Blog

บ่อยครั้งที่ผู้วิจัยหลายท่านไม่รู้ว่าจะเริ่มการเขียน Proposal งานวิจัย หรือ โครงร่างงานวิจัยอย่างไร เพราะว่ามักจะจับประเด็นปัญหาในการเขียน Proposal งา

ในการทำงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยประเภทใดก็ตาม ในขั้นตอนแรกผู้วิจัยจะต้องมองเห็นถึงปัญหาในการเพื่อทำการศึกษา หรือค้นคว้าข้อเท็จจริงก่อน สำหรับการกำ

ในการบริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ หรือรับทำดุษฎีนิพนธ์ ที่ทางบริษัทฯ เรา ให้บริการนั้น มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนเพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ ขั้นตอนท

หากท่านกำลังมองหาผู้ช่วยในการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ หรือกำลังประสบปัญหาในการทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ ทำงานดุษฎีนิพนธ์ ทางบริษ

ผู้วิจัยมือใหม่หลายท่านมักจะประสบปัญหาจากการเขียนวิจัยบทที่ 1 เช่น ไม่ทราบว่าจะเขียนความเป็นมา ความสำคัญของปัญหา ตลอดจนเนื้อหา หัวข้อที่เกี่ยวข้อง และ

ในโปรแกรม SPSS มีกฎมากมายที่หลายยังไม่รู้ซ่อนอยู่ หากคุณเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้ SPSS แน่นอนคุณอาจจะไม่มีทางรู้เลยว่ามีกฎนี้อยู่ด้วย  ในบทความ

แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญ ในการได้มาซึ่งผลการวิจัย หากข้อคำถามในแบบสอบถามสามารถตั้งคำถามได้ดี ก็จะทำให้คุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย

ANOVA, One Way ANOVA, หรือ F-test เป็นชื่อเรียกที่หลายๆ คนสับสน ว่ามันคือสถิติตัวเดียวกันหรือไม่ มีวิธีการทำอย่างไร แล้วต้องดูอย่างไรว่าตัวแปรดังกล่าว

หัวข้อวิจัย เป็นจุดแรกที่ผู้อ่านหรือผู้วิจัยที่ต้องการศึกษาวิจัยมองเป็นอันดับแรก ฉะนั้น ชื่อหัวข้อเรื่องงานวิจัย จึงมีความสำคัญเป็นอันดับแรก หัวข้อวิจ

ในการวิเคราะห์พฤติกรรมจะมีคำตอบที่มากกว่า 1 ข้อ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ผู้วิจัยจะปิดกั้นการตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเพียงข้อเดียว  ดังนั้นเพื่อให้ได้คำตอ

“ทำไมงานวิทยานิพนธ์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ?” งานวิทยานิพนธ์ ถือ เป็นผลงานทางวิชาการ และเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการวัดผลประเมินผลการศึกษาเพื่อเป็นการรับ

ผู้วิจัยหลายคุณยังมีปัญหาในการตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย  คือ ยังหาประเด็นที่จะใช้ในการตั้งหัวข้อวิจัยไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนก่อนดี ยังหาส

ในการศึกษางานวิจัยในแต่ละหัวข้อนั้น อาจจำเป็นต้องใช้สถิติขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ SPSS ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัย เช่น สมการพยากรณ์ โดยการวิเ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!