ทฤษฎีทัศนคติ

ทฤษฎีทัศนคติ

ทฤษฎีทัศนคติเป็นสาขาหนึ่งของจิตวิทยาที่ศึกษาทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอย่างไร ทัศนคติ หมายถึง การประเมินโดยรวมของบุคคลหรือการประเมินบางสิ่งบางอย่าง และอาจเป็นบวก ลบ หรือเป็นกลาง เจตคติประกอบด้วยสามองค์ประกอบ ความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ และพฤติกรรม องค์ประกอบทางปัญญา หมายถึง ความรู้และความเชื่อที่บุคคลมีเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง องค์ประกอบด้านอารมณ์ หมายถึง อารมณ์และความรู้สึกที่บุคคลเชื่อมโยงกับบางสิ่งบางอย่าง และ องค์ประกอบด้านพฤติกรรม หมายถึง การกระทำหรือพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกซึ่งสัมพันธ์กับบางสิ่ง โดยมีทฤษฎีและแบบจำลองที่สำคัญหลายประการที่ได้รับการพัฒนาภายในสาขาของทฤษฎีทัศนคติ รวมถึงแบบจำลองความน่าจะเป็นอย่างละเอียด ทฤษฎีของการกระทำที่มีเหตุผล และทฤษฎีของพฤติกรรมที่วางแผนไว้ ทฤษฎีเหล่านี้ช่วยอธิบายว่าทัศนคติก่อตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอย่างไร การเข้าใจทัศนคติจึงมีความสำคัญต่อสาขาต่างๆ เช่น จิตวิทยา การตลาด และรัฐศาสตร์  ในทางจิตวิทยาการเข้าใจทัศนคติสามารถช่วยให้นักวิจัยเข้าใจได้ดีขึ้นว่าผู้คนคิดและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ดังนั้นทัศนคติเหล่านี้ล้วนมีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านการตลาด การทำความเข้าใจทัศนคติของผู้บริโภคสามารถช่วยธุรกิจในการสร้างแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับแต่งผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงกับความต้องการและความชอบของกลุ่มเป้าหมาย แต่ในทางรัฐศาสตร์การเข้าใจทัศนคติของประชาชนส่วนรวมสามารถช่วยผู้กำหนดนโยบายในการวัดความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ และพัฒนานโยบายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)