คลังเก็บป้ายกำกับ: การเขียนกิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ บทขอบคุณที่ไม่ควรมองข้าม

กิตติกรรมประกาศ คือ

บทขอบคุณที่แสดงออกถึงความกตัญญูและสำนึกในบุญคุณของผู้ที่ได้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนเรา โดยมักปรากฏอยู่ในหนังสือ งานวิจัย งานเขียน หรืองานสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่มีส่วนช่วยให้งานนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กิตติกรรมประกาศมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความขอบคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจและความสุภาพอ่อนน้อมของผู้เขียนอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมีมารยาทที่ดีและรู้จักเคารพผู้อื่นอีกด้วย

กิตติกรรมประกาศที่ดีควรเขียนอย่างสุภาพและเรียบง่าย ไม่ควรเขียนยาวเกินไปจนทำให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อหน่าย ควรเขียนอย่างกระชับ ตรงประเด็น และกระชับได้ใจความ

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ

“ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์……………….. ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ อาจารย์ได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้”

“ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ ที่เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาอย่างดี และให้การสนับสนุนข้าพเจ้าในทุกๆ ด้าน ทำให้ข้าพเจ้าสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่มา ณ ที่นี้”

“ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนข้าพเจ้าในการทำงาน ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนมา ณ ที่นี้”

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่ากิตติกรรมประกาศสามารถเขียนได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนต้องการแสดงความขอบคุณต่อใครหรือเพื่ออะไร อย่างไรก็ตาม กิตติกรรมประกาศที่ดีควรเขียนอย่างสุภาพและเรียบง่าย แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ และแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของผู้เขียน

กิตติกรรมประกาศควรเขียนให้ใคร

กิตติกรรมประกาศควรเขียนให้กับผู้ที่มีส่วนช่วยให้งานนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งอาจได้แก่

* ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
* ผู้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ
* ผู้ช่วยในการรวบรวมข้อมูลหรือเอกสาร
* ผู้อ่านหรือผู้ชมที่คอยให้กำลังใจ

กิตติกรรมประกาศควรเขียนอย่างไร

กิตติกรรมประกาศควรเขียนอย่างสุภาพและเรียบง่าย ไม่ควรเขียนยาวเกินไปจนทำให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อหน่าย ควรเขียนอย่างกระชับ ตรงประเด็น และกระชับได้ใจความ โดยควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ได้รับอย่างเจาะจง เช่น

* อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและแนวคิดเชิงทฤษฎี
* คุณพ่อคุณแม่ให้การสนับสนุนทางการเงินและกำลังใจในการทำงาน
* เพื่อนร่วมงานช่วยแบ่งเบางานและคอยให้คำปรึกษาในการทำงาน

นอกจากนี้ กิตติกรรมประกาศควรแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจและแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของผู้เขียน โดยอาจระบุถึงความรู้สึกหรือความประทับใจที่มีต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน เช่น

* ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ได้กรุณาเป็นที่ปรึกษาให้กับข้าพเจ้าในครั้งนี้ คำแนะนำและคำปรึกษาของอาจารย์ช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จ
* ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาอย่างดี และให้การสนับสนุนข้าพเจ้าในทุกๆ ด้าน ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่
* ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ช่วยเหลือและสนับสนุนข้าพเจ้าในการทำงาน ในการทำงานเป็นทีมนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีความเป็นมืออาชีพและพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศข้างต้นได้ขยายเนื้อหาโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ได้รับอย่างเจาะจง ดังนี้

* อาจารย์เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอนของการทำวิทยานิพนธ์
* อาจารย์ให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ
* อาจารย์ชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศข้างต้นยังแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจและแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของผู้เขียน โดยระบุถึงความรู้สึกหรือความประทับใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้

* ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนข้าพเจ้าในครั้งนี้
* ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณของอาจารย์

สรุป

กิตติกรรมประกาศเป็นบทขอบคุณที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความขอบคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจและความสุภาพอ่อนน้อมของผู้เขียนอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมีมารยาทที่ดีและรู้จักเคารพผู้อื่นอีกด้วย

กิตติกรรมประกาศ เคล็ดลับเขียนอย่างไรให้น่าประทับใจ

กิตติกรรมประกาศ คือ ข้อความแสดงความขอบคุณต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในโอกาสต่าง ๆ เช่น การรับปริญญา การสำเร็จการศึกษา การได้รับรางวัล หรือโอกาสสำคัญอื่น ๆ การเขียนกิตติกรรมประกาศที่ดีนั้นควรมีความสุภาพ จริงใจ และกระชับ โดยควรกล่าวถึงประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

 1. กล่าวถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน ระบุชื่อและตำแหน่งของบุคคลหรือหน่วยงานให้ชัดเจน โดยอาจกล่าวถึงผลงานหรือความดีความชอบของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ เพิ่มเติม
 2. กล่าวขอบคุณอย่างจริงใจ แสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจและซาบซึ้งต่อความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่บุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ได้มอบให้
 3. กล่าวคำมั่นสัญญา อาจกล่าวคำมั่นสัญญาว่าจะตอบแทนความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ในอนาคต

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ

 • ข้าพเจ้านางสาว………………….. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบพระคุณอาจารย์……………….. อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย ที่ได้กรุณาติวเข้มให้ข้าพเจ้าจนสามารถสอบผ่านวิชาภาษาไทยได้อย่างฉลุย ข้าพเจ้าซาบซึ้งในความเสียสละของท่านเป็นอย่างยิ่ง อาจารย์………….เป็นอาจารย์ที่ใจดี มีความรู้และประสบการณ์มากมาย ท่านคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือข้าพเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยให้ดีที่สุดต่อไป และจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคต

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศข้างต้น กล่าวถึงอาจารย์(ชื่อ) อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย ที่ติวเข้มให้นักศึกษาจนสามารถสอบผ่านวิชาภาษาไทยได้อย่างฉลุย โดยนักศึกษาได้กล่าวขอบคุณอย่างจริงใจและซาบซึ้งต่อความช่วยเหลือของอาจารย์สุวัฒน์ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้กล่าวคำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยให้ดีที่สุดต่อไป และจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคต

อาจเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่(ชื่อ) ได้มอบให้ ดังนี้

 • อาจารย์(ชื่อ)ได้ติวเข้มวิชาภาษาไทยให้กับนักศึกษาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยสอนเนื้อหาที่นักศึกษายังอ่อนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
 • อาจารย์(ชื่อ)ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษาในการเตรียมตัวสอบอย่างสม่ำเสมอ
 • อาจารย์(ชื่อ)ได้สร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา ทำให้นักศึกษากล้าที่จะสอบและสามารถสอบผ่านได้อย่างฉลุย

นอกจากนี้ อาจเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้สึกของนักศึกษาต่อความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนของอาจารย์ (ชื่อ)ดังนี้

 • นักศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความเสียสละและความตั้งใจของอาจารย์(ชื่อ)เป็นอย่างมาก
 • นักศึกษารู้สึกขอบคุณที่อาจารย์(ชื่อ)ได้มอบโอกาสให้นักศึกษาได้สอบผ่านวิชาภาษาไทย
 • นักศึกษารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากอาจารย์(ชื่อ)
 • 2. ข้าพเจ้า…………….. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบพระคุณอาจารย์(ชื่อ)อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย ที่ได้กรุณาติวเข้มวิชาภาษาไทยให้กับข้าพเจ้าจนสามารถสอบผ่านได้อย่างฉลุย ข้าพเจ้าซาบซึ้งในความเสียสละของท่านเป็นอย่างยิ่ง
 • อาจารย์(ชื่อ) ได้ติวเข้มวิชาภาษาไทยให้กับข้าพเจ้าเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยสอนเนื้อหาที่ข้าพเจ้ายังอ่อนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เช่น หลักไวยากรณ์ไทย การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และวรรณคดีไทย นอกจากนี้ อาจารย์สุวัฒน์ยังได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือข้าพเจ้าในการเตรียมตัวสอบอย่างสม่ำเสมอ เช่น แนะนำเทคนิคการอ่านหนังสือ การทำข้อสอบ และการฝึกฝนการเขียนเรียงความ
 • ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความตั้งใจของอาจารย์(ชื่อ) เป็นอย่างมาก ที่แม้จะมีภาระงานมากมาย แต่ท่านก็ยังให้เวลาและทุ่มเทให้กับการสอนข้าพเจ้า นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณที่อาจารย์สุวัฒน์ได้มอบโอกาสให้ข้าพเจ้าได้สอบผ่านวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นวิชาที่ข้าพเจ้าเคยรู้สึกว่ายากมาก แต่ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์สุวัฒน์ ข้าพเจ้าก็สามารถสอบผ่านได้อย่างฉลุย
 • ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากอาจารย์(ชื่อ) ท่านเป็นอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์มากมาย ท่านสอนด้วยความใจดีและเข้าใจนักเรียน ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกกับการเรียนภาษาไทยมากขึ้น ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อและการทำงานในอนาคต
 • ขอขอบพระคุณอาจารย์(ชื่อ) อีกครั้งที่กรุณาช่วยเหลือข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยให้ดีที่สุดต่อไป และจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคต

การขยายเนื้อหาของตัวอย่างกิตติกรรมประกาศข้างต้น ทำให้กิตติกรรมประกาศมีความชัดเจนและน่าประทับใจมากขึ้น โดยสามารถสื่อถึงความรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งของนักศึกษาต่ออาจารย์สุวัฒน์ได้เป็นอย่างดี

เคล็ดลับการเขียนกิตติกรรมประกาศ

การเขียนกิตติกรรมประกาศที่ดีนั้นควรมีความสุภาพ จริงใจ และกระชับ โดยควรปฏิบัติตามเคล็ดลับดังต่อไปนี้

 • เริ่มต้นด้วยการกล่าวทักทายบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
 • กล่าวถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
 • กล่าวขอบคุณอย่างจริงใจ
 • กล่าวคำมั่นสัญญา
 • ลงท้ายด้วยการกล่าวขอบคุณอีกครั้ง

นอกจากนี้ ควรใช้ภาษาที่สุภาพ ชัดเจน และกระชับ หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือใช้ภาษาที่แสดงถึงความคาดหวังหรือเรียกร้อง

การเขียนกิตติกรรมประกาศที่ดีนั้นจะช่วยให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจ โดยผู้เขียนกิตติกรรมประกาศควรตั้งใจเขียนด้วยความสุภาพ จริงใจ และกระชับ

กิตติกรรมประกาศ วัฒนธรรมไทยที่ไม่ควรลืม

วัฒนธรรมไทยเป็นมรดกอันล้ำค่าที่สืบทอดกันมายาวนาน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม และความคิดของคนในชาติ วัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานนั้นมีมากมาย หนึ่งในวัฒนธรรมไทยนั้นก็คือ การขอบคุณ

กิตติกรรมประกาศ ในบริบทวัฒนธรรมไทย

กิตติกรรมประกาศ เป็นวัฒนธรรมไทยที่แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ กล่าวได้ว่า กิตติกรรมประกาศ วัฒนธรรมไทยที่ไม่ควรลืม เป็นสิ่งที่คนไทยยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน โดยกิตติกรรมประกาศนั้น หมายถึง การกล่าวขอบคุณหรือแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือหรือให้สิ่งต่างๆ แก่เรา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความซาบซึ้งใจและความสำนึกในบุญคุณ

กิตติกรรมประกาศนั้นสามารถแสดงออกได้หลายวิธี เช่น การกล่าวขอบคุณด้วยวาจา การเขียนจดหมายขอบคุณ การมอบของขวัญหรือสิ่งของตอบแทน เป็นต้น การแสดงกิตติกรรมประกาศนั้นควรกระทำอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา ไม่ควรทำเพียงเพื่อพิธีการเท่านั้น

ในบริบทวัฒนธรรมไทย กิตติกรรมประกาศนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทย ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

 • การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอบคุณด้วยวาจาเป็นวิธีแสดงความขอบคุณที่ง่ายและตรงไปตรงมาที่สุด สามารถทำได้ในทุกโอกาส เช่น การกล่าวขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามา การกล่าวขอบคุณครูอาจารย์ที่ให้ความรู้ การกล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น
 • การเขียนจดหมายขอบคุณ การเขียนจดหมายขอบคุณเป็นการแสดงความขอบคุณที่ละเอียดและจริงใจกว่าการกล่าวขอบคุณด้วยวาจา สามารถทำได้ในกรณีที่ต้องการแสดงความขอบคุณอย่างจริงจัง เช่น การเขียนจดหมายขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือ การเขียนจดหมายขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุน เป็นต้น
 • การมอบของขวัญหรือสิ่งของตอบแทน การมอบของขวัญหรือสิ่งของตอบแทนเป็นการแสดงความขอบคุณที่เป็นรูปธรรม สามารถทำได้ในกรณีที่ต้องการแสดงออกถึงความขอบคุณอย่างจริงจัง เช่น การมอบของขวัญแก่ผู้ใหญ่ในวันสำคัญ การมอบของขวัญแก่เพื่อนร่วมงานที่ทำงานร่วมกันมา เป็นต้น

การเขียนขอบคุณ ในกิตติกรรมประกาศ

สรุปได้ว่า กิตติกรรมประกาศ วัฒนธรรมไทยที่ไม่ควรลืม โดยการเขียนขอบคุณในกิตติกรรมประกาศเป็นวัฒนธรรมไทยที่แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ เป็นการแสดงความซาบซึ้งใจและความสำนึกในบุญคุณต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือหรือให้สิ่งต่างๆ แก่เรา ในการเขียนขอบคุณในกิตติกรรมประกาศนั้น ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 • ควรเขียนด้วยความจริงใจ การเขียนขอบคุณควรเขียนจากความรู้สึกจริงใจของผู้เขียน ไม่ควรเขียนเพียงเพื่อพิธีการเท่านั้น
 • ควรเขียนอย่างละเอียด การเขียนขอบคุณควรระบุถึงสิ่งที่ผู้เขียนได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับสิ่งต่างๆ จากผู้อื่นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้รับทราบถึงความซาบซึ้งใจของผู้เขียน
 • ควรเขียนอย่างสุภาพ การเขียนขอบคุณควรใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสมกับกาลเทศะ

ตัวอย่างการเขียนขอบคุณในกิตติกรรมประกาศ

กราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนร่วมห้องเรียน และครอบครัว ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ และกำลังใจแก่ดิฉันจนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งกับทุกความช่วยเหลือที่ทุกท่านมอบให้ ดิฉันจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

กราบขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยงานแห่งนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งกับทุกความช่วยเหลือที่ทุกท่านมอบให้ ข้าพเจ้าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงาน ณ หน่วยงานแห่งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

กราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ พี่น้อง และญาติพี่น้องทุกท่านที่ได้ให้ความรัก ความอบอุ่น การสนับสนุน และกำลังใจแก่ดิฉันมาโดยตลอด ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งกับทุกความรักและความห่วงใยที่ทุกท่านมอบให้ ดิฉันจะตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนทุกท่าน

การเขียนขอบคุณในกิตติกรรมประกาศเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีงามที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานต่อไป

การแสดงความกตัญญูรู้คุณด้วยการกิตติกรรมประกาศนั้น เป็นวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานต่อไป ทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่ดีงามนี้ และควรปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยที่ดีงามนี้ให้สมเป็นคนไทย

การเขียนโครงสร้างกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์

ในวิทยานิพนธ์ ส่วนกิตติกรรมประกาศเป็นส่วนสำคัญของเอกสารที่ช่วยให้คุณสามารถแสดงความขอบคุณต่อบุคคลและสถาบันที่สนับสนุนคุณในระหว่างการวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถจัดโครงสร้างและเขียนกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์:

 1. ชื่อเรื่อง: เริ่มต้นด้วยส่วนหัวที่ชัดเจนและตรงกลางที่ด้านบนของหน้า เช่น “กิตติกรรมประกาศ”
 2. ภาษาและสไตล์: การใช้ภาษาของส่วนกิตติกรรมประกาศของคุณที่เป็นทางการและเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นการแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงอารมณ์ขันหรือภาษาที่เป็นกันเองจนเกินไป
 3. ลำดับการขอบคุณ: แม้ว่าจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดสำหรับลำดับการขอบคุณถึงบุคคลหรือสถาบัน แต่ก็เป็นเรื่องปกติที่จะเริ่มต้นด้วยการขอบคุณบุคคลที่เป็นทางการมากขึ้น จากนั้นจึงย้ายไปยังบุคคลที่มีผลกระทบต่อตนเองมากกว่า
 4. การขอบคุณสถาบัน: คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการขอบคุณสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่คุณทำการวิจัย พูดถึงทุน ทุนการศึกษา หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มีการจัดเตรียมไว้เพื่อสนับสนุนงานของคุณ
 5. หัวหน้างานและคณะกรรมการ: การแสดงความขอบคุณต่อหัวหน้าวิทยานิพนธ์และสมาชิกคณะกรรมการ กล่าวถึงชื่อของพวกเขาและขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ความเชี่ยวชาญ ผลตอบรับ และเวลาที่พวกเขาดำเนินการตรวจสอบงานของคุณ
 6. แหล่งเงินทุน: หากงานวิจัยของคุณได้รับทุนจากองค์กรภายนอก หน่วยงานราชการ หรือมูลนิธิ โปรดขอบคุณการสนับสนุนทางการเงินของพวกเขา
 7. เพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมงาน: ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ร่วมวิจัยที่มีส่วนร่วมในการวิจัย ที่เกิดจากการสนทนา การแบ่งปันข้อมูล หรือการสนับสนุนในรูปแบบอื่น ๆ
 8. ผู้เข้าร่วมและผู้ให้สัมภาษณ์: หากงานวิจัยของคุณเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม ผู้ให้สัมภาษณ์ หรือผู้ตอบแบบสำรวจให้ขอบคุณถึงความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก
 9. ครอบครัวและเพื่อน: การแสดงความขอบคุณต่อครอบครัวและเพื่อนๆ ของคุณสำหรับการสนับสนุนทางอารมณ์ ความเข้าใจ และการให้กำลังใจในระหว่างกระบวนการเขียนวิทยานิพนธ์ที่มักจะท้าทาย
 10. การเติบโตและการไตร่ตรองส่วนบุคคล: คุณสามารถรวมการไตร่ตรองสั้น ๆ ว่าการเดินทางของวิทยานิพนธ์มีส่วนช่วยในการพัฒนาตนเองและการเติบโตทางวิชาการของคุณอย่างไร

ต่อไปนี้คือตัวอย่างวิธีจัดโครงสร้างส่วนการรับทราบในวิทยานิพนธ์:


กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณและขอบคุณบุคคลและสถาบันต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วง

ก่อนอื่น ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อหัวหน้าวิทยานิพนธ์ [ชื่อหัวหน้างาน] การสนับสนุนอย่างแน่วแน่ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และข้อเสนอแนะอันมีค่าของคุณมีส่วนสำคัญในการกำหนดรูปแบบการวิจัยนี้

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณสมาชิกคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ [ชื่อกรรมการคนที่ 1] และ [ชื่อกรรมการคนที่ 2] สำหรับการวิจารณ์อย่างลึกซึ้งและข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ตลอดกระบวนการวิทยานิพนธ์

การวิจัยนี้เกิดขึ้นได้ผ่านการสนับสนุนทางการเงินจาก [ชื่อองค์กรที่ให้ทุน] ความมีน้ำใจและความเชื่อมั่นในความสำคัญของงานนี้ได้รับการชื่นชมอย่างมาก

ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและนักวิจัยที่ให้ข้อมูลเชิงลึกและมุมมองอันมีค่าระหว่างการสนทนาและการทำงานร่วมกัน

ถึงผู้เข้าร่วมที่สละเวลาและความรู้ในการวิจัยนี้อย่างมีน้ำใจ ข้าพเจ้าขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ถึงครอบครัวและเพื่อนๆ ของข้าพเจ้า กำลังใจและการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ของคุณคือแหล่งความเข้มแข็งของข้าพเจ้าตลอดการเดินทางครั้งนี้

สุดท้ายนี้ วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตทางวิชาการและส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และขอขอบคุณสำหรับบทเรียนที่ได้รับและประสบการณ์ที่ได้รับ

ขอแสดงความนับถือ,

[ชื่อของคุณ]


โปรดจำไว้ว่าการขอบคุณควรจริงใจและสะท้อนถึงการสนับสนุนที่คุณได้รับ ปรับแต่งการขอบคุณของคุณให้เหมาะกับบุคคลและองค์กรเฉพาะที่มีบทบาทสำคัญในงานวิทยานิพนธ์ของคุณ

การเขียนโครงสร้างกิตติกรรมประกาศในบริบทของการฝึกงาน

กิตติกรรมประกาศในบริบทของการฝึกงานเป็นวิธีการแสดงความขอบคุณและยกย่องบุคคล องค์กร และเพื่อนร่วมงานที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การเติบโต และประสบการณ์โดยรวมของคุณระหว่างการฝึกงาน ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถจัดโครงสร้างกิตติกรรมประกาศในบริบทของการฝึกงาน:

 1. หัวหน้างานและที่ปรึกษา:เริ่มต้นด้วยการขอบคุณหัวหน้างานและที่ปรึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการฝึกงานของคุณ กล่าวถึงชื่อของพวกเขาและแสดงความขอบคุณสำหรับคำแนะนำ การให้คำปรึกษา และโอกาสที่พวกเขามอบให้
 2. เพื่อนร่วมงานและสมาชิกในทีม:ขอบคุณเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในทีมที่ร่วมมือกับคุณระหว่างการฝึกงาน กล่าวถึงบุคคลหรือทีมที่เฉพาะเจาะจงและเน้นด้านบวกของการทำงานร่วมกับพวกเขา
 3. บริษัทหรือองค์กร:ขอบคุณบริษัทหรือองค์กรที่คุณสำเร็จการฝึกงาน ตระหนักถึงการสนับสนุน แหล่งข้อมูล และโอกาสในการเรียนรู้ที่พวกเขามอบให้
 4. สถาบันการศึกษา:หากการฝึกงานของคุณจัดขึ้นผ่านสถาบันการศึกษาของคุณ โปรดขอบคุณพวกเขาที่อำนวยความสะดวกในการฝึกงานและให้การสนับสนุนและทรัพยากรที่จำเป็นแก่คุณ
 5. เพื่อนและครอบครัว:แสดงความขอบคุณต่อเพื่อนและครอบครัวของคุณสำหรับการสนับสนุนทางอารมณ์และกำลังใจตลอดการฝึกงาน พูดถึงการสนับสนุนของพวกเขามีความสำคัญต่อความสำเร็จของคุณอย่างไร
 6. เพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมชั้น:หากคุณมีเพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนร่วมงานที่แบ่งปันประสบการณ์การฝึกงานหรือคำแนะนำกับคุณ ให้ขอบคุณในการมีส่วนร่วมของพวกเขาที่ทำให้คุณเข้าใจกระบวนการฝึกงาน
 7. ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ:หากคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กรของคุณในระหว่างการฝึกงาน เช่น ลูกค้า หรือหุ้นส่วน ให้ขอบคุณบทบาทของพวกเขาในประสบการณ์การเรียนรู้ของคุณ
 8. การพัฒนาทางวิชาชีพ:กล่าวถึงโปรแกรมการฝึกอบรม เวิร์คช็อป หรือหลักสูตรที่คุณเข้าร่วมระหว่างการฝึกงาน และขอบคุณผู้ฝึกสอนหรือผู้สอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของคุณ
 9. การเติบโตส่วนบุคคล:สะท้อนว่าประสบการณ์การฝึกงานของคุณมีส่วนช่วยในการพัฒนาตนเองและอาชีพของคุณอย่างไร แบ่งปันบทเรียนหรือทักษะเฉพาะที่คุณได้รับระหว่างการฝึกงาน
 10. แรงบันดาลใจในอนาคต:แสดงความกระตือรือร้นในการใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับระหว่างการฝึกงานกับแรงบันดาลใจในอาชีพในอนาคต

ต่อไปนี้คือตัวอย่างวิธีจัดโครงสร้างส่วนกิตติกรรมประกาศสำหรับรายงานการฝึกงาน:


กิตติกรรมประกาศ

ฉันอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อบุคคล องค์กร และเพื่อนร่วมงานต่อไปนี้ที่ทำให้ประสบการณ์การฝึกงานของฉันสำเร็จและมีคุณค่า:

 • [ชื่อหัวหน้างาน]: ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ตลอดการฝึกงานของฉัน ข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะของคุณมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของฉัน
 • [ชื่อเพื่อนร่วมงาน/ทีม]: ฉันซาบซึ้งในความร่วมมือและความสนิทสนมกันที่ฉันได้รับขณะทำงานร่วมกับ [ชื่อเพื่อนร่วมงาน/ทีม] ความเชี่ยวชาญและการทำงานเป็นทีมของคุณทำให้การฝึกงานครั้งนี้เป็นการฝึกงานที่คุ้มค่า
 • [ชื่อบริษัท/องค์กร]: ฉันขอขอบคุณ [ชื่อบริษัท/องค์กร] ที่ให้โอกาสอันเหลือเชื่อนี้แก่ฉัน และสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาทางวิชาชีพ
 • [ชื่อสถาบันการศึกษา]: ฉันขอขอบคุณ [ชื่อสถาบันการศึกษา] สำหรับการอำนวยความสะดวกในการฝึกงานครั้งนี้ รวมถึงทรัพยากรและกำลังใจที่พวกเขามอบให้
 • เพื่อนและครอบครัวของฉัน: ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจอย่างต่อเนื่องในระหว่างการฝึกงานครั้งนี้ ความเชื่อในตัวฉันของคุณเป็นแรงผลักดันของฉันอย่างมาก
 • เพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมชั้นของฉัน: ฉันรู้สึกขอบคุณเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมชั้นที่แบ่งปันประสบการณ์การฝึกงานและข้อมูลเชิงลึก ซึ่งช่วยฉันในการฝึกงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 • [ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ]: ฉันขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ฉันได้รับสิทธิพิเศษในการพูดคุยด้วยระหว่างการฝึกงานครั้งนี้ ข้อมูลเชิงลึกและมุมมองของคุณมีค่ามาก
 • [โปรแกรมการฝึกอบรม/ผู้สอนการประชุมเชิงปฏิบัติการ]: ฉันขอขอบคุณผู้ฝึกอบรมและผู้สอนของ [หลักสูตรการฝึกอบรม/ชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ] ที่พัฒนาทักษะและความรู้ของฉัน

การฝึกงานครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และฉันหวังว่าจะได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้กับการดำเนินชีวิตในอนาคต

ขอแสดงความนับถือ [ชื่อของคุณ]


คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตนี้ให้เหมาะกับประสบการณ์การฝึกงานเฉพาะของคุณ บุคคลและองค์กรที่คุณต้องการขอบคุณ

โดยสรุป กิตติกรรมประกาศในบริบทของการฝึกงานเป็นช่องทางในการแสดงความขอบคุณ เพิ่มพูนชื่อเสียงทางวิชาชีพของคุณ และมีส่วนช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวก นอกจากนี้ยังสามารถมีผลกระทบที่ยั่งยืนต่อการพัฒนาอาชีพและความสัมพันธ์ของคุณภายในองค์กรและอุตสาหกรรม