คลังเก็บป้ายกำกับ: กิตติกรรมประกาศคือ

กิตติกรรมประกาศ บทขอบคุณที่ไม่ควรมองข้าม

กิตติกรรมประกาศ คือ

บทขอบคุณที่แสดงออกถึงความกตัญญูและสำนึกในบุญคุณของผู้ที่ได้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนเรา โดยมักปรากฏอยู่ในหนังสือ งานวิจัย งานเขียน หรืองานสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่มีส่วนช่วยให้งานนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กิตติกรรมประกาศมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความขอบคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจและความสุภาพอ่อนน้อมของผู้เขียนอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมีมารยาทที่ดีและรู้จักเคารพผู้อื่นอีกด้วย

กิตติกรรมประกาศที่ดีควรเขียนอย่างสุภาพและเรียบง่าย ไม่ควรเขียนยาวเกินไปจนทำให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อหน่าย ควรเขียนอย่างกระชับ ตรงประเด็น และกระชับได้ใจความ

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ

“ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์……………….. ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ อาจารย์ได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้”

“ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ ที่เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาอย่างดี และให้การสนับสนุนข้าพเจ้าในทุกๆ ด้าน ทำให้ข้าพเจ้าสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่มา ณ ที่นี้”

“ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนข้าพเจ้าในการทำงาน ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนมา ณ ที่นี้”

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่ากิตติกรรมประกาศสามารถเขียนได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนต้องการแสดงความขอบคุณต่อใครหรือเพื่ออะไร อย่างไรก็ตาม กิตติกรรมประกาศที่ดีควรเขียนอย่างสุภาพและเรียบง่าย แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ และแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของผู้เขียน

กิตติกรรมประกาศควรเขียนให้ใคร

กิตติกรรมประกาศควรเขียนให้กับผู้ที่มีส่วนช่วยให้งานนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งอาจได้แก่

* ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
* ผู้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ
* ผู้ช่วยในการรวบรวมข้อมูลหรือเอกสาร
* ผู้อ่านหรือผู้ชมที่คอยให้กำลังใจ

กิตติกรรมประกาศควรเขียนอย่างไร

กิตติกรรมประกาศควรเขียนอย่างสุภาพและเรียบง่าย ไม่ควรเขียนยาวเกินไปจนทำให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อหน่าย ควรเขียนอย่างกระชับ ตรงประเด็น และกระชับได้ใจความ โดยควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ได้รับอย่างเจาะจง เช่น

* อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและแนวคิดเชิงทฤษฎี
* คุณพ่อคุณแม่ให้การสนับสนุนทางการเงินและกำลังใจในการทำงาน
* เพื่อนร่วมงานช่วยแบ่งเบางานและคอยให้คำปรึกษาในการทำงาน

นอกจากนี้ กิตติกรรมประกาศควรแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจและแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของผู้เขียน โดยอาจระบุถึงความรู้สึกหรือความประทับใจที่มีต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน เช่น

* ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ได้กรุณาเป็นที่ปรึกษาให้กับข้าพเจ้าในครั้งนี้ คำแนะนำและคำปรึกษาของอาจารย์ช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างสมบูรณ์และประสบความสำเร็จ
* ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาอย่างดี และให้การสนับสนุนข้าพเจ้าในทุกๆ ด้าน ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่
* ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ช่วยเหลือและสนับสนุนข้าพเจ้าในการทำงาน ในการทำงานเป็นทีมนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีความเป็นมืออาชีพและพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศข้างต้นได้ขยายเนื้อหาโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ได้รับอย่างเจาะจง ดังนี้

* อาจารย์เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอนของการทำวิทยานิพนธ์
* อาจารย์ให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ
* อาจารย์ชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศข้างต้นยังแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจและแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของผู้เขียน โดยระบุถึงความรู้สึกหรือความประทับใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้

* ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนข้าพเจ้าในครั้งนี้
* ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณของอาจารย์

สรุป

กิตติกรรมประกาศเป็นบทขอบคุณที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความขอบคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจและความสุภาพอ่อนน้อมของผู้เขียนอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมีมารยาทที่ดีและรู้จักเคารพผู้อื่นอีกด้วย

กิตติกรรมประกาศ เคล็ดลับเขียนอย่างไรให้น่าประทับใจ

กิตติกรรมประกาศ คือ ข้อความแสดงความขอบคุณต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในโอกาสต่าง ๆ เช่น การรับปริญญา การสำเร็จการศึกษา การได้รับรางวัล หรือโอกาสสำคัญอื่น ๆ การเขียนกิตติกรรมประกาศที่ดีนั้นควรมีความสุภาพ จริงใจ และกระชับ โดยควรกล่าวถึงประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

 1. กล่าวถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน ระบุชื่อและตำแหน่งของบุคคลหรือหน่วยงานให้ชัดเจน โดยอาจกล่าวถึงผลงานหรือความดีความชอบของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ เพิ่มเติม
 2. กล่าวขอบคุณอย่างจริงใจ แสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจและซาบซึ้งต่อความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่บุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ได้มอบให้
 3. กล่าวคำมั่นสัญญา อาจกล่าวคำมั่นสัญญาว่าจะตอบแทนความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ในอนาคต

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ

 • ข้าพเจ้านางสาว………………….. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบพระคุณอาจารย์……………….. อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย ที่ได้กรุณาติวเข้มให้ข้าพเจ้าจนสามารถสอบผ่านวิชาภาษาไทยได้อย่างฉลุย ข้าพเจ้าซาบซึ้งในความเสียสละของท่านเป็นอย่างยิ่ง อาจารย์………….เป็นอาจารย์ที่ใจดี มีความรู้และประสบการณ์มากมาย ท่านคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือข้าพเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยให้ดีที่สุดต่อไป และจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคต

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศข้างต้น กล่าวถึงอาจารย์(ชื่อ) อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย ที่ติวเข้มให้นักศึกษาจนสามารถสอบผ่านวิชาภาษาไทยได้อย่างฉลุย โดยนักศึกษาได้กล่าวขอบคุณอย่างจริงใจและซาบซึ้งต่อความช่วยเหลือของอาจารย์สุวัฒน์ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้กล่าวคำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยให้ดีที่สุดต่อไป และจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคต

อาจเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่(ชื่อ) ได้มอบให้ ดังนี้

 • อาจารย์(ชื่อ)ได้ติวเข้มวิชาภาษาไทยให้กับนักศึกษาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยสอนเนื้อหาที่นักศึกษายังอ่อนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
 • อาจารย์(ชื่อ)ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษาในการเตรียมตัวสอบอย่างสม่ำเสมอ
 • อาจารย์(ชื่อ)ได้สร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา ทำให้นักศึกษากล้าที่จะสอบและสามารถสอบผ่านได้อย่างฉลุย

นอกจากนี้ อาจเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้สึกของนักศึกษาต่อความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนของอาจารย์ (ชื่อ)ดังนี้

 • นักศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความเสียสละและความตั้งใจของอาจารย์(ชื่อ)เป็นอย่างมาก
 • นักศึกษารู้สึกขอบคุณที่อาจารย์(ชื่อ)ได้มอบโอกาสให้นักศึกษาได้สอบผ่านวิชาภาษาไทย
 • นักศึกษารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากอาจารย์(ชื่อ)
 • 2. ข้าพเจ้า…………….. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบพระคุณอาจารย์(ชื่อ)อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย ที่ได้กรุณาติวเข้มวิชาภาษาไทยให้กับข้าพเจ้าจนสามารถสอบผ่านได้อย่างฉลุย ข้าพเจ้าซาบซึ้งในความเสียสละของท่านเป็นอย่างยิ่ง
 • อาจารย์(ชื่อ) ได้ติวเข้มวิชาภาษาไทยให้กับข้าพเจ้าเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยสอนเนื้อหาที่ข้าพเจ้ายังอ่อนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เช่น หลักไวยากรณ์ไทย การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และวรรณคดีไทย นอกจากนี้ อาจารย์สุวัฒน์ยังได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือข้าพเจ้าในการเตรียมตัวสอบอย่างสม่ำเสมอ เช่น แนะนำเทคนิคการอ่านหนังสือ การทำข้อสอบ และการฝึกฝนการเขียนเรียงความ
 • ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความตั้งใจของอาจารย์(ชื่อ) เป็นอย่างมาก ที่แม้จะมีภาระงานมากมาย แต่ท่านก็ยังให้เวลาและทุ่มเทให้กับการสอนข้าพเจ้า นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณที่อาจารย์สุวัฒน์ได้มอบโอกาสให้ข้าพเจ้าได้สอบผ่านวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นวิชาที่ข้าพเจ้าเคยรู้สึกว่ายากมาก แต่ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์สุวัฒน์ ข้าพเจ้าก็สามารถสอบผ่านได้อย่างฉลุย
 • ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากอาจารย์(ชื่อ) ท่านเป็นอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์มากมาย ท่านสอนด้วยความใจดีและเข้าใจนักเรียน ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกกับการเรียนภาษาไทยมากขึ้น ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อและการทำงานในอนาคต
 • ขอขอบพระคุณอาจารย์(ชื่อ) อีกครั้งที่กรุณาช่วยเหลือข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยให้ดีที่สุดต่อไป และจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคต

การขยายเนื้อหาของตัวอย่างกิตติกรรมประกาศข้างต้น ทำให้กิตติกรรมประกาศมีความชัดเจนและน่าประทับใจมากขึ้น โดยสามารถสื่อถึงความรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งของนักศึกษาต่ออาจารย์สุวัฒน์ได้เป็นอย่างดี

เคล็ดลับการเขียนกิตติกรรมประกาศ

การเขียนกิตติกรรมประกาศที่ดีนั้นควรมีความสุภาพ จริงใจ และกระชับ โดยควรปฏิบัติตามเคล็ดลับดังต่อไปนี้

 • เริ่มต้นด้วยการกล่าวทักทายบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
 • กล่าวถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
 • กล่าวขอบคุณอย่างจริงใจ
 • กล่าวคำมั่นสัญญา
 • ลงท้ายด้วยการกล่าวขอบคุณอีกครั้ง

นอกจากนี้ ควรใช้ภาษาที่สุภาพ ชัดเจน และกระชับ หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือใช้ภาษาที่แสดงถึงความคาดหวังหรือเรียกร้อง

การเขียนกิตติกรรมประกาศที่ดีนั้นจะช่วยให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจ โดยผู้เขียนกิตติกรรมประกาศควรตั้งใจเขียนด้วยความสุภาพ จริงใจ และกระชับ

กิตติกรรมประกาศ วัฒนธรรมไทยที่ไม่ควรลืม

วัฒนธรรมไทยเป็นมรดกอันล้ำค่าที่สืบทอดกันมายาวนาน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม และความคิดของคนในชาติ วัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานนั้นมีมากมาย หนึ่งในวัฒนธรรมไทยนั้นก็คือ การขอบคุณ

กิตติกรรมประกาศ ในบริบทวัฒนธรรมไทย

กิตติกรรมประกาศ เป็นวัฒนธรรมไทยที่แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ กล่าวได้ว่า กิตติกรรมประกาศ วัฒนธรรมไทยที่ไม่ควรลืม เป็นสิ่งที่คนไทยยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน โดยกิตติกรรมประกาศนั้น หมายถึง การกล่าวขอบคุณหรือแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือหรือให้สิ่งต่างๆ แก่เรา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความซาบซึ้งใจและความสำนึกในบุญคุณ

กิตติกรรมประกาศนั้นสามารถแสดงออกได้หลายวิธี เช่น การกล่าวขอบคุณด้วยวาจา การเขียนจดหมายขอบคุณ การมอบของขวัญหรือสิ่งของตอบแทน เป็นต้น การแสดงกิตติกรรมประกาศนั้นควรกระทำอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา ไม่ควรทำเพียงเพื่อพิธีการเท่านั้น

ในบริบทวัฒนธรรมไทย กิตติกรรมประกาศนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทย ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

 • การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอบคุณด้วยวาจาเป็นวิธีแสดงความขอบคุณที่ง่ายและตรงไปตรงมาที่สุด สามารถทำได้ในทุกโอกาส เช่น การกล่าวขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามา การกล่าวขอบคุณครูอาจารย์ที่ให้ความรู้ การกล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น
 • การเขียนจดหมายขอบคุณ การเขียนจดหมายขอบคุณเป็นการแสดงความขอบคุณที่ละเอียดและจริงใจกว่าการกล่าวขอบคุณด้วยวาจา สามารถทำได้ในกรณีที่ต้องการแสดงความขอบคุณอย่างจริงจัง เช่น การเขียนจดหมายขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือ การเขียนจดหมายขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุน เป็นต้น
 • การมอบของขวัญหรือสิ่งของตอบแทน การมอบของขวัญหรือสิ่งของตอบแทนเป็นการแสดงความขอบคุณที่เป็นรูปธรรม สามารถทำได้ในกรณีที่ต้องการแสดงออกถึงความขอบคุณอย่างจริงจัง เช่น การมอบของขวัญแก่ผู้ใหญ่ในวันสำคัญ การมอบของขวัญแก่เพื่อนร่วมงานที่ทำงานร่วมกันมา เป็นต้น

การเขียนขอบคุณ ในกิตติกรรมประกาศ

สรุปได้ว่า กิตติกรรมประกาศ วัฒนธรรมไทยที่ไม่ควรลืม โดยการเขียนขอบคุณในกิตติกรรมประกาศเป็นวัฒนธรรมไทยที่แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ เป็นการแสดงความซาบซึ้งใจและความสำนึกในบุญคุณต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือหรือให้สิ่งต่างๆ แก่เรา ในการเขียนขอบคุณในกิตติกรรมประกาศนั้น ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 • ควรเขียนด้วยความจริงใจ การเขียนขอบคุณควรเขียนจากความรู้สึกจริงใจของผู้เขียน ไม่ควรเขียนเพียงเพื่อพิธีการเท่านั้น
 • ควรเขียนอย่างละเอียด การเขียนขอบคุณควรระบุถึงสิ่งที่ผู้เขียนได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับสิ่งต่างๆ จากผู้อื่นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้รับทราบถึงความซาบซึ้งใจของผู้เขียน
 • ควรเขียนอย่างสุภาพ การเขียนขอบคุณควรใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสมกับกาลเทศะ

ตัวอย่างการเขียนขอบคุณในกิตติกรรมประกาศ

กราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนร่วมห้องเรียน และครอบครัว ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ และกำลังใจแก่ดิฉันจนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งกับทุกความช่วยเหลือที่ทุกท่านมอบให้ ดิฉันจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

กราบขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยงานแห่งนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งกับทุกความช่วยเหลือที่ทุกท่านมอบให้ ข้าพเจ้าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงาน ณ หน่วยงานแห่งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

กราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ พี่น้อง และญาติพี่น้องทุกท่านที่ได้ให้ความรัก ความอบอุ่น การสนับสนุน และกำลังใจแก่ดิฉันมาโดยตลอด ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งกับทุกความรักและความห่วงใยที่ทุกท่านมอบให้ ดิฉันจะตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนทุกท่าน

การเขียนขอบคุณในกิตติกรรมประกาศเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีงามที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานต่อไป

การแสดงความกตัญญูรู้คุณด้วยการกิตติกรรมประกาศนั้น เป็นวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานต่อไป ทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่ดีงามนี้ และควรปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยที่ดีงามนี้ให้สมเป็นคนไทย

กิตติกรรมประกาศ บทขอบคุณที่ไม่ควรมองข้าม

กิตติกรรมประกาศ เป็นบทขอบคุณที่แสดงออกถึงความกตัญญูและสำนึกในบุญคุณของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในด้านต่าง ๆ มักปรากฏอยู่ในงานวิชาการ งานวิจัย งานศิลปะ งานดนตรี หรืองานแสดงต่าง ๆ

กิตติกรรมประกาศมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงมารยาทที่ดีแล้ว ยังเป็นการสร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย

องค์ประกอบของกิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศโดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ ดังนี้

 • บทนำ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนกิตติกรรมประกาศ และกล่าวถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
 • เนื้อหาหลัก กล่าวถึงความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ได้รับจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนในด้านใด ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนนั้นมีประโยชน์อย่างไร
 • บทสรุป แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน

วิธีการเขียนกิตติกรรมประกาศ

การเขียนกิตติกรรมประกาศควรเขียนด้วยภาษาที่สุภาพ กระชับ ชัดเจน และเรียบเรียงอย่างเป็นระเบียบ ควรระบุรายละเอียดของความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ได้รับให้ชัดเจน และแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศในงานวิชาการ เช่น

“ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.XXXX อาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้าที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าทำการศึกษาค้นคว้าและเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในภาควิชาXXXXที่ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนข้าพเจ้าในการทำงานครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักทุกท่านที่ให้กำลังใจและสนับสนุนข้าพเจ้ามาโดยตลอด ความสำเร็จของข้าพเจ้าในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากท่านทั้งหลาย”

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศในงานวิจัย เช่น

“ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.XXXX และรองศาสตราจารย์ ดร.XXXX ที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนข้าพเจ้าในการทำงานครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักทุกท่านที่ให้กำลังใจและสนับสนุนข้าพเจ้ามาโดยตลอด ความสำเร็จของข้าพเจ้าในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากท่านทั้งหลาย”

เคล็ดลับในการเขียนกิตติกรรมประกาศให้น่าประทับใจ

ในการเขียนกิตติกรรมประกาศให้น่าประทับใจ ควรคำนึงถึงเคล็ดลับต่อไปนี้

 • ระบุความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนที่ได้รับให้ชัดเจน
 • แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ
 • ใช้ภาษาที่สุภาพและกระชับ
 • เรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ

กิตติกรรมประกาศเป็นบทขอบคุณที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูและสำนึกในบุญคุณของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงมารยาทที่ดีแล้ว ยังเป็นการสร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย

แนวทางในการเขียนกิตติกรรมประกาศสำหรับโครงการส่วนบุคคล

การเขียนคำขอบคุณสำหรับโครงการส่วนตัวเป็นศิลปะที่มักไม่มีใครสังเกตเห็น แต่มีบทบาทสำคัญในการตระหนักรู้และชื่นชมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่สร้างสรรค์ของคุณ ในบทความนี้ เราจะสำรวจหลักเกณฑ์ในการสร้างกิตติกรรมประกาศที่มีความหมายซึ่งสื่อถึงความกตัญญูและความเคารพของคุณ

การทำความเข้าใจถึงความสำคัญของกิตติกรรมประกาศ

 • เหตุใดกิตติกรรมประกาศจึงมีความสำคัญ

กิตติกรรมประกาศเป็นมากกว่าแค่พิธีการ เป็นวิธีการแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุน แรงบันดาลใจ และการทำงานร่วมกันที่ทำให้โครงการส่วนตัวของคุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 • การเชื่อมต่อโครงการส่วนบุคคล

โครงการส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ทางศิลปะ เว็บไซต์ หรือการวิจัยอิสระ มักเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของผู้อื่น กิตติกรรมประกาศจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างและผู้มีส่วนร่วม

การสร้างการรับรู้ที่รอบคอบ

การรับทราบถึงบุคคลทุกคนที่มีบทบาทในโครงการของคุณทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจรวมถึงที่ปรึกษา ผู้ร่วมงาน เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว

 • แสดงความขอบคุณ

การแสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจและจริงใจ กิตติกรรมประกาศควรสื่อถึงความซาบซึ้งของคุณสำหรับการมีส่วนร่วมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน

ค้นหาภาษาที่เหมาะสม

 • ส่วนตัวและจริงใจ

การรักษาภาษาที่เป็นส่วนตัวและจริงใจในกิตติกรรมประกาศของคุณ ภาษาของคุณควรสะท้อนถึงความซาบซึ้งของคุณอย่างลึกซึ้ง

ปรับแต่งให้เหมาะกับโครงการ

การตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิตติกรรมประกาศของคุณเกี่ยวข้องกับโครงการเฉพาะ โดยเน้นว่าการมีส่วนร่วมของแต่ละคนสร้างความแตกต่างได้อย่างไร

โครงสร้างกิตติกรรมประกาศของคุณ

 • การไหลและองค์กร

การสร้างกระแสในกิตติกรรมประกาศของคุณที่สมเหตุสมผล คุณสามารถจัดระเบียบตามลำดับเวลาหรือตามหมวดหมู่ได้

 • ความยาวและความสมดุล

การสร้างสมดุลระหว่างความกระชับและรวมถึงบุคคลที่สมควรได้รับทั้งหมด รักษากิตติกรรมประกาศของคุณให้มีความยาวที่เหมาะสม

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในกิตติกรรมประกาศ

 • ความชื่นชมอย่างแท้จริง

การแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ และหลีกเลี่ยงการตอบรับที่เป็นทางการหรือทั่วถึงจนเกินไป

 • หลีกเลี่ยงการพูดเกินจริง

จงซื่อสัตย์ในกิตติกรรมประกาศของคุณ หลีกเลี่ยงการพูดเกินจริงหรือคำชมที่ไม่จริงใจ

กิตติกรรมประกาศในบริบทต่างๆ

 • ความพยายามทางศิลปะ

ในโครงการสร้างสรรค์ คำขอบคุณมักจะขยายไปถึงผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจหรือสนับสนุนงานของคุณ

 • เว็บไซต์และบล็อกส่วนตัว

กิตติกรรมประกาศบนเว็บไซต์และบล็อกส่วนตัวอาจเป็นวิธีแสดงความขอบคุณชุมชนหรือบุคคลที่ช่วยในการสร้างเนื้อหาและด้านเทคนิค

 • งานวิจัยอิสระ

ในการวิจัยให้ยกย่องผู้ที่ให้คำแนะนำ แบ่งปันแหล่งข้อมูล หรือวิจารณ์งานของคุณ

สะท้อนการเดินทาง

การรับรู้ว่าโครงการส่วนตัวไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเดินทางด้วย ซึ่งเติมเต็มโดยผู้ที่มีส่วนร่วมตลอดเส้นทาง

บทสรุป

การสร้างคำขอบคุณที่มีความหมายเป็นวิธีการหนึ่งในการให้เครดิตเมื่อถึงกำหนด และเป็นการแสดงความขอบคุณจากใจจริงสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ที่ทำให้โครงการส่วนตัวของคุณเกิดขึ้นได้ เมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างกิตติกรรมประกาศที่เชิดชูจิตวิญญาณแห่งการทำงานร่วมกันในความพยายามสร้างสรรค์ของคุณได้

ตัวอย่างการเขียนกิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศงานวิจัยเป็นวิธีการแสดงความขอบคุณต่อผู้คนและองค์กรที่มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยของคุณ โดยทั่วไปจะรวมไว้ตอนต้นหรือตอนท้ายของรายงานการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ นี่คือตัวอย่างบางส่วนขอกิตติกรรมประกาศงานวิจัย:

 1. รับทราบทั่วไป :
  • “ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกคนที่สนับสนุนและชี้แนะตลอดโครงการวิจัยนี้ ความช่วยเหลือและกำลังใจของคุณมีค่าอันล้ำค่า”
 2. ที่ปรึกษาหรือหัวหน้างาน :
  • “ขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษา [ชื่อที่ปรึกษา] สำหรับการสนับสนุน ความเชี่ยวชาญ และคำแนะนำ การให้คำปรึกษาของอาจารย์มีส่วนสำคัญในการกำหนดรูปแบบและคุณภาพของการศึกษาครั้งนี้”
 3. หน่วยงานให้ทุน :
  • “งานวิจัยนี้เกิดขึ้นได้โดยการสนับสนุนทางการเงินที่มอบให้โดย [ชื่อของหน่วยงานให้ทุน] ผ่านทางหมายเลขทุน [หมายเลขทุน]การสนับสนุนทางการเงินจาก [ชื่อของหน่วยงานให้ทุน] มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินการศึกษาครั้งนี้”
 4. เพื่อนร่วมงานและผู้ร่วมงาน :
  • “ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและผู้ทำงานร่วมกัน [ชื่อผู้ทำงานร่วมกัน] สำหรับข้อมูลเชิงลึกและการมีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ ทำให้โครงการนี้มีคุณค่าและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น”
 5. การสนับสนุนสถาบัน :
  • “ขอขอบคุณ [ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน] ที่ให้ทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมการวิจัยที่เอื้ออำนวยซึ่งเป็นเครื่องมือในการบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้”
 6. ครอบครัวและเพื่อน :
  • “ขอขอบคุณครอบครัว สำหรับการให้กำลังใจ เข้าใจ และสนับสนุนตลอดระยะเวลาการวิจัยนี้”
 7. ผู้เข้าร่วมหรือผู้ตอบแบบสอบถาม :
  • “ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมหรือผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนที่สละเวลาและข้อมูลเชิงลึกอย่างมีน้ำใจในการศึกษาครั้งนี้ การมีส่วนร่วมของทุกคนมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของการวิจัยนี้”
 8. การสนับสนุนด้านเทคนิค :
  • “ขอขอบคุณความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่ [ชื่อการสนับสนุนด้านเทคนิค] มอบให้สำหรับความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล งานในห้องปฏิบัติการ หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์”
 9. พี่เลี้ยงและอาจารย์ :
  • “ขอขอบคุณ [ชื่อที่ปรึกษา/ศาสตราจารย์] สำหรับคำแนะนำ การอภิปราย และการให้คำปรึกษาอันมีค่า ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของการวิจัยนี้”
 10. บรรณารักษ์และนักเก็บเอกสาร :
  • “ขอขอบคุณความช่วยเหลือจากบรรณารักษ์และผู้เก็บเอกสารสำคัญที่ [ชื่อห้องสมุด/เอกสารสำคัญ] สำหรับความช่วยเหลือในการเข้าถึงเอกสารการวิจัยที่จำเป็น”
 11. คำติชมและการทบทวนโดยเพื่อน :
  • “ขอขอบคุณข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ที่ได้รับจากผู้ตรวจสอบและเพื่อนร่วมงานที่ตรวจสอบงานนี้ ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยปรับปรุงคุณภาพของการวิจัยได้อย่างมาก”
 12. สมาคมวิชาชีพ :
  • “ขอขอบคุณ [Professional Association Name] ที่ให้โอกาสเครือข่ายและทรัพยากรที่ช่วยเพิ่มรายละเอียดเชิงลึกของการวิจัยนี้”

โปรดจำไว้ว่ากิตติกรรมประกาศเป็นการแสดงความขอบคุณเป็นการส่วนตัว ดังนั้นจึงสามารถมีการเขียนสไตล์ที่แตกต่างกันได้ สิ่งสำคัญคือต้องจริงใจและขอบคุณผู้ที่มีส่วนสนับสนุนการวิจัยของคุณอย่างแท้จริงในทางใดทางหนึ่ง

กิตติกรรมประกาศ :ไขข้อสงสัย

กิตติกรรมประกาศ คือ อะไร?

กิตติกรรมประกาศ คือ ส่วนหนึ่งของงานเขียน เช่น หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ที่ผู้เขียนแสดงความขอบคุณต่อบุคคลหรือองค์กรที่ช่วยเหลือทำให้งานเขียนนั้นเป็นไปได้ ซึ่งอาจรวมถึงบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน การสนับสนุนการวิจัย การตอบกลับต้นฉบับ หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ

กิตติกรรมประกาศ อยู่ส่วนไหนของงานเขียน?

กิตติกรรมประกาศมักวางไว้ที่ต้นหรือท้ายของงานเขียน ขึ้นอยู่กับคู่มือสไตล์ที่ใช้ มักเขียนในสไตล์ที่เป็นทางการ แต่สามารถใช้แบบที่ไม่เป็นทางการก็ได้

ตัวอย่างของบุคคลหรือองค์กรที่อาจกล่าวถึงในกิตติกรรมประกาศ:

 • ที่ปรึกษาทางวิชาการ
 • ผู้ทำงานร่วมกัน
 • บรรณาธิการ
 • ผู้สนับสนุนทางการเงิน
 • ครอบครัวและเพื่อนฝูง
 • หน่วยงานที่ให้ทุน
 • สถาบัน
 • ห้องสมุด
 • ผู้ช่วยวิจัย
 • ผู้ตรวจสอบ
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ผู้สนับสนุน

กิตติกรรมประกาศ เขียนอย่างไร?

กิตติกรรมประกาศควรเขียนในสไตล์ที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องระบุและจริงใจ อย่าลืมกล่าวถึงการมีส่วนร่วมเฉพาะของบุคคลหรือองค์กรแต่ละแห่ง คุณอาจต้องการแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวหรือเรื่องสั้นเพื่อแสดงการขอบคุณของคุณ

กิตติกรรมประกาศ มีความสำคัญอย่างไร?กิตติกรรมประกาศ มีความสำคัญอย่างไร?

กิตติกรรมประกาศเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของงานเขียนใดๆ ก็ตาม เป็นโอกาสที่จะแสดงความขอบคุณต่อบุคคลหรือองค์กรที่ช่วยเหลือทำให้งานเขียนออกมาสำเร็จตามเป้าหมาย

ความแตกต่างของการเขียนกิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ การเขียนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของเอกสารหรือโครงการ ความแตกต่างกิตติกรรมประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเป็นทางการ ผู้ชม และลักษณะของงาน ความแตกต่างที่สำคัญบางประการมีดังนี้:

 1. บทความวิจัยทางวิชาการหรือวิทยานิพนธ์:
  • ภาษาที่เป็นทางการและเป็นมืออาชีพ: ในเอกสารวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เชิงวิชาการ โดยทั่วไปกิตติกรรมประกาศจะเขียนด้วยภาษาที่เป็นทางการและเป็นมืออาชีพ โดยทั่วไปแล้วหลีกเลี่ยงคำสแลง อารมณ์ขัน หรือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยส่วนตัวที่มากเกินไป
  • กิตติกรรมประกาศที่ปรึกษา: เป็นเรื่องปกติที่จะขอบคุณที่ปรึกษาด้านวิชาการ พี่เลี้ยง และสมาชิกคณะกรรมการที่ให้คำแนะนำและการสนับสนุนในระหว่างการวิจัยของคุณ
  • หน่วยงานให้ทุน: หากการวิจัยของคุณได้รับทุนจากทุนสนับสนุนหรือองค์กรเฉพาะ คุณควรเขียนกิตติกรรมประกาศถึงการสนับสนุนทางการเงินของพวกเขา
  • ผู้เขียนร่วม: หากงานของคุณมีผู้เขียนร่วม คุณอาจจะขอบคุณการมีส่วนร่วมของพวกเขาแยกต่างหากจากส่วนกิตติกรรมประกาศ หรือคุณสามารถรวมไว้ได้หากพวกเขามีบทบาทสำคัญในโปรเจ็กต์ของคุณ
 2. การเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือวรรณกรรม:
  • การแสดงออกและศิลปะ: ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือวรรณกรรม กิตติกรรมประกาศสามารถแสดงออกและเป็นศิลปะได้มากขึ้น ผู้เขียนมักใช้ส่วนนี้เพื่อแสดงความขอบคุณเป็นการส่วนตัวและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ของพวกเขา
  • การรับรู้ถึงอิทธิพล: นักเขียนอาจขอบคุณถึงอิทธิพลของวรรณกรรมหรือผู้เขียนที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของตน นี่อาจเป็นวิธีแสดงความเคารพต่อผู้ที่มีอิทธิพลต่องานเขียนของพวกเขา
  • การสนับสนุนด้านบรรณาธิการและการตีพิมพ์: ผู้เขียนมักจะขอบคุณถึงบรรณาธิการ ผู้จัดพิมพ์ ตัวแทน หรือวารสารวรรณกรรมที่สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานของตน
 3. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือรายงานทางเทคนิค:
  • ภาษาทางเทคนิค: ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือรายงานทางเทคนิค โดยทั่วไปกิตติกรรมประกาศจะเขียนโดยใช้ภาษาทางเทคนิคและคำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้น
  • ความช่วยเหลือในห้องปฏิบัติการหรือด้านเทคนิค: นักวิจัยอาจขอบคุณถึงเพื่อนร่วมงานหรือเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคที่ให้ความช่วยเหลือในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ หรือความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค
  • แหล่งข้อมูล: หากการวิจัยของคุณอาศัยข้อมูลจากแหล่งภายนอก ฐานข้อมูล หรือสถาบัน ให้ขอบคุณแหล่งที่มาและการอนุญาตที่คุณได้รับในการใช้ข้อมูล
  • ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม: ขอบคุณข้อพิจารณาด้านจริยธรรม เช่น การได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมที่เป็นมนุษย์ หรือการปฏิบัติตามแนวทางด้านจริยธรรมในการวิจัยในสัตว์
 4. เอกสารทางธุรกิจและวิชาชีพ:
  • เป็นทางการและกระชับ: ในรายงานทางธุรกิจหรือเอกสารทางวิชาชีพ การขอบคุณมักจะกระชับและตรงประเด็น
  • การยอมรับทีม: รับรู้ถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม เพื่อนร่วมงาน หรือแผนกที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือเอกสาร
  • การขอบคุณลูกค้า: ในรายงานหรือข้อเสนอทางธุรกิจ คุณอาจกล่าวขอบคุณถึงลูกค้าหรือคู่ค้าภายนอกสำหรับการทำงานร่วมกันหรือการสนับสนุนของพวกเขา
  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โปรดขอบคุณหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 5. โครงการส่วนบุคคลหรือผลงานที่ไม่ใช่วิชาการ:
  • สไตล์ส่วนตัว: สำหรับโปรเจ็กต์ส่วนตัว เช่น หนังสือที่ตีพิมพ์เอง เว็บไซต์ส่วนตัว หรือความพยายามเชิงสร้างสรรค์ คำขอบคุณสามารถสะท้อนถึงสไตล์และเสียงส่วนตัวของคุณได้
  • การขอบคุณครอบครัวและเพื่อนฝูง: ผู้เขียนมักจะขอบคุณถึงการสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนฝูงที่สนับสนุนและเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของพวกเขา
  • ความกตัญญูต่อแรงบันดาลใจ: หากงานของคุณได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คุณสามารถแสดงความขอบคุณพวกเขาได้อย่างจริงใจ

โดยสรุป วิธีที่คุณเขียนคำขอบคุณอาจแตกต่างกันไปอย่างมาก ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและความคาดหวังของผู้ชม สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาภาษา ความเป็นทางการ และเนื้อหาที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของคุณมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ:การมีส่วนร่วมอันมีค่า

ในโลกของวิชาการ การวิจัย ธุรกิจ และแทบทุกสาขา ไม่มีความสำเร็จใดที่ทำได้เพียงลำพังอย่างแท้จริง เบื้องหลังความสำเร็จของทุกโครงการและความสำเร็จ ย่อมมีบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมอย่างมาก การรับรู้และชื่นชมผู้มีส่วนร่วมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงความกตัญญูเท่านั้นแต่เป็นส่วนสำคัญของการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การจูงใจสมาชิกในทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

 1. การขอบคุณสำหรับความเชี่ยวชาญและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์: ในแวดวงการวิจัยและวิชาการ ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของโครงการ การเขียนกิตติกรรมประกาศถึงความเชี่ยวชาญและคำแนะนำนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเคารพเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีในการเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญอีกด้วย
 2. การทำงานร่วมกันอย่างมีคุณค่า: การทำงานร่วมกันเป็นรากฐานสำคัญของนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นทีมนักวิจัย เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ทำงานร่วมกันจากองค์กรอื่น การตระหนักถึงการมีส่วนร่วม เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันที่ทำให้โครงการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 3. การแสดงความขอบคุณต่อผู้ให้ทุน: การสนับสนุนทางการเงินมักเป็นส่วนสำคัญของหลายโครงการ หน่วยงานให้ทุน ผู้สนับสนุน หรือผู้ให้บริการทุนควรได้รับการยอมรับสำหรับการลงทุนในงานของคุณ มีความโปร่งใสว่าการสนับสนุนของพวกเขาทำให้โครงการเป็นไปได้อย่างไร และจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร
 4. การยอมรับผู้เข้าร่วม: หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม ผู้ตอบแบบสำรวจ หรืออาสาสมัคร อย่าลืมชื่นชมการมีส่วนร่วมของพวกเขา เวลาและความเข้าใจของพวกเขามีค่าอย่างยิ่ง และความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมควรได้รับการยอมรับ
 5. การสนับสนุนและความช่วยเหลือทางเทคนิค: ในหลายโครงการอาศัยความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ไม่ว่าจะเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล งานในห้องปฏิบัติการ หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ บุคคลหรือทีมงานที่ให้การสนับสนุนทางเทคนิค เนื่องจากทักษะของพวกเขามักจะทำให้การวิจัยที่ซับซ้อนเป็นไปได้
 6. การทบทวนและวิพากษ์วิจารณ์จากเพื่อนร่วมงาน: การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาโครงการ ผู้ตรวจสอบและเพื่อนร่วมงานที่เสนอข้อเสนอแนะควรได้รับการยอมรับ ข้อมูลเชิงลึกของพวกเขาช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานและขับเคลื่อนความก้าวหน้า
 7. ครอบครัวและเพื่อนฝูง: นอกเหนือจากขอบเขตทางอาชีพแล้ว การสนับสนุนส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญ ครอบครัวและเพื่อนของคุณมักจะเข้าใจความต้องการและความเครียดของโครงการของคุณ รับรู้ถึงความอดทนและการให้กำลังใจของพวกเขา ซึ่งทำให้คุณมีแรงบันดาลใจ

โดยสรุป การแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนร่วมไม่ได้เป็นเพียงพิธีการเท่านั้น เป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน จูงใจบุคคล และสร้างเครือข่ายการสนับสนุน การยอมรับอย่างแท้จริงถึงการมีส่วนร่วมอันมีค่าของที่ปรึกษา ผู้ร่วมงาน ผู้ให้ทุน ผู้เข้าร่วม และระบบสนับสนุนส่วนบุคคลของคุณสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ทางวิชาชีพและคุณภาพงานของคุณได้ ในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันนี้ การจดจำผู้ที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่มารยาทที่ดีเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีด้วย

วิธีเขียนกิตติกรรมประกาศด้วยภาษาทางการ

การเขียนคำขอบคุณเป็นภาษาราชการหรือเป็นทางการถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณทำงานกับเอกสาร รายงาน หรือโครงการทางธุรกิจของทางการ เคล็ดลับในการเขียนคำขอบคุณด้วยภาษาที่เป็นทางการมีดังนี้

 1. เริ่มต้นด้วยคำทักทายอย่างเป็นทางการ: เริ่มต้นการเขียนคำขอบคุณของคุณด้วยคำทักทายหรือคำทักทายอย่างเป็นทางการที่เหมาะสมกับผู้ฟังและบริบทของคุณตัวอย่าง:
  • “เรียน [ชื่อ/ตำแหน่ง]”
  • “ถึงผู้ที่อาจกังวล” (ใช้เมื่อคุณไม่มีบุคคลเฉพาะที่ต้องกล่าวถึง)
 2. ใช้ภาษาที่เป็นทางการ: รักษาภาษาที่เป็นทางการและเป็นมืออาชีพตลอดการเขียนคำขอบคุณของคุณ หลีกเลี่ยงภาษาพูด คำสแลง หรือสำนวนส่วนตัวที่มากเกินไป
 3. กระชับและเฉพาะเจาะจง: ทำให้คำขอบคุณของคุณกระชับและตรงประเด็น กล่าวถึงชื่อหรือตำแหน่งของบุคคลและองค์กรและระบุการมีส่วนร่วมโดยสังเขป
 4. แสดงความขอบคุณอย่างชัดเจน: แสดงความขอบคุณอย่างชัดเจนสำหรับการสนับสนุนที่คุณได้รับใช้ภาษาที่สุภาพ
 5. รวมตำแหน่งและความเกี่ยวข้อง: เมื่อกล่าวถึงบุคคลให้ใช้ชื่อเต็มและความเกี่ยวข้องของพวกเขาหากเกี่ยวข้อง สิ่งนี้จะเพิ่มความเป็นทางการและความชัดเจนให้กับการรับทราบของคุณ
 6. ใช้การปิดอย่างเป็นทางการ: สรุปการเขียนคำขอบคุณของคุณด้วยข้อความปิดท้ายอย่างเป็นทางการหรือลายเซ็นตัวอย่าง:
  • “ขอแสดงความนับถือ” (ใช้เมื่อคุณขึ้นต้นด้วย “ถึงใครที่อาจกังวล”)
 7. พิสูจน์อักษรและแก้ไข: อ่านส่วนการรับทราบของคุณอย่างละเอียดเพื่อการสะกด ไวยากรณ์ และความถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อและตำแหน่งถูกนำเสนออย่างถูกต้อง
 8. ปรับแต่งตามบริบท: ปรับแต่งการเขียนคำขอบคุณของคุณให้เหมาะกับบริบทเฉพาะของเอกสารหรือโครงการที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ เน้นการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องและสำคัญที่สุด

รูปแบบการเขียนคำขอบคุณอย่างเป็นทางการนี้เหมาะสำหรับเอกสารอย่างเป็นทางการ รายงาน โครงการทางธุรกิจ หรือสถานการณ์ใดๆ ที่คุณต้องการรักษาภาษาที่เป็นมืออาชีพและให้ความเคารพ ปรับเนื้อหาและโครงสร้างตามความจำเป็นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของเอกสารและผู้ชมของคุณ

การเขียนโครงสร้างกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์

ในวิทยานิพนธ์ ส่วนกิตติกรรมประกาศเป็นส่วนสำคัญของเอกสารที่ช่วยให้คุณสามารถแสดงความขอบคุณต่อบุคคลและสถาบันที่สนับสนุนคุณในระหว่างการวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถจัดโครงสร้างและเขียนกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์:

 1. ชื่อเรื่อง: เริ่มต้นด้วยส่วนหัวที่ชัดเจนและตรงกลางที่ด้านบนของหน้า เช่น “กิตติกรรมประกาศ”
 2. ภาษาและสไตล์: การใช้ภาษาของส่วนกิตติกรรมประกาศของคุณที่เป็นทางการและเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นการแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงอารมณ์ขันหรือภาษาที่เป็นกันเองจนเกินไป
 3. ลำดับการขอบคุณ: แม้ว่าจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดสำหรับลำดับการขอบคุณถึงบุคคลหรือสถาบัน แต่ก็เป็นเรื่องปกติที่จะเริ่มต้นด้วยการขอบคุณบุคคลที่เป็นทางการมากขึ้น จากนั้นจึงย้ายไปยังบุคคลที่มีผลกระทบต่อตนเองมากกว่า
 4. การขอบคุณสถาบัน: คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการขอบคุณสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่คุณทำการวิจัย พูดถึงทุน ทุนการศึกษา หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มีการจัดเตรียมไว้เพื่อสนับสนุนงานของคุณ
 5. หัวหน้างานและคณะกรรมการ: การแสดงความขอบคุณต่อหัวหน้าวิทยานิพนธ์และสมาชิกคณะกรรมการ กล่าวถึงชื่อของพวกเขาและขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ความเชี่ยวชาญ ผลตอบรับ และเวลาที่พวกเขาดำเนินการตรวจสอบงานของคุณ
 6. แหล่งเงินทุน: หากงานวิจัยของคุณได้รับทุนจากองค์กรภายนอก หน่วยงานราชการ หรือมูลนิธิ โปรดขอบคุณการสนับสนุนทางการเงินของพวกเขา
 7. เพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมงาน: ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ร่วมวิจัยที่มีส่วนร่วมในการวิจัย ที่เกิดจากการสนทนา การแบ่งปันข้อมูล หรือการสนับสนุนในรูปแบบอื่น ๆ
 8. ผู้เข้าร่วมและผู้ให้สัมภาษณ์: หากงานวิจัยของคุณเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม ผู้ให้สัมภาษณ์ หรือผู้ตอบแบบสำรวจให้ขอบคุณถึงความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก
 9. ครอบครัวและเพื่อน: การแสดงความขอบคุณต่อครอบครัวและเพื่อนๆ ของคุณสำหรับการสนับสนุนทางอารมณ์ ความเข้าใจ และการให้กำลังใจในระหว่างกระบวนการเขียนวิทยานิพนธ์ที่มักจะท้าทาย
 10. การเติบโตและการไตร่ตรองส่วนบุคคล: คุณสามารถรวมการไตร่ตรองสั้น ๆ ว่าการเดินทางของวิทยานิพนธ์มีส่วนช่วยในการพัฒนาตนเองและการเติบโตทางวิชาการของคุณอย่างไร

ต่อไปนี้คือตัวอย่างวิธีจัดโครงสร้างส่วนการรับทราบในวิทยานิพนธ์:


กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณและขอบคุณบุคคลและสถาบันต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วง

ก่อนอื่น ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อหัวหน้าวิทยานิพนธ์ [ชื่อหัวหน้างาน] การสนับสนุนอย่างแน่วแน่ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และข้อเสนอแนะอันมีค่าของคุณมีส่วนสำคัญในการกำหนดรูปแบบการวิจัยนี้

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณสมาชิกคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ [ชื่อกรรมการคนที่ 1] และ [ชื่อกรรมการคนที่ 2] สำหรับการวิจารณ์อย่างลึกซึ้งและข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ตลอดกระบวนการวิทยานิพนธ์

การวิจัยนี้เกิดขึ้นได้ผ่านการสนับสนุนทางการเงินจาก [ชื่อองค์กรที่ให้ทุน] ความมีน้ำใจและความเชื่อมั่นในความสำคัญของงานนี้ได้รับการชื่นชมอย่างมาก

ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและนักวิจัยที่ให้ข้อมูลเชิงลึกและมุมมองอันมีค่าระหว่างการสนทนาและการทำงานร่วมกัน

ถึงผู้เข้าร่วมที่สละเวลาและความรู้ในการวิจัยนี้อย่างมีน้ำใจ ข้าพเจ้าขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ถึงครอบครัวและเพื่อนๆ ของข้าพเจ้า กำลังใจและการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ของคุณคือแหล่งความเข้มแข็งของข้าพเจ้าตลอดการเดินทางครั้งนี้

สุดท้ายนี้ วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตทางวิชาการและส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และขอขอบคุณสำหรับบทเรียนที่ได้รับและประสบการณ์ที่ได้รับ

ขอแสดงความนับถือ,

[ชื่อของคุณ]


โปรดจำไว้ว่าการขอบคุณควรจริงใจและสะท้อนถึงการสนับสนุนที่คุณได้รับ ปรับแต่งการขอบคุณของคุณให้เหมาะกับบุคคลและองค์กรเฉพาะที่มีบทบาทสำคัญในงานวิทยานิพนธ์ของคุณ

การเขียนโครงสร้างกิตติกรรมประกาศในบริบทของการฝึกงาน

กิตติกรรมประกาศในบริบทของการฝึกงานเป็นวิธีการแสดงความขอบคุณและยกย่องบุคคล องค์กร และเพื่อนร่วมงานที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การเติบโต และประสบการณ์โดยรวมของคุณระหว่างการฝึกงาน ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถจัดโครงสร้างกิตติกรรมประกาศในบริบทของการฝึกงาน:

 1. หัวหน้างานและที่ปรึกษา:เริ่มต้นด้วยการขอบคุณหัวหน้างานและที่ปรึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการฝึกงานของคุณ กล่าวถึงชื่อของพวกเขาและแสดงความขอบคุณสำหรับคำแนะนำ การให้คำปรึกษา และโอกาสที่พวกเขามอบให้
 2. เพื่อนร่วมงานและสมาชิกในทีม:ขอบคุณเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในทีมที่ร่วมมือกับคุณระหว่างการฝึกงาน กล่าวถึงบุคคลหรือทีมที่เฉพาะเจาะจงและเน้นด้านบวกของการทำงานร่วมกับพวกเขา
 3. บริษัทหรือองค์กร:ขอบคุณบริษัทหรือองค์กรที่คุณสำเร็จการฝึกงาน ตระหนักถึงการสนับสนุน แหล่งข้อมูล และโอกาสในการเรียนรู้ที่พวกเขามอบให้
 4. สถาบันการศึกษา:หากการฝึกงานของคุณจัดขึ้นผ่านสถาบันการศึกษาของคุณ โปรดขอบคุณพวกเขาที่อำนวยความสะดวกในการฝึกงานและให้การสนับสนุนและทรัพยากรที่จำเป็นแก่คุณ
 5. เพื่อนและครอบครัว:แสดงความขอบคุณต่อเพื่อนและครอบครัวของคุณสำหรับการสนับสนุนทางอารมณ์และกำลังใจตลอดการฝึกงาน พูดถึงการสนับสนุนของพวกเขามีความสำคัญต่อความสำเร็จของคุณอย่างไร
 6. เพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมชั้น:หากคุณมีเพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนร่วมงานที่แบ่งปันประสบการณ์การฝึกงานหรือคำแนะนำกับคุณ ให้ขอบคุณในการมีส่วนร่วมของพวกเขาที่ทำให้คุณเข้าใจกระบวนการฝึกงาน
 7. ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ:หากคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กรของคุณในระหว่างการฝึกงาน เช่น ลูกค้า หรือหุ้นส่วน ให้ขอบคุณบทบาทของพวกเขาในประสบการณ์การเรียนรู้ของคุณ
 8. การพัฒนาทางวิชาชีพ:กล่าวถึงโปรแกรมการฝึกอบรม เวิร์คช็อป หรือหลักสูตรที่คุณเข้าร่วมระหว่างการฝึกงาน และขอบคุณผู้ฝึกสอนหรือผู้สอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของคุณ
 9. การเติบโตส่วนบุคคล:สะท้อนว่าประสบการณ์การฝึกงานของคุณมีส่วนช่วยในการพัฒนาตนเองและอาชีพของคุณอย่างไร แบ่งปันบทเรียนหรือทักษะเฉพาะที่คุณได้รับระหว่างการฝึกงาน
 10. แรงบันดาลใจในอนาคต:แสดงความกระตือรือร้นในการใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับระหว่างการฝึกงานกับแรงบันดาลใจในอาชีพในอนาคต

ต่อไปนี้คือตัวอย่างวิธีจัดโครงสร้างส่วนกิตติกรรมประกาศสำหรับรายงานการฝึกงาน:


กิตติกรรมประกาศ

ฉันอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อบุคคล องค์กร และเพื่อนร่วมงานต่อไปนี้ที่ทำให้ประสบการณ์การฝึกงานของฉันสำเร็จและมีคุณค่า:

 • [ชื่อหัวหน้างาน]: ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ตลอดการฝึกงานของฉัน ข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะของคุณมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของฉัน
 • [ชื่อเพื่อนร่วมงาน/ทีม]: ฉันซาบซึ้งในความร่วมมือและความสนิทสนมกันที่ฉันได้รับขณะทำงานร่วมกับ [ชื่อเพื่อนร่วมงาน/ทีม] ความเชี่ยวชาญและการทำงานเป็นทีมของคุณทำให้การฝึกงานครั้งนี้เป็นการฝึกงานที่คุ้มค่า
 • [ชื่อบริษัท/องค์กร]: ฉันขอขอบคุณ [ชื่อบริษัท/องค์กร] ที่ให้โอกาสอันเหลือเชื่อนี้แก่ฉัน และสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาทางวิชาชีพ
 • [ชื่อสถาบันการศึกษา]: ฉันขอขอบคุณ [ชื่อสถาบันการศึกษา] สำหรับการอำนวยความสะดวกในการฝึกงานครั้งนี้ รวมถึงทรัพยากรและกำลังใจที่พวกเขามอบให้
 • เพื่อนและครอบครัวของฉัน: ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจอย่างต่อเนื่องในระหว่างการฝึกงานครั้งนี้ ความเชื่อในตัวฉันของคุณเป็นแรงผลักดันของฉันอย่างมาก
 • เพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมชั้นของฉัน: ฉันรู้สึกขอบคุณเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมชั้นที่แบ่งปันประสบการณ์การฝึกงานและข้อมูลเชิงลึก ซึ่งช่วยฉันในการฝึกงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 • [ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ]: ฉันขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ฉันได้รับสิทธิพิเศษในการพูดคุยด้วยระหว่างการฝึกงานครั้งนี้ ข้อมูลเชิงลึกและมุมมองของคุณมีค่ามาก
 • [โปรแกรมการฝึกอบรม/ผู้สอนการประชุมเชิงปฏิบัติการ]: ฉันขอขอบคุณผู้ฝึกอบรมและผู้สอนของ [หลักสูตรการฝึกอบรม/ชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ] ที่พัฒนาทักษะและความรู้ของฉัน

การฝึกงานครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และฉันหวังว่าจะได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้กับการดำเนินชีวิตในอนาคต

ขอแสดงความนับถือ [ชื่อของคุณ]


คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตนี้ให้เหมาะกับประสบการณ์การฝึกงานเฉพาะของคุณ บุคคลและองค์กรที่คุณต้องการขอบคุณ

โดยสรุป กิตติกรรมประกาศในบริบทของการฝึกงานเป็นช่องทางในการแสดงความขอบคุณ เพิ่มพูนชื่อเสียงทางวิชาชีพของคุณ และมีส่วนช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวก นอกจากนี้ยังสามารถมีผลกระทบที่ยั่งยืนต่อการพัฒนาอาชีพและความสัมพันธ์ของคุณภายในองค์กรและอุตสาหกรรม

วิธีเขียนกิตติกรรมประกาศในงานวิจัย

การเขียนกิตติกรรมประกาศในงานวิจัยเป็นส่วนสำคัญของรายงานทางวิชาการหรือทางวิทยาศาสตร์ วิทยานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ กิตติกรรมประกาศเป็นวิธีแสดงความขอบคุณต่อบุคคล องค์กร หรือสถาบันที่มีส่วนสนับสนุนการวิจัยของคุณในรูปแบบต่างๆ แต่อาจไม่ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยโดยตรง กิตติกรรมประกาศทำหน้าที่ทั้งในทางปฏิบัติและทางสังคมในชุมชนวิชาการ เนื่องจากเป็นการให้เครดิตแก่ผู้ที่สนับสนุนคุณและแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของคุณ

วิธีเขียนกิตติกรรมประกาศในงานวิจัย:

 1. ตำแหน่ง : โดยทั่วไปกิตติกรรมประกาศจะปรากฏที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ หลังจากบทคัดย่อหรือก่อนการอ้างอิง ขึ้นอยู่กับแนวทางเฉพาะของสถาบันการศึกษาหรือวารสารที่คุณส่งไป
 2. เนื้อหา : กิตติกรรมประกาศควรกระชับแต่ครอบคลุม โดยยกย่องใครก็ตามที่มีส่วนสำคัญต่อการวิจัยของคุณหรือให้การสนับสนุนที่สำคัญ ซึ่งอาจรวมถึง:
  • หน่วยงานให้ทุน : กล่าวถึงทุนสนับสนุนหรือการสนับสนุนทางการเงินที่คุณได้รับสำหรับการวิจัยของคุณ รวมชื่อองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุนและหมายเลขทุนถ้ามี
  • หัวหน้างานและที่ปรึกษา : แสดงความขอบคุณต่อที่ปรึกษาด้านวิชาการ พี่เลี้ยง หรือหัวหน้างานที่ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนตลอดการวิจัยของคุณ
  • ผู้ที่ทำงานร่วมกันในการวิจัย : เพื่อนร่วมงาน ผู้ทำงานร่วมกัน หรือผู้เขียนร่วมที่มีส่วนร่วมในโครงการของคุณ ไม่ว่าจะผ่านการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ หรือความพยายามในการทำงานร่วมกันอื่น ๆ
  • การสนับสนุนสถาบัน : ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการวิจัยของคุณสำหรับการมอบทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้การวิจัยของคุณ
  • ครอบครัวและเพื่อน : แม้ว่าจะพบได้น้อยในรายงานการวิจัยที่เป็นทางการ แต่ก็เป็นที่ยอมรับ การสนับสนุนทางอารมณ์และส่วนตัวที่ได้รับจากครอบครัวและเพื่อนฝูง
 3. เฉพาะเจาะจง : โปรดระบุเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมหรือการสนับสนุนของพวกเขา กล่าวถึงชื่อ บทบาท และวิธีที่พวกเขามีส่วนร่วมในการวิจัยของคุณ หลีกเลี่ยงข้อความที่คลุมเครือหรือกว้างๆ
 4. รักษาข้อความหรือภาษาที่ใช้อย่างมืออาชีพ : หลีกเลี่ยงภาษาที่สื่ออารมณ์หรือไม่เป็นทางการมากเกินไป ให้ความสำคัญกับผลงานทางวิชาการหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 5. ลำดับ : ไม่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดสำหรับลำดับในกิตติกรรมประกาศ แต่เป็นเรื่องปกติที่จะเริ่มต้นด้วยผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุด เช่น หน่วยงานให้ทุนและที่ปรึกษา จากนั้นจึงระบุรายชื่ออื่นๆ ตามลำดับที่สมเหตุสมผล
 6. ความยาว : ให้คำขอบคุณที่กระชับ แม้ว่าจะไม่มีการจำกัดคำที่เข้มงวด แต่วิธีที่ดีที่สุดคือใช้คำที่กระชับและตรงประเด็น โดยทั่วไปหนึ่งหรือสองย่อหน้าก็เพียงพอแล้ว
 7. แนวทางการตรวจสอบ : ทบทวนหลักเกณฑ์ของวารสารหรือสถาบันที่คุณส่งงานวิจัยเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการรับทราบ
 8. พิสูจน์อักษร : เช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ของงานวิจัยของคุณ โปรดตรวจทานการรับทราบของคุณสำหรับการสะกดและข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
 9. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม : ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิตติกรรมประกาศทั้งหมดมีความถูกต้องและเป็นความจริง อย่ายอมรับบุคคลหรือองค์กรอย่างเป็นเท็จถึงการมีส่วนร่วมที่พวกเขาไม่ได้ทำ
 10. อัปเดตและแก้ไข : หากการวิจัยของคุณมีระยะเวลายาวนาน คุณอาจต้องอัปเดตกิตติกรรมประกาศของคุณเพื่อรวมผู้ร่วมให้ข้อมูลรายใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนการวิจัยของคุณ

โปรดจำไว้ว่ากิตติกรรมประกาศไม่ได้เป็นเพียงพิธีการเท่านั้น แต่เป็นวิธีการรับรู้และแสดงความขอบคุณต่อผู้คนและสถาบันที่มีบทบาทต่อความสำเร็จของการวิจัยของคุณ ดังนั้นจงใช้เวลาในการเขียนกิตติกรรมประกาศอย่างถี่ถ้วนและจริงใจ

กิตติกรรมประกาศคือ

กิตติกรรมประกาศคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่องานวิจัย

การรับทราบคือข้อความในเอกสารที่รับรู้และขอบคุณบุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนร่วมในงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง กิตติกรรมประกาศมักพบในเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และเอกสารการวิจัยอื่นๆ แต่สามารถรวมไว้ในเอกสารประเภทอื่นๆ เช่น หนังสือ รายงาน หรือบทความได้เช่นกันในเอกสารการวิจัย กิตติกรรมประกาศมักใช้เพื่อรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมของหัวหน้างานวิจัย เพื่อนร่วมงาน หน่วยงานให้ทุน และบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ที่สนับสนุนงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การรับทราบอาจใช้เพื่อขอบคุณบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือ เช่น โดยการเข้าถึงข้อมูล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นๆ ซึ่งกิตติกรรมประกาศมักจะวางไว้ที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร ก่อนข้อความหลัก และมักจะเขียนในรูปแบบของย่อหน้าหรือชุดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย พวกเขามักจะเขียนด้วยน้ำเสียงที่เป็นทางการ แต่อาจรวมถึงการแสดงความขอบคุณเป็นการส่วนตัว

ความสำคัญของการตอบรับในการวิจัยอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาให้โอกาสในการรับรู้และขอบคุณบุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนร่วมในงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง กิตติกรรมประกาศมีจุดประสงค์ที่สำคัญหลายประการ ดังนี้

1. พวกเขาแสดงความขอบคุณ: กิตติกรรมประกาศเป็นวิธีสำหรับนักวิจัยในการแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ช่วยเหลือพวกเขาในการทำงาน นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อการวิจัยได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยงานให้ทุน หัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของพวกเขา

2. พวกเขารับทราบผลงาน: กิตติกรรมประกาศเปิดโอกาสให้นักวิจัยรับทราบถึงการมีส่วนร่วมของผู้อื่นในการทำงานของพวกเขา ซึ่งอาจรวมถึงการสนับสนุน เช่น การให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นๆ หรือการเสนอแนวทางและการสนับสนุนตลอดกระบวนการวิจัย

3. พวกเขาให้ความโปร่งใส: กิตติกรรมประกาศช่วยให้แน่ใจว่าการมีส่วนร่วมทั้งหมดในการวิจัยได้รับการยอมรับและให้เครดิตอย่างเหมาะสม สิ่งนี้ส่งเสริมความโปร่งใสและช่วยหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการประพันธ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา

4. พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ: กิตติกรรมประกาศสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาชีพและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ความสัมพันธ์เหล่านี้มีค่าในแง่ของโอกาสในอนาคตสำหรับความร่วมมือหรือการระดมทุน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)