กิตติกรรมประกาศ เคล็ดลับเขียนอย่างไรให้น่าประทับใจ

กิตติกรรมประกาศ คือ ข้อความแสดงความขอบคุณต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในโอกาสต่าง ๆ เช่น การรับปริญญา การสำเร็จการศึกษา การได้รับรางวัล หรือโอกาสสำคัญอื่น ๆ การเขียนกิตติกรรมประกาศที่ดีนั้นควรมีความสุภาพ จริงใจ และกระชับ โดยควรกล่าวถึงประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

 1. กล่าวถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน ระบุชื่อและตำแหน่งของบุคคลหรือหน่วยงานให้ชัดเจน โดยอาจกล่าวถึงผลงานหรือความดีความชอบของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ เพิ่มเติม
 2. กล่าวขอบคุณอย่างจริงใจ แสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจและซาบซึ้งต่อความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่บุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ได้มอบให้
 3. กล่าวคำมั่นสัญญา อาจกล่าวคำมั่นสัญญาว่าจะตอบแทนความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ในอนาคต

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ

 • ข้าพเจ้านางสาว………………….. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบพระคุณอาจารย์……………….. อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย ที่ได้กรุณาติวเข้มให้ข้าพเจ้าจนสามารถสอบผ่านวิชาภาษาไทยได้อย่างฉลุย ข้าพเจ้าซาบซึ้งในความเสียสละของท่านเป็นอย่างยิ่ง อาจารย์………….เป็นอาจารย์ที่ใจดี มีความรู้และประสบการณ์มากมาย ท่านคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือข้าพเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยให้ดีที่สุดต่อไป และจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคต

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศข้างต้น กล่าวถึงอาจารย์(ชื่อ) อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย ที่ติวเข้มให้นักศึกษาจนสามารถสอบผ่านวิชาภาษาไทยได้อย่างฉลุย โดยนักศึกษาได้กล่าวขอบคุณอย่างจริงใจและซาบซึ้งต่อความช่วยเหลือของอาจารย์สุวัฒน์ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้กล่าวคำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยให้ดีที่สุดต่อไป และจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคต

อาจเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่(ชื่อ) ได้มอบให้ ดังนี้

 • อาจารย์(ชื่อ)ได้ติวเข้มวิชาภาษาไทยให้กับนักศึกษาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยสอนเนื้อหาที่นักศึกษายังอ่อนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
 • อาจารย์(ชื่อ)ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษาในการเตรียมตัวสอบอย่างสม่ำเสมอ
 • อาจารย์(ชื่อ)ได้สร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา ทำให้นักศึกษากล้าที่จะสอบและสามารถสอบผ่านได้อย่างฉลุย

นอกจากนี้ อาจเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้สึกของนักศึกษาต่อความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนของอาจารย์ (ชื่อ)ดังนี้

 • นักศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความเสียสละและความตั้งใจของอาจารย์(ชื่อ)เป็นอย่างมาก
 • นักศึกษารู้สึกขอบคุณที่อาจารย์(ชื่อ)ได้มอบโอกาสให้นักศึกษาได้สอบผ่านวิชาภาษาไทย
 • นักศึกษารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากอาจารย์(ชื่อ)
 • 2. ข้าพเจ้า…………….. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบพระคุณอาจารย์(ชื่อ)อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย ที่ได้กรุณาติวเข้มวิชาภาษาไทยให้กับข้าพเจ้าจนสามารถสอบผ่านได้อย่างฉลุย ข้าพเจ้าซาบซึ้งในความเสียสละของท่านเป็นอย่างยิ่ง
 • อาจารย์(ชื่อ) ได้ติวเข้มวิชาภาษาไทยให้กับข้าพเจ้าเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยสอนเนื้อหาที่ข้าพเจ้ายังอ่อนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เช่น หลักไวยากรณ์ไทย การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และวรรณคดีไทย นอกจากนี้ อาจารย์สุวัฒน์ยังได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือข้าพเจ้าในการเตรียมตัวสอบอย่างสม่ำเสมอ เช่น แนะนำเทคนิคการอ่านหนังสือ การทำข้อสอบ และการฝึกฝนการเขียนเรียงความ
 • ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความตั้งใจของอาจารย์(ชื่อ) เป็นอย่างมาก ที่แม้จะมีภาระงานมากมาย แต่ท่านก็ยังให้เวลาและทุ่มเทให้กับการสอนข้าพเจ้า นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณที่อาจารย์สุวัฒน์ได้มอบโอกาสให้ข้าพเจ้าได้สอบผ่านวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นวิชาที่ข้าพเจ้าเคยรู้สึกว่ายากมาก แต่ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์สุวัฒน์ ข้าพเจ้าก็สามารถสอบผ่านได้อย่างฉลุย
 • ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากอาจารย์(ชื่อ) ท่านเป็นอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์มากมาย ท่านสอนด้วยความใจดีและเข้าใจนักเรียน ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกกับการเรียนภาษาไทยมากขึ้น ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อและการทำงานในอนาคต
 • ขอขอบพระคุณอาจารย์(ชื่อ) อีกครั้งที่กรุณาช่วยเหลือข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยให้ดีที่สุดต่อไป และจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคต

การขยายเนื้อหาของตัวอย่างกิตติกรรมประกาศข้างต้น ทำให้กิตติกรรมประกาศมีความชัดเจนและน่าประทับใจมากขึ้น โดยสามารถสื่อถึงความรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งของนักศึกษาต่ออาจารย์สุวัฒน์ได้เป็นอย่างดี

เคล็ดลับการเขียนกิตติกรรมประกาศ

การเขียนกิตติกรรมประกาศที่ดีนั้นควรมีความสุภาพ จริงใจ และกระชับ โดยควรปฏิบัติตามเคล็ดลับดังต่อไปนี้

 • เริ่มต้นด้วยการกล่าวทักทายบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
 • กล่าวถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
 • กล่าวขอบคุณอย่างจริงใจ
 • กล่าวคำมั่นสัญญา
 • ลงท้ายด้วยการกล่าวขอบคุณอีกครั้ง

นอกจากนี้ ควรใช้ภาษาที่สุภาพ ชัดเจน และกระชับ หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือใช้ภาษาที่แสดงถึงความคาดหวังหรือเรียกร้อง

การเขียนกิตติกรรมประกาศที่ดีนั้นจะช่วยให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจ โดยผู้เขียนกิตติกรรมประกาศควรตั้งใจเขียนด้วยความสุภาพ จริงใจ และกระชับ