ทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการสังเคราะห์และรวบรวมงานวิจัยก่อนหน้า

บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการสังเคราะห์และบูรณาการงานวิจัยก่อนหน้าในหัวข้อนี้ 

การทบทวนวรรณกรรมเป็นบทสรุปที่สำคัญของงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง จุดประสงค์คือเพื่อให้ภาพรวมของสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อและเพื่อระบุช่องว่างในการวิจัยที่มีอยู่

ในการสังเคราะห์วรรณกรรม การทบทวนวรรณกรรมจะรวบรวมแนวคิดหลักและข้อค้นพบจากแหล่งต่างๆ และนำเสนอในลักษณะที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังอาจเน้นความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันในการวิจัยที่มีอยู่ โดยการทำเช่นนี้ การทบทวนวรรณกรรมจะช่วยบูรณาการการศึกษาต่างๆ ในหัวข้อและให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อนั้น

การทบทวนวรรณกรรมยังช่วยระบุแนวโน้มและรูปแบบในการวิจัย และสามารถนำมาใช้เพื่อกำหนดคำถามการวิจัยหรือสมมติฐานสำหรับการวิจัยในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อแจ้งการออกแบบการศึกษาวิจัยในอนาคตหรือเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทฤษฎีหรือกรอบใหม่

โดยรวมแล้ว บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมคือการให้ภาพรวมที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันของงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง และเพื่อสังเคราะห์และบูรณาการงานวิจัยนี้ในลักษณะที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts: