทางการเงินของคุณจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IRR

ก่อนที่เราจะพูดถึงกลยุทธ์ เราจะสรุปสั้นๆ ว่า IRR คืออะไร อัตราผลตอบแทนภายในแสดงถึงอัตราคิดลดที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของกระแสเงินสดในอนาคตจากการลงทุนหรือโครงการเท่ากับศูนย์ โดยพื้นฐานแล้ว มันจะบอกคุณถึงอัตราที่การลงทุนของคุณคุ้มทุน ทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความสามารถในการทำกำไร

ความสำคัญของการปรับ IRR ให้เหมาะสม

เหตุใดคุณจึงควรใส่ใจกับการเพิ่มประสิทธิภาพ IRR คำตอบนั้นง่ายมาก: การเพิ่ม IRR สูงสุดหมายถึงการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจ นักลงทุนที่กำลังพิจารณาโอกาสใหม่ หรือนักวิเคราะห์ทางการเงินที่กำลังประเมินโครงการ ค่า IRR ที่สูงกว่ามักเป็นที่ต้องการเสมอ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ IRR

ก่อนที่จะเจาะลึกเรื่องกลยุทธ์ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ IRR ซึ่งอาจรวมถึงต้นทุนการลงทุนเริ่มแรก ระยะเวลาของกระแสเงินสด และอัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณ เมื่อเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ คุณจะวางกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ IRR ได้ดียิ่งขึ้น

กลยุทธ์ในการเพิ่ม IRR สูงสุด

ตอนนี้ เรามาเข้าประเด็นสำคัญกันดีกว่า: กลยุทธ์ในการปรับ IRR ให้เหมาะสม ต่อไปนี้เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพบางส่วน:

 1. การจัดการต้นทุน : ลดต้นทุนการลงทุนเริ่มแรกและค่าใช้จ่ายต่อเนื่องให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อเพิ่ม IRR
 2. การเพิ่มรายได้ : ค้นหาวิธีเพิ่มแหล่งรายได้ เช่น การเพิ่มราคาหรือการขยายฐานลูกค้า
 3. การปรับระยะเวลาให้เหมาะสม : เร่งการไหลเข้าของเงินสดและชะลอการไหลออกของเงินสดเมื่อเป็นไปได้เพื่อปรับปรุง IRR
 4. การลดความเสี่ยง : ใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความไม่แน่นอนและเพิ่มเสถียรภาพของ IRR

การลดความเสี่ยงและ IRR

สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าความเสี่ยงและ IRR มีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด กิจการที่มีความเสี่ยงสูงอาจเสนอ IRR ที่มีศักยภาพสูง แต่ก็มีโอกาสล้มเหลวสูงกว่าเช่นกัน กลยุทธ์การลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลสามารถช่วยรักษาสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยเพิ่ม IRR ได้

แอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริง

มาสำรวจตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงของธุรกิจและนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์การปรับให้เหมาะสม IRR ตั้งแต่บริษัทสตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทที่จัดตั้งขึ้น กลยุทธ์เหล่านี้มีคุณค่าในระดับสากล

กรณีศึกษา: การเพิ่มประสิทธิภาพ IRR ที่ประสบความสำเร็จ

เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการปรับให้เหมาะสม IRR เราจะเจาะลึกกรณีศึกษาที่จัดแสดงโครงการที่ใช้กลยุทธ์ที่กล่าวถึงในบทความนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

ท้ายที่สุด การปรับ IRR ให้เหมาะสมไม่ใช่ความพยายามเพียงครั้งเดียว จำเป็นต้องมีการติดตาม ประเมินผล และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง คงความคล่องตัวและพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์ของคุณตามความจำเป็น

บทสรุป

โดยสรุป การปรับ IRR ให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจทางการเงิน ด้วยการทำความเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ IRR การใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล และการบริหารความเสี่ยง ธุรกิจและนักลงทุนจะสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จและเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดได้

IRR ในการจัดการโครงการ

ในขอบเขตของการจัดการโครงการแบบไดนามิก ตัวชี้วัดทางการเงินมีบทบาทสำคัญในการประเมินความมีชีวิตและความสำเร็จของโครงการ หนึ่งในตัวชี้วัดดังกล่าวคืออัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) บทความนี้เจาะลึกโลกของ IRR ในการจัดการโครงการ โดยเปิดเผยความสำคัญ การนำไปใช้ และผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริง

บทบาทของตัวชี้วัดทางการเงินในการจัดการโครงการ

IRR มีบทบาทสำคัญในการจัดการโครงการ เนื่องจากสามารถใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น

 • การตัดสินใจลงทุน IRR สามารถช่วยในการเปรียบเทียบโครงการการลงทุนที่มีกระแสเงินสดสุทธิต่างกัน โครงการที่มี IRR สูงกว่าจึงสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าโครงการที่มี IRR ต่ำกว่า ดังนั้นจึงควรลงทุนในโครงการที่มี IRR สูงกว่า
 • การตัดสินใจเลือกโครงการ IRR สามารถช่วยในการเลือกโครงการจากตัวเลือกที่มีให้ โครงการที่มี IRR สูงกว่าจึงควรได้รับการเลือก
 • การตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญของโครงการ IRR สามารถช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อให้โครงการที่มี IRR สูงกว่าได้รับการดำเนินการก่อน

ข้อดีของการใช้ IRR ในการจัดการโครงการ

 • สามารถเปรียบเทียบโครงการที่มีกระแสเงินสดสุทธิต่างกันได้ IRR บอกถึงอัตราผลตอบแทนที่โครงการการลงทุนจะสร้างได้ โครงการที่มี IRR สูงกว่าจึงสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าโครงการที่มี IRR ต่ำกว่า ดังนั้น IRR จึงสามารถใช้เปรียบเทียบโครงการการลงทุนที่มีกระแสเงินสดสุทธิต่างกันได้
 • เข้าใจง่าย IRR เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับศูนย์ ดังนั้นจึงเข้าใจง่ายกว่าเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เช่น NPV
 • สามารถคำนวณได้หลายวิธี การคำนวณ IRR สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้กระบวนการค้นหาซ้ำ (Trial and Error) หรือใช้ฟังก์ชัน IRR ใน Excel

IRR เทียบกับตัวชี้วัดการจัดการโครงการอื่น ๆ

นอกจาก IRR แล้ว ยังมีตัวชี้วัดการจัดการโครงการอื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถใช้ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนได้ แต่ละตัวชี้วัดมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป

ตัวชี้วัดการจัดการโครงการอื่น ๆ ที่มักใช้ควบคู่กับ IRR ได้แก่

 • มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)

NPV บอกถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการการลงทุน โครงการที่มี NPV มีค่าเป็นบวกแสดงว่าสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าต้นทุนที่ลงทุนไป

ข้อดีของ NPV คือ สะท้อนถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิทั้งหมดของโครงการ โดยไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโครงการ

ข้อเสียของ NPV คือ ขึ้นอยู่กับอัตราคิดลดที่ใช้ หากใช้อัตราคิดลดที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้ NPV มีค่าผิดเพี้ยนได้

 • ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

ระยะเวลาคืนทุนบอกถึงระยะเวลาที่ใช้ในการคืนทุนของโครงการ โครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนสั้นแสดงว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้เร็วกว่าโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนยาว

ข้อดีของระยะเวลาคืนทุนคือ เข้าใจง่ายและสามารถเปรียบเทียบโครงการที่มีระยะเวลาต่างกันได้

ข้อเสียของระยะเวลาคืนทุน คือ ไม่สะท้อนถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ

 • อัตราผลตอบแทนต่ออายุ (Return on Investment Period)

อัตราผลตอบแทนต่ออายุบอกถึงอัตราผลตอบแทนที่โครงการการลงทุนจะสร้างได้ต่อระยะเวลาหนึ่ง โครงการที่มีอัตราผลตอบแทนต่ออายุสูงกว่าแสดงว่าสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนต่ออายุต่ำกว่า

ข้อดีของอัตราผลตอบแทนต่ออายุคือ เข้าใจง่ายและสามารถเปรียบเทียบโครงการที่มีระยะเวลาต่างกันได้

ข้อเสียของอัตราผลตอบแทนต่ออายุ คือ ไม่สะท้อนถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ

การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม

การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ลักษณะของโครงการ ระยะเวลาของโครงการ และความเสี่ยงของโครงการ

หากโครงการมีกระแสเงินสดสุทธิสม่ำเสมอและระยะเวลายาวนาน สามารถใช้ IRR เป็นตัวชี้วัดหลักได้

หากโครงการมีกระแสเงินสดสุทธิไม่สม่ำเสมอหรือระยะเวลาสั้น สามารถใช้ NPV หรือระยะเวลาคืนทุนเป็นตัวชี้วัดหลักได้

หากต้องการเปรียบเทียบโครงการที่มีระยะเวลาต่างกัน ควรใช้อัตราผลตอบแทนต่ออายุเป็นตัวชี้วัด

ข้อจำกัดของการใช้ IRR ในการบริหารโครงการ

IRR มีข้อจำกัดบางประการที่นักลงทุนควรทราบ ดังนี้

 • IRR อาจให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันได้ หากโครงการการลงทุนมีกระแสเงินสดเข้าและออกที่ไม่สม่ำเสมอ อาจเกิดกรณีที่ IRR และ NPV ขัดแย้งกันได้ ตัวอย่างเช่น หากโครงการการลงทุนมีกระแสเงินสดออกในช่วงแรก และกระแสเงินสดเข้าในช่วงหลัง หากใช้อัตราคิดลดที่สูง จะทำให้ NPV มีค่าเป็นลบ แต่หากใช้อัตราคิดลดที่ต่ำ จะทำให้ IRR มีค่าเป็นบวก
 • IRR อาจไม่สะท้อนถึงความเสี่ยงของโครงการ IRR เป็นเพียงอัตราผลตอบแทนที่ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับศูนย์เท่านั้น ไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงของโครงการ เช่น ความเสี่ยงด้านความผันผวนของกระแสเงินสด ความเสี่ยงด้านคู่แข่ง ความเสี่ยงด้านกฎหมาย เป็นต้น
 • IRR ไม่สามารถเปรียบเทียบโครงการที่มีระยะเวลาต่างกันได้ หากโครงการมีระยะเวลาต่างกัน IRR อาจไม่สามารถเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน ต้องใช้วิธีอื่น เช่น ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) หรืออัตราผลตอบแทนต่ออายุ (Return on Investment Period) ในการเปรียบเทียบ

กลยุทธ์ในการเพิ่ม IRR สูงสุดในโครงการ

การเพิ่ม IRR สูงสุดในโครงการสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • เพิ่มกระแสเงินสดเข้า (Cash Inflow)

การเพิ่มกระแสเงินสดเข้าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่ม IRR ของโครงการ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น เพิ่มยอดขาย เพิ่มราคาขาย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุน

 • ลดต้นทุน (Cost Reduction)

การลดต้นทุนก็มีส่วนช่วยเพิ่ม IRR ของโครงการได้เช่นกัน สามารถทำได้หลายวิธี เช่น ลดต้นทุนวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

 • ยืดระยะเวลาโครงการ (Project Duration)

การยืดระยะเวลาโครงการอาจช่วยเพิ่ม IRR ได้บ้างหากกระแสเงินสดเข้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงและความคุ้มค่าด้วย

 • ลดอัตราคิดลด (Discount Rate)

การลดอัตราคิดลดอาจช่วยเพิ่ม IRR ได้บ้าง แต่ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงของโครงการด้วย หากอัตราคิดลดต่ำเกินไป อาจทำให้ NPV มีค่าเป็นบวกแม้โครงการจะมีกระแสเงินสดเข้าเพียงเล็กน้อย

กลยุทธ์เฉพาะโครงการ

นอกจากกลยุทธ์ทั่วไปที่กล่าวมาแล้ว ยังมีกลยุทธ์เฉพาะโครงการที่อาจช่วยเพิ่ม IRR ได้ เช่น

 • **สำหรับโครงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capital Expenditure) สามารถใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ เช่น การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มอายุการใช้งานของสินทรัพย์
 • **สำหรับโครงการลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) สามารถใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเติม หรือการเพิ่มการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
 • **สำหรับโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ สามารถใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เช่น การขยายตลาดใหม่หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ข้อควรระวัง

ในการเพิ่ม IRR ของโครงการ ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงด้วย หากเพิ่ม IRR โดยเพิ่มความเสี่ยงมากเกินไป อาจทำให้โครงการไม่คุ้มค่า

นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงการด้วย หากโครงการมีกระแสเงินสดเข้าเพียงเล็กน้อย การพยายามเพิ่ม IRR อาจไม่คุ้มค่า

โดยสรุป IRR เป็นเครื่องมือที่หลากหลายและทรงคุณค่าในขอบเขตของการจัดการโครงการ ความสามารถในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของโครงการ เป็นแนวทางในการตัดสินใจ และจัดการความเสี่ยง ทำให้เป็นตัวชี้วัดที่ผู้จัดการโครงการต้องรู้ ด้วยการควบคุมพลังของ IRR ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการสามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จและส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำรวจข้อจำกัดต่างๆ ของ IRR

ในโลกการเงิน อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการลงทุน เป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าที่ช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับตัวชี้วัดทางการเงินอื่นๆ IRR มีข้อจำกัดที่นักลงทุนทุกคนควรทราบ ในบทความนี้ เราจะสำรวจข้อจำกัดต่างๆ ของ IRR และหารือเกี่ยวกับวิธีการนำทางอย่างมีประสิทธิผล

ความสำคัญของ IRR

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในการทำกำไรของการลงทุน โดยจะวัดอัตราที่การลงทุนถึงจุดคุ้มทุน ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นศูนย์ แม้ว่า IRR จะใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจข้อจำกัดในการตัดสินใจทางการเงินโดยมีข้อมูลครบถ้วนมากขึ้น

ทำความเข้าใจกับ IRR

ก่อนที่จะเจาะลึกถึงข้อจำกัด เรามาทบทวนสั้นๆ ว่า IRR คืออะไรและคำนวณอย่างไร IRR คืออัตราที่ผลรวมของกระแสเงินสดในอนาคตของการลงทุนเท่ากับต้นทุนเริ่มแรก คำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนหรือซอฟต์แวร์ทางการเงิน

ข้อจำกัด 1: การละเว้นมาตราส่วน

IRR และขนาดการลงทุน ด้วย IRR ไม่ได้คำนึงถึงขนาดของการลงทุน และหากโครงการที่มี IRR เท่ากัน อาจมีกระแสเงินสดและรูปแบบความเสี่ยงที่แตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากขนาดการลงทุนที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัด 2: IRR หลายรายการ

รูปแบบกระแสเงินสดที่ซับซ้อน การลงทุนที่มีรูปแบบกระแสเงินสดไม่สม่ำเสมอหรือหลายรูปแบบอาจส่งผลให้มี IRR หลายรายการ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายหลายอย่างในกระแสเงินสด การจัดการสถานการณ์ดังกล่าวอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและอาจต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ข้อจำกัด 3: สมมติฐานการลงทุนซ้ำที่ไม่สอดคล้องกัน

การจัดการสมมติฐานการลงทุนซ้ำ เนื่องจาก IRR ถือว่า กระแสเงินสดถูกนำไปลงทุนใหม่ตามอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง อัตราการลงทุนซ้ำอาจแตกต่างกันไป ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำของการคำนวณ IRR

ข้อจำกัด 4: กระแสเงินสดที่ไม่เป็นไปตามแบบแผน

การลงทุนที่ไม่ธรรมดา IRR อาจไม่เหมาะสำหรับการประเมินการลงทุนที่มีกระแสเงินสดที่ไม่เป็นไปตามแบบแผน เช่น การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการไหลออกเริ่มแรกที่มีนัยสำคัญตามด้วยการไหลเข้าจำนวนมาก

ข้อจำกัด 5: การขาดมูลค่าสัมบูรณ์

การเปรียบเทียบ IRR ข้ามโครงการ เพราะ IRR ระบุเปอร์เซ็นต์ แต่ไม่มีมูลค่าผลตอบแทนที่แน่นอน การเปรียบเทียบ IRR ในโครงการต่างๆ อาจทำให้เข้าใจผิดได้ หากคุณเพิกเฉยต่อจำนวนเงินจริงที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัด 6: ความไวต่อจังหวะเวลา

ระยะเวลาของกระแสเงินสด IRR มีความอ่อนไหวอย่างมากต่อจังหวะเวลาของกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงเวลาของกระแสเงินสดเข้าและออกอาจส่งผลให้ IRR แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อจำกัด 7: ไม่มีการวัดความเสี่ยง

ความเสี่ยง IRR ไม่รวมความเสี่ยงในการคำนวณ โดยจะพิจารณาเฉพาะอัตราผลตอบแทนเท่านั้น ทำให้ไม่เพียงพอต่อการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

แม้ว่า IRR จะมีข้อจำกัด แต่ก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่มีค่าเมื่อใช้ร่วมกับหน่วยวัดอื่นๆ เช่น มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และระยะเวลาคืนทุน ตัวชี้วัดเสริมเหล่านี้ให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการลงทุน

บทสรุป

โดยสรุป แม้ว่า IRR จะเป็นตัวชี้วัดที่มีคุณค่าในการประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการลงทุน แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงข้อจำกัดต่างๆ ของมัน นักลงทุนควรพิจารณาข้อจำกัดเหล่านี้เมื่อใช้ IRR และเสริมการวิเคราะห์ด้วยตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อการตัดสินใจทางการเงินที่มีข้อมูลมากขึ้น แม้ว่าจะมีข้อบกพร่อง แต่ IRR ยังคงเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าในโลกการเงิน

ความซับซ้อนของการคำนวณ IRR

ในโลกของการเงิน อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เป็นตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทางการเงินประเมินความสามารถในการทำกำไรที่เป็นไปได้ของการลงทุนและโครงการต่างๆ มันเป็นมากกว่าเปอร์เซ็นต์ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินอย่างรอบรู้ ในคู่มือที่ครอบคลุมนี้ เราจะพาคุณเดินทางผ่านความซับซ้อนของการคำนวณ IRR พร้อมด้วยตัวอย่างในชีวิตจริงเพื่อเสริมความเข้าใจของคุณ

เผยความสำคัญของ IRR

ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงความซับซ้อนของการคำนวณ IRR สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าเหตุใดตัวชี้วัดทางการเงินนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการตัดสินใจของนักลงทุนและธุรกิจ

IRR คืออะไร?

ภาพรวมโดยย่อ

เริ่มจากพื้นฐานกันก่อน: อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) คืออะไรกันแน่? เราจะให้คำจำกัดความที่กระชับแก่คุณเพื่อวางรากฐานสำหรับการสำรวจของเรา

เหตุใด IRR จึงมีความสำคัญ

ความสำคัญของตัวชี้วัดทางการเงินนี้

ค้นพบว่าเหตุใด IRR จึงมีบทบาทสำคัญในโลกการเงิน และเหตุใดจึงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

สูตร IRR

ทำลายสมการทางคณิตศาสตร์

แม้ว่า IRR อาจปรากฏเป็นตัวเลขลึกลับ แต่ก็มีรากฐานมาจากสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ตรงไปตรงมา เราจะแบ่งมันทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมข้อมูลกระแสเงินสด

การรวบรวมข้อมูลทางการเงินของคุณ

ขั้นตอนแรกในการคำนวณ IRR คือการรวบรวมข้อมูลกระแสเงินสดที่ถูกต้อง เรียนรู้วิธีรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลที่จำเป็นนี้

ขั้นตอนที่ 2: การกำหนดช่วงเวลา

การตั้งค่าขั้นตอนสำหรับการคำนวณ

กำหนดช่วงเวลาที่กระแสเงินสดของคุณจะเกิดขึ้น ขั้นตอนสำคัญนี้เป็นการวางรากฐานสำหรับการคำนวณ IRR ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: การสร้างสมการ NPV

สร้างรากฐานการคำนวณ IRR

สร้างสมการมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการคำนวณ IRR

ขั้นตอนที่ 4: วิธีลองผิดลองถูก

การค้นหา IRR ที่เข้าใจยาก

คำนวณ IRR ด้วยวิธีลองผิดลองถูก เราจะแนะนำคุณตลอดการทดสอบอัตราต่างๆ เพื่อระบุ IRR

ขั้นตอนที่ 5: สเปรดชีตเมจิก

Excel และ Google ชีตทำให้การคำนวณ IRR ง่ายขึ้น

ลดความซับซ้อนในการคำนวณ IRR โดยใช้ซอฟต์แวร์สเปรดชีต เช่น Excel หรือ Google ชีต เราจะแสดงวิธีควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องมือเหล่านี้

การตีความผลลัพธ์ IRR ของคุณ

การถอดรหัสเปอร์เซ็นต์

เมื่อคุณคำนวณ IRR แล้ว เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ที่ได้จะมีความหมายว่าอะไร เราจะอธิบายวิธีตีความผลลัพธ์ IRR

การเปรียบเทียบ IRR กับอัตราอุปสรรค

การตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูล

เรียนรู้วิธีเปรียบเทียบ IRR ที่คำนวณของคุณกับอัตราอุปสรรคหรืออัตราผลตอบแทนที่ต้องการเพื่อการตัดสินใจลงทุนอย่างมั่นใจ

การวิเคราะห์ความไว

การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตัวแปร

ค้นพบความสำคัญของการวิเคราะห์ความอ่อนไหว และวิธีที่ช่วยให้คุณประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อการคำนวณ IRR ของคุณ

ตัวอย่างในชีวิตจริง

เพื่อกระชับความเข้าใจของคุณ เราจะเจาะลึกตัวอย่างในชีวิตจริงที่แสดงให้เห็นว่า IRR นำไปใช้ในสถานการณ์การลงทุนต่างๆ ได้อย่างไร

IRR สามารถใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้หลายประเภท เช่น

 • การลงทุนในสินทรัพย์
 • การลงทุนในโครงการ
 • การลงทุนในธุรกิจ

โดย IRR จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับอัตราคิดลดที่เหมาะสม เช่น อัตราผลตอบแทนของการลงทุนทางเลือก หรือต้นทุนของเงินทุน เพื่อพิจารณาว่าการลงทุนนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่

บทสรุป

การเรียนรู้ศิลปะการคำนวณ IRR

เมื่อเราสรุปการเดินทางอันกระจ่างแจ้งผ่านการคำนวณ IRR คุณจะมีความรู้และทักษะในการฝึกฝนเครื่องมือทางการเงินที่จำเป็นนี้

ความแตกต่างระหว่าง IRR และ NPV

IRR และ NPV เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน ทั้งสองเครื่องมือมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่ แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ

IRR ย่อมาจาก Internal Rate of Return เป็นอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน หมายถึงอัตราคิดลดที่ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการลงทุนเท่ากับศูนย์ พูดง่ายๆ ก็คือ IRR คืออัตราผลตอบแทนที่การลงทุนจะคุ้มทุน

NPV ย่อมาจาก Net Present Value เป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน หมายถึงมูลค่าของกระแสเงินสดในอนาคตที่นำมาคิดลดด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสม NPV ของการลงทุนที่คุ้มทุนจะเท่ากับหรือมากกว่าศูนย์

ความแตกต่างระหว่าง IRR และ NPV

คุณสมบัติIRRNPV
ความหมายอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุนมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน
การคำนวณหาอัตราคิดลดที่ทำให้ NPV เท่ากับศูนย์หามูลค่าของกระแสเงินสดในอนาคตที่นำมาคิดลดด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสม
ข้อดีเข้าใจง่าย ตีความได้ชัดเจนสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของการลงทุน
ข้อเสียอาจเกิดความขัดแย้งกับ NPV ในบางกรณีไม่เข้าใจง่ายเท่า IRR

ตัวอย่าง

สมมติว่า บริษัทแห่งหนึ่งพิจารณาลงทุนในโครงการใหม่ โครงการนี้ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 100 ล้านบาท และคาดว่าจะสร้างกระแสเงินสดสุทธิ 20 ล้านบาทในปีแรก 15 ล้านบาทในปีที่สอง และ 10 ล้านบาทในปีที่สาม อัตราคิดลดที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนประเภทนี้อยู่ที่ 10%

การคำนวณ IRR ของโครงการนี้ มีดังนี้

IRR = (NPV / เงินลงทุนเริ่มต้น) * 100
IRR = (20 + 15 + 10 - 100) / 100
IRR = 15%

การคำนวณ NPV ของโครงการนี้ มีดังนี้

NPV = ∑(กระแสเงินสดสุทธิ / (1 + อัตราคิดลด)^ปี)

NPV = (20 / (1 + 0.1)^1 + 15 / (1 + 0.1)^2 + 10 / (1 + 0.1)^3)
NPV = 10.19

จากการคำนวณพบว่า IRR ของโครงการนี้เท่ากับ 15% และ NPV ของโครงการนี้เท่ากับ 10.19 ในกรณีนี้ IRR และ NPV ของโครงการนี้มีค่าเท่ากัน ดังนั้นการลงทุนในโครงการนี้จึงคุ้มทุน

ข้อจำกัดของ IRR และ NPV

แม้ IRR และ NPV เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประโยชน์ในการช่วยนักลงทุนตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่นักลงทุนควรทราบ

ข้อจำกัดของ IRR

 • IRR อาจให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันได้ หากโครงการการลงทุนมีกระแสเงินสดเข้าและออกที่ไม่สม่ำเสมอ อาจเกิดกรณีที่ IRR และ NPV ขัดแย้งกันได้
 • IRR อาจไม่สะท้อนถึงความเสี่ยงของโครงการ IRR เป็นเพียงอัตราผลตอบแทนที่ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับศูนย์เท่านั้น ไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงของโครงการ เช่น ความเสี่ยงด้านความผันผวนของกระแสเงินสด ความเสี่ยงด้านคู่แข่ง ความเสี่ยงด้านกฎหมาย เป็นต้น

ข้อจำกัดของ NPV

 • NPV ต้องใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสม หากใช้อัตราคิดลดที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้ NPV มีค่าผิดเพี้ยน และได้อัตราคิดลดที่ไม่เหมาะสม
 • NPV ไม่สามารถเปรียบเทียบโครงการที่มีระยะเวลาต่างกันได้ หากโครงการมีระยะเวลาต่างกัน NPV อาจไม่สามารถเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน ต้องใช้วิธีอื่น เช่น ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) หรืออัตราผลตอบแทนต่ออายุ (Return on Investment Period) ในการเปรียบเทียบ

สรุป

IRR และ NPV เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประโยชน์ในการช่วยนักลงทุนตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่ IRR เข้าใจง่าย ตีความได้ชัดเจน แต่อาจเกิดความขัดแย้งกับ NPV ในบางกรณี NPV สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของการลงทุน แต่อาจไม่เข้าใจง่ายเท่า IRR นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

การทำวิจัยแผนธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ IRR

ค่า Internal Rate of Return คืออะไร คิดอย่างไร มีประโยชน์อย่างไรในการทำวิจัยแผนธุรกิจ

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน มันแสดงถึงอัตราผลตอบแทนต่อปีที่คาดว่าจะสร้างการลงทุน และมักจะใช้เพื่อเปรียบเทียบโอกาสการลงทุนที่แตกต่างกัน IRR คำนวณเป็นอัตราคิดลดที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการลงทุนเท่ากับศูนย์

ในการคำนวณ IRR บริษัทจะประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนตลอดอายุการใช้งาน กระแสเงินสดเหล่านี้จะถูกคิดลดในอัตราที่แตกต่างกัน และ IRR คืออัตราคิดลดที่ NPV ของการลงทุนเท่ากับศูนย์ IRR ที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลกำไรมากกว่า และ IRR ที่ต่ำกว่าบ่งชี้ถึงการลงทุนที่มีผลกำไรน้อยลง

IRR มีประโยชน์ในการค้นคว้าแผนธุรกิจเพราะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไรของโอกาสในการลงทุนต่างๆ มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเปรียบเทียบการลงทุนกับรูปแบบกระแสเงินสดที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ IRR เพื่อประเมินผลกระทบของสถานการณ์และสมมติฐานต่างๆ ต่อความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่คาดไว้ หรือการเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุของการลงทุน

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า IRR อาจได้รับผลกระทบจากจังหวะเวลาและขนาดของกระแสเงินสด และ IRR ที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการลงทุนที่ดีกว่าเสมอไป นอกจากนี้ บริษัทควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เมื่อประเมินการลงทุน เช่น ความเสี่ยงของการลงทุน ต้นทุนของเงินทุนของบริษัท และฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท

โดยสรุป Internal Rate of Return (IRR) เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน ซึ่งแสดงถึงอัตราผลตอบแทนต่อปีที่คาดว่าจะสร้างการลงทุนและคำนวณเป็นอัตราคิดลดที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการลงทุนเท่ากับศูนย์ มีประโยชน์ในการวิจัยแผนธุรกิจเพราะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไรของโอกาสในการลงทุนที่แตกต่างกัน และประเมินผลกระทบของสถานการณ์และสมมติฐานต่างๆ ที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางการเงินและปัจจัยอื่นๆ เช่น ความเสี่ยง ต้นทุนของเงินทุน และฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)