คลังเก็บป้ายกำกับ: ตัวชี้วัดทางการเงิน

IRR ในการจัดการโครงการ

ในขอบเขตของการจัดการโครงการแบบไดนามิก ตัวชี้วัดทางการเงินมีบทบาทสำคัญในการประเมินความมีชีวิตและความสำเร็จของโครงการ หนึ่งในตัวชี้วัดดังกล่าวคืออัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) บทความนี้เจาะลึกโลกของ IRR ในการจัดการโครงการ โดยเปิดเผยความสำคัญ การนำไปใช้ และผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริง

บทบาทของตัวชี้วัดทางการเงินในการจัดการโครงการ

IRR มีบทบาทสำคัญในการจัดการโครงการ เนื่องจากสามารถใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น

 • การตัดสินใจลงทุน IRR สามารถช่วยในการเปรียบเทียบโครงการการลงทุนที่มีกระแสเงินสดสุทธิต่างกัน โครงการที่มี IRR สูงกว่าจึงสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าโครงการที่มี IRR ต่ำกว่า ดังนั้นจึงควรลงทุนในโครงการที่มี IRR สูงกว่า
 • การตัดสินใจเลือกโครงการ IRR สามารถช่วยในการเลือกโครงการจากตัวเลือกที่มีให้ โครงการที่มี IRR สูงกว่าจึงควรได้รับการเลือก
 • การตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญของโครงการ IRR สามารถช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อให้โครงการที่มี IRR สูงกว่าได้รับการดำเนินการก่อน

ข้อดีของการใช้ IRR ในการจัดการโครงการ

 • สามารถเปรียบเทียบโครงการที่มีกระแสเงินสดสุทธิต่างกันได้ IRR บอกถึงอัตราผลตอบแทนที่โครงการการลงทุนจะสร้างได้ โครงการที่มี IRR สูงกว่าจึงสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าโครงการที่มี IRR ต่ำกว่า ดังนั้น IRR จึงสามารถใช้เปรียบเทียบโครงการการลงทุนที่มีกระแสเงินสดสุทธิต่างกันได้
 • เข้าใจง่าย IRR เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับศูนย์ ดังนั้นจึงเข้าใจง่ายกว่าเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เช่น NPV
 • สามารถคำนวณได้หลายวิธี การคำนวณ IRR สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้กระบวนการค้นหาซ้ำ (Trial and Error) หรือใช้ฟังก์ชัน IRR ใน Excel

IRR เทียบกับตัวชี้วัดการจัดการโครงการอื่น ๆ

นอกจาก IRR แล้ว ยังมีตัวชี้วัดการจัดการโครงการอื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถใช้ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนได้ แต่ละตัวชี้วัดมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป

ตัวชี้วัดการจัดการโครงการอื่น ๆ ที่มักใช้ควบคู่กับ IRR ได้แก่

 • มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)

NPV บอกถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการการลงทุน โครงการที่มี NPV มีค่าเป็นบวกแสดงว่าสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าต้นทุนที่ลงทุนไป

ข้อดีของ NPV คือ สะท้อนถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิทั้งหมดของโครงการ โดยไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโครงการ

ข้อเสียของ NPV คือ ขึ้นอยู่กับอัตราคิดลดที่ใช้ หากใช้อัตราคิดลดที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้ NPV มีค่าผิดเพี้ยนได้

 • ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

ระยะเวลาคืนทุนบอกถึงระยะเวลาที่ใช้ในการคืนทุนของโครงการ โครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนสั้นแสดงว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้เร็วกว่าโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนยาว

ข้อดีของระยะเวลาคืนทุนคือ เข้าใจง่ายและสามารถเปรียบเทียบโครงการที่มีระยะเวลาต่างกันได้

ข้อเสียของระยะเวลาคืนทุน คือ ไม่สะท้อนถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ

 • อัตราผลตอบแทนต่ออายุ (Return on Investment Period)

อัตราผลตอบแทนต่ออายุบอกถึงอัตราผลตอบแทนที่โครงการการลงทุนจะสร้างได้ต่อระยะเวลาหนึ่ง โครงการที่มีอัตราผลตอบแทนต่ออายุสูงกว่าแสดงว่าสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนต่ออายุต่ำกว่า

ข้อดีของอัตราผลตอบแทนต่ออายุคือ เข้าใจง่ายและสามารถเปรียบเทียบโครงการที่มีระยะเวลาต่างกันได้

ข้อเสียของอัตราผลตอบแทนต่ออายุ คือ ไม่สะท้อนถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ

การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม

การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ลักษณะของโครงการ ระยะเวลาของโครงการ และความเสี่ยงของโครงการ

หากโครงการมีกระแสเงินสดสุทธิสม่ำเสมอและระยะเวลายาวนาน สามารถใช้ IRR เป็นตัวชี้วัดหลักได้

หากโครงการมีกระแสเงินสดสุทธิไม่สม่ำเสมอหรือระยะเวลาสั้น สามารถใช้ NPV หรือระยะเวลาคืนทุนเป็นตัวชี้วัดหลักได้

หากต้องการเปรียบเทียบโครงการที่มีระยะเวลาต่างกัน ควรใช้อัตราผลตอบแทนต่ออายุเป็นตัวชี้วัด

ข้อจำกัดของการใช้ IRR ในการบริหารโครงการ

IRR มีข้อจำกัดบางประการที่นักลงทุนควรทราบ ดังนี้

 • IRR อาจให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันได้ หากโครงการการลงทุนมีกระแสเงินสดเข้าและออกที่ไม่สม่ำเสมอ อาจเกิดกรณีที่ IRR และ NPV ขัดแย้งกันได้ ตัวอย่างเช่น หากโครงการการลงทุนมีกระแสเงินสดออกในช่วงแรก และกระแสเงินสดเข้าในช่วงหลัง หากใช้อัตราคิดลดที่สูง จะทำให้ NPV มีค่าเป็นลบ แต่หากใช้อัตราคิดลดที่ต่ำ จะทำให้ IRR มีค่าเป็นบวก
 • IRR อาจไม่สะท้อนถึงความเสี่ยงของโครงการ IRR เป็นเพียงอัตราผลตอบแทนที่ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับศูนย์เท่านั้น ไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงของโครงการ เช่น ความเสี่ยงด้านความผันผวนของกระแสเงินสด ความเสี่ยงด้านคู่แข่ง ความเสี่ยงด้านกฎหมาย เป็นต้น
 • IRR ไม่สามารถเปรียบเทียบโครงการที่มีระยะเวลาต่างกันได้ หากโครงการมีระยะเวลาต่างกัน IRR อาจไม่สามารถเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน ต้องใช้วิธีอื่น เช่น ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) หรืออัตราผลตอบแทนต่ออายุ (Return on Investment Period) ในการเปรียบเทียบ

กลยุทธ์ในการเพิ่ม IRR สูงสุดในโครงการ

การเพิ่ม IRR สูงสุดในโครงการสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • เพิ่มกระแสเงินสดเข้า (Cash Inflow)

การเพิ่มกระแสเงินสดเข้าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่ม IRR ของโครงการ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น เพิ่มยอดขาย เพิ่มราคาขาย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุน

 • ลดต้นทุน (Cost Reduction)

การลดต้นทุนก็มีส่วนช่วยเพิ่ม IRR ของโครงการได้เช่นกัน สามารถทำได้หลายวิธี เช่น ลดต้นทุนวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

 • ยืดระยะเวลาโครงการ (Project Duration)

การยืดระยะเวลาโครงการอาจช่วยเพิ่ม IRR ได้บ้างหากกระแสเงินสดเข้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงและความคุ้มค่าด้วย

 • ลดอัตราคิดลด (Discount Rate)

การลดอัตราคิดลดอาจช่วยเพิ่ม IRR ได้บ้าง แต่ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงของโครงการด้วย หากอัตราคิดลดต่ำเกินไป อาจทำให้ NPV มีค่าเป็นบวกแม้โครงการจะมีกระแสเงินสดเข้าเพียงเล็กน้อย

กลยุทธ์เฉพาะโครงการ

นอกจากกลยุทธ์ทั่วไปที่กล่าวมาแล้ว ยังมีกลยุทธ์เฉพาะโครงการที่อาจช่วยเพิ่ม IRR ได้ เช่น

 • **สำหรับโครงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capital Expenditure) สามารถใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ เช่น การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มอายุการใช้งานของสินทรัพย์
 • **สำหรับโครงการลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) สามารถใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเติม หรือการเพิ่มการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
 • **สำหรับโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ สามารถใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เช่น การขยายตลาดใหม่หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ข้อควรระวัง

ในการเพิ่ม IRR ของโครงการ ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงด้วย หากเพิ่ม IRR โดยเพิ่มความเสี่ยงมากเกินไป อาจทำให้โครงการไม่คุ้มค่า

นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงการด้วย หากโครงการมีกระแสเงินสดเข้าเพียงเล็กน้อย การพยายามเพิ่ม IRR อาจไม่คุ้มค่า

โดยสรุป IRR เป็นเครื่องมือที่หลากหลายและทรงคุณค่าในขอบเขตของการจัดการโครงการ ความสามารถในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของโครงการ เป็นแนวทางในการตัดสินใจ และจัดการความเสี่ยง ทำให้เป็นตัวชี้วัดที่ผู้จัดการโครงการต้องรู้ ด้วยการควบคุมพลังของ IRR ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการสามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จและส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความแตกต่างระหว่าง IRR และ NPV

IRR และ NPV เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน ทั้งสองเครื่องมือมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่ แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ

IRR ย่อมาจาก Internal Rate of Return เป็นอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน หมายถึงอัตราคิดลดที่ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการลงทุนเท่ากับศูนย์ พูดง่ายๆ ก็คือ IRR คืออัตราผลตอบแทนที่การลงทุนจะคุ้มทุน

NPV ย่อมาจาก Net Present Value เป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน หมายถึงมูลค่าของกระแสเงินสดในอนาคตที่นำมาคิดลดด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสม NPV ของการลงทุนที่คุ้มทุนจะเท่ากับหรือมากกว่าศูนย์

ความแตกต่างระหว่าง IRR และ NPV

คุณสมบัติIRRNPV
ความหมายอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุนมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน
การคำนวณหาอัตราคิดลดที่ทำให้ NPV เท่ากับศูนย์หามูลค่าของกระแสเงินสดในอนาคตที่นำมาคิดลดด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสม
ข้อดีเข้าใจง่าย ตีความได้ชัดเจนสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของการลงทุน
ข้อเสียอาจเกิดความขัดแย้งกับ NPV ในบางกรณีไม่เข้าใจง่ายเท่า IRR

ตัวอย่าง

สมมติว่า บริษัทแห่งหนึ่งพิจารณาลงทุนในโครงการใหม่ โครงการนี้ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 100 ล้านบาท และคาดว่าจะสร้างกระแสเงินสดสุทธิ 20 ล้านบาทในปีแรก 15 ล้านบาทในปีที่สอง และ 10 ล้านบาทในปีที่สาม อัตราคิดลดที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนประเภทนี้อยู่ที่ 10%

การคำนวณ IRR ของโครงการนี้ มีดังนี้

IRR = (NPV / เงินลงทุนเริ่มต้น) * 100
IRR = (20 + 15 + 10 - 100) / 100
IRR = 15%

การคำนวณ NPV ของโครงการนี้ มีดังนี้

NPV = ∑(กระแสเงินสดสุทธิ / (1 + อัตราคิดลด)^ปี)

NPV = (20 / (1 + 0.1)^1 + 15 / (1 + 0.1)^2 + 10 / (1 + 0.1)^3)
NPV = 10.19

จากการคำนวณพบว่า IRR ของโครงการนี้เท่ากับ 15% และ NPV ของโครงการนี้เท่ากับ 10.19 ในกรณีนี้ IRR และ NPV ของโครงการนี้มีค่าเท่ากัน ดังนั้นการลงทุนในโครงการนี้จึงคุ้มทุน

ข้อจำกัดของ IRR และ NPV

แม้ IRR และ NPV เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประโยชน์ในการช่วยนักลงทุนตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่นักลงทุนควรทราบ

ข้อจำกัดของ IRR

 • IRR อาจให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกันได้ หากโครงการการลงทุนมีกระแสเงินสดเข้าและออกที่ไม่สม่ำเสมอ อาจเกิดกรณีที่ IRR และ NPV ขัดแย้งกันได้
 • IRR อาจไม่สะท้อนถึงความเสี่ยงของโครงการ IRR เป็นเพียงอัตราผลตอบแทนที่ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับศูนย์เท่านั้น ไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงของโครงการ เช่น ความเสี่ยงด้านความผันผวนของกระแสเงินสด ความเสี่ยงด้านคู่แข่ง ความเสี่ยงด้านกฎหมาย เป็นต้น

ข้อจำกัดของ NPV

 • NPV ต้องใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสม หากใช้อัตราคิดลดที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้ NPV มีค่าผิดเพี้ยน และได้อัตราคิดลดที่ไม่เหมาะสม
 • NPV ไม่สามารถเปรียบเทียบโครงการที่มีระยะเวลาต่างกันได้ หากโครงการมีระยะเวลาต่างกัน NPV อาจไม่สามารถเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน ต้องใช้วิธีอื่น เช่น ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) หรืออัตราผลตอบแทนต่ออายุ (Return on Investment Period) ในการเปรียบเทียบ

สรุป

IRR และ NPV เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประโยชน์ในการช่วยนักลงทุนตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่ IRR เข้าใจง่าย ตีความได้ชัดเจน แต่อาจเกิดความขัดแย้งกับ NPV ในบางกรณี NPV สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของการลงทุน แต่อาจไม่เข้าใจง่ายเท่า IRR นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

การทำวิจัยแผนธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ IRR

ค่า Internal Rate of Return คืออะไร คิดอย่างไร มีประโยชน์อย่างไรในการทำวิจัยแผนธุรกิจ

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน มันแสดงถึงอัตราผลตอบแทนต่อปีที่คาดว่าจะสร้างการลงทุน และมักจะใช้เพื่อเปรียบเทียบโอกาสการลงทุนที่แตกต่างกัน IRR คำนวณเป็นอัตราคิดลดที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการลงทุนเท่ากับศูนย์

ในการคำนวณ IRR บริษัทจะประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนตลอดอายุการใช้งาน กระแสเงินสดเหล่านี้จะถูกคิดลดในอัตราที่แตกต่างกัน และ IRR คืออัตราคิดลดที่ NPV ของการลงทุนเท่ากับศูนย์ IRR ที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลกำไรมากกว่า และ IRR ที่ต่ำกว่าบ่งชี้ถึงการลงทุนที่มีผลกำไรน้อยลง

IRR มีประโยชน์ในการค้นคว้าแผนธุรกิจเพราะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไรของโอกาสในการลงทุนต่างๆ มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเปรียบเทียบการลงทุนกับรูปแบบกระแสเงินสดที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ IRR เพื่อประเมินผลกระทบของสถานการณ์และสมมติฐานต่างๆ ต่อความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่คาดไว้ หรือการเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุของการลงทุน

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า IRR อาจได้รับผลกระทบจากจังหวะเวลาและขนาดของกระแสเงินสด และ IRR ที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการลงทุนที่ดีกว่าเสมอไป นอกจากนี้ บริษัทควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เมื่อประเมินการลงทุน เช่น ความเสี่ยงของการลงทุน ต้นทุนของเงินทุนของบริษัท และฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท

โดยสรุป Internal Rate of Return (IRR) เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน ซึ่งแสดงถึงอัตราผลตอบแทนต่อปีที่คาดว่าจะสร้างการลงทุนและคำนวณเป็นอัตราคิดลดที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของการลงทุนเท่ากับศูนย์ มีประโยชน์ในการวิจัยแผนธุรกิจเพราะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไรของโอกาสในการลงทุนที่แตกต่างกัน และประเมินผลกระทบของสถานการณ์และสมมติฐานต่างๆ ที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางการเงินและปัจจัยอื่นๆ เช่น ความเสี่ยง ต้นทุนของเงินทุน และฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การทำวิจัยแผนธุรกิจต้องวิเคคราะห์ NPV

ค่า Net Present Value คืออะไร คิดอย่างไร มีประโยชน์อย่างไรในการทำวิจัยแผนธุรกิจ

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน มันคือความแตกต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับและมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จ่ายออก กล่าวอีกนัยหนึ่ง จะคำนวณมูลค่ารวมในวันนี้ของกระแสเงินสดในอนาคตทั้งหมดที่เกิดจากการลงทุน โดยคำนึงถึงมูลค่าตามเวลาของเงิน

ในการคำนวณ NPV กระแสเงินสดในอนาคตจะถูกคิดลดด้วยอัตราที่กำหนด ซึ่งเรียกว่าอัตราคิดลด สิ่งนี้ทำขึ้นเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าเงินที่ได้รับในอนาคตมีค่าน้อยกว่าจำนวนเดียวกันที่ได้รับในวันนี้ อัตราคิดลดที่ใช้โดยทั่วไปคือต้นทุนของเงินทุนของบริษัทหรืออัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการ

NPV เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิจัยแผนธุรกิจ เนื่องจากช่วยให้บริษัทสามารถเปรียบเทียบมูลค่าของโอกาสในการลงทุนที่แตกต่างกันได้ NPV ที่เป็นบวกบ่งชี้ว่าการลงทุนจะสร้างกระแสเงินสดมากกว่าต้นทุน ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้ ในทางกลับกัน NPV ที่เป็นลบบ่งชี้ว่าการลงทุนจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่ากระแสเงินสดที่สร้างขึ้น ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะไม่ได้กำไร

เมื่อประเมินการลงทุนที่มีศักยภาพ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณา NPV ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนเงินทุนของบริษัท หาก NPV สูงกว่าต้นทุนของทุน การลงทุนนั้นคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่เกินกว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทต้องการ จึงถือเป็นการลงทุนที่ดี

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ NPV เพื่อประเมินผลกระทบของสถานการณ์และสมมติฐานต่างๆ ที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน ตัวอย่างเช่น บริษัทสามารถใช้ NPV เพื่อประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่คาดหวัง หรือการเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุของการลงทุน

โดยสรุป NPV เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน โดยจะคำนวณมูลค่ารวมในวันนี้ของกระแสเงินสดในอนาคตทั้งหมดที่เกิดจากการลงทุน โดยคำนึงถึงมูลค่าตามเวลาของเงิน มีประโยชน์ในการวิจัยแผนธุรกิจเนื่องจากช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเปรียบเทียบมูลค่าของโอกาสในการลงทุนที่แตกต่างกัน และประเมินผลกระทบของสถานการณ์และสมมติฐานต่างๆ ที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณา NPV ให้สัมพันธ์กับต้นทุนของเงินทุนของบริษัท และหาก NPV มากกว่าต้นทุนของทุน การลงทุนนั้นถือเป็นการลงทุนที่ดี

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)