รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_การทำงานวิทยานิพนธ์_ดุษฎีนิพนธ์_การทำดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย_งานวิทยานิพนธ์_จ้างทําวิจัย_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_หัวข้อวิจัย_ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย_การเขียน Proposal งานวิจัย_การเขียนโครงร่างงานวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_บริการรับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา

ตั้ง Mindset เพื่อการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ

หนึ่งในปัญหาหลักในการทำงานวิจัยก็คือ การมีความคิดที่ถูกต้อง โดยเฉพาะวิธีคิดเกี่ยวกับการทำวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่ผลงานวิจัยความสำเร็จ ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถเสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนดได้ 

ในบทความนี้ จะมาแบ่งปันวิธีการตั้ง  Mindset จากผู้เชี่ยวชาญในการทำงานวิจัย เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพ  และประสบความสำเร็จได้โดยง่าย

1. มองภาพรวมของงานวิจัยให้สอดคล้องกันทั้งเล่ม

ในการทำงานวิจัยแต่ละครั้งนั้น ท่านจำเป็นจะต้องมองภาพรวมว่าในแต่ละบทนั้นต้องเขียนประเด็นไหน อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะการตั้งกรอบแนวคิดการวิจัยจะเป็นแนวคิดตั้งต้นเพื่อให้งานวิจัยของท่านนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในการทำงานวิจัยแต่ละบทนั้นจำเป็นที่จะต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นปัญหาของการวิจัย ซึ่งประเด็นปัญหาของการวิจัยคือ สิ่งที่จะนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนั้น หากท่านสามารถเข้าใจกรอบแนวคิดการวิจัยได้อย่างชัดเจน ก็จะทำให้ท่านสามารถมองภาพรวมได้ว่าในแต่ละบทของงานวิจัยนั้นจะต้องเขียนไปในทิศทางไหน อย่างไรบ้าง

2. กำหนดแผนการดำเนินงาน

เมื่อสามารถทำให้งานวิจัยแต่ละบทนั้นสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัยได้แล้ว สิ่งสำคัญลำดับถัดมาคือการวางแผนการทำงานวิจัย ว่าในแต่ละบทนั้นต้องใช้ระยะเวลาประมาณการนานเท่าใด โดยกำหนดให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานหรือสภาพการศึกษาวิจัย ตลอดจนความสะดวกของตัวท่านเองด้วย

การวางแผนการทำงานที่ดีนั้นจะต้องคิดถึงสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะการทำงานวิจัยที่อาจจะมีการเลื่อนกำหนดส่งจากทางมหาวิทยาลัย ท่านจำเป็นที่จะต้องสืบค้นข้อมูลเหล่านี้ให้ดีเสียก่อน เพื่อวางแผนการทำงานได้อย่างถูกต้องและชัดเจนตรงกับข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย

3. การลงรายละเอียด

หลังจากที่ท่านทราบระยะเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานวิจัยในแต่ละบทแล้ว ท่านต้องทำการลงรายละเอียดว่าในแต่ละบทนั้นต้องเขียนหัวข้อใด และมีรายละเอียดเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้กำหนดทิศทางในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยนี้ว่าต้องใช้สิ่งไหน ประเด็นใด อย่างไรบ้าง

แต่ในบางกรณีการลงรายละเอียดตามที่กำหนดไว้อาจจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลเก่าเกินไป หรือข้อมูลที่มีไม่เพียงพอในการที่จะดำเนินการศึกษาต่อไป เมื่อท่านทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาเหล่านั้น ก็จะทำให้ท่านวางแผนรับมือเกี่ยวกับการทำงานวิจัยเพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดได้อย่างรอบคอบและรัดกุม

4. ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา

หลังจากที่ท่านทราบว่างานวิจัยของท่านนั้นควรจะดำเนินการไปในทิศทางไหน ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเท่าไหร่ และมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการอย่างไร ท่านจำเป็นที่จะต้องนำรายละเอียดดังกล่าวทั้งหมดนี้ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริงในการดำเนินการทำวิจัยของท่าน

หากอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบดูแล้วว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุง หรือสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นไหน อย่างไรบ้าง นั่นคือคำแนะนำที่มีคุณค่าที่จะทำให้งานวิจัยของท่านออกสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน และจะทำให้ท่านดำเนินงานวิจัยของท่านไปได้อย่างราบรื่นจนเสร็จสิ้น

เพื่อให้งานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การตั้ง Mindset ที่ถูกต้อง จะทำให้ท่านมีเห้าหมายในการทำงาน และได้รับประโยชน์จากการทำงานวิจัย อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในารทำงานใาส่วนอื่นๆ ของท่าน ได้อีกด้วย

ช่องทางติดต่อ รับทำวิจัย
Tel: 0924766638
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

รับทำวิจัย
สแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อติดต่อรับทำวิจัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *