กระบวนการ peer-review

กระบวนการ peer-review คืออะไร

กระบวนการ peer-review หรือ กระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเผยแพร่ทางวิชาการ และใช้เพื่อรับประกันคุณภาพและความน่าเชื่อถือของงานวิจัยที่เผยแพร่ เป็นกระบวนการที่บทความได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ซึ่งเรียกว่าผู้วิจารณ์ก่อนที่จะได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์หลักของกระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ คือเพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยมีคุณภาพสูง วิธีการและผลลัพธ์นั้นถูกต้อง และข้อมูลสนับสนุนข้อสรุป

กระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเริ่มต้นด้วยการส่งบทความไปยังวารสาร จากนั้นบรรณาธิการวารสารจะประเมินบทความว่าเหมาะสมสำหรับการตีพิมพ์หรือไม่ หากบรรณาธิการพิจารณาว่าบทความมีความเหมาะสม บทความนั้นจะถูกส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญหลายคนในสาขานั้นๆ หรือที่เรียกว่า peer review เพื่อประเมิน จากนั้นผู้วิจารณ์จะประเมินบทความและให้ข้อเสนอแนะแก่บรรณาธิการเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของบทความ และพิจารณาว่าบทความนั้นควรได้รับการตีพิมพ์หรือไม่

ผู้วิจารณ์จะประเมินบทความตามเกณฑ์หลายประการ รวมถึงคุณภาพของงานวิจัย ความสมบูรณ์ของวิธีการ ความเกี่ยวข้องของข้อมูลและหลักฐานที่นำเสนอ และความชัดเจนและการเชื่อมโยงกันของงานเขียน พวกเขายังจะประเมินบทความเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามมาตรฐานของชุมชนวิชาการ และเป็นต้นฉบับและปราศจากการคัดลอกผลงาน

จากนั้น peer review จะส่งคำติชมไปยังบรรณาธิการ ซึ่งจะใช้ในการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธบทความ หากบทความได้รับการยอมรับ บรรณาธิการจะทำงานร่วมกับผู้เขียนเพื่อทำการแก้ไขและปรับปรุงตามความจำเป็น เมื่อแก้ไขแล้วจะได้เตรียมบทความเผยแพร่ต่อไป

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ากระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว กระบวนการนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกสำหรับแต่ละบทความที่ส่งไปยังวารสาร เพื่อให้มั่นใจว่าบทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพสูงและตรงตามมาตรฐานของชุมชนวิชาการ

นอกจากนี้ เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงว่ามีกระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกัน เช่น กระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญคนเดียวและสองครั้ง ในการตรวจทานแบบผู้เชี่ยวชาญคนเดียว ผู้ตรวจทานทราบตัวตนของผู้เขียน แต่ผู้เขียนไม่ทราบตัวตนของผู้ตรวจทาน ส่วนในการตรวจสอบโดผู้เชี่ยวชาญแบบ double-blind ทั้งผู้เขียนและผู้ตรวจสอบไม่ทราบตัวตนของกันและกัน สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการตรวจสอบไม่มีอคติ

กล่าวโดยสรุป กระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึ่งใช้เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เป็นกระบวนการที่บทความได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ซึ่งเรียกว่าผู้วิจารณ์ก่อนที่จะได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์หลักของกระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญคือเพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยมีคุณภาพสูง วิธีการและผลลัพธ์นั้นถูกต้อง และข้อมูลสนับสนุนข้อสรุป 

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)