ทฤษฎีแรงจูงใจ

ทฤษฎีแรงจูงใจ

ทฤษฎีแรงจูงใจเป็นสาขาวิชาที่ตรวจสอบกระบวนการทางจิตวิทยาที่สนับสนุนพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของแต่ละบุคคล แรงจูงใจหมายถึงแรงผลักดันที่ชี้นำและรักษาพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ มีทฤษฎีแรงจูงใจที่แตกต่างกันมากมาย และสามารถแบ่งออกเป็นประเภทกว้างๆ ได้หลายประเภท:

1. ลำดับขั้นความต้องการของ Maslow: ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้คนได้รับแรงจูงใจจากลำดับขั้นของความต้องการ โดยเริ่มจากความต้องการพื้นฐานทางสรีรวิทยาและเลื่อนขึ้นไปสู่การทำให้เป็นจริงด้วยตนเอง

2. ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง: ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้คนได้รับแรงจูงใจจากความต้องการพื้นฐานทางจิตวิทยาสามประการ ได้แก่ ความเป็นอิสระ ความสามารถ และความสัมพันธ์

3. ทฤษฎีความคาดหวัง: ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้คนมีแรงจูงใจจากความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการประสบความสำเร็จและคุณค่าของผลลัพธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

4. ทฤษฎีการระบุแหล่งที่มา: ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้คนมีแรงจูงใจจากวิธีที่ตีความความสำเร็จและความล้มเหลว และสาเหตุที่อ้างถึง

5. ทฤษฎีการควบคุมตนเอง: ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้คนมีแรงจูงใจจากเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมาย

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหลากหลายสาขา รวมถึงจิตวิทยา การศึกษา ธุรกิจ และกีฬา สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความเป็นอยู่ที่ดี
และส่งเสริมพฤติกรรมที่มีเป้าหมายโดยตรง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)