แนวคิดและทฤษฎีของพฤติกรรม

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมหมายถึงแนวคิดและกรอบที่อธิบายว่าพฤติกรรม
ของบุคคลเป็นอย่างไร และพฤติกรรมของพวกเขาได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ อารมณ์ และประสบการณ์อย่างไร แนวคิดและทฤษฎีเหล่านี้มักจะศึกษาในด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสาขาอื่นๆ ที่ตรวจสอบพฤติกรรมของมนุษย์ตัวอย่างของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม ได้แก่ :

1. ทฤษฎีการวางเงื่อนไข

ทฤษฎีนี้พัฒนาโดย Ivan Pavlov อธิบายว่าคนและสัตว์สามารถเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงสิ่งเร้าหนึ่งอย่างกับการตอบสนองเฉพาะได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น คนๆ หนึ่งอาจเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงเสียงกระดิ่งกับความคิดเรื่องอาหาร และเริ่มน้ำลายไหลทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกระดิ่ง

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม

ทฤษฎีนี้พัฒนาโดยอัลเบิร์ต บันดูรา อธิบายถึงวิธีที่ผู้คนเรียนรู้พฤติกรรมใหม่โดยการสังเกตและเลียนแบบผู้อื่น แสดงให้เห็นว่าผู้คนเรียนรู้ไม่เพียงแค่ผ่านการเสริมแรงโดยตรง แต่ยังได้จากการสังเกตผลของพฤติกรรมของผู้อื่นและตัดสินใจว่าจะเลียนแบบหรือไม่

3. ทฤษฎีการตัดสินใจด้วยตนเอง

ทฤษฎีนี้พัฒนาโดย Edward Deci และ Richard Ryan อธิบายว่าความรู้สึกเป็นอิสระและความเกี่ยวข้องของผู้คน ความรู้สึกเป็นเจ้าของและการเชื่อมต่อกับผู้อื่น มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างไร แสดงให้เห็นว่าผู้คนมีแรงจูงใจและพึงพอใจมากขึ้นเมื่อพวกเขารู้สึกควบคุมชีวิตของตนเองและเมื่อพวกเขารู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อื่น

จากที่กล่าวข้างต้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
มีทฤษฎีอื่นๆ อีกมากมายที่ได้รับการพัฒนาเพื่ออธิบายแง่มุมต่างๆ ของพฤติกรรมมนุษย์ และนักวิจัยยังคงศึกษาและปรับปรุงทฤษฎีเหล่านี้ต่อไปเมื่อมีหลักฐานใหม่ๆ ปรากฏขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)