กิตติกรรมประกาศ บทขอบคุณที่ไม่ควรมองข้าม

กิตติกรรมประกาศ คือ

บทขอบคุณที่แสดงออกถึงความกตัญญูและสำนึกในบุญคุณของผู้ที่ได้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนเรา โดยมักปรากฏอยู่ในหนังสือ งานวิจัย งานเขียน หรืองานสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่มีส่วนช่วยให้งานนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กิตติกรรมประกาศมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความขอบคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจและความสุภาพอ่อนน้อมของผู้เขียนอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมีมารยาทที่ดีและรู้จักเคารพผู้อื่นอีกด้วย

กิตติกรรมประกาศที่ดีควรเขียนอย่างสุภาพและเรียบง่าย ไม่ควรเขียนยาวเกินไปจนทำให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อหน่าย ควรเขียนอย่างกระชับ ตรงประเด็น และกระชับได้ใจความ

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ

“ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์……………….. ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ อาจารย์ได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้”

“ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ ที่เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาอย่างดี และให้การสนับสนุนข้าพเจ้าในทุกๆ ด้าน ทำให้ข้าพเจ้าสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่มา ณ ที่นี้”

“ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนข้าพเจ้าในการทำงาน ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนมา ณ ที่นี้”

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่ากิตติกรรมประกาศสามารถเขียนได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนต้องการแสดงความขอบคุณต่อใครหรือเพื่ออะไร อย่างไรก็ตาม กิตติกรรมประกาศที่ดีควรเขียนอย่างสุภาพและเรียบง่าย แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ และแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของผู้เขียน

กิตติกรรมประกาศควรเขียนให้ใคร

กิตติกรรมประกาศควรเขียนให้กับผู้ที่มีส่วนช่วยให้งานนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งอาจได้แก่

* ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
* ผู้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ
* ผู้ช่วยในการรวบรวมข้อมูลหรือเอกสาร
* ผู้อ่านหรือผู้ชมที่คอยให้กำลังใจ

กิตติกรรมประกาศควรเขียนอย่างไร

กิตติกรรมประกาศควรเขียนอย่างสุภาพและเรียบง่าย ไม่ควรเขียนยาวเกินไปจนทำให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อหน่าย ควรเขียนอย่างกระชับ ตรงประเด็น และกระชับได้ใจความ โดยควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ได้รับอย่างเจาะจง เช่น

* อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและแนวคิดเชิงทฤษฎี
* คุณพ่อคุณแม่ให้การสนับสนุนทางการเงินและกำลังใจในการทำงาน
* เพื่อนร่วมงานช่วยแบ่งเบางานและคอยให้คำปรึกษาในการทำงาน

นอกจากนี้ กิตติกรรมประกาศควรแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจและแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของผู้เขียน โดยอาจระบุถึงความรู้สึกหรือความประทับใจที่มีต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน เช่น

* ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ได้กรุณาเป็นที่ปรึกษาให้กับข้าพเจ้าในครั้งนี้ คำแนะนำและคำปรึกษาของอาจารย์ช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จ
* ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาอย่างดี และให้การสนับสนุนข้าพเจ้าในทุกๆ ด้าน ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่
* ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ช่วยเหลือและสนับสนุนข้าพเจ้าในการทำงาน ในการทำงานเป็นทีมนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีความเป็นมืออาชีพและพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศข้างต้นได้ขยายเนื้อหาโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ได้รับอย่างเจาะจง ดังนี้

* อาจารย์เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอนของการทำวิทยานิพนธ์
* อาจารย์ให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ
* อาจารย์ชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศข้างต้นยังแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจและแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของผู้เขียน โดยระบุถึงความรู้สึกหรือความประทับใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้

* ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนข้าพเจ้าในครั้งนี้
* ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณของอาจารย์

สรุป

กิตติกรรมประกาศเป็นบทขอบคุณที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความขอบคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจและความสุภาพอ่อนน้อมของผู้เขียนอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมีมารยาทที่ดีและรู้จักเคารพผู้อื่นอีกด้วย

Related posts:

บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการให้ภูมิหลังและบริบทของปัญหาการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสามเส้าในการวิจัยเชิงคุณภาพ
การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานร...
ประโยชน์ของการเขียนบทนำให้กระชับและตรงประเด็นที่สุดในการวิจัยของคุณ
การวิจัยบัญชีโดยใช้เครื่องมือค้นคว้าเอกสารสำคัญเป็นอย่างไร
บทเรียน 30 ข้อเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการวิจัย ฉันต้องเรียนรู้เพื่อความสำเร็จ
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเลือกบริษัทรับทำวิจัยที่ไม่มีคุณภาพ
10 สิ่งที่คุณต้องมีก่อนเริ่มใช้บริการรับทำวิทยานิพนธ์