คลังเก็บป้ายกำกับ: การเข้าถึงวารสารวิชาการ

การใช้งานฐานข้อมูล E-Databases เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ

การใช้งานฐานข้อมูล E-Databases เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ พร้อมฐานข้อมูลที่ใช้ค้นหา

มีฐานข้อมูล E-Databases มีหลายฐานข้อมูลที่ใช้ค้นหาผลงานทางวิชาการได้ 10 ตัวอย่าง ได้แก่

 1. ProQuest: เป็นฐานข้อมูลที่ให้การเข้าถึงวารสารวิชาการ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์หลากหลายสาขา ประกอบด้วยสาขาวิชาที่หลากหลาย เช่น ศิลปะ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอื่น ๆ ด้วย ProQuest นักวิจัยสามารถเข้าถึงบทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ เอกสารการทำงาน และสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ ฐานข้อมูลนี้เป็นแบบสมัครสมาชิกและเข้าถึงได้ผ่านห้องสมุด
 2. JSTOR: เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่ให้การเข้าถึงวารสารวิชาการ หนังสือ และแหล่งข้อมูลหลักที่หลากหลาย ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ ศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ JSTOR เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงได้
 3. Web of Science: เป็นฐานข้อมูลที่ให้การเข้าถึงการวิจัยเชิงวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะและมนุษยศาสตร์ ให้การเข้าถึงวารสาร เอกสารประกอบการประชุม และเอกสารการวิจัยประเภทอื่น ๆ ที่หลากหลาย เป็นบริการแบบสมัครสมาชิกและเข้าถึงได้ผ่านห้องสมุดหลายแห่ง
 4. Scopus: เป็นฐานข้อมูลที่ให้การเข้าถึงการวิจัยเชิงวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและมนุษยศาสตร์ ครอบคลุมสาขาวิชาที่หลากหลายและให้การเข้าถึงวารสาร การดำเนินการประชุม และเอกสารการวิจัยประเภทอื่น ๆ ที่หลากหลาย Scopus เป็นบริการแบบสมัครสมาชิกและเข้าถึงได้ผ่านห้องสมุดหลายแห่ง
 5. Emerald: เป็นฐานข้อมูลที่ให้การเข้าถึงการวิจัยเชิงวิชาการในสาขาการจัดการ บรรณารักษศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ให้การเข้าถึงวารสาร เอกสารประกอบการประชุม และเอกสารการวิจัยประเภทอื่น ๆ ที่หลากหลาย Emerald เป็นบริการแบบสมัครสมาชิกและเข้าถึงได้ผ่านห้องสมุดหลายแห่ง
 6. EBSCOhost: เป็นฐานข้อมูลที่ให้การเข้าถึงวารสารวิชาการ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ในสาขาต่างๆ ให้การเข้าถึงการวิจัยที่หลากหลายในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ EBSCOhost เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงได้
 7. ScienceDirect: เป็นฐานข้อมูลที่ให้การเข้าถึงวารสารวิชาการ หนังสือ และผลงานอ้างอิงในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ให้การเข้าถึงการวิจัยที่หลากหลายในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ รวมถึงวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ และอื่นๆ ScienceDirect เป็นบริการแบบสมัครสมาชิกและเข้าถึงได้ผ่านห้องสมุดหลายแห่ง
 8. Oxford Academic: เป็นฐานข้อมูลที่ให้การเข้าถึงวารสารวิชาการหลายพันรายการในสาขาศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ให้การเข้าถึงเนื้อหาระดับการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ Oxford Academic เป็นบริการแบบสมัครสมาชิกและเข้าถึงได้ผ่านห้องสมุดหลายแห่ง
 9. SpringerLink: เป็นฐานข้อมูลที่ให้การเข้าถึงหนังสือและวารสารทางวิทยาศาสตร์ เทคนิค และการแพทย์ ให้การเข้าถึงการวิจัยเชิงวิชาการที่หลากหลายในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ รวมถึงวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ และอื่นๆ SpringerLink เป็นบริการแบบสมัครสมาชิกและเข้าถึงได้ผ่านห้องสมุดหลายแห่ง
 10. Data.gov: เป็นฐานข้อมูลที่ให้การเข้าถึงชุดข้อมูลจากรัฐบาลสหรัฐฯ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ประกอบด้วยข้อมูลที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ เช่น CSV, JSON และอื่นๆ Data.gov เป็นบริการฟรีและเปิดให้สาธารณชนเข้าชม

ฐานข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เข้าถึงทรัพยากรทางวิชาการได้หลากหลาย รวมถึงวารสาร หนังสือ ชุดข้อมูล และอื่นๆ โปรดทราบว่าฐานข้อมูลเหล่านี้บางส่วนอาจต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าถึงผ่านห้องสมุด

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การใช้งานฐานข้อมูล E-Databases เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ

การใช้งานฐานข้อมูล E-Journals เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการ พร้อมแสดงฐานข้อมูลที่ใช้ค้นหา

มีฐานข้อมูล E-Journals มีหลายฐานข้อมูลที่ใช้ค้นหาผลงานทางวิชาการได้ 10 ตัวอย่าง ได้แก่

 1. JSTOR: เป็นห้องสมุดดิจิทัลที่ให้การเข้าถึงวารสารวิชาการ หนังสือ และแหล่งข้อมูลหลักที่หลากหลาย ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ ศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ JSTOR เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงได้
 2. ProQuest เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์สาขาต่างๆ ให้การเข้าถึงการวิจัยที่หลากหลายในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ProQuest เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงได้
 3. Web of Science: เป็นฐานข้อมูลของการวิจัยเชิงวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะและมนุษยศาสตร์ ให้การเข้าถึงการวิจัยที่หลากหลายในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ Web of Science เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงได้
 4. Scopus: เป็นฐานข้อมูลของการวิจัยเชิงวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะและมนุษยศาสตร์ ให้การเข้าถึงการวิจัยที่หลากหลายในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ Scopus เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงได้
 5. Emerald: เป็นฐานข้อมูลของการวิจัยเชิงวิชาการในสาขาการจัดการ บรรณารักษศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ให้การเข้าถึงการวิจัยที่หลากหลายในสาขาเหล่านี้โดยเน้นที่การใช้งานจริง Emerald เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงได้
 6. EBSCOhost: เป็นฐานข้อมูลของวารสารวิชาการ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ในสาขาต่างๆ ให้การเข้าถึงการวิจัยที่หลากหลายในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ EBSCOhost เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงได้
 7. ScienceDirect: เป็นฐานข้อมูลของวารสารวิชาการ หนังสือ และผลงานอ้างอิงในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ให้การเข้าถึงการวิจัยที่หลากหลายในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ รวมถึงวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ และอื่นๆ เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าใช้บริการได้
 8. Wiley Online Library: เป็นฐานข้อมูลของการวิจัยเชิงวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและมนุษยศาสตร์ ให้การเข้าถึงการวิจัยที่หลากหลายในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ Wiley Online Library เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึงได้
 9. SpringerLink: เป็นฐานข้อมูลของหนังสือและวารสารทางวิทยาศาสตร์ เทคนิค และการแพทย์ ให้การเข้าถึงการวิจัยเชิงวิชาการที่หลากหลายในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ รวมถึงวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ และอื่นๆ เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าใช้บริการได้
 10. Oxford Academic: เป็นฐานข้อมูลของวารสารวิชาการด้านศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์โดย Oxford University Press ให้การเข้าถึงวารสารหลายพันฉบับโดยเน้นที่เนื้อหาระดับการวิจัย เป็นบริการแบบสมัครสมาชิก แต่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่งเปิดให้นักศึกษาและคณาจารย์เข้าใช้บริการได้

ฐานข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้สามารถเข้าถึงวารสารวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์นับพันฉบับที่สามารถใช้ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการได้ โปรดทราบว่าฐานข้อมูลเหล่านี้บางส่วนอาจต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าถึงผ่านห้องสมุด

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ห้องสมุดในยุคดิจิทัลมีเว็บไหนบ้าง

ห้องสมุดในยุคดิจิทัล มีเว็บไหนบ้าง

ในยุคดิจิทัล ห้องสมุดได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ทางออนไลน์ เว็บไซต์เหล่านี้มักจะมีแคตตาล็อกของทรัพยากรทางกายภาพและดิจิทัลของห้องสมุด เช่น หนังสือ e-books วารสาร และฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาทำการ สถานที่ และข้อมูลติดต่อของห้องสมุด ห้องสมุดบางแห่งยังมีบริการออนไลน์เช่น:

 1. การต่ออายุห้องสมุดออนไลน์
 2. การจองวัสดุออนไลน์
 3. เข้าถึงทรัพยากรดิจิทัล เช่น e-books และฐานข้อมูล
 4. บทช่วยสอนออนไลน์และการฝึกอบรมสำหรับการใช้แหล่งข้อมูลดิจิทัล
 5. บริการอ้างอิงออนไลน์
 6. กิจกรรมห้องสมุดและโปรแกรม
 7. คู่มือการวิจัยและแบบฝึกหัดออนไลน์
 8. เข้าถึงคอลเลกชันดิจิทัลของห้องสมุด เช่น ภาพถ่าย เอกสาร และสื่อโสตทัศน์

เว็บไซต์ของห้องสมุดมีการออกแบบ ฟังก์ชันการทำงาน และเนื้อหาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับห้องสมุดเฉพาะและทรัพยากรและบริการที่มีให้ ห้องสมุดบางแห่งมีเว็บไซต์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และนำทางได้ง่าย ในขณะที่บางแห่งอาจมีคุณลักษณะขั้นสูงกว่า เช่น ระบบการค้นหาแบบบูรณาการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาฐานข้อมูลหลายฐานข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างของเว็บไซต์ห้องสมุดได้แก่:

 1. หอสมุดแห่งชาติ ( https://www.nlt.go.th/ ): เว็บไซต์นี้ให้การเข้าถึงบริการ และกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด นอกจากนี้ยังมีบริการออนไลน์ เช่น การเข้าถึงทรัพยากรดิจิทัล การค้นหาแคตตาล็อกออนไลน์ และบริการอ้างอิงออนไลน์
 2. สำนักหอสมุดแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( https://www.lib.chula.ac.th/ ): เว็บไซต์นี้ให้บริการเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ของห้องสมุด รวมถึงรายการหนังสือ วารสาร และแหล่งข้อมูลดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีบริการออนไลน์ เช่น การต่ออายุและการจองออนไลน์ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการค้นคว้า
 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ( https://www.lib.mahidol.ac.th/ ): เว็บไซต์นี้ให้บริการเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ของห้องสมุด รวมถึงรายการหนังสือ วารสาร และแหล่งข้อมูลดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีบริการออนไลน์ เช่น การต่ออายุออนไลน์ การจอง และการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
 4. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( https://www.lib.psu.ac.th/ ): เว็บไซต์นี้ให้บริการเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด รวมถึงรายการหนังสือ วารสาร และแหล่งข้อมูลดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีบริการออนไลน์ เช่น การต่ออายุออนไลน์ การจอง และการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
 5. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( https://www.lib.sut.ac.th/ ): เว็บไซต์นี้ให้บริการเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด ได้แก่ รายการหนังสือ วารสาร และแหล่งข้อมูลดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีบริการออนไลน์ เช่น การต่ออายุออนไลน์ การจอง และการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
 1. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( https://www.lib.tu.ac.th/ ): เว็บไซต์นี้ให้บริการเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ของห้องสมุด รวมถึงรายการหนังสือ วารสาร และแหล่งข้อมูลดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีบริการออนไลน์ เช่น การต่ออายุออนไลน์ การจอง และการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
 2. สำนักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( https://www.lib.ku.ac.th/ ): เว็บไซต์นี้ให้บริการเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด รวมถึงรายการหนังสือ วารสาร และแหล่งข้อมูลดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีบริการออนไลน์ เช่น การต่ออายุออนไลน์ การจอง และการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( https://www.lib.cmu.ac.th/ ): เว็บไซต์นี้ให้การเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ของห้องสมุด รวมถึงรายการหนังสือ วารสาร และทรัพยากรดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีบริการออนไลน์ เช่น การต่ออายุออนไลน์ การจอง และการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ห้องสมุดหลายแห่งยังได้พัฒนาแอพมือถือที่ให้การเข้าถึงทรัพยากรและบริการของพวกเขาในขณะเดินทาง แอพเหล่านี้สามารถมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความสามารถในการค้นหาแคตตาล็อกห้องสมุด ต่ออายุหรือจองสื่อห้องสมุด และเข้าถึงทรัพยากรดิจิทัล

โดยสรุป ห้องสมุดในยุคดิจิทัลได้พัฒนาเว็บไซต์และแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ทางออนไลน์ได้ เว็บไซต์และแอพเหล่านี้ให้บริการที่หลากหลาย เช่น การต่ออายุออนไลน์ การจอง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลดิจิทัล บทช่วยสอนและการฝึกอบรม คู่มือการค้นคว้าออนไลน์ และการเข้าถึงคอลเลกชันดิจิทัลของห้องสมุด อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์และแอพเหล่านี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับห้องสมุดเฉพาะ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)