คลังเก็บป้ายกำกับ: การเลือกสถิติที่เหมาะสม

สิ่งที่คุณต้องรู้ ก่อนเลือกใช้สถิติในการวิจัย

สถิติเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิจัยเชิงปริมาณ ช่วยให้นักวิจัยสามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลของการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อนเลือกใช้สถิติในการวิจัย นักวิจัยควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ประเภทของข้อมูล สถิติบางประเภทสามารถใช้กับข้อมูลประเภทเฉพาะเท่านั้น เช่น สถิติเชิงพรรณนาสามารถใช้กับข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น ในขณะที่สถิติเชิงอนุมานสามารถใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้
 • ระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ ระดับความเชื่อมั่นเป็นค่าที่กำหนดโดยนักวิจัย บ่งชี้ว่าผลการทดสอบมีความถูกต้องเพียงใด ระดับความเชื่อมั่นที่นิยมใช้กัน เช่น 95% และ 99%
 • สมมติฐานที่ตั้งไว้ สมมติฐานที่ตั้งไว้เป็นข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับตัวแปรที่นักวิจัยต้องการทดสอบ สมมติฐานบางประเภทจำเป็นต้องใช้สถิติบางประเภทในการทดสอบ เช่น สมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มจำเป็นต้องใช้ t-test

นอกจากนี้ นักวิจัยยังอาจพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมในการเลือกใช้สถิติในการวิจัย เช่น ขนาดของตัวอย่าง ความแปรปรวนของข้อมูล และสมมาตรของข้อมูล

ประเภทของข้อมูล

สถิติแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน

 • สถิติเชิงพรรณนา เป็นสถิติที่ใช้เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูล เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น สถิติเชิงพรรณนาใช้กับข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น
 • สถิติเชิงอนุมาน เป็นสถิติที่ใช้เพื่อสรุปลักษณะของประชากรจากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง เช่น การทดสอบสมมติฐาน การสร้างแบบจำลอง เป็นต้น สถิติเชิงอนุมานสามารถใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้

ระดับความเชื่อมั่น

ระดับความเชื่อมั่นเป็นค่าที่กำหนดโดยนักวิจัย บ่งชี้ว่าผลการทดสอบมีความถูกต้องเพียงใด ระดับความเชื่อมั่นที่นิยมใช้กัน เช่น 95% และ 99%

หากนักวิจัยกำหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% หมายความว่าผลการทดสอบมีความถูกต้อง 95% หรือมีโอกาสเพียง 5% ที่ผลการทดสอบจะผิดพลาด

สมมติฐานที่ตั้งไว้

สมมติฐานที่ตั้งไว้เป็นข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับตัวแปรที่นักวิจัยต้องการทดสอบ สมมติฐานบางประเภทจำเป็นต้องใช้สถิติบางประเภทในการทดสอบ เช่น สมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มจำเป็นต้องใช้ t-test

สมมติฐานที่ตั้งไว้สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทหลักๆ คือ

 • สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) เป็นข้อกล่าวอ้างที่นักวิจัยต้องการทดสอบว่าจริงหรือไม่ เช่น สมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มเท่ากัน
 • สมมติฐานทางเลือก (Alternative hypothesis) เป็นข้อกล่าวอ้างที่ตรงกันข้ามกับสมมติฐานหลัก เช่น สมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มไม่เท่ากัน

ขนาดของตัวอย่าง

ขนาดของตัวอย่างเป็นจำนวนข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์สถิติ โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งขนาดของตัวอย่างใหญ่เท่าไร ผลการทดสอบก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ความแปรปรวนของข้อมูล

ความแปรปรวนของข้อมูลเป็นค่าที่ใช้วัดความกระจายของข้อมูล โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งความแปรปรวนของข้อมูลน้อยเท่าไร ผลการทดสอบก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ความสมมาตรของข้อมูล

สมมาตรของข้อมูลเป็นลักษณะของข้อมูลที่มีการกระจายอย่างสม่ำเสมอ โดยทั่วไปแล้ว สถิติบางประเภทสมมติว่าข้อมูลมีการแจกแจงปกติ หากข้อมูลไม่เป็นไปตามสมมติฐานนี้ ผลลัพธ์ทางสถิติอาจไม่ถูกต้อง

สรุป

การเลือกสถิติที่เหมาะสมในการวิจัยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ นักวิจัยควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง

เจาะลึกประเภทของสถิติที่ใช้ในการวิจัย

สถิติเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิจัย โดยช่วยให้นักวิจัยสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบคำถามวิจัยที่ตั้งไว้ได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถิติมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีจุดประสงค์และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องเลือกสถิติให้เหมาะสมกับข้อมูลที่กำลังใช้งานอยู่

บทความนี้จะกล่าวถึงประเภทของสถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)

สถิติพรรณนาเป็นสถิติที่ใช้อธิบายลักษณะของข้อมูล โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น สถิติพรรณนามักใช้กับข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น

2. สถิติอนุมาน (Inferential statistics)

สถิติอนุมานเป็นสถิติที่ใช้เพื่อสรุปผลจากข้อมูลตัวอย่างไปยังประชากร โดยอาศัยหลักการความน่าจะเป็น สถิติอนุมานมักใช้เพื่อทดสอบสมมติฐานหรือเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างต่างๆ

ประเภทของสถิติพรรณนา

สถิติพรรณนาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทย่อยๆ ดังนี้

 • สถิติเชิงพรรณนาของข้อมูลเชิงปริมาณ

สถิติเชิงพรรณนาของข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นสถิติที่ใช้อธิบายลักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน เป็นต้น

 • สถิติเชิงพรรณนาของข้อมูลเชิงคุณภาพ

สถิติเชิงพรรณนาของข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นสถิติที่ใช้อธิบายลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ค่าความถี่ ค่าความน่าจะเป็น เป็นต้น

ตัวอย่างสถิติพรรณนาที่มักใช้ในงานวิจัย ได้แก่

 • ค่าเฉลี่ย (Mean) : หมายถึงค่ากลางของข้อมูลทั้งหมด โดยคำนวณจากผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูล
 • ค่ามัธยฐาน (Median) : หมายถึงค่ากลางของข้อมูลเมื่อเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย
 • ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) : หมายถึงการกระจายตัวของข้อมูล โดยวัดจากระยะห่างระหว่างค่าเฉลี่ยและค่าของข้อมูลแต่ละตัว
 • ค่าความแปรปรวน (Variance) : หมายถึงการกระจายตัวของข้อมูล โดยวัดจากผลรวมของความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละตัวหารด้วยจำนวนข้อมูล
 • ค่าความถี่ (Frequency) : หมายถึงจำนวนครั้งที่ปรากฏของข้อมูลแต่ละค่า
 • ค่าความน่าจะเป็น (Probability) : หมายถึงโอกาสที่เหตุการณ์ใดๆ จะเกิดขึ้น

ประเภทของสถิติอนุมาน

สถิติอนุมานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทย่อยๆ ดังนี้

 • สถิติการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing)

สถิติการทดสอบสมมติฐาน เป็นสถิติที่ใช้เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับประชากร โดยอาศัยหลักการความน่าจะเป็น เช่น การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง หรือการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

 • สถิติการประมาณค่า (Estimation)

สถิติการประมาณค่า เป็นสถิติที่ใช้เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร เช่น การประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร หรือการประมาณค่าความแปรปรวนของประชากร

ตัวอย่างสถิติอนุมานที่มักใช้ในงานวิจัย ได้แก่

 • การทดสอบค่าเฉลี่ย (t-test) : ใช้เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
 • การทดสอบค่าเฉลี่ยหลายกลุ่ม (ANOVA) : ใช้เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม
 • การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation coefficient) : ใช้เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ 2 ตัว
 • การทดสอบความแปรปรวนร่วม (Covariance) : ใช้เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ 2 ตัว
 • การประมาณค่าเฉลี่ย (Point estimate) : ใช้เพื่อประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร
 • การประมาณค่าความแปรปรวน (Interval estimate) : ใช้เพื่อประมาณค่าความแปรปรวนของประชากร

การเลือกสถิติให้เหมาะสมกับข้อมูลนั้น จำเป็นต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ลักษณะของข้อมูล : ข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
 • ประเภทของสถิติ : สถิติพรรณนาหรือสถิติอนุมาน
 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย : ต้องการทดสอบสมมติฐานหรือประมาณค่า
 • ขนาดตัวอย่าง : ตัวอย่างมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก
 • สมมติฐานของสถิติ : ข้อมูลเป็นไปตามสมมติฐานของสถิติหรือไม่

หากนักวิจัยสามารถเลือกสถิติให้เหมาะสมกับข้อมูลได้ ก็จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบคำถามวิจัย

การตีความการใช้สถิติในการวิจัย

การตีความการใช้สถิติในการวิจัย เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวิจัย เพราะจะช่วยให้นักวิจัยสามารถอธิบายและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

การตีความการใช้สถิติในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้

1. อธิบายความหมายของผลการวิเคราะห์สถิติ

ขั้นแรก นักวิจัยควรอธิบายความหมายของผลการวิเคราะห์สถิติให้เข้าใจง่าย โดยพิจารณาจากสถิติที่ใช้ ผลการวิเคราะห์ และความเชื่อมั่นของผลการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น หากใช้สถิติทดสอบค่าเฉลี่ย นักวิจัยควรอธิบายว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างไร ค่าเฉลี่ยของประชากรเป็นอย่างไร และมีความแตกต่างกันหรือไม่ เป็นต้น

2. อภิปรายผลการวิเคราะห์สถิติ

ขั้นที่สอง นักวิจัยควรอภิปรายผลการวิเคราะห์สถิติ โดยเชื่อมโยงกับคำถามวิจัยที่ตั้งไว้และบริบทของงานวิจัย ตัวอย่างเช่น หากพบว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน นักวิจัยควรอภิปรายว่าความแตกต่างดังกล่าวเกิดจากปัจจัยใดบ้าง และส่งผลอย่างไรต่อตัวแปรตาม เป็นต้น

3. จำกัดขอบเขตของผลการวิเคราะห์สถิติ

ขั้นที่สาม นักวิจัยควรจำกัดขอบเขตของผลการวิเคราะห์สถิติ โดยพิจารณาจากข้อจำกัดต่างๆ เช่น ขนาดตัวอย่าง สมมติฐานของสถิติ ความแปรปรวนของข้อมูล เป็นต้น ตัวอย่างเช่น หากใช้สถิติทดสอบค่าเฉลี่ยกับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก นักวิจัยควรจำกัดขอบเขตของผลการวิเคราะห์ โดยระบุว่าผลการวิเคราะห์อาจไม่ถูกต้องหากนำไปใช้กับประชากรทั้งหมด เป็นต้น

4. เสนอแนะแนวทางการวิจัยในอนาคต

ขั้นที่สี่ นักวิจัยควรเสนอแนะแนวทางการวิจัยในอนาคต เพื่อพัฒนางานวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น หากพบว่าผลการวิเคราะห์สถิติไม่ชัดเจน นักวิจัยอาจเสนอแนะแนวทางการวิจัยในอนาคต เช่น การขยายขนาดตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น

การตีความการใช้สถิติในการวิจัยอย่างถูกต้องและชัดเจนนั้น จะช่วยให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

10 เคล็ดลับในการใช้สถิติในการวิจัย

สถิติเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิจัย โดยช่วยให้นักวิจัยสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบคำถามวิจัยที่ตั้งไว้ได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม การใช้สถิติอย่างถูกต้องนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสถิติ จึงจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความนี้จะนำเสนอ 10 เคล็ดลับในการใช้สถิติในการวิจัย เพื่อช่วยให้ผู้ที่กำลังทำวิจัยสามารถนำสถิติไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

1. เลือกสถิติให้เหมาะสมกับข้อมูล

สถิติมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีจุดประสงค์และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องเลือกสถิติให้เหมาะสมกับข้อมูลที่กำลังใช้งานอยู่ ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ สามารถเลือกใช้สถิติเชิงปริมาณ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น หากข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ สามารถเลือกใช้สถิติเชิงคุณภาพ เช่น ค่าความถี่ ค่าความน่าจะเป็น เป็นต้น

2. ตรวจสอบสมมติฐานของสถิติ

สถิติแต่ละประเภทมีสมมติฐานที่แตกต่างกัน หากสมมติฐานของสถิติไม่ถูกต้อง ผลการวิเคราะห์ที่ได้อาจไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบสมมติฐานของสถิติก่อนใช้งาน

3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์สถิติควรมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ หากข้อมูลผิดพลาด ผลการวิเคราะห์ที่ได้อาจผิดพลาดตามไปด้วย

4. ตรวจสอบความแปรปรวนของข้อมูล

ความแปรปรวนของข้อมูลส่งผลต่อการเลือกสถิติที่ใช้วิเคราะห์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบความแปรปรวนของข้อมูลก่อนใช้งาน

5. ตรวจสอบขนาดตัวอย่าง

ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมส่งผลต่อความแม่นยำของผลการวิเคราะห์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบขนาดตัวอย่างก่อนใช้งาน

6. รายงานผลการวิเคราะห์อย่างครบถ้วน

รายงานผลการวิเคราะห์ควรรายงานผลการวิเคราะห์อย่างครบถ้วน โดยระบุสถิติที่ใช้ ผลการวิเคราะห์ และความเชื่อมั่นของผลการวิเคราะห์

7. ตีความผลการวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง

ผลการวิเคราะห์สถิติเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเท่านั้น นักวิจัยควรตีความผลการวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. หลีกเลี่ยงการบิดเบือนข้อมูล

นักวิจัยควรหลีกเลี่ยงการบิดเบือนข้อมูล เพื่อไม่ให้ผลการวิเคราะห์เกิดความคลาดเคลื่อน

9. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

หากนักวิจัยไม่แน่ใจว่าควรใช้สถิติประเภทใด หรือควรวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติเพื่อขอความช่วยเหลือได้

10. เรียนรู้และอัปเดตความรู้อยู่เสมอ

สถิติเป็นศาสตร์ที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา นักวิจัยควรเรียนรู้และอัปเดตความรู้ด้านสถิติอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถใช้งานสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับทั้ง 10 ข้อนี้จะช่วยให้นักวิจัยสามารถใช้งานสถิติในการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือของงานวิจัย

ผลกระทบของสถิติที่ใช้ในการวิจัย

สถิติเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิจัยเชิงปริมาณ ช่วยให้นักวิจัยสามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลของการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบของสถิติที่ใช้ในการวิจัยนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองด้านหลักๆ คือ

ด้านบวก

สถิติช่วยให้นักวิจัยสามารถค้นพบข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือปัญหาที่กำลังศึกษาอยู่ ตัวอย่างเช่น การศึกษาวิจัยที่พบว่าการรับประทานผักผลไม้เป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาวิจัยนี้เกิดขึ้นได้จากการใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

นอกจากนี้ สถิติยังช่วยให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยได้ ตัวอย่างเช่น การศึกษาวิจัยที่พบว่าการรับประทานยาชนิดใหม่สามารถรักษาโรคได้ การศึกษาวิจัยนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบด้วยการใช้สถิติเพื่อตรวจสอบว่าผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือหรือไม่

ด้านลบ

สถิติสามารถถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดได้หากนักวิจัยไม่เข้าใจหลักการและข้อจำกัดของสถิติ เช่น การใช้สถิติเพื่อสรุปผลที่เกินจริงหรือสร้างภาพลวงตาให้กับผู้อ่าน ตัวอย่างเช่น การศึกษาวิจัยที่รายงานว่าการรับประทานอาหารเสริมชนิดใหม่สามารถลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็ว การศึกษาวิจัยนี้อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อโน้มน้าวให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ สถิติอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เป็นธรรมได้ เช่น การใช้สถิติเพื่อเลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกล้งผู้อื่น ตัวอย่างเช่น การใช้สถิติเพื่อกำหนดเกณฑ์ในการรับเข้าทำงาน อาจส่งผลให้ผู้สมัครบางคนถูกปฏิเสธการเข้าทำงานอย่างไม่เป็นธรรม

สรุป

สถิติเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์หรือโทษได้ ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของนักวิจัยในการเลือกใช้สถิติอย่างเหมาะสม และเพื่อให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ผู้เชี่ยวชาญมีวิธีเลือกใช้สถิติในการวิจัยอย่างไรนะ?

สถิติเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิจัยเชิงปริมาณ ช่วยให้นักวิจัยสามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลของการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลือกสถิติที่เหมาะสมในการวิจัยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทของข้อมูล ระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ และสมมติฐานที่ตั้งไว้

วิธีเลือกใช้สถิติในการวิจัยแบบผู้เชี่ยวชาญ

โดยทั่วไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ในการเลือกใช้สถิติในการวิจัย

 • ประเภทของข้อมูล สถิติบางประเภทสามารถใช้กับข้อมูลประเภทเฉพาะเท่านั้น เช่น สถิติเชิงพรรณนาสามารถใช้กับข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น ในขณะที่สถิติเชิงอนุมานสามารถใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้
 • ระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ ระดับความเชื่อมั่นเป็นค่าที่กำหนดโดยนักวิจัย บ่งชี้ว่าผลการทดสอบมีความถูกต้องเพียงใด ระดับความเชื่อมั่นที่นิยมใช้กัน เช่น 95% และ 99%
 • สมมติฐานที่ตั้งไว้ สมมติฐานที่ตั้งไว้เป็นข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับตัวแปรที่นักวิจัยต้องการทดสอบ สมมติฐานบางประเภทจำเป็นต้องใช้สถิติบางประเภทในการทดสอบ เช่น สมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มจำเป็นต้องใช้ t-test

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังอาจพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมในการเลือกใช้สถิติในการวิจัย เช่น ขนาดของตัวอย่าง ความแปรปรวนของข้อมูล และสมมาตรของข้อมูล

ตัวอย่างการเลือกสถิติในการวิจัย

สมมติว่านักวิจัยต้องการทดสอบว่าคะแนนสอบของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกต่างกันหรือไม่

ในกรณีนี้ ข้อมูลจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (คะแนนสอบ) และระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการคือ 95%

สมมติฐานที่ตั้งไว้คือ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเท่ากัน

ดังนั้น สถิติที่เหมาะสมในการทดสอบสมมติฐานนี้คือ t-test

หากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าสถิติ t อยู่นอกเขตวิกฤต แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ดังนั้น นักวิจัยสามารถสรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชายสูงกว่านักเรียนหญิง

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในการเลือกใช้สถิติในการวิจัยอย่างรอบคอบ เพื่อให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง

7 ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้สถิติการวิจัย

สถิติการวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากการวิจัยเชิงปริมาณ ช่วยให้นักวิจัยสามารถตอบคำถามหรือแก้ปัญหาที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อไปนี้เป็น 7 ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้สถิติการวิจัย

1. กำหนดปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยให้ชัดเจน

ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือการกำหนดปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถเลือกสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวอย่างเช่น สมมติว่านักวิจัยต้องการทดสอบว่าคะแนนสอบของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกต่างกันหรือไม่ ปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยอาจเป็นดังนี้

 • ปัญหาการวิจัย: คะแนนสอบของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกต่างกันหรือไม่
 • วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อทดสอบว่าคะแนนสอบของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกต่างกันหรือไม่

2. เลือกตัวแปรและกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ตัวแปรเป็นองค์ประกอบของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่นักวิจัยสนใจศึกษา ตัวแปรในการศึกษาเชิงปริมาณมักมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น ตัวแปรในการศึกษานี้ ได้แก่ เพศ (ตัวแปรอิสระ) และคะแนนสอบ (ตัวแปรตาม)

3. เลือกวิธีดำเนินการวิจัยที่เหมาะสม

วิธีดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณมีหลายวิธี เช่น การทดลอง การสำรวจ การสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น การเลือกวิธีดำเนินการวิจัยที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย

ตัวอย่างเช่น การทดลองเป็นวิธีดำเนินการวิจัยที่เหมาะสมในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวแปร

4. เลือกเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม

เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เครื่องมือรวบรวมข้อมูลมีหลายประเภท เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลเชิงสังเกต เป็นต้น การเลือกเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย

ตัวอย่างเช่น แบบสอบถามอาจเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน

5. วิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหาที่ตั้งไว้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมีหลายวิธี เช่น การแจกแจงความถี่ การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เป็นต้น การเลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย

6. ตีความผลลัพธ์ทางสถิติอย่างถูกต้อง

การตีความผลลัพธ์ทางสถิติเป็นขั้นตอนสำคัญในการวิจัยเชิงปริมาณ ช่วยให้นักวิจัยสามารถเข้าใจความหมายของผลลัพธ์ และสามารถสรุปผลของการวิจัยได้อย่างถูกต้อง

7. เขียนรายงานการวิจัย

รายงานการวิจัยเป็นเอกสารที่นำเสนอผลลัพธ์ของการวิจัยอย่างครบถ้วน รายงานการวิจัยควรมีเนื้อหาที่ชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย

ตัวอย่างการใช้สถิติการวิจัย

สมมติว่านักวิจัยต้องการทดสอบว่าคะแนนสอบของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกต่างกันหรือไม่ นักวิจัยทำการทดลองและพบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชายสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหญิง โดยค่าสถิติ t เท่ากับ 2.50

หากนักวิจัยกำหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% ตารางเขตวิกฤตจะแสดงค่าสถิติวิกฤตที่ 1.96

เนื่องจากค่าสถิติ t อยู่นอกเขตวิกฤต แสดงว่าคะแนนสอบของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ดังนั้น นักวิจัยสามารถสรุปได้ว่านักเรียนชายมีคะแนนสอบเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนหญิง

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่านักวิจัยสามารถใช้สถิติการวิจัยเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มได้ โดยเลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย

การใช้สถิติการวิจัยอย่างถูกต้องจะช่วยให้นักวิจัยสามารถสรุปผลของการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

การใช้สถิติในการวิจัย

สถิติเป็นเครื่องมือสำคัญในโลกแห่งการวิจัย ไม่ว่าคุณจะทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด หรือสำรวจปรากฏการณ์ทางสังคม การใช้สถิติเป็นกุญแจสำคัญในการดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากข้อมูล ในบทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของการใช้สถิติในการวิจัย เราจะเจาะลึกโลกแห่งสถิติ อภิปรายการบทบาทในการวิจัย ประเภทข้อมูล การรวบรวมข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ เครื่องมือทั่วไป คุณภาพข้อมูล การตีความ ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม และอื่นๆ ในตอนท้าย คุณจะมีความพร้อมที่จะควบคุมพลังของสถิติในวิจัยของคุณ

การทำความเข้าใจบทบาทของสถิติในการวิจัย

สถิติทำหน้าที่เป็นแกนหลักของการวิจัยโดยอำนวยความสะดวกในการสรุป การวิเคราะห์ และการตีความข้อมูล ช่วยให้นักวิจัยสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบและรับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าจากข้อมูลของพวกเขา

ประเภทของข้อมูลทางสถิติ

การทำความเข้าใจประเภทของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลเชิงหมวดหมู่จะจัดประเภทข้อมูลเป็นหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ข้อมูลตัวเลขสามารถจัดหมวดหมู่เพิ่มเติมเป็นข้อมูลแยก และข้อมูลต่อเนื่อง การรู้วิธีจัดการข้อมูลแต่ละประเภทถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ที่แม่นยำ

ความสำคัญของการรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลคุณภาพสูงเป็นรากฐานของโครงการวิจัย เราจะเจาะลึกวิธีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยเน้นความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกต้อง เราจะพูดคุยถึงเทคนิคต่างๆ เช่น การสำรวจ การทดลอง และการศึกษาเชิงสังเกตการณ์โดยละเอียด

การเลือกวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม

การเลือกวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อการวิจัยที่มีความหมาย เราจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การวิจัยของคุณ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยจะมีการสำรวจเพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าวิธีใดที่เหมาะกับการวิจัยของคุณมากที่สุด

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

ในส่วนนี้ เราจะเจาะลึกเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสามประการ:

 • สถิติเชิงพรรณนา : เรียนรู้วิธีสรุปข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การวัด เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงเทคนิคการแสดงภาพ เช่น ฮิสโตแกรมและแผนภูมิแท่งด้วย
 • สถิติเชิงอนุมาน : ค้นพบวิธีคาดการณ์และอนุมานจากข้อมูลตัวอย่าง หัวข้อจะรวมถึงช่วงความเชื่อมั่นและการทดสอบสมมติฐาน
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ : ค้นหาวิธีเปิดเผยรูปแบบและข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ภายในข้อมูลของคุณโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น แผนภูมิกระจาย แผนภูมิกล่อง และการแปลงข้อมูล

เครื่องมือทางสถิติทั่วไป

เพื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ยอดนิยมและภาษาการเขียนโปรแกรม:

 • SPSS เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีฟังก์ชันที่หลากหลายและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณทุกประเภท
 • SAS เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมอีกโปรแกรมหนึ่ง มีฟังก์ชันที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณที่ซับซ้อน
 • STATA เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้รับความนิยมในสาขาเศรษฐศาสตร์ มีฟังก์ชันที่หลากหลายและเหมาะสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์
 • R เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ซที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีฟังก์ชันที่หลากหลายและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ เหมาะสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณทุกประเภท
 • Python เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ซที่ได้รับความนิยมรองลงมา มีฟังก์ชันที่หลากหลายและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ เหมาะสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณทุกประเภท
 • Julia เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ซที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น มีฟังก์ชันที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณที่ซับซ้อน

การตีความผลลัพธ์ทางสถิติ

การตีความผลลัพธ์ทางสถิติเป็นขั้นตอนสำคัญในการวิจัยเชิงปริมาณ ช่วยให้นักวิจัยเข้าใจความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถสรุปผลการวิจัยได้อย่างถูกต้อง

ในการตีความผลลัพธ์ทางสถิติ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ความสำคัญของผลลัพธ์

ความสำคัญของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับขนาดของผลกระทบของตัวแปรที่ศึกษาต่อตัวแปรตาม ตัวอย่างเช่น หากพบว่าผลลัพธ์มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ผลกระทบของตัวแปรที่ศึกษาต่อตัวแปรตามมีขนาดเล็ก อาจเป็นไปได้ว่าผลลัพธ์นั้นไม่มีนัยสำคัญในทางปฏิบัติ

2. นัยสำคัญทางสถิติ

นัยสำคัญทางสถิติหมายถึง ระดับความเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ที่สังเกตได้นั้นไม่ใช่ผลบังเอิญ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ 0.05 และ 0.01 หากค่าสถิติของการวิเคราะห์ข้อมูลตกอยู่ในเขตวิกฤตที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่กำหนดไว้ แสดงว่าผลลัพธ์นั้นมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดจากความบังเอิญ

3. ขนาดของผลกระทบ

ขนาดของผลกระทบหมายถึง ระดับความรุนแรงของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาต่อตัวแปรตาม โดยทั่วไป ขนาดของผลกระทบจะแสดงเป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีช่วงตั้งแต่ -1 ถึง 1 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใกล้ 1 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันมาก ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใกล้ 0 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันน้อย

4. ความเป็นไปได้ของข้อผิดพลาด

การตีความผลลัพธ์ทางสถิติอาจเกิดข้อผิดพลาดได้สองประเภท คือ

 • ข้อผิดพลาดประเภทที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้จริง ตัวอย่างเช่น สมมติฐานที่ตั้งไว้คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในกรณีนี้อาจเกิดจากความบังเอิญหรือเกิดจากข้อผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • ข้อผิดพลาดประเภทที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ไม่จริง ตัวอย่างเช่น สมมติฐานที่ตั้งไว้คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน แต่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในกรณีนี้อาจเกิดจากขนาดของตัวอย่างไม่เพียงพอ หรือเกิดจากตัวแปรอื่นที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม

ในการลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดในการตีความผลลัพธ์ทางสถิติ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ขนาดของตัวอย่าง โดยทั่วไป ขนาดของตัวอย่างควรมีขนาดอย่างน้อย 30 ตัวอย่างต่อกลุ่ม
 • ความแปรปรวนของข้อมูล หากข้อมูลมีความแปรปรวนสูง อาจทำให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน
 • ความสมบูรณ์ของข้อมูล หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ถูกต้อง

การตีความผลลัพธ์ทางสถิติอย่างถูกต้องจะช่วยให้นักวิจัยได้ข้อสรุปผลการวิจัยที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

บทสรุป

สถิติเป็นเข็มทิศที่แนะนำการวิจัย ช่วยให้นักวิจัยสำรวจความซับซ้อนของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล ด้วยการเรียนรู้เทคนิคทางสถิติและการรักษามาตรฐานทางจริยธรรม คุณสามารถปลดล็อกศักยภาพของสถิติในการวิจัยของคุณได้อย่างเต็มที่

สถิติที่ใช้ในการวิจัย : T-test

T-test เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มอาจเป็นกลุ่มตัวอย่างอิสระต่อกัน หรือเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวกันที่วัดค่าตัวแปรเดียวกันสองครั้ง

T-test มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และว่าข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีการแจกแจงปกติหรือไม่

ประเภทของ T-test

 • Independent samples t-test ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ตัวอย่างเช่น ต้องการทดสอบว่าคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่ม A แตกต่างจากคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่ม B
 • Paired samples t-test ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเดียวกันที่วัดค่าตัวแปรเดียวกันสองครั้ง ตัวอย่างเช่น ต้องการทดสอบว่าคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มเดียวกันก่อนและหลังเรียนต่างกันหรือไม่

สมมติฐานของ T-test

T-test มีข้อสมมติฐานบางประการที่จำเป็นต้องพิจารณาก่อนใช้ ได้แก่

 • ตัวแปรที่วัดมีค่าเป็นตัวเลข
 • กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีขนาดเพียงพอ
 • ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีการแจกแจงปกติ

ขั้นตอนในการทดสอบ T-test

ในการทดสอบ T-test มีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

 1. กำหนดสมมติฐาน
 2. เลือกระดับความเชื่อมั่น
 3. คำนวณค่าสถิติ t
 4. กำหนดเขตวิกฤต
 5. ตัดสินใจเกี่ยวกับสมมติฐาน

การตีความผลของ T-test

หากค่าสถิติ t ตกอยู่ในเขตวิกฤต แสดงว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ไม่น่าจะถูกต้อง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ในทางกลับกัน หากค่าสถิติ t ไม่ตกอยู่ในเขตวิกฤต แสดงว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้น่าจะถูกต้อง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตัวอย่างการใช้งาน T-test

ตัวอย่างการใช้งาน T-test เช่น

 • ต้องการทดสอบว่าคะแนนสอบของนักเรียนชายแตกต่างจากคะแนนสอบของนักเรียนหญิง
 • ต้องการทดสอบว่าผลลัพธ์ของการรักษาด้วยยาชนิดใหม่แตกต่างจากผลลัพธ์ของการรักษาด้วยยามาตรฐาน
 • ต้องการทดสอบว่าผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานแตกต่างกันหรือไม่

T-test เป็นเทคนิคทางสถิติที่มีประโยชน์ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม การเลือกประเภทของ T-test ที่ถูกต้องและพิจารณาสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง

การตั้งสมมติฐานการวิจัยและการเลือกสถิติ

จงตั้งสมมติฐานการวิจัย พร้อมสถิติที่ใช้ในสมมติฐานนั้น

 1. สมมติฐานการวิจัย: ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระหว่างนักเรียนที่ได้รับโปรแกรมคณิตศาสตร์แบบใหม่และผู้ที่ได้รับโปรแกรมคณิตศาสตร์แบบดั้งเดิม 

สมมติฐานว่าง (H0): μ1 – μ2 = 0 

สมมติฐานทางเลือก (H1): μ1 – μ2 ≠ 0 

สถิติที่ใช้: ตัวอย่างอิสระ t-test

 1. สมมติฐานการวิจัย: ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สมมติฐานว่าง (H0): B = 0 

สมมติฐานทางเลือก (H1): B > 0 

สถิติที่ใช้: การถดถอยเชิงเส้น

 1. สมมติฐานการวิจัย: ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในระดับความวิตกกังวลในการทดสอบระหว่างนักเรียนที่ได้รับโปรแกรมการจัดการความเครียดและผู้ที่ไม่ได้รับ 

สมมติฐานว่าง (H0): μ1 – μ2 = 0 

สมมติฐานทางเลือก (H1): μ1 – μ2 ≠ 0 

สถิติที่ใช้: ตัวอย่างอิสระ t-test

 1. สมมติฐานการวิจัย: ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สมมติฐานว่าง (H0): B = 0 

สมมติฐานทางเลือก (H1): B ≠ 0 

สถิติที่ใช้: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

 1. สมมติฐานการวิจัย: ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่ได้รับโปรแกรมการอ่านแบบใหม่และผู้ที่ได้รับโปรแกรมการอ่านแบบดั้งเดิม 

สมมติฐานว่าง (H0): μ1 – μ2 = 0 

สมมติฐานทางเลือก (H1): μ1 – μ2 ≠ 0 

สถิติที่ใช้: ANOVA (การวิเคราะห์ความแปรปรวน)

โปรดทราบว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของสมมติฐานการวิจัยและสถิติที่ใช้ จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยและประเภทของข้อมูลที่ถูกรวบรวม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)